بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي مطالعاتي در زمينه‌هاي حشره‌شناسي، آفات گياهي و حشره‌كش‌ها


بخش تحقيقات حشرات زيان‌آور به گياهان:
- بررسي جنبه‌هاي پايه‌اي بيولوژي حشرات
- بررسي جنبه‌هاي پايه‌اي اكولوژي حشرات


- بررسي معيارهاي پيش‌آگاهي در مبارزه با حشرات
- بررسي آستانه زيان اقتصادي حشرات
- بررسي جنبه‌هاي متفاوت مبارزات زراعي


- بررسي مقاومت گياهان در برابر حشرات
- بررسي اثرات همه جانبه سموم كشاورزي
- بررسي فيولوژي حشرات


- تحقيق در زمينه مديريت تلفيقي با حشرات به منظور كاهش مصرف سموم
- بررسي گزارشات واصله از مراكز تحقيقات


- انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقالات علمي و تحقيقاتي
- تماس دائمي و تبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه
- پاسخ به سؤالات فني درخواست شده از طرف افراد، مؤسسات داخلي و خارجي و انجام ساير امور محوله

بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار:
- جمع‌آوري و شناسايي علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار در مراحل مختلف رويشي در مزارع، باغات، اراضي غيرمزروعي و آب‌هاي كشاورزي، تعيين مناطق انتشار و تهيه نقشه پراكندگي آن‌ها در سطح كشور


- تحقيق در بيولوژي، اكولوژي، فنولوژي و فيزيولوژي علف‌هاي هرز، جمع‌آوري و شناسايي و تهيه مجموعه بذور در علف‌هاي هرز و انجام بررسي‌هاي لازم روي آن‌ها
- جمع‌آوري دشمنان طبيعي علف‌هاي هرز و همكاري در زمينه تحقيقات مبارزه بيولوژيك با آن‌ها
- تحقيق درباره روش‌هاي مختلف كنترل علف‌هاي هرز


- بررسي خسارت علف‌هاي هرز مهم در محصولات زراعي و باغي و تعيين آستانه خسارت اقتصادي آن‌ها در محصولات استراتژيك
- شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات در مورد علف‌هاي هرز قرنطينه كشور
- تحقيق در زمينه آثار زيست محيطي روش‌هاي مبارزه با علف‌هاي هرز و باقيمانده علف‌كش‌ها در خاك، آب و گياه به خصوص از جنبه اثرات سوء آن بر محصولات كشاورزي
- آزمايش سموم جديد علف‌كش‌ها با هماهنگي بخش‌ها يا مؤسسات ذيربط و كميته فني مؤسسه
- بررسي روش‌هاي مؤثر در بهبود كاربرد علف‌كش‌ها


- مطالعه امكان بروز مقاومت در علف‌هاي هرز نسبت به علف‌كش‌ها
- فيزيولوژي علف‌كش‌ها
- همكاري در اجراي طرح‌هاي مهندسي ژنتيك به منظور تهيه لاين‌هاي مقاوم از محصولات كشاورزي به علف‌كش‌ها
- مشاوره، راهنمايي و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار در كشور
- همكاري در تهيه گزارش طرح‌هاي مشترك و بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي ادواري واصله و نوشتارهايي كه به بخش ارجاع مي‌گردد
- آموزش علم علف‌هاي هرز و پاسخ به مسائل فني مطروحه از طرف مؤسسات داخلي و خارجي در حد امكانات
- تهيه و انتشار كتب، نشريات، مقاله، پوستر و دستورالعمل‌هاي اجرايي در زمينه علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار، همكاري در اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك با مؤسسات تك محصولي


بخش تحقيقات سن گندم:
- تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت تلفيقي (IPM) با سن گندم در نقاط مختلف كشور
- تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مبارزه بيولوژي با سن گندم (استفاده از زنبورهاي پارازيت تخم، مگس‌هاي تاكينيده و پاتوژن‌ها)
- تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه جستجوي منابع مقاوم در مقابل سن گندم
- تحقيق در زمينه زيست‌سنجي و سنتز فرمون جنسي سن معمولي و امكان معرفي ساير جلب‌كننده‌هاي طبيعي
- تحقيق در زمينه اكولوژي سن گندم و ديناميسم جمعيت آن در مزرعه و كوه و تدوين جدول زندگي آفت


- تحقيق در زمينه سطح زيان اقتصادي سن با توجه به مناطق مختلف كليمائي
- تحقق در زمينه رابطه بين درصد سن‌زدگي ارقام مختلف گندم با كيفيت نانوايي آن‌ها و جستجوي روش‌هاي مناسب براي بهبود كيفيت نانوايي گندم سن‌زده
- بررسي گزارشات و طرح‌هاي واصله از مراكز تحقيقاتي، انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقالات علمي و تحقيقاتي
- تماس دائمي و تبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه
- پيشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور


- پاسخ به سؤالات فني درخواست شده از طرف افراد و مؤسسات داخلي و خارجي
- انجام ساير امور محوطه

بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان:
- موضوع و مسئله‌يابي در مورد عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي، ميكوپلاسمايي و عوامل بيماري‌زاي غيرانگلي از طريق بازديدهاي منطقه‌اي، كسب اطلاعات از مؤسسات تك محصولي و دستگاه‌هاي اجرايي


- تعيين اولويت‌هاي تحقيقات بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي
- تحقيق در زمينه شناخت، بيولوژي و اكولوژي عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي
- تحقيق در زمينه فيزيولوژي عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي، اجراي پژوهش‌هاي بنيادي در مورد بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي با استفاده از روش‌هاي مولكولي و بيوتكنولوژي


- تحقيق در زمينه ژنتيك عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي، ميكوپلاسمايي (تهيه نقشه ژنتيك- Gene maping، تجزيه و تحليل ژنتيك مولكولي
(Molecular Genetic Analysis به منظور شناخت كامل پاتوژن و استفاده از آن‌ها در ايجاد مقاومت و يا مبارزه بيولوژيك، تحقيق در زمينه بيولوژي و فيزيولوژي، اثر متقابل پاتوژن و گياه ميزبان
- تحقيق در زمينه بيوتكنولوژي مبارزه با بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي


- تحقيق در زمينه زهرابه‌هاي قارچي و باكتريايي (توكسين‌ها) به منظور جلوگيري از توليد آن‌ها در محصولات كشاورزي
- تحقيق در زمينه جستجوي منابع مقاومت، مكانيسم‌هاي دفاعي و القاء مقاومت (Induced resistance) به گياهان در مقابل عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي
- تحقيق در زمينه تلفيقي با بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي و تهيه و مدل‌هاي پيش‌آگاهي
- شناسايي ميكروارگانيسم‌هاي آنتاگونيسم و استفاده از آن‌ها در مبارزه بيولوژيك با عوامل بيماري‌زاي گياهي


- تحقيق در زمينه بررسي اثر تركيبات شيميايي جديد روي عوامل بيماري‌زاي قارچي و باكتريايي
- تحقيق در زمينه كنترل تأثير قارچكش‌هاي توصيه شده عليه بيماري‌هاي قارچي و بررسي علل مقاوم شدن اين عوامل در مقابل قارچكش‌هاي توصيه شده
- تحقيق در زمينه اثر درجه حرارت، رطوبت، كمبود اكسيژن و نور روي گياهان زراعي
- تحقيق در زمينه اثر آلودگي هوا و نقش آن در ايجاد بيماري


- تحقيق در زمينه كمبود مواد غذايي در گياه
- تحقيق در زمينه قارچ‌هاي ميكوريز و نقش آن در بالا بردن جذب مواد غذايي و افزايش رشد گياه و ميزان محصول
- تحقيق در زمينه مسموميت غذايي در اثر افزايش مواد معدني در خاك


- تحقيق در زمينه آسيب مواد شيميايي (مانند قارچكش‌ها، حشره‌كش‌ها و علف‌كش‌ها) روي گياهان
- تحقيق در مورد ساير عمليات زراعي نادرست كه در گياه ايجاد بيماري مي‌كند
- بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي تحقيقاتي مربوط به عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي كه از مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، مؤسسات تك‌محصولي دريافت مي‌شود
- بررسي گزارش‌ها و طرح‌هاي واصله از مراكز تحقيقاتي
- انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقالات علمي و تحقيقاتي
- تماس دائمي و تبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه
- پيشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور به منظور ارتقاء سطح دانش بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي و تحقيقاتي آن‌ها
- هدايت و سرپرستي طرح‌هاي مربوط به بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي گياهان در سطح كشور

بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات:
- تهيه و اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي جهت جمع‌آوري، شناسايي و رده‌بندي فون حشرات ايران با توجه به محيط زيست آن‌ها
- اجراي تحقيقات فونستيك درگروه‌ها و راسته‌هاي مختلف حشرات


- اجراي تحقيقات تاكسونوميك و سيستماتيك مدرن با بهره‌گيري از روش‌هاي پيشرفته (تحقيقات كروموزومي، سرولوژيك، بيوشيميك، آناتومي مقايسه‌اي و غيره)
- اجراي تحقيقات پايه‌اي سيستماتيك و ايجاد رده‌بندي طبيعي Natural classification با بهره‌گيري كامل از روش‌هاي صحيح تاكسونوميك نظير رده‌بندي Phylogenetic Taxonomy يا Phyletic و رده‌بندي Cladistic Taxonomy و غيره و يافتن قرابت‌هاي فونستيك


- اجراي تحقيقات پايه‌اي تاكسونوميك به روش Phenetic (Numerical Taxonomy) با تنظيم Data matrix و استفاده از روش‌هاي آماري و پيشرفته با استفاده نهايي از كامپيوتر
- اجراي تحقيقات پايه‌اي Biosystematic با غور در مسائل مربوط به دامنه تغييرات گونه‌اي Specific Range، بين گونه‌اي interspecific، درون گونه‌اي intraspecific، زايش گونه‌اي Speciation و جمعيت‌ها و غيره


- نگه‌داري نمونه‌هاي رده‌بندي شده در موزه طبق موازين علمي متداول در موزه‌هاي جهان جهت استفاده‌هاي علمي و فني و پاسخگويي‌هاي لازم
- تأمين نيازهاي علمي بخش‌ها و مراكز تحقيقاتي مؤسسه در مركز و شهرستان ها و مؤسسات تك‌محصولي و كشاورزي ديم در زمينه شناسايي آفات و حشرات ارسالي
- همكاري با بخش‌هاي مؤسسه در زمينه شناسايي آفات مختلف و دشمنان طبيعي آنها در قالب طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك
- ارتباط، همكاري و هماهنگي با سازمان‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاهي در زمينه شناسايي فون حشرات و آفات مختلف و دشمنان طبيعي آن‌ها در چهارچوب برنامه‌هاي مشترك تحقيقاتي


- همكاري با دفتر خدمات فني و تحقيقاتي مؤسسه در تشكيل و تجهيز و تكميل نمايشگاه‌هاي دائمي و موقت به منظور نمايش آفات و بيماري‌هاي محصولات مهم كشور
- پاسخگويي به پرسش‌هاي علمي و فني افرد و مؤسسات داخلي و خارجي در رابطه با رده‌بندي موزه
- ارائه تحقيقات انجام شده به صورت فهرست حشرات موجود در موزه، مقاله، كتاب و ايراد سخنراني
- پيشنهاد اعزام كادر تحقيقاتي بخش به مجامع و مراكز تحقيقاتي و آموزش داخل و خارج از كشور به منظور تبادل دستاوردهاي علمي و ارتقاء سطح دانش آنان
- همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در زمينه پايان‌نامه‌هاي تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف
- عنداللزوم انجام امور ذيربط كه از طرف مديريت مؤسسه به بخش ارجاع مي‌گردد
بخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزي:


- جمع‌آوري، شناسايي و اجراي تحقيقات سيستماتيك در زمينه جانورشناسي كشاورزي
- تحقيق در زمينه بيولوژي و بيواكولوژي جانوران آسيب‌رسان در كشاورزي، محصولات برداشته شده و انباري و مطالعه پايه‌اي بيولوژي جانوران مفيد در گياهپزشكي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید