مقاله کاربرد لیزرداخل عروقی پرتو افکن خونی ودوام انزوا ورید ریوی با استفاده ازکاتتربالون لیزر هدایت شده برای کاهش بیماریهای قلبی وعروقی وافزایش امید به زندگی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان

کاربرد ليزرداخل عروقي پرتو افکن خوني ودوام انزوا وريد ريوي با استفاده ازکاتتربالون ليزر هدايت شده براي کاهش بيماريهاي قلبي وعروقي وافزايش اميد به زندگي
خلاصه :
بيماريهاي قلبي عروقي ساليانه بيشترين مورتاليتي را در بين انواع مرگ ومير ساليانه دارا مي باشند.استفاده از ليزرداخل عروقي پرتو افکن خوني(ILBI)در حدود سي سال نشان داده است که بيشترين تاثير درماني را بر روي بيماران قلبي وعروقي نشان داده است .(ILBI)علاوه بر تاثير مستقيم برروي بيماران قلبي, بطور غير مستقيم بر همه اجزاي سلولي سلولهاي خوني, پلاسماي خون ,مراحل ايجاد انعقاد واجزاي ديواره ساختمان عروق تاثير مثبتي در جهت کاهش خطرابتلا به بيماريهاي قلبي دارد.جداسازي وريد ريوي(PV) ,درماني براساس استفاده از کاتتر مي باشد,که براي بيماران مقاوم به مواد مخدر وبا حمله هاي فيبريلاسيون دهليزي(AF) کاربرد دارد.بااستفاده ازيک کاتتر (VGLA) مبتني بر ليزر با هدايت بصري طراحي شده است انجام جداسازي وريد ريوي انجام شدونتايج قابل توجهي در درمان اين بيماران داشته است .
کلمات کليدي:ليزرتراپي,انزوا وريد,کاتتر فرسايش ,

١.مقدمه
استفاده از ليزر در سي سال اخير نتايج قابل توجهي در کاهش بيماري هاي قلبي وعروقي داشته است .استفاده از ليزر به صورتهاي متفاوتي کاربرد دارد. ليزر بصورت برش بافت ويا ايجاد تحريک براي افزايش يا کاهش سلول وتجمع يا کاهش وافزايش تجمع در سلولهاي بدن , کاربرد در جهت کاهش بيماريهاي قلبي وعروقي را دارا مي باشد.در اين مقاله با دو مورد استفاده از ليزرداخل عروقي پرتو افکن خوني(ILBI) و کاتتر ليزر هدايت بصري (VGLA)مبتني بر ليزرکه با هدايت بصري درزمان واقعي کاربرد دارد[٢-١] .
٢. کاربردراديوتراپي ليزرداخل عروقي(ILBI)
تابش ليزر داخل عروقي باعث کارايي بالا در درمان قلب وعروق وساير بيماريهاي سيستميک مي باشد.انرژي ليزر در حدود
٦٣٠-٦٤٠نانومتر ميباشد وبراي تابش موثر بر ديواره قلب وعروق مناسب ميباشد.دراين طول موج فوتونها در حضور اکسيژن جذب مي شوند.علاوه بران (ILBI) بطور مستقيم بر سلولهاي ايمني بدن اثر مثبت دارد. دربيماران مبتلا به فشار خون ,با تابش ليزر,باعث کاهش فشار خون در اين بيماران ميشود .با استفاده از ليزر تراپي داخل عروقي تعداد گلبولهاي قرمز افزايش يافته وباعث کاهش رسوب در گلبولهاي قرمز ميشود.همچنين باعث افزايش عملکرد غدد لنفاوي وماکروفاژهاي سلولي شده ,وباعث ايجاد لنفوسيت هاي محيطي خون در بيماران ايسکميک قلبي ميشود.قرارگرفتن در معرض سطوح پايين انرژي ليزربطور فعال باعث ايجاد لوله هاي مويين شده ودر نتيجه افزايش تحويل اکسيژن به بافت و بهينه سازي متابوليسم را بر عهده دارد.در(ILBI),تابش ليزر در موش ,موثر بر سيستم انعقادي خون ونفوذ در روند لخته شدن خون را نشان مي دهد.که اين اثر با افزايش فيبرين خون ,تجمع گلبول قرمزوبهبود جريان خون اثر گشادکنندگي رگها را بدنبال دارد[١] .
٣.استفاده از کاتتر (VGLA)براي درمان بيماريهاي قلبي وعروقي
جداسازي وريد ريوي از درمانهاي بيماران مقاوم به داروي مخدرو حمله هاي فيبريلاسيون دهليزي مي باشد.در قديم از کاتتر فرسايش براي جداسازي وبرداشت بافت استفاده شده است . بدليل ايجاد ضايعات بهم پيوسته ودستکاري کاتتر فرسايش (PV) در تمام قسمتهاي که منجر به اسيب بافتي شديد شده است .امروزه از کاتتر (VGLA),به منظور تسهيل وجداسازي(PV ) استفاده مي شود.
مشخصات کاتتر (VGLA)به شرح زير مي باشد.
١)تجسم زمان واقعي در اندوسکوپي
,٢)مانور قوس هدف

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوا

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
برنامه قلب سالم اصفهان :برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي – عروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست نوشين محمدي فر (مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكي امين ، خيابان ابن سينا ، اصفهان ، صندوق پستي 1184-81465) نضال صراف زادگان ، غلامحسين صدري ، حسين ملك افضلي ، شهناز شاهرخي ، ...

دانلود پاورپوینت نقش عوامل رفتاری در بیماریهای قلبی - عروقی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اسلاید 1 :  نقش عوامل رفتاری در بیماریهای قلبی- عروقی Behavioral Factors  in Cardiovascular Disease اسلاید 2 : A-1: سیستم قلبی –عروقی بخشی از بدن است که شامل قلب ، سرخرگها و سیاهرگها می باشد .وظیفه آن پمپ کردن خون به سراسر بدن است. انتقال اکسیژن وخارج کردن اکسید کربن و انتقال مواد غذایی..- ارتباط ...

دانلود مقاله سطح سرمی ۵۲ هیدروکسی ویتامینD و عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی نوع ۲

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبیماریهای قلبی ـ عروقی از علل شایع مرگ ومیر و از کار افتادگی در بیماران دیابتی نوع ۲ به شمار میآید. دیابتقندی به علت همزمانی بسیاری از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی ـ عروقی مانند هیپرگلیسمی، افزایش فشارخون، افزایش چربیهای خون، افزایش مقاومت به انسولین، چاقی و اختلالهای انعقادی به عنوان بیماری دکتر شکوفه بن ...

دانلود فایل پاورپوینت تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شيوه زندگی در حال گذر است رشد زندگي شهرنشيني باعث تغيير الگوي مرگ و مير از بيماري هاي واگير به بيماري هاي غير واگير شده است. افزايش فزاينده استرس هاي شهري كاهش فعاليت بدني به دليل تغيير الگوي زندگي افزايش چاقي به دليل افزايش رفاه مردم و دسترسي بيشتر به غذ ...

دانلود فایل پاورپوینت مکملهای گیاهی موثربر بیماریهای قلبی_ عروقی

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق گياهان دارويي موثر بر فشارخون گياهان دارويي موثر بر قلب گياهان دارويي موثر بر چربي خون گياهان دارويي موثر بر قند خون اسلاید 2 : گياهان دارويي موثر بر فشارخون سير برگ زيتون دارواش جعفري شبدر زرد گل ...

دانلود فایل پاورپوینت تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رشد زندگي شهرنشيني باعث تغيير الگوي مرگ و مير از بيماري هاي واگير به بيماري هاي غير واگير شده است. افزايش فزاينده استرس هاي شهري كاهش فعاليت بدني به دليل تغيير الگوي زندگي افزايش چاقي به دليل افزايش رفاه مردم و دسترسي بيشتر به غذا تغيير الگوي مصرف   ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای قلبی و ریوی

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بیماری های قلبی و ورزش شایع ترین انواع بیماری های قلبی، بیماری شریان کرونری و تصلب شرایین (سفت شدن عروق) است. سه عامل خطر مهم برای ایجاد بیماری قلبی عبارتند از: افزایش فشار خون چاقی کم تحرکی ورزش نقش مهمی در کنترل فشار خون و کاهش وزن دارد، بناب ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیرعوامل معنوی ( دعا ونماز ) بر کاهش بیماریهای قلبی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : الا بذكرالله تطمئن القلوب“همانا با ذكر خدا دلها آرام ميگيرند “ دعا در بهبود بیماران نقش اساسی وتعیین کننده ای دارد . بسیاری از مردم اثرات دعا را در شفای بیماری های غیر قابل درمان تجربه کرده اند. می توان از دعا به عنوان عامل معنوی در کنار عوامل مادی یاد کرد. همواره انسان ها از دعا برا ...