مقاله کاربرد سنجش از دور(RS)در برنامه توسعه کشاورزی

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

کاربرد سنجش از دور(RS)در برنامه توسعه کشاورزی
چکیده
لازمه دستیابی به توسعه پایدار وبرنامه ریزیصحیح ، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است از جمله راههایکسب اطلاعات ازمحیط بــه کارگیری فناوری سنجش از دور می باشد.در راستای رشد جمعیت جوامع و بالا رفتن سطح زندگی، بهره گیری از روشهای علمی را به منظور تهیه مواد غذایی بیشتر و با کیفیت تر، ایجاب می کند. این روشها باید علاوه بر ایجاد و افزایش مواد غذایی باید ساده و کم هزینه باشند.استفاده از روشها و تکنیکهای جدید در بخش کشاورزی علاوه بر کاهش هزینه های تولید، آثارچشم گیری در حفظ منابع طبیعی دارند. از جمله تکنیکهایی که میتواند در بخش کشاورزی بطور وسیع در همه مراحل کاشت ، داشت و برداشت استفاده نمود؛ استفاده از تصاویر ماهواره ای و علم سنجش از دور میباشد.دراین مقاله که براساس مطالعات کتابخانه ای واسنادی صورت گرفته است به اهمیت وجایگاه علم سنجش از دور درتوسعه پایدار و کاربردهای آن دربرنامه های توسعه کشاورزی پرداخته شده است . تکنولوژی سنجش از دور نقش مهمی در دستیابی به اطلاعات بهنگام ، پردازش ، آنالیز وتصمیم گیریهای مدیریتی دارد، بررسی جامع و پایش اراضی کشاورزی بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مدیران و کشاورزان را از وضعیت فیزیکی این اراضی آگاه میسازد ودر صورت وقوع مشکلاتی چون آفات ،بلایای طبیعی و…. تصاویر ماهواره ای میتواند محدوده آن را تعیین کندو تصمیمات لازم را براساس آن می توان اتخاذ نمود.
کلمات کلیدی: سنجش از دور ، کشاورزی، برنامه ریزی

١. مقدمه
سـنجش از دور به کمک امواج الکترومغناطیس طبیعـی و مصنوعی در بررسیها و برنامـه ریـزی هـای کشاورزی و منـابع طبیعی کاربرد فراوان دارد.
تکنیک های سنجش از دور به دلیل تناوب در اخذ تـصاویر ی ک ناحیـه ، تـصویر بـرداری در ط وـ ل موج های مختلف در یک زمان و در نهایت امکـان پـردازش و تفسیر سریع داده های کسب شده به طور گسترده در تحلیل های مختلف مربوط به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند. امروزه در بسیاری از بخش ها کاربرد تصاویر ماهواره ای نه تنهـا هزینـه چندانی ندارد، بلکه منافع آن به حدی است ک ه ـ هزینه خرید داده ها در مقابل سرعت انجام کـار، دقـت و حجم اطلاعـات به دست آمده ناچیز میباشد. در حـال حاضر منـافع حاصل از سنجش از دور به واسطه به هنگام بـودن و امکـان آشکارسازی تغییرات ســریع محیطــی بــه خـوبی در تکنیک هــایی کــه در کشاورزی به کار میرود نمایان شده است . تخمـین و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در برنامه ریزی هـا و تصمیم گیری ها بـسیار اهمیت دارد . جمـع آوری اطلاعـات و مشاهدات زمینـی و تهیـه گزارشـات در خـصوص وضعیت وسطح زیر کـشت محصولات کشاورزی ب اـ روش های سـنتی پرهزینه و زمان بر و در مناطق وسیع عملا قابل اجرا نمی باشد.
داده های حاصل از سنجش از دور می توانند با تـشخیص نوع و تعیین سطح زیر کشت محـصولات ، اطلاعـات مفیـدی در ایـن رابطه به متخصصان کشاورزی ارائه کند اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح در کشاورزی داشـتن آمار و اطلاعات دقیق و بـه هنگـام از ظرفیت های کشاورزی می باشد.
استفاده از داده های سنجش از دور به ـ دلیـل داشـتن ویژگی هایی مانند چند زمانه بودن ، چنـد طیفـی بودن ، قابلیـت تفکیک مکانی و رادیومتریکی مناسب و متنوع ، دیـد وسیع و یکپارچه ، قـادر به ـ تفکیـک عارضـه ه اـ و پدیـده های مختلـف کشاورزی از جمله سطح ، نوع و الگوهای زمانی و مکانی کشت هستند.آگاهی از توزیـع انواع محصولات کشاورزی از نیازهای اساسی در برنامه ریزی و تصمیم گیـری های بازرگانی می باشد وهمچنین این امر بـرای بررسـی پـاره ای از مطالعـات کشاورزی مانند تنش آبـی و بـرآورد بـازدهی بـسیار ضـروری می باشد در سال های اخیر، استفاده از سـنجش از دور و سیـستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات کشاورزی و تهیه نقشه های موضوعی گسترش فراوانی پیدا کرده است . تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی از نیازهای اساسـی بـرای مـدیریت و نظارت زیست محیطی است . این نقشه ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها در بخش های مختلف استفاده می شـوند، مطالعـه مکان های زیر کشت با استفاده از داده های ماهواره ای موجـود و تهیه نقشه اراضی زیر کشت آن در هر سال میتواند دولت را در مدیریت بهینه این اراضی و برنامه ریزی برای توزیع محـصولات کمک کند.
٢. سنجش از دور(RS)
از زمانهای گذشته تاکنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود داشته است که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از زمره روشهای جمع آوری داده محسوب می گردد که در آن کمترین میزان تماس مستقیم با اشیاء و عوارض مورد اندازه گیری را داشته و برخلاف سایر روشها که عوامل انسانی در گردآوری و تفسیر داده های زمینی نقش دارند، در روش سنجش از دور این وظیفه بر عهده سنجنده ها خواهد بود.[ ١۴] سنجش از دور را ” علم ،فناوری و هنر بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء ،سطح ،یا پدیده ها بوسیله تحلیل داده های اخذ شده از وسایلی که درتماس مستقیم با شیء ،سطح وپدیده تحت بررسی نباشد”تعریف کرده اند.[٩]
در برخورد امواج الکترومغناطیسی باهر پدیده ،سه عمل عمده ی انعکاس ،جذب وعبور صورت میگرد که میزان هریک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد ومیزان انعکاس انرژی ازهر پدیده روی زمین تابعی ازطول موج ، خواص مولکولی و درون سلولی پدیده و سایرخصوصیات فیزیکی وظاهری اشیاء مورد اندازه گیری می باشد.اطلاعات ماهواره ای حاصله درابتدا دارای خطاهای مختلف ژئومتری ورادیومتری است که متأثر ازوضعیت ماهواره وسنجنده وشرایط جوی وخطاهای هنگام ثبت ، انتقال اطلاعات و دیگر موارد ناشی ازآن است .اطلاعات ماهواره ای پس ازانجام تصحیحات دارای ارزش شده وسودمند می گردند.با انجام تصحیحات هندسی،اطلاعات ماهواره ای آماده تجزیه وتحلیل وبهره برداری می شود.سنجش از دور دارای دوفرایند اصلی تصویربرداری عامل تفاوتتها وخصوصیات گوناگون اطلاعات ماهواره ای است .لازمه تصویربرداری برخورد انرژی ازمنبع تولید نوری بااشیاء وپدیده های سطح زمین است وخورشید بزرگترین منبع تولید انرژی است .انتقال انرژی به زمین به صورت امواج الکترومغناطیسی صورت می گیرد، درعمل بسیاری از امواج با برخورد به جو تحلیل رفته و در نتیجه انرژی خورشید در محدوده خاصی از طیف الکترومغناطیسی به سطح زمین می رسد.ثبت و اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی معکس شده ازسطح زمین به وسیله سنجنده هایی که برسکویی تعبیه شده اند انجام می شود.سنجنده های دورکاری، براساس منبع انرژی به دو دسته فعال وغیرفعال تقسیم می شوند که سنجنده های فعال با منبع انرژی مصنوعی مانند رادار وسنجنده های غیر فعال با منبع انرژی طبیعی(خورشید)مانند دوربین عکسبرداری واسکنرها هستند.سنجندهای تصویربرداری متعدد می باشند که انواع متداول آنها عبارت اند از:سیستم های عکسبرداری ،اسکنر،چندطیفی، ویدیکون ،اسلار و سیستم های میکروویو غیرفعال .ماهواره های مطالعه زمین سه گونه اند؛دسته ای به مطالعه فیزیک زمین ، گروهی به بررسی های هواشناسی وبخشی به مطالعه منابع طبیعی می پردازند. [١٢]
با توجه به فواید استفاده از طول موجهای مختلف و درک این واقـعیت کـه استفاده از طـول موجهای مختلف امکان تشخیص و تفکیک عوارض موجود درسطح زمین را افزایش میدهد،ضرورت توسعۀ دانـش فـنی سـنجش از دور چندطیفی مورد توجه بیشتری قرار گرفت .در ضمن ،نظر به محدودیت منابع زمینی واحساس نـیاز مـبرم به مدیریت بهینه این منابع وآگاهی دائم از وضعیت آنها که غالبا تغییرپذیری زیادی را در واحد زمـان از خـود نـشان میدهند،زمینه های لازم برای اجرای تحقیقات وسیع به منظور توسعۀ سنجش از دور ماهواره ای در دو دهه ١٩۶٠ و ١٩٧٠ فراهم آمـدواستفاده از تصاویر ماهواره ای برای توسعه منابع طبیعی برای اولین باردر سال ١٩٧٢ با پرتاب اولین ماهواره آمریکایی به نام ماهواره تکنولوژی منابع زمینی ( ERTS) آغاز گردید.این ماهواره بعدا به لندست -١ تغییر نام یافت . در سالهای بعد کشورهای دیگر ماهواره های دیگری با قدرت تفکیک های مکانی، زمانی و طیفی بهتر به فضا پرتاب نمودند .بیشترین تصاویری که درکشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند تصاویرIKONOS,LANDSAT,SPOT ودربعضی مواقع اطلاعات داده های NOAA می باشد.نقشه های تهیه شده ازاین تصاویر در مقیاس یک میلیونیم تاپانصد هزارم بوده است . [١٠]به طورکلی،میتوان گفت که ضرورت بررسی وارزیابی مداوم منابع طبیعی و کشاورزی و همچنین منابع زمـین شناختی و مـعادن موجود،مـهمترین انگیزه های لازم را برای توسعۀ سنجش از دور ماهواره ای جهت تهیه تصاویر رقومی از سطح زمین ،فراهم کرده است .[ ١٢]
٣. برنامه ریزی و توسعه
برنامه در هر کشور یا سازمانی آینه تمام اعمال و افکار آن جامعه در برهه زمانی است . برنامه داشتن نوعی آینده نگری و عاقبت اندیشی است . در نظام برنامه اولین و مهمترین کار داشتن هدف یا اهداف است و سپس طراحی اقداماتی که اهداف را تعقب نماید که نیاز به مدیریت جامع است که با همه امکانات هدایت و کنترل برنامه جهت دستیابی به اهداف سازماندهی نماید . این فرایند نیاز به شناخت و اگاهی از عملکردگذشته و وضع موجود دارد تا براساس آن بتوان برای آینده برنامه ریز یکرد .در واقع برنامه ریزی در جهت تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تلاش می کند و هدف نهایی آن توسعه و عمران خواهد بود . [۶]در این راستا بررسی وضع موجود باید بصورت دینامیک ( توجه به گذشته و حال وپیش بینی آینده )وبراساس یک نگرش سیستمی باشد.[ ۵]
به عبارتی دیگر برنامه ریز ی عبارت است از کوششی آگاهانه و منظم برای انتخاب بهترین راه موجود جهت رسیدن به اهداف مخصوص . شاخصی است برای بکار بردن منطقی دانش بشری و یکی از ابزار مدیریت است که زمینه منطقی اتخاذ تصمیم را فراهم می سازد . در یک کلام طرح تدابیری که بتوان بنحو شایسته از منابع موجود برای نیل به اهداف مطلوب استفاده نمود.[ ١]
از آنجایی که یکی از اهداف ملت ها رسیدن به رفاه و آبادانی همراه باحفظ محیط هویت و کرامت انسانی بوده است .این موضوع در دهه های اخیر تحت عنوان توسعه مطرح شده است .[ ١١] توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،زیربنایی، رفاهی و… به منظوربهبودوضعیت ترقی،خوشبختی، ارتقاءبهداشت ، ارتقاء تحصیلات و…برای همه اقشارجامعه ایجاد می گردد. توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردیدکه افزایش روزافزون شکاف های طبقاتی بامکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیداکرد.از همان زمان تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون توسعه جوامع در ابعاد مختلف صورت پذیرفت وراهبرد های متعددی ارایه گردید وآزمون خطاهای بسیارباعث شد که جوامع امروزی روند توسعه رابه صورت یک استراتژی کلان ودایمی برای خود در نظرگرفته وتمام برنامه ریزی های خرد،میانه و کلان کشوری در تمام دنیا با دید توسعه وبرای رسیدن به توسعه بیشتر در تمام ابعاد طراحی شود،از این جهت در راستای تدوین هر برنامه اجرایی به منظور رسیدن به توسعه برای آن لازم است که دیدگاه ها،نظریه هاوسیاست های توسعه حداقل به صورت اجمالی مرور شده تا ارتباط و همگونی آنها در تدوین سیاستی جدید مد نظرقرارگیرد. در راستای توسعه ،توسعه پایدار راچنین تعریف نمود: توسعه ای است که منجر به حد اکثر رساندن رفاه بشر برای نسلهای امروزی میگردد بدون اینکه باعث شود رفاه بشر در آینده کاهش یابد دستیابی به این نوع توسعه نیازمند حذف عوامل منفی است . که باعث تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود. توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی بشر را مرتفع سازد بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در رفع نیازهایشان به مخاطره بیاندازد.[ ١٣]
۴. جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار
دربرنامه ریز ی اولین و مهمترین مرحله تعیین هدف یا اهداف میباشد و سپس طراحی فرایند های که ما را جهت رسیدن به آن اهداف یاری می کنند
. این فرایند نیاز به شناخت و آگاهی از وضع موجودمی باشد .تا براساس آن بتوان برای آینده برنامه ریزیکرد. در برنامه ریز ی ،گروههای متخصص براساس اطلاعات و داده ها تصمیم گیری کرده و با توجه به ویژگیهای منطقه به تخصیص منابع می پردازند. در فرایند برنامه ریزی نقشه ، تصاویر ماهوار ه ای ، عکس های هوایی وعکس نقشه از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند . زیرا نه تنها در مراحل مقدماتی و مطالعاتی ،بلکه در مراحل بعدی پروژه ها نیز دائما مورد استفاده قرار می گیرند. از مزیت های مهم ، اندازه گیری پارامترهای مختلف میباشد که درروی زمین مشکل و زمانبرمی باشند. کاریرد نقشه به سه صورت می باشد :نقشه خوانی تفسیر نقشه و تهیه نقشه پیشنهادی. عمل نقشه خوانی و تفسیر نقشه بیشتر بر مبنای نقشه ها ی موجود صورت می گیرد. درنقشه ها ی پیشنهادی وضع پیسنهادی منطقه رادرآینده درزمینه های عمرانی نشان میدهد. پیشرفت سخت افزارونرم افزارهای کامپیوتریخصوصا نرم افزارهای GIS باعث استفاده راحتر ازنقشه در برنامه ریز ی و تحلیلی های پیچیده با متدهای جدید گردیده است .
امروز با پیشرفت کیفی و کمی تصاویر ماهواره ای درجنبه هایی چون قدرت تفکیک مکانی ،زمانی و رادمتریک و… شده و کاهش قیمت باعث گردیده است که جایگاه ویژه ای در امر برنامه ریزی در سطوح مختلف داشته باشد.از این تصاویر می توان نقشه های توپوگرافی و موضوعی در مقیاس های مختلف استخراج نمود.[ ۵]
برای رسیدن به توسعه پایدار، پنج زیرمجموعه منابع ،محیط ، جمعیت ، اقتصاد واجتماع نقش دارند. منابع به دلیل محدودیت ،عامل مهمی به شمارمیروند ومحیط بخش مهمی از این سیستم رابه خود اختصاص می دهد وحفاظت ازآن ،شرط اصلی توسعه پایدار است .از جمله راههای کسب اطلاعات از محیط ،بکارگیری فناوری سنجش ازدور وتلفیق آن باسامانه اطلاعات جغرافیایی و ژیوماتیک است .ماهواره ها می تواننداطلاعاتی در چند بعد،چند مقیاس و چند طیف تهیه کنندکه این ویژگی ها به اهمیت ونقش آنها می افزاید.با استفاده ازفناوری سنجش از دور،می توان باهزینه و زمان کمتر،طیف وسیعی از پروژه هارا درسطح جهانی ،منطقه ای ،ملی،استانی ومحلی به نتیجه رساند.علاوه براین ،امکان مطالعات تغییرات وپایش پدیده های زمینی رابه خوبی فراهم ساخت .مطالعات پایش های بیابان زایی،تخریب سیلاب ،خشکسالی،تغیرات آب دریاها و دریاچه ها،آلودگی های های آب وخاک و هوا،تغییرات شهرهاومناطق مسکونی،به عنوان ابزارهای مدیریت دقیق مطرح است که بااطلاعات ماهواره ای،انجام بسیاری ازاین مطالعات مقدورمیشود.خلاصه آنکه بااستفاده از داده های ماهواره ای،بسیاری ازتغییرات مکانی وزمانی به تصویر کشیده شده است ؛این موضوع به شناخت بهترمحیط ودر نهایت مدیریت پایدار و توسعه آن منجر می شود.[ ٨]
۵. استفاده از داده های ماهواره ای در برنامه ریزی توسعه کشاورزی
همراه با رشد جمعیت طی سالهای اخیر نحوه بهره برداری از اراضی تغییرات وسیع و گسترده ای یافته است . که عمدتا از رشد تقاضا برای تولیدات غذائی و توسعه بخش ها ی صنعتی ، تجاری ، مسکونی، شهری ، و خدماتی و فرهنگی ناشی شده است . به طوری که الگوی استفاده از زمین شهرها به ویژه در نواحی مستعد کشاورزی و پیرامون شهرها ،که در نتیجه تغییر نوع استفاده از کشاورزی به استفاده های صنعتی و شهری دگرگون شده است .
افزایش نیاز جمعیت به تولید کشاورزی و همزمان با آن گسترش سایر بخش ها، موجب گردیده که زمین به عنوان یک منبع محدود و کمیاب تبدیل شود ،که در نتیجه رقابت میان انواع فعالیت ها برای بهره بردار ی از آن گریزناپذیز شده است . عامل تعیین کننده در تغییر نوع استفاده از زمین علاوه بر توسعه سایر بخش ها، بازدهی اقتصادی نوع استفاده از زمین است . علاوه بر این در بخش کشاورزی نیز به نحو مطلوبی از این اراضی بهره برداری نمی شود.تخریب منابع آب ،خاک ، تخریب مراتع ،پوشش گیاهی و جنگل در نتیجه بهره بردار ی نامطلوب و با دید کسب منفع آنی و کوتاه مدت به جای بهره بردار ی مناسب و طولانی مدت نیز ابعاد فاجعه آمیزی به خود گرفته است .تنها راه حل برنامه ریز ی مبتنی بر اصول علمی و هدفمند و اجرای برنامه ها در زمینه نوع و نحوه استفاده از اراضی و منابع می باشد .که در صورت عدم تصمیم گیری صحیح نابودی، زوال کامل منابع را به دنبال خواهد داشت .
افزایش تولید محصولات کشاورزی یکی از هدف های اساسی برنامه های اول ودوم وسوم و چهارم دربخش کشاورزی درکشورمان بوده است . تمامی تدابیر وتمهیدات برنامه ای درزمینه های مختلف چون آب وخاک، مکانیزاسیون ، تحقیقات ،آموزش وترویج وسایرموارد بمنظور ایجاد بسترمناسب برای رشدوتوسعه تولید دربخش کشاورزی اتخاذ می شود وعملکرد آنها درمیزان تولیدات کشاورزی عینیت پیدا میکند. عوامل مختلفی بر فرآیند تولید تاثیر گذار می باشند ودر این بین تاثیر عوامل جوی بویژه درمناطق خشک ونیمه خشک کشوراز اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار میباشد بطوریکه پدیده کم بارانی وخشکسالی بویژه طی بعضی سالهای برنامه دوم وسوم مشکلاتی را برای تحقق اهداف برنامه به بخش کشاورزی وبخصوص زیر بخش زراعت تحمیل نموده است .دیدسیستماتیک که از طریق سنجش از دوره فراهم میگردد ،از نظر فنی روش مناسبی برای مطالعه منابع آب و خاک و همچنین شناسایی مناطق زراعی بوده و روشی مناسب برای شناسایی و محدودیتها ومسائل اکولوژیکی در سطوح مختلف و برنامه ها می باشد.[ ٧]
۶. کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی
۶-١-تعیین سطح زیرکشت :
: با پیشرفت تکنولوژی در سنجنده ماهوارهای درخصوص قدرت تفکیک فضایی بالا این امکان بوجود آمده است که بتوان سطح اراضی کشاورزی را اندازه گیری نمود.ازجمله این ماهواره ها تصاویر Spot۵ با قدرت تفکیک ٢.۵ متر،ماهواره Ikonos با قدرت تفکیک ١متر وماهواره Quic Bird با توان تفکیک ۶٠ سانتی متر.

شکل ١- عکس نقشه ماهواره ای SPOT۵ جنوب شرق تهران در مقیاس ١.۵٠٠٠بانمونه هایی از مرزبندی وتعیین سطح
۶-٢-شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی:
سنجنده ها درطول موج های مختلف ازمریی تامادون قرمز و راداری ازسطح زمین درحال تصویربرداری می باشند.گیاهان زمانی که به آفاتی دچارمی شوندبازتاب آنهادرطول موج های مختلف تغییرمی کند.این تغییرات توسط سنجنده هاقابل تشخیص می باشند باتغییردرمیزان بازتاب طیفی دربخش از اراضی کشاورزی می توان پی به وقوع یک بی نظمی برد.میزان سم مصرفی رامیتوان باتوجه به سطح محصول آفت زده شده که از تصاویرماهواره ای استخراج می شوند،تعیین کرد.این نقش مهمی درحفظ محیط زیست وجلوگیری ازتخریب آن بامصرف زیاد سموم دارد.
۶-٣-تنش آبی: کمبودآب دربرگ باعث تغییردرجذب وبازتاب امواج الکترومغناطیسی میشود.به عبارت دیگربازتاب یک برگ که غشای آن ازآب اشباع می باشدبایک برگ که کمبود آب دارد در طول موج های مختلف تفاوت دارد.شاخص (ndwi) ازجمله شاخص هایی است که درجهت ارزیابی میزان تبخیر وتعرق ازسطح برگ وجود دارد.از آنجا که وجودآب در برگ تاثیر زیادی در حرارت محیط دارد پس با اندازه گیری این محدوده طیفی و با عملیات زمینی می توان میزان کمبود آب را تخمین زد.از جمله کاربردهای این شاخص و شاخص های مشابهه آن که کمبود آب را در اراضی کشاورزی مشخص می کند،زمان آبیاری می باشد .باتوجه به اینکه کشور ایران در محدوده خشک زمین قرار دارد و کمبود آب از مشکلات عمده بخش کشاورزی می باشد، با این کاربرد توان در مصرف آب برنامه ریزی دقیقتری نمود.
۶-۴-پوشش محصولات کشاورزی:
به منظوراینکه بیمه گر وبیمه شونده ،ارزیابی دقیقی از میزان پرداخت خسارت دراراضی کشاورزی داشته باشند تصاویرماهواره ای می توانند بسیارموثرباشند.بیمه گرمی تواند در مرحله اول بررسی وضعیت کنونی اراضی کشاورزی، سطح میزان بیمه راتعیین کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد