دانلود مقاله مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی

word قابل ویرایش
190 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و
آ‍فات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و
نقش آنها در حفظ گیاهان

نتایج حاصله از تعداد شفیره‌های مگس جالیز که تفریخ شده ونشده‌اند به شرح زیر است البته با توجه به اینکه تمامی شفیره‌ها از مزارع خربزه، طالبی، خیار و … ورامین جمع‌آوری شده بودند:

– از درون ظرف شماره I: 176 عدد شفیره که تفریخ شده و ۹ عدد شفیره تفریخ نشده
– از درون ظرف شماره II: 125 عدد شفیره که تفریخ شده و ۸ عدد شفیره که تفریخ نشده
– از دورن ظرف شماره III: 90 عدد شفیره که تفریخ شده و ۱۴ عدد شفیره که تفریخ نشده

تمامی ظروف، ظرفهایی هستند که ما در آنها شفیره‌های مگس را بعد از جداسازی از خاک نمونه‌ها، قرار دادیم. بررسی‌های بعدی آزمایشات زیستی است که روی مگس جالیز توسط اثر سموم دلتامترین، دیپترکس و موسپیلان در دو رئوس مختلف انجام گرفت.

ابتدا دزهایی که به تشخیص آقای دکتر شیخی تعیین شده‌اند به روش ما قبل یعنی بصورت محلول در آب درست می‌کنیم، سپس کاغذ صافی یا دستمال کاغذی را در این دز خیس کرده و می‌گذاریم تا خشک شود و نهایتاً مقدار مشخصی مگس را در پتری‌ها قرار داده و بعد از گذشت ۲۴ ساعت میزان مرگ و میر آنها را بررسی می‌کنیم در اینجا نیز تهیه دزها بصورت ماقبل یعنی هر دز از روی دز ماقبلش انجام می‌گیرد و دزها از بزرگ به کوچک تهیه می‌شوند. من در ابتدا دزهای مدنظر از هر یک از سموم را بیان می‌کنم و در نهایت جداول آنها که نشانه مرگ و میر آنهاست را به نگارش می‌رسانم. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مقداری در دزهای هست فقط بخاطر بالا بردن دقت کار می‌باشد.

۱- سم دلتامترین ۵/۲% EC
150 فرمولاسیون ppm 150 ppm 150 = Max
دزهای مورد آزمایش (مدنظر جناب آقای دکتر شیخی): ppm10 = Min
150- 100- 50- 25- 10 (ppm)

در تمامی دزها حجم مدنظر ۲۰۰ میلی‌لیتر می‌باشد و برای رساندن آنها به حجم مدنظر از آب مقطر استفاده شده است. از بزرگترنین دز مانند روشهای قبلی استفاده می‌شود:
«دزهای مدنظر»
آب mL 200 + mg 30 = x ppm 150 دز
سم mL 3/133= V1 200 * 100 = V1 * 150 N1V1= N2V2 ppm 100
و

آب mL 7/66
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 50 = V1 * 100 ppm50
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 25 = V1 * 50 ppm25
آب mL 120 + سم mL 80 = V1 200 * 10 = V1 * 25 ppm10
2- سم دیپترکس ۸۰% SP

ppm 150 = Max
ppm 5 = Min
دزهایی که مدنظر هستند عبارتند از:

۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۳۰، ۱۵، ۵ ppm
دزهای مدنظر (ppm)
آب mL 200 + mg 30 = x 150

در واقع بعد از اندازه‌گیری ۳۰ میلی‌گرم حجم آن را به ۲۰۰ میلی‌لیتر می‌رسانیم که در اینجا نیز استفاده از آب مقطر انجام می‌گیرد.
آب mL 66 + سم mL 133 = V1 200 * 100 = V1 * 150 100
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 50 = V1 * 100 50
آب mL 80 + سم mL 120 = V1 200 * 30 = V1 * 50 30
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 15 = V1 * 30 15
آب mL 5/133 + سم mL 5/66 = V1 200 * 5 = V1 * 15 5

۳- سم موسپیلان ۴/۲۰%
۲۵۰۰:امولاسیون تجاری ppm 2500 ppm 25000 = Max
دزهای مدنظر عبارتند از: ppm50 = Min

۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰، ۵۰ (ppm)
تمامی روش‌ها برای بدست آوردن دزهای مورد نظر و حجم آنها مانند روشهای پیشین است.
دزهای مصرفی (ppm)
آب mL 200 + سم mg 500 = x 2500

آب mL 40 + سم mL 160 = V1 200 * 2000 = V1 * 2500 200
آب mL 50 + سم mL 150 = V1 200 * 1500 = V1 * 200 1500
آب mL 7/66 + سم mL 3/133 = V1 200 * 1000 = V1 * 1500 1000
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 500 = V1 * 1000 500
آب mL 160 + سم mL 40 = V1 200 * 100 = V1 * 500 100
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 50 = V1 * 100 50

«جدول بررسی تلفات مگس‌های نر و ماده بر اثر تماس با سم موسپیلان بعد از گذشت ۲۴ ساعت»
دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل
(؟؟؟) تلفات
(؟؟؟) دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل
(؟؟؟) تلفات
(؟؟؟)

۲۵۰۰ (۶+۴) ۰ ۱۰۰۰ همگی زنده
۲۵۰۰ (۱۳+۱۳) (۰+۵) ۵۰۰ همگی زنده
۲۵۰۰ (۴+۶) (۰+۱) ۵۰۰ همگی زنده
۲۰۰۰ همگی زنده ۵۰۰ همگی زنده
۲۰۰۰ (۱۱+۱۰) (۰+۴) ۱۰۰ همگی زنده

۲۰۰۰ (۴+۰) (۱+۰) ۱۰۰ همگی زنده
۱۵۰۰ (۷+۵) (۰+۲) ۱۰۰ همگی زنده
۱۵۰۰ (۶+۵) (۱+۲) ۵۰ همگی زنده
۱۵۰۰ همگی زنده ۵۰ همگی زنده
۱۰۰۰ همگی زنده ۵۰ همگی زنده
۱۰۰۰ همگی زنده شاهد (۸+۱۲) (۲+۵)

دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل حشرات در هر پتری
(؟؟؟) تلفات (؟؟؟)
۱۰ (۴+۶) (۱+۱)
۱۰ (۶+۴) (۱+۰)
۱۰ (۴+۶) (۰+۰)
۲۵ (۳+۶) (۲+۱)

۲۵ (۵+۷) (۳+۶)
۲۵ (۵+۴) (۴+۴)
۵۰ (۴+۶) (۳+۲)
۵۰ (۶+۷) (۳+۳)
۵۰ (۲+۷) (۰+۲)

۱۰۰ (۵+۶) (۱+۴)
۱۰۰ (۶+۷) (۱+۲)
۱۰۰ (۴+۶) (۴+۴)
۱۵۰ (۸+۴) (۴+۱)

۱۵۰ (۲+۸) (۱+۳)
۱۵۰ (۸+۸) (۰+۳)
شاهد (۱+۳) (۱+۱)

«جدول بررسی نمونه‌های در تماس با سم دلتامترین و میزان مرگ و میر در آنها»
با توجه به گذشت ۲۴ ساعت این شمارش انجام شده است.

«جدول شمارش نمونه‌های آلوده به سم دیپترکس بصورت تماسی بعد از ۲۴ ساعت»
دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل حشرات در هر پتری
(؟؟؟) تلفات (؟؟؟)
۵ (۴+۶) (۱+۰)
۵ (۳+۷) (۲+۰)
۱۵ (۴+۶) (۰+۲)
۱۵ (۴+۶) (۱+۱)
۳۰ (۲+۸) (۰+۱)

۳۰ (۲+۷) (۰+۲)
۵۰ (۳+۷) (۱+۳)
۵۰ همگی مرده بودند
۱۰۰ (۳+۷) (۲+۶)
۱۰۰ (۴+۶) (۰+۱)
۱۵۰ (۵+۵) (۲+۲)

۱۵۰ (۳+۶) (۰+۰)
شاهد (۶+۶) (۱+۱)

در مرحله بعدی اثر چهار سم Tracer، دیپترکس، موسپیلان و دلتامترینت به صورت تغذیه‌ای روی مگس جالیز مورد آزمایش قرار گرفت. برای این کار سم مدنظر را در دز مورد نظر تهیه کرده و با پروتئین هیدرولیزات قاطی کردیم که شرح کامل آن در زیر بیان شده است:
سم Tracer: دز مورد نظر ۱۰۰۰ ppm که باید حجم آن را با ۲۰۰ میلی‌لیتر برسانیم و قابل توجه است که از‌ آب مقطر در به حجم رساندن استفاده شود.
آب مقطر+ سم mg 200 = x
مقدار آب در جهت رساندن به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر بکار می‌رود.
سم دیپترکس: دز مورد توجه ۱۰۰۰ ppm که به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر می‌رسد با استفاده از آب مقطر.
آب مقطر+ سم mg 200 = x

مقدار آب در جهت رساندن به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر بکار می‌رود.
سم موسپیلان: دز مورد نظر ۱۰۰۰۰ ppm که با استفاده با آب مقطر به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر می‌رسد.
آب مقطر+ سم mg 200 = x
تا حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر رساندن محلول

سم دلتامترین: دز مورد نظر ۱۰۰۰ ppm که باید به کمک آب مقطر به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر برسد.
آب مقطر+ سم mg 200 = x
جهت به هم رساندن محلول مورد نظر (تا حجم CC200)

بعد از اینکه تمامی دزهای مورد نظر را تهیه کردیم، برای تهیه غذای آلوده و حالت تغذیه‌ای برای مگس‌ها از اپندورف که لوله‌های پلاستیکی کوچکی هستند استفاده می‌کنیم. در این حالات باید حجم محلول درون اپندوف‌ها ۱ میلی‌لیتر باشد و به جای آب از پروتئین هیدرولیزات برای رقیق کردن و به حجم رساندن محلول استفاده می‌شود و در مورد هر یک از سموم به شرح زیر است:

Tracer: غلظت‌های مورد نظر جهت درست کردن طعمه‌های آلوده به سم عبارتند از: (۳۵۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵) ppm. در اینجا نیز مانند قبلاً هر دز از ماقبل خود بدست آمده و از رابطه N1V1= N2V2 استفاده می‌کنیم ولی تنها تفاوت در امر به حجم رساندن است که از پروتئین به جای آب استفاده می‌شود. ۳۵۰ دز
mL 1 * ppm 350 = V1* ppm 1000
«بزرگترین دز» همان دزی است که ساختیم
پروتئین هیدرولیزات ۶۵۰ + سم ۳۵۰ = mL 35/0 = = V1
جهت برداشت ۳۵۰ میکرولیتر سم، از میکرو اپلیکاتور ۱۰۰ استفاده می‌کنیم

(عکس شماره ).
میکرواپلیکاتور هایی که موجود بود یکی ۱-۱۰ میکرولیتر و دیگری ۱۰-۱۰۰ میکرولیتر بود که چون مقدار، بیشتر از ۱۰ میکرولیتر است از اپلیکاتور شماره ۲ استفاده به عمل آمد. برای برداشتن باید ۳ بار ۱۰۰ میکرولیتر از سم با دز ppm1000 برداشته و سپس ۵۰ میکرولیتر دیگر برداریم و تمامی این دزهای برداشت شده را درون یک اپندونی ریخته و حجم آن را با کمک پروتئین هیدرولیزات به ۱ میلی‌لیتر می‌رسانیم.
برای بدست آوردن غلظت‌های بعدی نیز مانند گذشته هر دز از دز ماقبل خود که بزرگتر است بدست می‌آید.

پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ =V1 mL 5/0 = V1 1 * 100 = V1 * 200 ppm 100 دز
پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ =V1 mL 5/0 = V1 1 * 50 = V1 * 100 ppm 500 دز
پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ =V1 mL 5/0 = V1 1 * 25 = V1 * 50 ppm 25 دز
حشره‌کش دیپترکس
غلظت‌ها مورد نیاز جهت ساختن طعمه سموم برای مگس‌ها عبارتند از:

۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵
ابتدا در گذشته بیشترین دز را بدست آوردیم و حال با توجه به رابطه N1V1= N2V2 و مانند گذشته هر دز را از دز ماقبل خود بدست می‌آوریم.
پروتئین ۸۰۰ + سم ۲۰۰ mL 2/0 = V1 1 * 200 = V1 * 1000 ppm 200 دز
پروتئین ۲۵۰ + سم ۷۵۰ =V1 mL 75/0 = V1 1 * 150 = V1 * 200 ppm 150 دز
پروتئین ۳۳۰ + سم ۶۷۰ =V1 mL 67/0 = V1 1 * 100 = V1 * 150 ppm 100 دز

پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ = mL 5/0 = V1 1 * 50 = V1 * 100 ppm 50 دز
پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ = mL 5/0 = V1 1 * 25 = V1 * 50 ppm 25 دز
حشره‌کش موسپیلان
غلظت‌های مدنظر جهت ساختن طعمه سموم برای مگس‌ها عبارتند از:
۵۰۰، ۱۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰
با کمک از دز ۱۰۰۰۰ که قبلا ساختیم، دزهای مدنظر را از بزرگ به کوچک طبق روابط پیشین بدست می‌آوریم.
(دزهای مدنظر برحسب ppm)
پروتئین ۶۰۰ + سم ۴۰۰ = mL 4/0 = V1 1 * 4000 = V1 * 1000 4000

پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ = mL 5/0 = V1 1 * 2000 = V1 * 4000 2000
پروتئین ۲۵۰ + سم ۷۵۰ = mL 75/0 = V1 1 * 1500 = V1 * 2000 1500
پروتئین ۳۳۰ + سم ۶۷۰ = mL 67/0 = V1 1 * 1000 = V1 * 1500 1000
پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ = mL 5/0 = V1 1 * 500 = V1 * 1000 500
حشره‌کش دلتامترین

غلظت‌های مدنظر برای تهیه طعمه آلوده برای مگس‌های جالیز به شرح زیر است:
۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۱۰
در این حالت نیز دز ۲۰۰ را از روی دز ۱۰۰۰ که قبلاً بدست آوردیم، ساخته و مابقی دزها نیز طبق روابط پیشین بدست می‌آیند.
(دزهای مدنظر برحسب ppm)
پروتئین ۸۰ + سم ۲۰۰ = mL 2/0 = V1 1 * 200 = V1 * 1000 200
پروتئین ۲۵۰ + سم ۷۵۰ = mL 75/0 = V1 1 * 150 = V1 * 200 150
پروتئین ۳۳۰ + سم ۶۷۰ = mL 67/0 = V1 1 * 100 = V1 * 150 100

پروتئین ۵۰۰ + سم ۵۰۰ = mL 5/0 = V1 1 * 50 = V1 * 100 50
پروتئین ۸۰۰ + سم ۲۰۰ = mL 2/0 = V1 1 * 10 = V1 * 50 10
نکته مدنظر این است که منظور از پروتئین در تمامی حالات همان پروتئین

هیدرولیزات است که جهت رقیق کردن سم به آن اضافه شده است.
بعد از اینکه سموم ساخته شده و در اپندورف‌ها قرار گرفتند، برای انتقال این طعمه به پتری از پنبه استفاده کردیم به این صورت که پنبه را آغشته به این محلول کرده و قسمت وسط درب بالایی پتری‌ها را به این محلول آغشته می‌کردیم. نکته‌ای که باید بدان توجه شود آنست که آغشته‌سازی پتری‌ها در هر نوع از حشره‌کش‌ها باید از غلظت‌های پایین به بالا انجام شود. پس از اینکه عمل آغشته کردن پایان یافت می‌گذاریم محلول مورد نظر خشک شود زیرا اگر خیس بوده، مگس‌ها انتقال داده شوند بال آنها به محلول چسبیده و خط در کار ایجاد می‌کند، در نتیجه بعد از خشک شدن عمل انتقال مگس‌ها به تعداد مشخص انجام می‌گیرد. بعد از گذشت ۲۴ ساعت میزان مرگ و میر مگس‌ها بررسی می‌شود. البته باید برای هر نوع سم شاهدی قرار داد تا روند آزمایش بصورت دقیق و تأثیرات آن بررسی شود. در این حالت شاهد ما تنها دارای پروتئین هیدرولیزاتی است که توسط پنبه به وسط درب بالای پتری مالیده شده است.

در نهایت چون این تحقیقات بسیار وسیع بوده و حضور، در این مؤسسه دارای زمانی محدود بوده است در نتیجه، نتایج این آزمایشات و ادامه آنها توسط آقای دکتر شیخی بررسی شده و همچنان در حال اجراء می‌باشد.

مگس خربزه
مگس خربزه که یکی از آفات مهم گیاهان جالیزی در ایران است، اولین بار در دنیا در سال ۱۸۹۱ میلادی از بلوچستان گزارش گردید (Rivnay, 1962) و در سال ۱۳۱۷ نیز توسط افشار گزارش و شرح داده شده است. این آفت به انواع خربزه، گرمک، طالبی، دستنبو، خیار، خیار چنبر، هندوانه و کدو صدمه می‌رساند.
حشره کالم مگسی است که نر آن ۵/۴ و ماده آن ۵/۵ میلیمتر طول دارد. رنگ عمومی مگس زرد روشن و سینه آن دارای خالهای ریز سیاه است. شکم آن زرد نارنجی روشن و از موهای نسبتاً بلندی به رنگ زرد طلائی پوشیده است، فرق سر قهوه‌ای می‌باشد بالها شفاف و در جهت عرضی دارای سه نوار زرد رنگ است که دو نوار

داخلی تقریباً‌ مستقیم و نواری که در اطراف رأس بال قرار گرفته خمیده و زاویه‌دار می‌باشد. تخم‌های مگس کوچک، سفید رنگ، استوانه‌ای و در دو طرف باریک و طول آن ۱-۲/۱ میلیمتر و عرض آن ۲/۰ میلیمتر و قطرش به ۷۵/۱ می‌رسد. سه لارو مانند لارو سایر مگس‌ها باریک از قسمت‌های دیگر بدن است و طول لارو کامل ۱۲ میلیمتر می‌باشد. شفیره به رنگ قهوه‌ای روشن و منقوش به نوارهای حلقوی به رنگ زرد کاهی است. طول شفیره ۸/۵ و عرض آن ۵/۲ میلیمتر می‌باشد. (دواچی، ۱۳۲۸).

مگس خربزه مخصوص منطقه ایرانو- تورانو (Irano- Turano) بوده و خسارت آن را کشورهای هندوستان، افغانستان، ایران، عراق، قفقاز، فلسطین، ترکیه، سوریه، قبرس، مصر و اسرائیل گزارش شده است. در ایران آفت مزبور در بسیاری از نقاط کشور شیوع داشته و به خصوص در آذربایجان، همدان، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، ورامین، گرمسار، کرج، خوزستان، کاشان، خاش و بندرعباس خسارت آن زیاد است. حشره ماده مگس به وسیله تخمریز خود پوست میوه با قطر صمغی که تشکیل شده است می‌توان تشخیص داد. میزان خسارت مگس خربزه در ایران دقیقاً تعیین نشده ولی گاهی ممکن است تمام محصول مزرعه کرمو و قابل برداشت نباشد. درصد خسارت آفت مذبور در اسرائیل تا ۹۰ درصد توسط ریونی (۱۹۶۲) گزارش شده است.

مگس خربزه چنانچه در آن اشاره شد به گیاهان خانواده کدوئیان حمله نموده و خسارت آن در خارج از ایران از روی هندوانه نیز گزارش شده است. ارشادی مقدم (۱۳۴۱) میزان خسارت این آفت را در مزارع آلوده ۳۵-۴۰ درصد ذکر نموده است.
مگس خربزه از اواسط مهرماه لغایت اردیبهشت ماه سال بعد در مرحله شفیرگی در حالت دیاپوز اجباری در عمق ۱۲-۱۰ سانتی‌متری خاک بسر می‌برد. شفیره‌ها در اوایل خرداد ماه تبدیل به حشره کامل شده و در طبیعت به پرواز درمی‌آیند، لیکن چون مزارع جالیز در این هنگام عاری از گل می‌باشند لذا روی علف‌های هرز به زندگی خود ادامه می‌دهد. انبوهی نسل اول آفت در اواخر خرداد ماه بالا رفته و این هنگامی است که گلها به میوه تبدیل شده و یا در حال تبدیل می‌باشند. مگس ماده به وسیله

نیش خود میوه را سوراخ کرده و از شیرابه‌ای که خارج می‌گردد تغذیه می‌نماید ولی حشره نر مستقیماً نیش نزده بلکه از شیره باقیمانده جای نیش مگس ماده استفاده نماید. مگس‌های نر و ماده پس از یک هفته جفتگیری نموده و حشره ماده تخم‌های خود را بطور منفرد و با تخمریز کوچک خود اغلب در زیر پوست میوه و یا گاهی روی آن می‌گذارد ولی در هر میوه فقط یک تخم قرار می‌دهد. البته تعداد سوراخها روی میوه مربوط به این می‌باشد که ممکن است چندین مگس روی یک میوه تخمریزی کرده

باشند. در این صورت میوه کرمو دارای چند عدد کرم خواهد بود. در میوه‌های پوست نازک جای تخمریزی مگس معمولاً نمایان می‌باشد. گاهی ممکن است مگس ماده برای تخمریزی چند سوراخ روی یک میوه ایجاد نماید ولی فقط در یکی از آنها تخم خود را می‌گذارد و بقیه خالی خواهند ماند. تخم‌های مگس در شرایط طبیعی پس از ۴-۵ روی تفریخ شده و لارو جوان بلافاصله بطرف داخل میوه پیش می‌رود و در گوشت آن دالانهای غیرمنظم و کج و معرج ایجاد می‌کند. دوره زندگی لارو در تابستان یک تا دو هفته و در پاییز سه هفته بطول می‌انجامد. لارو پس از رشد کامل از میوه خربزه خارج شده و در زیر خاک تبدیل به شفیره می‌شود و گاهی نیز ممکن است شفیره مگس در داخل میوه بوجود آید. دوره شفیرگی ۱۵-۱۴ روز و طول دوره هر نسل در تابستان حدود یک ماه تعیین گردیده است. مگس خربزه در نوای شمال و استانهای مرکزی ایران ۲-۳

نسل در سال دارد. (صلواتیان و حلیم نجار ۱۳۳۶، اقتدار، ۱۳۶۹). بهترین راه مبارزه با مگس خربزه همان روش علمی است که خود زارعین در موقع گل‌گیری بوته‌ها انجام می‌دهند. بدین ترتیب که میوه‌های جوان که اندازه آنها مانند فندق تا حداکثر گردو است در داخل برگهای مجاور پیچیده و روی آن مقداری خاک می‌ریزند و تا موقعی که پوست آن کاملاً ضخیم شود آنرا زیر خاک نگاه می‌دارند. در این صورت مگس ماده قادر نخواهد بود که در میوه تخمریزی کند. در صورت نیاز به سمپاشی مزرعه را می‌توان در سه نوبت با گوزاتیون ۲۰% به نسبت دو در هزار و یا ۱ کامت به نسبت ۵/۱ لیتر در هکتار سمپاشی نمود که این سمپاشی روی شته، ترپس و کنه نیز مؤثر خواهد بود.

سمپاشی معمولاً در سه نوبت انجام می‌شود و اولین نوبت آن پس از تشکیل میوه‌های جوان خواهد بود. برای انهدام آفت و جلوگیری از طغیان آن در سال بعد توصیه می‌گردد میوه‌های کرمو را از مزرعه جمع‌آوری و در داخل گودالی ریخته و مقداری سم گامکسان نیز روی آنها ریخته و سپس گودال را هم از خاک پر نمود. در سال‌های اخیر برای شکار مگسها از طعمه مسموم استفاده می‌شود. بدین ترتیب که در ظرف‌های کوچکی مخمر آبجو همراه با دیازینون ریخته و در قسمت‌های مختلف مزرعه قرار می‌دهند که بدین وسیله مگسها جلب و به دام می‌افتند.

سر خرطومی هندوانه: Acythopeus curvirostris persicus thompson
Syn: Baris granulipennis Tourn., Athesapeuta colocynthae ross, Parathesapeuta Cdocynthae ross, Curculionidae, col.
سرخرطومی هندوانه یا سرخرطومی جالیز به کلیه گیاهان خانواده کدوئیان به استثنای کدو حمله می‌نماید و خسارت آن مخصوصاً روی هندوانه بیشتر می‌باشد. میزبان وحشی آن هندوانه ابوجهل Citralus colocynthus است که نام گونه حشره نیز از این گیاه گرفته شده است. علائم خسارت این آفت شباهت زیادی به علائم خسارت مگس خربزه دارد و بدین جهت اغلب زارعین آن را با مگس خربزه اشتباه می‌کنند. این حشره در کشورهای مصر، اسرائیل، سوریه،‌ اردن، هندوستان و ترکیه انتشار دارد. در

ایران نیز در سال ۱۹۰۳ میلادی از انارک اصفهان توسط Zarundny جمع‌آوری شده است و سپس در سالهای بعد توسط محققین مختلف ایرانی از مناطق رفسنجان، کردستان، زاهدان، اهواز، فارس، اصفهان، بیرجند، اردبیل، بندرعباس، ساوه، جیرفت، ورامین، ایوانکی و گرمسار گزارش شده است (برومند، ۱۳۶۲). خسارت آن در مزارع آلوده تا ۷۰% می‌رسد.

طول بدن حشره کامل (به استثنای خرطوم) ۳-۵ و عرض آن ۲ میلیمتر، به رنگ سیاه، پوشیده از نقط گود فراوان، خرطوم بلند و باریک، قدری خمیده و قاعده آن با یک فرو رفتگی از پیشانی مشخص، در حالت استراحت از فاصله بین پیش‌ران‌های جلو Pracoxae گذشته و تا پیش‌ران‌های وسط messcoxae می‌رسد. شاخکها در نیمه عقبی خرطوم بدان متصل می‌شوند، بند scape مستقیم و به اندازه فونیکول، اولین بند فونیکول کشیده و طول آن دو برابر عرض، بقیه بندها بتدریج کوتاهتر و عریض هستند. پیش گروه تقریباً عرضی، پوشیده از نقاط نسبتاً ظریف و متراکم، بدون موهای فلس مانند، عریض‌ترین قسمت پیش گرده در ثلث قاعده آن است. بالپوشها نسبتاً کوتاه، طول آنها کمی بیشتر از عرض، دارای ۱۰ شیار striae طولی باریک نقطه‌دار، فاصله بین شیارهای بالپوش interstriae مسطح، نقطه‌دار همراه با یک دو ردیف موهای فلس مانند است. پی‌ژییلوم Pygidium لفت و منقوط می‌باشد.

ناخن‌ها ساده و در قاعده به یکدیگر چسبیده‌اند. تخم سفید، شفاف و بیضی شکل، بطول ۵/۰ و به عرض ۲/۰ میلیمتر است. لارو کامل به طول ۹ میلیمتر، سفید خمیده با سر قرمز، لب و آرواره‌های بالا قرمز مایل به قهوه‌ای است. شفیره سفید به طول ۵ و به عرض ۳ میلیمتر است. تشخیص حشرات بالغ نر از ماده به وسیله برآمدگی بسیار کوچک زیر خرطوم نرها در ناحیه چانه (mentum) که داده‌ها فاقد آنند امکان‌پذیر است. زمانی که میوه‌های جالیزی کوچک و معمولاً به اندازه گردو و یا پرتقال هستند، مورد حمله این حشره قرار می‌گیرند.
حشرات کامل ابتدا با جویدن و بریدن کامل دم میوه ارتباط آن را با بوته اصلی قطع کرده و سپس در زیر پوست میوه‌ها شروع به تخمگذاری می‌نمایند. با رکود رشد و خشکیدن اینگونه میوه‌ها محیط مساعدی برای نشو و نمای لاروهای تفریخ شده فراهم می‌گردد. طبق مشاهدات انجام شده لاروها در محیط پررطوبت (مانند میوه‌هایی که دم آنها قطع نشده و در حال رشد هستند) قادر به ادامه حیات نبوده و بزودی از بین می‌روند. لاروها پس از تغذیه از گوشت و دانه میوه با ترشحات خود حجره‌های شفیرگی را مانند لانه‌های زنبورعسل، چسبیده به یکدیگر ساخته و در آنها تبدیل به شفیره می‌شوند. این حجره‌ها تخم‌مغری، بطول ۶-۸ و به عرض ۴-۵ میلیمتر و به رنگ قهوه‌ای می‌باشند. این آفت در استان فراس دارای سه نسل و زمستان را به صورت حشره کامل در داخل میوه‌های خشکیده، در پای بوته‌ها و یا زیر خاک می‌گذارند. در بهار

خروج کامل حشرات کامل از حفره‌های شفیرگی و پوسته خشک شده میوه‌های خشک و مکان‌های زمستانی همزمان با تشکیل میوه‌های هندوانه ابوجهل و در مناطق کشت جالیز همزمان با پیدایش میوه‌های جوان جالیزی می‌باشد. بدین ترتیب که در شرایط آب و هوائی ابرقو فارس در اواخر اردیبهشت روی هندوانه ابوجهل و در اواخر خرداد روی جالیز دیده می‌شود. دوره رشدی آفت در نسل‌های مختلف متفاوت و بستگی به درجه حرارت محیط دارد. به طوری که نسلهای اول و دوم در حرارت حدود ۳۰ درجه سانتی‌گراد. دوره تخم ۲-۴ روز، دوره لاروی ۹-۱۱ روز و دوره شفیرگی نیز ۱۰-۱۳ روز طول می‌کشد (قوامی، ۱۳۵۵). برای مبارزه با این آفت جمع‌آوری و سوزاندن بقایای جالیزی در مزرعه و یخ آب زمستانه بسیار مؤثر می‌باشد. ضمناً سمپاشی با دیپترکس به میزان ۵/۱ کیلوگرم در هکتار توسط قوامی توصیه شده است.

منابع مهم این فصل:
۱- حجت، سید حسین، ۱۳۷۵٫ حشرات (راهنمایی جمع‌آوری و شناسایی). مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
۲- بهداد، ابراهیم، ۱۳۸۱٫ حشره‌شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران. نشر یادبود.

فصل هشتم:
آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم
بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذر کلزا:
تمامی آزمایشاتی که در این فصل بیان می‌شود و تمامی ارقامی که در جداول بدست آمده است نتیجه‌ای از تحقیقات آقای دکتر کیهانیان (معاون محترم بخش مبارزه با حشرات زیان‌آور) است که تحت نظر ایشان عمل شمارش به اینجانب سپرده شده است.

در ابتدای کار چنیدن بسته که حاوی بذور کلزا بودند در اختیار ما قرار گرفت از بین این بسته‌ها بعضی به سمومی آغشته شده بودند و برخی بدون سم بودند که روی آنها زمان سمپاشی و جمع‌آوری کاملاً‌ درج شده بود. بعد با توجه به نظر آقای دکتر در طی هر آزمایش ۲ تیمار از هر یک از بسته‌ها تهیه شد که به شرحی است که بیان می‌کنم:

در ابتدا درون یک پتری ریش دستمال کاغذی مرطوب و خیس شده با آب قرار دادیم و سپس ۱۰۰ عدد بذر را در این پتری قرار داده و دستمال کاغذی خیس و مرطوب روی این بذور قرار داده و نهایتاً‌ درب پتری را بسته و مشخصات بسته‌ای که از آن بذر را برداشته و تاریخ این نمونه‌برداری را روی آن درج کردیم. بر طبق نظر آقای دکتر در طی روزهای ۲، ۴، ۶ بعد از این عمل، میزان جوجه‌زنی بذور کلزا را بررسی کرده و به رشته تحریر درآوریم.

جدول نتایج جوانه‌زنی بذر کلزا بعد از گذشت ۶ روز (آزمایش اول)
مشخصات پتری تعداد بذر جوانه زده تعداد بذر جوانه نزده
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۵۸ ۴۲
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۱۸ ۸۲

بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۸۶ ۱۴
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۵۲ ۴۸
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۹۲ ۸
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۸۴ ۱۶

بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۷۷ ۲۳
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۸۲ ۱۸

بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۳۰ ۷۰
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۲۳ ۷۷
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۵۷ ۴۳
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۱۱ ۸۹

در طی رزهای بعدی یک بار تیمارهایی را جهت تعیین درصد جوانه‌زنی کلزا بعد از ۲ روز تهیه نمودیم و یک بار دیگر نیز تیمارهایی را جهت تعیین درصد جوانه‌زنی بذور کلزا بعد از ۲ روز و بعد از ۴ روز تهیه کردیم. به همان روش قبلی که ۶ پتری دیش برداشته و در هر پتری ۱۰۰ عدد بذر کلزا از هر بسته در بین دو عدد کاغذ صافی خیس قرار داریم و بعد از ۲ و ۴ روز میزان درصد جوانه‌زنی آنها را یادداشت کردیم.

مشخصات بسته‌های بذور کلزا به شرح زیر است:
– بذر کلزا بعد از ضدعفونی (۱۸/۳۸۴)، آغشته به ویتاواکس و کائوچو
– بذر کلزا بعد از ضدعفونی (۱۸/۳/۸۴)،
– بذر کلزا قبل از ضدعفونی
باید به این نکته توجه داشته باشید که ما در طی آزمایش، در هر آزمایش از هر بسته، ۲ تیمار در جهت بدست آوردن نتایجی بهتر استفاده کردیم. همچنین جهت شمارش بعد از گذشت ۴ روز، تنها بذرهایی را شمارش کردیم که بعد از ۲ روز جوانه نزده بودند بنابراین در دو جدول که یکی تعداد جوانه زده‌های بعد از گذشت ۲ روز و دیگری نتیجه کلی در این چهار روز است بیان شده‌اند.

جدول شمارش و بررسی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا بعد از گذشت ۲ روز (۴۸ ساعت) «آزمایش دوم»
مشخصات پتری تعداد بذر جوانه زده تعداد بذر جوانه نزده
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۳۴ ۶۶
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۸۱ ۱۹
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۴۷ ۵۳
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۸۵ ۱۵
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۶۵ ۳۵
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۸۷ ۱۳

جدول نتایج جوانه‌زنی بذر کلزا بعد از گذشت ۲ روز (آزمایش سوم)
مشخصات پتری تعداد بذر جوانه زده تعداد بذر جوانه نزده
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۵۷ ۴۳
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۷۳ ۲۷
بذر کلزا قبل از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۶۷ ۳۳
بذر کلزا بعد از ضدعفونی ۱۸/۳/۸۴ ۶۸ ۳۲
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۵۸ ۴۲
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
۱۸/۳/۸۴ ۴۰ ۶۰

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 190 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد