گزارش کارا موزی سازمان نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان کردستان

Word قابل ویرایش
65 صفحه
10900 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیشگفتار
امروزه اندیشه آموزش ، یادگیری و انتقال پیامهای آموزشی و علمی ، تنها از طریق شیوه آموزش حضوری و کلاسیک ، فرو ریخته و اندیشه بهره برداری از روشهای آموزش نیمه حضوری ، غیر حضوری و آموزش از راه دور به عنوان گزینه ای مکمل در کنــار آموزش حضوری به شدت مورد توجه دست اندر کاران مسایل آموزشی قرار گرفته است. زیرا از این طریق نیاز به فضای آمـوزشی کاهـش و

مشکـل کمبـود نیـروی انسانی یاد دهنده به حداقل ممکن می رسد واین اصل مهم « هر کس ، در هر جا ، هر وقت ، بخواند و یاد بگیرد » تحقق می یابد و انعطاف در زمان ، مکان و پذیرش ایجاد شده و فراگیران بر حسب میل و رغبت و اوقات فراغت به مطالعه و یادگیری می پردازند و امکان

 

استفاده از رسانه های چند گانه و آموزش رسانه ای فراهم می آید و یادگیری در همه جا به ویژه مناطق محروم ، پراکنده و دور از دسترس میسر می گردد .
اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد.از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.

تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درامده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن اشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است

که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام میدهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذی نفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نهوه حسابداری انها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویزه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یاد گیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای

مالی سازمان های مختلف بر آیند.اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاض سیاسی*اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای ج

امع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای اثار مالی بوده و این اثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاض حسابداری صرفآ فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی (نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی*اندازه گیری*ثبت وطبقه بندی اطلای مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلای مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.

این دو تعریف معتبر از حسابداری به یا یکدیگر اختلافاتدارند اما در واقع یکی نیستند بدین ترتیب ک

ه شناسایی و اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی اطلاعات معادل فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و گزارش اطلاعات مالی همان تلخبص رویدادهای مالی موسسه مورد نظر است که مجموعآ موجبات قضاوت آگاهانه و اخذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان از اطلاع

ات مالی را فراهم می سازد۰
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری*عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود۰
آخرین تعریف حسابداری:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری می بایست این اطلاعات را بر سه هدف مهم تهیه نماید۰
۱- گزارش داخلی برای مدیران برای استفاده در طرح ریزی و کنترل عملیات
۲- گزارش داخلی برای مدیران در تصمیم گیری از قبیل سرمایه گزاری در اموال و قیمت محصولات
۳- گزارشات خارجی برای سرمایه گزاران*دولت و سایرارگانها

مقدمه
آموزش مداوم موضوعی است که امروزه بسیاری از افکار دست اندر کاران آموزش را به خود مشغول داشته است ، زیرا آموزش یکی از نیازهای مهم انسانها در طول زندگی است و از طرفی چون تغییرات شتابی بیشتر از گذشته به خود گرفته است ، اهمیت آن چندین برابر شده است .
آموزش مداوم عبارت است از کلیه فرصتهای یادگیری که پس از پایان تحصیلات پایه پیش می آید ، این یادگیری ممکن است تمام وقت یا نیمه وقت و حرفه ای یا نیمه حرفه ای باشد .این آموزش قسمتهایی از آموزشهای شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حرفه ای و …را

شامل می شود و در نتیجه موجب بهسازی تواناییهای انسان می گردد .
گروههای پیگیر ، خدمات مکاتبه ای و رسانه ای از راهبردهایی است که در قالب آن قسمتی از آموزش مداوم به منظور حفظ و تثبیت سواد پایه و هدایت فراگیران به سوی استقلال در یادگیری مورد توجه قرار گرفته است .
تاریخچه نهضت سواد آموزی :
مساله مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش کودکان و بزرگسالان بیسواد در ایران سالهاست که موضوع اساسی برنامه های مختلف بوده و دولتهای وقف آموزش سواد به آنها را یکی از اولویتهای برنامه های توسعه ملی خود اعلام کرده اند. آموختن علم در فرهنگ اسلامی ما نی

ز ریشه های قوی و محکمی دارد و به طرف مختلف آموزش آن تاکید شده است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امر آموزش عمومی و سواد آموزی بزرگسالان توسط سازمانهای متعدد با عناوین مختلف از سال ۱۳۱۵ دنبال شد این سازمانها عبارت اند از:
سازمان تعلیمات اکابر ( ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ )
سازمان آموزش سالمندان ( ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵ )

سازمان آموزش بزرگسالان ( ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۳ )
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی ( ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۵ )
سازمان جهاد ملی سوادآموزی (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ )
تعریف آموزش مداوم
آموزش مداوم دارای تعاریف فراوانی است که از میان آنها چند تعریف تقریبا” کامل و قابل قبول بوده و انتخاب شده و به شرح ذیل بیان می شود :
« آمـوزش مـداوم مفهـوم وسیعی است که آموزشهای رسمی ، غیر رسمی و پراکنده و اتفاقی
افراد را در طول زندگیشان جهت رسیدن به پیشرفت های فردی ، اجتماعی و شغلی در بر
می گیرد . »
« آموزش مداوم فرایند مستمر و بهم پیوسته برای تأمین نیازهای آاست . »
« آموزش مداوم آموزشـی است که بـا زندگـی آغاز می شود و در سـراسر عمـر ادامـه دارد
( زگهواره تا گور دانش بجوی ) مستمر و پیوسته است و با توجه به شرایط زندگی تغییر می کند و برای رفع نیازهای یادگیری کوشش می نمایند . »
آموزش مداوم در نهضت سوادآموزی آموزشی است که پس از آموز

ش سواد پایه ( مقدماتی و تکمیلی ) اجرا می شود و فرصتهای یادگیری متنوع و مستمری را برای افراد جامعه فراهم می آورد .
آموزش رسمی
آموزشی است که در چهارچوب نظام آموزش و پرورش کشور انجام می شود و برای مخاطبین آن مدرک تحصیلی معتبر صادر می شود .
آموزش غیر رسمی
آموزش غیر رسمی ، آموزش منظم و سازمان یافته ای است که در خارج از نظام آموزش رسمی صورت می گیرد . معمولا کسانی که از نظام آموزش رسمی کشور بازمانده اند را پوشش می دهد و آنان را برای ورود به نظام اموزش رسمی آماده می سازد و یا آموزشهای متناسب با زندگی و کاربردی برای آنان ارائه می دهد .
آموزش اتفاقی
به کلیه اموزشهایی گفته می شود که افراد به صورت غیر ارادی و به دور از شرایط زمانی و مکانی خاص به دست می آورند . این نوع آموزش ، نا منظم و غیر سازمان یافته است و بر حسب اتفاق صورت می گیرد . مثل تجربه های شغلی ، خواندن مستقل ، مشاهده پدیده ها و … .
اهداف آموزش مداوم
اهداف آموزش به شرح ذیل می باشد :
آموزش مداوم ، برای جبران کاستی های برنامه آموزش سواد پایه ( مقدماتی و تکمیلی ) و تقویت آن بکار می رود .
آموزش مداوم برای تثبیت و تقویت مهارتهای سواد پایه و همچنین ا

رتقاء و پیش رفت در زمینه مهارتهای سواد تابعی استفاده می شود .
آموزش مداوم برای کاربردی کردن مهارتهای سواد پایه و آموزش تابعی و بهبود شرایط زندگی فردی ، اجتماعی و شغلی فراگیران بکار می رود .
برای اجتماعی کردن فراگیران و به کارگیری مهارتهای اجتماعی ،

رعایت حقوق فردی و گروهی ، همکاری و مشارکت جمعی ، حفظ محیط زیست و کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده می شود .
برای پیشگیری از بازگشت به بیسوادی و استمرار آن بکار می رود .
رسیدن به چهار اصل « چگونه دانستن ، چگونه انجام دادن کار ، چگونه با هم زندگی کردن و چگونه بودن و بهتر زیستن را فراهم می آورد .
زمینه کسب توانایی ها و قابلیت های مورد نیـاز زندگی و سازگاری افراد برای مقابله با تغییرات را فراهم می سازد و آنان را در فهم بهتر جامعه و تغییرات آن کمک می کند .
زمینه رشد و ارتقای دانش ، بینش و مهارت فراگیران را در موضوعات دینی ، اخلاقی ، خانوادگی ، تربیتی ، اجتماعی ، بهداشتی ، علمی ، کاربردی فراهم می آورد .
باعث گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و معارف غنی اسلامی برای رسیدن به کمال انسانی می شود .
زمینه توسعه فرهنگ عمومی و نوشتاری را فراهم می آورد و ب

اعث ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در محیط زندگی فراگیران می شود .
نیازهای واقعی و متنوع فراگیران را تامین می کند و میان مهارتهای سواد پایه و مهارتهای زندگی آنان پیوند مناسبی ایجاد می کند .
۱۲- زمینه همکاریهای مشترک با سازمانها و دستگاه های مختلف را فراهم می آورد و روحیه همکاران و مشارکت اجتماعی را تقویت می کند .
۱۳- کاهش حضور سودآموزان در کلاسها زمینه بهره گیری از آموزشهای نیمه حضوری و غیر حضوری را فراهم می آورد و فراگیران را برای خودآموزی و استقلال در

مطالعه و یادگیری آماده می سازد .
برنامه های آموزش مداوم
۱٫ برنامه و طرح آموزشی گروه های پیگیر :
این برنامه به شیوه آموزش غیر رسمی تدوین شده و هدف آن از ایجاد این گروهها رساندن فراگیران به خودآموزی و با استقلال در یادگیری است .
۲٫ برنامه و طرح آموزش مکاتبه ای :
این برنامه به شیوه آموزش غیر حضوری تدوین شده و پس

از پایان مرحله سوم گروههای پیگیر اجرا می شود و در این برنامه حضور آموزش دهنده حذف شده و فراگیران بدون برگزاری جلسات مشترک با یکدیگر در معرض مواد خواندنی و فعالیتهای مربوط به خواندن و نوشتن قرار می گیرند . این طرح خودآموز شدن فراگیران را تقویت و تثبیت می نماید .
۳٫ مشارکت با کتبخانه های عمومی ( شهری و روستایی ) :

با مشارکت کتابخانه های عمومی شهری و روستایی بخش ویژه فراگیران در کتابخانه ها تجهیز می شود . ایجاد کتابخانه سیار و تجهیز کتابخانه ها به عنوان مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی .
۴٫ مسابقات کتاب خوانی و خاطره نویسی :
یکی دیگر از برنامه های مهم آموزش مداوم برگزاری مسابقه مختلف کتاب خوانی ، خاطره نویسی و … است .
۵٫ برگزاری نمایشگاه کتاب ، نشریات و تولیدات ویژه آموزش مداوم
ایجاد نمایشگاه ، یک کار مهم فرهنگی ـ آموزشی است ، این برنامه علاوه بر این که موانع موجود بر سر راه میل به مطالعه را از بین می برد و زمینه آشنایی و در دسترس قرار دادن مواد خواندنی و آموزش را برای فراگیران فراهم می آورد . در این نمایشگاه علاوه بر کتاب ، نشریات دیواری ، صنایع دستی و … در معرض دید تماشاگران و خوانندگان قرار می گیرد .
۶٫ تهیه و انتشار نیمه صفحه نوسواد :
این برنامه از دیماه سال ۱۳۶۸ در روزنامه اطلاعات آغاز شد و همچنان ادامه دارد . مطالب این نیمه صفحه مخصوص نوسوادان و کم سوادان است .
۷٫ تهیه و انتشار نشریات محلی :
این برنامه متناسب با نیازهای ملی ، محلی و منطقه ای بزرگسالان در سطح محلی استان و شهرستان ها تهیه و منتشر می شود .
۸٫ برنامه ریزی و تولید مواد خواندنی ساده و کاربردی :
به منظور پاسخ به نیازهای مطالعاتی و خواندنی افراد کم سواد و باسواد ، گسترش فرهنگ مکتوب و رواج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی برنامه ریزی و تولید مواد خواندنی و آموزشی ویژه آنها مورد توجه قرار گرفته است . این مواد و کتابها به صورتهای مشارکتی ، تالیف ، ساده نویسی و … برنامه ریزی و تولید شده و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار می گیرد .
۹٫ گسترش مشارکت ها و همکاری داخلی و بین المللی :
الف ) همکاریها و مشارکتهای بین بخشی با سازمانها و نهادها و وزارت خانه هایی مانند جهاد کشاورزی ، بهداشت و درمان ، محیط زیست ، بهزیستی ، بهره وری ملت ایران ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و … وجود دارد و در تولید مواد خواندنی مورد نیاز مخاطبان مش

ترک و اجرا و ارزشیابی آنها هر ساله به صورت مشترک آموزش داده می شود .
ب ) همکاری و مشارکتهای بین المللی با یونیسف ( مرکز فرهنگی یونسکو در آسیا و اقیانوسیه )
و … ایـن همکـاری در زمینـه چـاپ کتـاب ، تـرجمـه متـون آموزشی ،‌برگزاری کارگاه ها و
سمینارهای مشترک انجام می گیرد .

۱۰٫ آموزش های رسانه ای :
به منظور غنی سازی محیط زندگی فراگیران ، نشریه دیواری ، بروشور آموزشی ، فیلم جویبار دانش ، دست نوشته و جنگ آموزشی ، بسته های آموزشی ، برنامه های تلویزیونی ، پوستر ، اسلاید متناسب با نیازها و اهداف آموزشی تعیین شده و در اختیار فراگیران قرار داده می شود .
« گروه به دسته با جماعتی از مردم گفته می شود که از دو نفر بیشتر و دارای هدف مشترک باشند »

پیش نیازهای فعالیت های گروهی
قبل از اقدام به کار گروهی توجه به موارد زیر ضروری است :
۱- شناخت کافی اعضا از هدف های فعالیت گروهی
۲- آگاه سازی اعضای گروه نسبت به شیوه فعالیت
۳- پیدا کردن علت مشترک و شناسایی مسایلی که بتوان به وسیله آنها ، اتحاد و همبستگی و همراهی اعضا را ایجاد کرد .
۴- برقراری ارتباط عاطفی مناسب بین اعضای گروه
۵- علاقه مندی اعضای گروه
۶- شناسایی و انتخاب رهبر ( سرگروه )‌کارآمد
۷- گروه بندی مناسب بر اساس شناخت ویژگی های شخصی ، قومی ، فرهنگی اعضا .
عوامل انسجام و یکپارچگی گروه
۱- احساس تعلق به گروه
۲- به وجود آوردن هنر گوش دادن ، متقاعد کردن و متقاعد شدن

۳- اجرای روشها و ارایه تمرین های برانگیزاننده
۴- تقویت اعتماد به نفس اعضا و جلوگیری از بروز تنش در گروه
۵- رعایت تفاوتهای فردی اعضای گروه و توجه بویژگیهای قومی ، فرهنگی و روانشناختی افراد .
۶- ایجاد فرصت برای همه اعضا به منظور بیان اندیشه ها و نظریات خود

۷- وجود فضای تفاهم و اعتماد متقابل اعضا
هدفهای کلی ـ آموزشی
برای این برنامه ها هدف های ویژه ای در نظر گرفته شده است که در طی سه مرحله قابل تحقق هستند ، این هدفها عبارتند از :
۱٫ نشر فرهنگ غنی اسلامی
۲٫ توسعه فرهنگ نوشتاری
۳٫ ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در محیط زندگی فراگیران
۴٫ ایجاد روحیه همکاری و مشارکت اجتماعی
۵٫ تثبیت سواد و جلوگیری از رجعت به بیسوادی
۶٫ ارتقاء آگاهی عمومی و کاربردی فراگیران
۷٫ تقویت خودآموزی فراگیران و ترویج فرهنگ استفاده از رسانه های آموزشی
۸٫ ارتقاء دانش فراگیران به منظور همگامی با تغییرات اجتماعی
۹٫ توانمند سازی افراد در زمینه کسب مهارتهای اساسی زندگی
تعریف هدف
هدف در لغت به معنی غرض ، آماج ، نشانه تیر ، غایت ، مقصود و آرمان آمده است و هدف در فرآیند یادگیری عبارت است از حد یادگیری و چیزی که ما می خواهیم به آن برسیم و به عبارت دیگر هدف ، تغییرات مطلوبی است که ما انتظار داریم در یادگیرندگان ایجاد شود .
انواع هدف
۱- هدف غایی یا آرمانی
۲- هدف کلی درسی
۳- هدفهای رفتاری ( عینی )
الف ) هدف غایی یا آرمانی :
این هدفها بسیار کلی هستند و جهت متعالی و تعلیم و تربیت را در جامعه نشان می دهند .
ب ) هدف کلی درسی :

هدف کلی درسی نتایجی است که انتظار می رود پس از آموزش موضوع درسی عاید یادگیرنده بشود .
ج ) هدف رفتاری ( عینی ) :
رفتار و اعمال ، حرکات و آثاری هستند که باید بعد از آموزش موضوع مورد نظر آموزشی از فراگیر بروز کند . این هدفها قابل مشاهده و لمس کردن و قابل اندازه گیری می باشند .
مثال :

تربیت انسانهای عادل (‌هدف آرمانی )
فراگیران ، قاره ها را بشناسند ( هدف کلی درسی )
فراگیران قاره های جهان را نام می برند ( هدف رفتاری )
فراگیران در گروه در مدت پنج دقیقه ، پنج خط مطلب را درست می نویسند ( هدف رفتاری )
حیطه های هدف
هدفها در سه حیطه طبقه بندی می شوند :
• حیطه شناختی
• حیطه عاطفی
• حیطه روانی ـ‌ حرکتی
اصول تعیین اهداف
۱- هدفهای درسی باید تغییر پذیر باشد .
۲- هدفهای برنامه درسی باید با شرایط و امکانات یادگیرندگان هماهنگ باشد و با توجه به نیازهای آنی و آتی آنها تعیین گردد .
۳- در تعیین هدفها باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
۴- هدف باید با توجه به زمان حال و آینده تعیین گردد .
۵- هدف بایستی قابل اندازه گیری باشد .
۶- هدف باید روشن و قابل فهم بیان شود .
۷- هدف باید قابل حصول باشد و موجب تقویت نگرش مثبت در یادگیرنده شود .
دسته بندی هدف آموزشی در گروه پیگیر
۱٫ دینی ـ اخلاقی
۲٫ خانواده و تربیت

۳٫ اجتماعی ـ‌مدنی
۴٫ علمی ـ بهداشتی
۵٫ علمی ـ کاربردی
الف ) هدفهای آموزشی در شاخه دینی ـ اخلاقی
۱- رشد و تقویت نگرش اسلامی به امور و مسایل در جامعه
۲- تقویت روحیه تعبد آگاهانه و رعایت احکام و آداب اسلامی

۳- تقویت دانش مخاطبان در ارتباط با مسائل و واجبات دینی
۴- تقویت نگرش مخاطبان در ارتباط با اصول و فروع دین و مسائل مربوط به آنها
۵- پرورش و تقویت روحیه نظم پذیری و انضباط اقتصادی
۶- تقویت دانش و نگرش و مهارت خواندن و درک قرآن کریم
ب ) هدف های آموزشی در شاخه خانواده و تربیت
۱- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به اساس خانواده در جامعه
۲- تقویت دانش و نگرش مخاطبان در مورد کیفیت تشکیل خانواده و حفظ حدود و ثغور آن و دوام خانواده
۳- تقویت دانش و نگرش مخاطبان در مورد رعایت احترام متقابل در خانواده و روابط خانوادگی
۴- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به حقوق والدین نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به والدین
۵- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به آیین همسرداری
۶- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به تربیت فرزند
۷- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به برخورد با سالمندان در خانواده
هدفهای رفتاری مورد انتظار این شاخه
۱٫ وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر را بگوید .
۲٫ اهمیت انتخاب نام نیکو را برای فرزند شرح دهد .
۳٫ راه مؤثر و مناسبی برای برخورد با حسادت فرزند خود بکار ببرد .
۴٫ علل تنبلی کودک و برخورد مناسب با او را توضیح دهد .
ج ) هدفهای آموزشی شاخه اجتماعی مدنی
۱- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به اصول و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
۲- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به قوانین اجتماعی و لزوم احترام به قانون
۳- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به احساس مشارکت در امور اجتماعی
۴- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به حقوق زنان در اسلام
۵- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به تواناییهای اقتصادی و کشاورزی ایران
۶- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به الگوهای انسانیت و شهدای ایران
۷- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به مشارکت در امور عام المنفعه
۸- تقویت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی
۹- آشنایی با زندگی مسلمانان صدر اسلام
۱۰- آشنایی با زندگی رهبران بزرگ اسلام
هدفهای رفتاری مورد انتظار در این شاخه
۲٫ حقوق اقتصادی زن در اسلام را توضیح دهد .
۳٫ مطالبی درخصوص اهداف جنگ عراق علیه ایران بنویسد .
۴٫ اهمیت کار و رعایت نظم و برنامه ریزی در کار را بیان کند .
د ) هدفهای آموزشی در شاخه علمی بهداشتی
۱- تقویت دانش و نگرش مخاطبان در ارتباط با مراعات نکات بهدا

شتی فردی و اجتماعی و محیطی
۲- تقویت دانش و نگرش مخاطبان ( زنان ) در رعایت بهداشت پس از زایمان و نگهداری کودک
۳- ارایه راهبردی عملی در مبارزه با حشرات موذی و راههای مبارزه با آنها
۴- تقویت دانش و نگرش مخاطبان در اصول تغذیه
۵- آشنایی با اصول مربوط به کمکهای اولیه
مراحل اجرای تدریس نمایشی
۱٫ مرحله آمادگی ‍:
یاد دهنده هدف تدریس را مشخص می کند و وسایل کار را از قبل برای گروه آماده می کند و خود با تمرینها نسبت به کار با اشیاء آماده می شود .
۲٫ مرحله توزیع :
یاد دهنده ابتدا هدف را برای فراگیران توضیح می دهد و سؤالهایی را که انتظار دارد فراگیران در پایان آموزش پاسخ دهند به ایشان نمایش می دهد .
۳٫ مرحله نمایش :
یاد دهنده عملیات ضروری برای کسب مهارت را به فراگیران نشان می دهد و روش صحیح کار و مراحل انجام آن را به فراگیران نمایش می دهد .
۴٫ مرحله آزمایش :

از چند فراگیر با توجه به امکان دعوت کرده تا پای تابلو آمده و در حضور یاددهنده عمل ساختن یک شیء یا کاربرد وسایل را تکـرار کنند . یاددهنده سـؤالات کتبی یا شفاهی خود را مطرح می کند و از فراگیران می خواهد که پاسخ دهند .
ج ـ روش گردش علمی :
روش گـردش علمـی گامـی برای مطالعه جامعه است که از طرف تقسیم کرد :
۱- فعالیتهای قبل از رفتن به گردش علمی
• محلی که برای گردش علمی درنظر گرفته شده است قبلاً بازدید و با مسئولین آن هماهنگی بعمل می آید .
• هدف گردش علمی دقیقاً مشخص شده و به مسئول مرکز مورد نظر و یا کارشناسی که تعیین شده است ، گفته می شود .
• مدتی قبل از روز بازدید ، ساعت و تاریخ بازدید و تعداد بازدید کنندگان به مرکز مورد نظر اعلام می شود .
• نوع لباس و وسایل علمی مورد نیاز برای گردش علمی لازم است تعیین و به فراگیران گفته می شود .
۲- فعالیتهای حین گردش علمی
• یاد دهنده بازدید را باید طبق برنامه زمانی پیش ببرد و فراگیران را در یافتن پاسخ سؤالهایشان یاری می کند .
• جریان بازدید به گونه ای باید هدایت شود که همه فراگیران در جمع آوری اطلاعات شرکت فعالانه داشته باشند .
• قبل از پایان فعالیت یاددهنده با فراگیران در خصوص جمع آوری پاسخ پرسشها ، گردآوری مطالب و تهیه عکس و … صحبت می کند و در صورت نیاز راهنمایی لازم را می کند .
۳- فعالیتهای پس از گردش علمی
در این مرحله فراگیران با مشارکت همدیگر و با راهنمایی یاددهنده نتایج گردش علمی را بصورت مکتوب یا شفاهی ، فردی و یا مباحثه گروهی در کلاس ارایه می دهند .
مزایای این روش
۱- بین کلاس و سایر مراکز فرهنگی ، کتابخانه ها و … پیوندی بوجود می آید .
۲- تجارب واقعی و فعال برای فراگیران کسب می شود .
د ـ روش بحث گروهی
بحث گروهی ، گفت و گویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است . به این طریق که موضوع یا مسأله خاصی توسط یاددهنده مطرح می شود و فراگیران درباره آن مطالعه ، اندیشه ، بحث و اظهار نظر می کنند و با هدایت یاددهنده یا متخصص موضوعی نتیجه می گیرند .
موضوع هایی را که می توان با روش بحث گروه

ی آموزش داد
در بحث گروهی دروس و محتوایی قابل اجراست که دارای ویژگیهای زیر باشند .
۱- مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد و توسط یاددهنده و فراگیران انتخاب شده باشد
۲- فراگیران درباره موضوع اطلاعات لازم راداشته ب

اشند وبتوانند نظرهای مختلف اظهار نمایند .
۳- برخی از مهارتهای اساسی زندگی ( برقراری ارتباط ، تصمیم گیری ،‌مدیریت خانواده ، انتقاد پذیری و قدرت استدلال ) را می توان با این روش بهتر آموزش داد .
۴- موضوع برای فراگیران قابل فهم و آسان باشد .
مراحل اجرای بحث گروهی
۱- مرحله آمادگی و برنامه ریزی
۲- انتخاب موضوع
۳- فراهم کردن زمینه مشترک
۴- تعیین شبکه ارتباطی اعضای گروه
۵- تعیین نقش اعضای گروه
ـ آمادگی و برنامه ریزی :
یاددهنده قبل از تشکیل جلسه باید نیازها ، میزان معلومات ، علایق و تجارب قبلی فراگیران را به طور دقیق بررسی کند و سپس بر اساس آنها هدفهایی را که فراگیران پس از اجرای روش باید به آن برسند را مشخص کند .
ـ انتخاب موضوع :
موضوع باید بتواند در فراگیران انگیزه فعالیت ایجاد کند و منجر به حل مسئله شود و موضوع باید در قالب کلمه ها و جملات صریح و روشن بیان شود .

ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگسالان(نهضت سواد آموزی)

نظر به تجارب اجرایی حاصل از قریب سه دهه از فعالیت سوادآموزی وضرورت بازنگری ساختار آموزشی به منظور ارتقاء کمی وکیفی فعالیت های سوادآموزی در سطح کشور، به استناد بند۳ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اساسنامه نهضت سواد آموزی مصوب هیات وزیران(۱۵/۱/۶۷) مبنی بر تصویب دوره ها،اهداف وبرنامه های درسی نهضت سوادآموزی ، ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگسالان (نهضت سواد آموزی) مشتمل بر ۱۶ ماده به شرح ذیل به تصویب می رسد .
ماده ۱: تعاریف
۱-۱٫ بزرگسال بی سواد:
افراد بی سواد بالاتر از ۹ سال تمام در مناطق شهری و ۱۱ سال تمام در مناطق روستایی و عشایری که از تحصیل بازمانده اند طبق آیین نامه اجرایی مدارس, بزرگسال بی سواد محسوب می شوند.
۲-۱٫حداقل سواد:
توانایی خواندن , نوشتن,حساب کردن ,درک و فهم متون ساده به زبان فارسی، کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن و کاربرد آنها د

ر زندگی فردی و اجتماعی حداقل سواد تلقی می شود.
۳-۱٫ تحکیم سواد :
تثبیت و ارتقاء مهارت های خواندن, نوشتن,حساب کردن ,درک و فهم متون ساده به زبان فارسی،روخوانی قرآن و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی (مهارت های اساسی زندگی) افراد نوسواد تحکیم سواد تلقی می شود.
۴-۱٫دوره سواد آموزی:
دوره ای است که به منظور دستی

ابی افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحی و اجرا می شود.
۵-۱٫دوره تحکیم سواد
دوره ای است که فرصت استمرار و پایداری آموخته ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده و تمایل به ادامه تحصیل

ندارند فراهم می سازد.
۶-۱٫دوره انتقال:
دوره ای است که فرصت ادامه تحصیل برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده اند یا کسانی که فاقد شرایط ادامه تحصیل در نظام آموزش رسمی هستند، فراهم می سازد .
ماده ۲: مرحله اول آموزش بزرگسالان شامل سه دوره سواد آموزی،تحکیم و انتقال می باشد
ماده ۳: دوره سواد آموزی به منظور تحقق اهداف زیر ، اجرا می شود:
۱٫ کسب مهارت های خواندن, نوشتن, درک و فهم متون ساده فارسی
۲٫ آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی
۳٫ با قرآن و کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن
۴٫ انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی
ماده۴: مدت دوره سواد آموزی حداقل ۴۰۰ ساعت است که با توجه به شرایط و مقتضیات محیطی و نیاز مخاطبان به تشخیص سازمان نهضت سواد آموزی حداکثر تا ۵۵۰ ساعت قابل افزایش است.
ماده ۵:موضوعات و مفاهیم اساسی دوره سواد آموزی برابر جدول ذیل می باشد:
ردیف مفاهیم اساسی آموزشی حدافل ساعت آموزش حداکثر ساعت آموزش
۱ زبان فارسی ۲۶۰ ۳۰۰
۲ قرآن و فرهنگ اسلامی ۷۰ ۱۰۰
۳ ریاضی ۷۰ ۱۰۰
جمع ۴۰۰ ۵۰۰
تبصره :چارچوب و کلیات راهنمای برنامه درسی دوره سواد آموزی توسط سازمان نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.
ماده ۶: ارزشیابی دوره سواد آموزی با توجه به خصوصیات و ویژگی های آموزشی بزرگسالان به صورت توصیفی و فرآیندی است و مبتنی بر امتحانات پایان دوره نمی باشد.
ماده ۷: دوره تحکیم سواد به منظور تحقق اهداف زیر اجرا می شود:
۱٫ پیش گیری از بازگشت به بی سوادی
۲٫ ایجاد ارتباط بین سواد آموزی و آموزش مهارت های اساسی زندگی
۳٫ زمینه سازی یادگیری مادام العمر
ماده ۸: مدت دوره تحکیم سواد حداقل به میزان ۲/۱ (یا نیمی) مدت دوره سواد آموزی و حد اکثر تا ۳۰۰ ساعت خواهد بود.
ماده ۹: برنامه های دوره تحکیم سواد به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری با استفاده از رسانه های آموزشی مناسب و بکار گیری شیوه های متفاوت نظیر خدمات مکاتبه ای, ایجاد شبکه های یادگیری مشارکتی –گروهی و تولید نشریات می باشد.
ماده ۱۰: محتوای دوره تحکیم سواد در قالب بسته های آموزشی متناسب با نیاز های مخاطبان ارائه می شود، که در بر دارنده آموزش های دینی, اعتقادی, ادبیات و هنر,مهارت های زندگی , آموزش بهداشت, مهارت های شغلی و مهارت های اجتماعی می باشد.
ماده ۱۱: دوره انتقال به عنوان مرحله اول آموزش ها غیررسمی تلقی شده واهداف زیررادنبال می کند:
۱٫ گسترش مهارت های خواندن و نوشتن و درک مطلب و کاربرد آن در زندگی
۲٫ گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمند سازی افراد در بکارگیری دستورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی

۳٫ آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی و علوم و توانمندی یکار گیری آن در زندگی روزمره
۴٫ گسترش مهارت های اساسی زندگی
۵٫ رشد بینش اجتماعی, فرهنگی و سیاسی بزرگسالان
تبصره:نظام آموزش غیر رسمی بزرگسالان توسط سازمان نهضت سواد آموزی با همکاری معاونت آموزش ابتدایی تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.
ماده ۱۲: دوره انتقال شامل ۸۰۰ ساعت آموزش است که ۲۰۰ ساعت آن به صورت خود آموز و غیر حضوری طراحی و اجرا می شود
ماده ۱۳: جدول مواد درسی و زمان آموزش دوره انتقال برابر جدول ذیل می باشد:
مواد درسی زمان جمع
حضوری غیر حضوری
ادبیات فارسی ۱۸۰ ۶۰ ۲۴۰
فرهنگ و معارف اسلامی ۱۲۰ ۴۰ ۱۶۰
ریاضی ۱۲۰ ۴۰ ۱۶۰
علوم تجربی ۹۰ ۳۰ ۱۲۰
علوم اجتماعی ۹۰ ۳۰ ۱۲۰
جمع ۶۰۰ ۲۰۰ ۸۰۰
تبصره: راهنما ی برنامه های درسی این دوره توسط سازمان نهضت سواد آموزی وبا همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

ماده ۱۴: تهیه وتدوین مقررات اجرایی ، آموزشی و ارزشیابی تحصیلی دوره های مختلف بر عهده سازمان نهضت سواد آموزی می باشد.
ماده ۱۵:ارزش تحصیلی پایان دوره انتقال همطراز با پایان دوره ابتدایی است و دارندگان گواهینامه پایان دوره مجاز به ادامه تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی می باشند.
ماده ۱۶ : ارزشیابی دوره انتقال به صورت مستمر و به شکل توصیفی می باشد

.

حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

هدف حسابداری :
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلا

صه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.
ماهیت حسابداری :یک حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می‌تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد.
مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.?حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی ب

خواهد در یک شرکتی سرمایه‌گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین

دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

چارت سازمانی

ثبتهایی که در آموزش و پرورش استفاده می شوند بشرح زیر است:
سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای قانونی در دفاتر ، صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی و فرمهای عملکرد به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد .
۱٫ معادل اقلام برآورد درآمد عمومی در قسمت سوم قانون بودجه یا پیوست شماره (۲) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله
حساب درآمد واحدهای دستگاه ( بدهکار) ***
حساب درآمد پیش بینی شده ( بستانکار ) ***
۲٫ معادل اقلام درآمد تحقق یافته برای وصول

حساب درآمد پیش بینی شده ( بدهکار ) ***
حساب درآمد تحقق یافته ( بستانکار ) ***
۳٫ بهنگام وصول درآمدهای تحقق یافته به صورت نقد
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار) ***
درآمد عمومی وصولی ( بستانکار ) ***

۴٫ انتقال اقلام درآمد عمومی به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی دستگاه اجرائی
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار) ***
بانک وجوه تمرکز درآمد عمومی ( بستانکار ) ***
۵٫ انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومی کشور و اخذ تائیدیه از خزانه بر اساس برگه بستانکاری حساب ۸۰۰۱ حاوی مشخصات درآمد عمومی مربوط
درآمد عمومی ارسالی ( بدهکار) ***
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بستانکار ) ***
۶٫ معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و سایر مدارک همزمان با ثبت آرتیکل بند (۲)
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) ***
حساب کنترل درامد ( بستانکار ) ***
۷٫ ثبت سفته ها و سایر وثیقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتیکه دستگاه اجرائی مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسیط را داشته باشد .
حساب اسناد دریافتنی ( بدهکار) ***
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) ***
۸٫ به هنگام ارسال اسناد دریافتنی به بانک برای وصول
حساب اسناد در جریان وصول ( بدهکار) ***
حساب اسناد دریافتنی ( بستانکار ) ***
۹٫ بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعیین شده
حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) ***
حساب اسناد در جریان وصول ( بستانکار ) ***
۱۰٫ بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقی جهت عملیات اجرائی وصول
حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بدهکار) ***

حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) ***
۱۱٫ به هنگام واریز وجه به حساب درامد دستگاه در هر یک از مراحل بندهای ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثبتهای زیر در دفاتر انجام میپذیرد .
حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار) ***

درآمد عمومی وصولی ( بستانکار ) ***
حساب کنترل درامد ( بدهکار) ***

حساب بدهکاران / اسناد دریافتنی / حساب اسناد در جریان وصول / حساب اسناد نکول شده/حساب اجراءودعاوی حقوقی (بستانکار) ***
۱۲٫ در صورتیکه تعداد اقلام درآمد قابل وصول و سفته های دریافتی دستگاه اجرائی معدود باشد ذیحسابی میتواند به جای استفاده از سر فصل حسابهای ” حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ” و ” حساب اسناد دریافتنی ” از سر فصل ” حساب اسناد دریافت

نی ” استفاده نماید.
۱۳٫ ثبت وصول و ایصال درآمد عمومی توسط دستگاههای اجرائی استانی و یا سایر دستگاهها بابت درآمد پیش بینی شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور دستگاه اجرائی مربوط
الف – ثبت در دفاتر دستگاه اجرائی استان و سایر دستگاههای وصول کننده
۱- بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار ) ***
درآمد عمومی انتقالی ( بستانکار) ***
– بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه اجرائی مربوط
۲- حساب درآمد عمومی انتقالی ( بدهکار) ***

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بستانکار) ***
ب – ثبت درآمدهای مذکور در دستگاه اجرائی مربوط
۱- بهنگام دریافت فهرست وجوه واریزی از واحد استانی و سایر دستگاهها
وصولی استان یا سایر دستگاهها (بدهکار) ***

۲- بهنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار) ***
وصولی استان با سایر دستگاهها (بستانکار) ***
۱۴٫ ثبت درآمدهای وصولی توسط واحد تابعه در ذیحسابی مرکز استان
الف – بهنگام دریافت فهرست وجوه واریزی
وصولی واحد تابعه در استان (بدهکار) ***
درآمد عمومی وصولی (بستانکار) ***
ب – بهنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی ذیحسابی
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار) ***
وصولی واحد تابعه در استان (بستانکار) ***
۱۵٫ ثبت آن قسمت از درآمد عمومی وصولی که به موجب قوانین مربوط درآمد اختصاصی تلقی میشود با انتقال وجوه آن به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصی به حساب درآمد اختصاصی وصولی منظور میشود
الف – حساب درآمد عمومی وصولی (بدهکار) ***
حساب درآمد اختصاصی وصولی (بستانکار) ***
ب – خزانه تمرکز وجوه اختصاصی (بدهکار) ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بستانکار) ***
۱۶٫ ثبت آن قسمت از درآمد اختصاصی و یا مازاد پیش بینی آن که به موجب قوانین مربوط به حساب درآمد عمومی واریز میشود بر اساس تائیدیه اخذ شده از خزانه
الف – در آ مد اختصاصی وصولی ( بدهکار ) ***

درآمد عمومی وصولی (بستانکار) ***
ب – خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار) ***
خزانه تمرکز وجوه اختصاصی (بستانکار) ***
۱۷٫ ثبت پیش دریافت درآمد در مواقعیکه دستگاه اجرائی مربوط طبق مقررات قبل از تعیین مبلغ مطالبات وصول مینماید .
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار ) ***
پیش دریافت درآمد / عوارض ( بستانکار ) ***
۱۸٫ ثبت احتساب درآمد عمومی پس از تعیین مطالبات قطعی
پیش دریافت درآمد / عوارض ( بدهکار) ***
حساب درآمد عمومی وصولی (بستانکار) ***

حکم کارگـزینی
۱ـ نام خانوادگی : ۲ـ نام : ۳ـ شماره پرسنلی:
۴ـ شماره شناسنامه: ۵ـ نام پدر: ۶ـ تاریخ تولد: ۷ـ محل صدور:
۸ـ وضعیت تاهل: ۹ـ تعداد اولاد: ۱۰ـ وضعیت سربازی:
۱۱ـ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۲ـ تاریخ استخدام: ۱۳ـ کد شغل:
۱۴ـ عنوان شغل: ۱۵ـ عنوان پست: ۱۶ـ واحد سازمانی:
۱۷ـ گروه: ۱۸ـ رتبه: ۲۱ـ واحد سازمانی:
۱۹ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ریال
۲۰ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

جمع مزد مبنا :
۲۲ ـ مزایا
تفاوت تطبیق :
مسکن :
خواربار:

۲۴ـ تاریخ اجرای حکم: عائله مندی:
۲۵ شماره حکم :
۲۶ـ تاریخ صدور:
۲۷ـ محل امضاهای مجاز :
۲۸-نسخه: ۲۳ـ جمع کل مزد و مزایا :
هـدف از انتخـاب
پیدا کردن شایسته ترین و مناسب ترین افراد جهت

به کار گماشتن آنها در پست های سازمانی کاری است بس مهم که به عهده اداره امور پرسنلی واگذار گردیده است این عمل می بایستی با روشی خاص و حساب شده انجام پذیرد تا شایسته ترین افراد را به کار گیرند. در انتخاب و یا استخدام متقاضیان، نقش اساسی را مسائل اجتماعی ایفا می کنند، زیرا تصمیماتی که در رد و یا قبول متقاضیان اتخاذ می شود از جهات بسیار در شهرت اجتماعی سازمان موثر است. انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان هر دو در حالی که اعضای رسمی سازمانی به شمار می روند در عین حال هم عضویت اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند به عهده دارند بنابراین مسئله انتخاب کار آسانی نیست زیرا انتخاب شوندگان امروز انتخاب کنندگان فردای سازمانی می شوند.
شرط اولیه برای انتخاب صحیح ، تعیین ارزش های مهارتی، توانایی، استعدادی و غیره برای احراز مشاغل مورد نظر می باشد. رعایت کلیه خصوصیات فوق برای موفقیت یک شخص در انجام وظایف و مسئولیت هایش موثر است . بنابراین در انتخاب افراد جهت تصدی مشاغل سازمانی رعایت دو چشم انداز متفاوت لازم و ضروری است.
نخست آنکه استانداردهای ارزشی لازم برای یک شغل چگونه تعیین می شوند و دیگر آنکه موفقیت در یک شغل به چه معنی و مفهومی به کار برده می شود. در پاسخ مسائل فوق می بایستی متذکر شد که هر دو بستگی مستقیم به طرز تولید و ارائه خدمات سازمانی از لحاظ کیفیت کالا و فراورده دارد. اگر تولید کالا در سطحی کاملا عالی عرضه شود، بنابراین کالای مرغوبی هم به بازار عرضه می شود که برای این جریان داشتن متخصصین عالی رتبه از جمله واجبات است و در غیر این صورت ارزش ها از نتیجه پایین تری برخوردار خواهند بود و به همین نسبت انتخاب افراد هم در همان سطح تعیین شده عملی می گردد .
انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط می بایستی از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخصی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند. در پاسخ مسائل فوق می

بایستی متذکر شد که هر دو بستگی مستقیم به طرز تولید وارائه خدمات سازمانی از لحاظ کیفیت کالا و فراورده دارد اگر تولید کالا در سطحی کاملا عالی عرضه شود بنابراین کالای مرغوبی هم به

بازار عرضه می شود که برای این جریان داشتن متخصصین عالی رتبه از جمله واجبات است و در غیر این صورت ، ارزش ها از نتیجه پایین تری برخوردار خواهند بود و به همین نسبت انتخاب افراد هم در همان سطح تعیین شده عملی می گردد.

انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط می بایستی از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخضی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند بلکه می بایستی بدانند که چگونه متقاضیان را ارزیابی کنند بعضی از صفات برای تعدادی از مشاغل دیگر مطلوب نخواهد بود بنابراین هر کس نمی تواند همیشه بر طبق یک استاندارد مشخص افراد متقاضی را به صورت یکسان در برابر صفات مشاغل سازمانی ارزیابی کند بلکه می بایستی بر اساس صفات مشخصه هر شغل متقاضیان را ارزیابی کند بدین علت است که ارزیابی متقاضیان جهت احراز یک شغل برای مشاغل دیگر معتبر نمی باشد.
انتخاب و مفهوم آن
به خاطر آنکه عمل انتخاب به صورت رضایت بخشی انجام پذیرد می بایستی از سه ددیگاه فرآیند انتخاب را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرارداد نخست آنکه بر اساس توسعه و گسترش فعالیت های سازمانی لزوم انتخاب و استخدام افراد جدید به وضوح احساس شود و مجوز استخدام نمودن افراد مورد نیاز از مقامات ذیصلاح گرفته شود چنین عملی با تقاضای سرپرستاتن و مدیران واسطه و با توجه به تجزیه و تحلیل شغل و حجم کار از طریق اداره امور پرسنلی مبنی بر تایئید لزوم و سپس تصویب مدیریت سازمانی انجام پذیر است دوم آنکه برای عمل انتخاب می بایستی ضوابط و معیارهایی که دال بر حقانیت قضاوت ما بر افراد داوطلب است در دست باشد تا بخوبی بتوان مشخصات داوطلبان شغل را با ان ضوابط مورد سنجش و ارزیابی قرار داده تا به نتایجی دست یابیم. چنین عملی از طریق اجرای تجزیه و تحلیل مشاغل، نوشتن شرح شغل و بیان شرایط احراز میسر خواهد بو سوم آنکه می بایستی در سازمان پست های خالی در تشکیلات سازمانی موجود باشد تا بتوان افراد را برای آن پست ها انتخاب و استخدام نماییم . چنین عملی هم مست

لزم تشخیص حجیم بودن انجام ار و کافی نبودن پرسنل مورد نیاز است.
ارزشیابی طبیعت و ماهیت انسان کاری است مشکل و پیچیده هر قدر قلمرو سازمان و عملیات کارکردی آن گسترده تر گردد به همان نسبت هم عمل انتخاب مشکل تر خواهد شد اما بعضی از سازمان ها که دارای تشکیلات منظم و مرتب امور پرسنلی هستند بخوبی می توا

نند در اسرع وقت عملیات انتخاب را انجام دهند.
انتخاب به معنی واقعی عبارت است از تشخیص مشخصات فرد متقاضی و قبولیت دارا بودن شرایط احراز لازم برای تصدی شغل مورد نظر به خاطر آنکه جریان انتخاب از یک روش سیستماتیک انجام پذیرد ضروری است که یک سری اطلاعات اضافی در مورد متقاضی در دست باشد. در هر مرحله جریان انتخاب، ممکن است اطلاعات حاصله آشکار سازد که برای قبول کردن و یا رد کردن دواطلب چه دلایل و عللی موجود است در هر مرحله دواطلب بایستی از موانع پی در پی بگذرد و سپس مشخصات خود را با الگوهای انتخاب تطبیق دهد . ایجاد موانع بر سر راه داوطلبین به این خاطر است که در هر مرحله افرادی که واجد شرایط هستند امکان ادامه ارزیابی را داشته باشند و افرادی که فاقد آن باشند از گردونه خارج شوند و بیخود وقت سازمان را نگیرند و از تجمع افراد غیر واجد شرایط در مراحل آخر انتخاب جلوگیری کنند به هر حال ایجاد موانع مختلف برای انتخاب در هر سازمان مختلف است بعضی از آنها کلیه مراحل را در نظر می گیرند و بعضی فقط قسمتی از آنها را مورد نظر قرار می دهند و برای آن اعتباری قائلند . در مراحل انتخاب می‌بایستی شرایط زیر را همیشه در نظر گیریم .
۱ـ می بایستی از کلیه درخواست هایی که از طرف واحدهای سازمانی به اداره کارگزینی رسیده تجزیه و تحلیل دقیقی بر روی آنها انجام شده باشد و ماهیت شغل مورد نظر مشخص شود .
۲ـ طرح و اجرای یک پرسشنامه کافی، کامل و معتبر که بتواند کلیه اطلاعات را جمع آوری نماید و در دسترس انتخاب کننده قرار گیرد، به عمل آید .
۳ـ بررسی بر روی نظریات و وضع سابقه استخدامی متقاضی و حتی دریافت نظریات آنها به صورت شفاهی و یا کتبی .
۴ـ طرح و ایجاد یک سری اطلاعات لازم که از طریق مصاحبه بدست می اید.
۵ـ امتحانات پزشکی و بهداشتی برای مشخص کردن وضع روحی و جسمی متقاضی و تعیین درجه اهمیت هر یک.
۶ـ در دست داشتن نتایج حاصله از اجرای آزمون های مختلف.

به خاطر انکه مراحل انتخاب با نظم و ترتیب خاصی و با در نظر گرفتن شرایط فوق انجام پذیرد رعایت مراحل زیر ضروری و لازم است .
۱ـ پذیرش متقاضی
در این مرحله کلیه مدارک لازم و پرسشنامه درخواست استخدام را رسیدگی می کنند و اگر متقاضی حائز شرایط بودوی را به مرحله بعد ارشاد می کنند .

۲ـ مصاحبه مقدماتی

فرد متقاضی اطلاعاتی کلی از نحوه انجام کار و میزان حقوق و مزایا و شرایط استخدامی از سازمان بدست می آورد و در قبال آن سازمان هم اطلاعاتی را از لحاظ بررسی وضع تظاهری و جسمی و روانی متقاضی بدست می آورد و سپس تایید و یا تکذیب صلاحیت پی گ

یری مراحل بعدی را مشخص می کند.
۳ـ دریافت پرسشنامه متقاضی در استرداد فرم تکمیل شده به اداره امور استخدامی و رسیدگی به کامل بودن آن.
۴ـ دریافت نظریات کارفرمایان قبل از طریق نامه های رسیده و یا مذاکرات تلفنی .
۵ـ تعیین نظریات و صلاحیت معرفین خصوصی .
۶ـ دریافت برگ خاتمه خدمت نظامی و یا تعیین وضع مشمولیت متقاضی و تطبیق آن با قوانین استخدامی .
۷ـ اجرای آزمون های لازم استخدامی .
۸ـ اجرای مصاحبه اصلی.
۹ـ انجام آزمایشات پزشکی و بهداشتی .
۱۰ـ مشخص کردن نتیجه انتخاب که در این مرحله از دو حال خارج نیست یا فرد متقاضی پذیرفته شده است که به مرحله بعدی یعنی استخدامی می رسد و یا آنکه رد شده که جواب لازم را به وی می دهند.
انواع استخـدام

اصولا استخدام بر سه نوع است : استخدام اجباری، اختیاری و استخدام اجباری اختیاری. استخدام اجباری استخدامی است که فرد را مجبور می سازیم نسبت به سازمان تعهداتی را که بر وفق مراد و میل کارفرما است قبول کند و در قبال آن حداقل تامین را به وی می دهند از جمله طرق متداول تر استخدام اجباری بردگی است که با اخذ انواع مختلف تعهدات فرد را وادار به انجام آن می نمایند نوع دیگر تحمیل کار است که فرد به خاطر از دست ندادن مقام و موقعیت خود و دربعضی مواقع حیات و زندگی خود بایستی کاری را انجام دهد که هرگز در حالت عادی تمایلی به انجام دادن آن کار ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10900 تومان در 65 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد