گزارش کارا موزی شرکت حسابداری و حسابرسی . . . . . . . . . ( سهامی خاص )

Word قابل ویرایش
56 صفحه
18700 تومان

کلیات:
فرايندهاي حسابرسي يك شركت بوسيله واحد حسابرسي داخلي و مؤسسه حسابرسي مستقل اجرا ميشود. اگرچه هر يك از اين دو، مسئوليتهاي منحصر بفرد خود را دارند، لكن كميته حسابرسي بايد اطمينان حاصل كند كه آنها يكديگر را تكميل كرده ، كوششهاي هر دو حسابرسي هماهنگ بوده و ارتباطات مؤثر بين آنها برقرار است . حسابرس مستقل مسئول حسابرسي و گواهي دهي به صورتهاي مالي شركت و حسابرسي داخلي مسئول كنترل عملكرد كنترلهاي

داخلي شركت است. حسابرس مستقل بايد فعاليتهاي حسابرس داخلي مرتبط با برنامه ريزي حسابرسي مستقل را شناسايي كند . چنانچه حسابرس مستقل به لحاظ حرفه اي اعتقاد به توجه بيشتر نسبت به كار حسابرسي داخلي داشته باشد ، وي بايستي واحد حسابرسي داخلي و كار آنها جهت تعديل ماهيت، زمانبندي و ‌ميزان روشهاي حسابرسي مستقل مورد ارزيابي قرار

دهد.
در عصري كه زندگي مي كنيم و از آن بعنوان عصر اطلاعات و فناوري يادمي شود سازمان ها نقش مهمّي را ايفا مي نمايند و انسانها در هر سازمان از اصلي ترين و پايدارترين منابع ارزيابي ميشوند و رازداري از ويژگيهاي يك كارشناس يا مدير و يا عضو يك سازمان و رهبران كارآمد بشمار مي‌رود . هر سازماني به فراخور اهداف و وظايف تأسيسي و ايجادي خود رازهائي دارد كه كليه كاركنان در سطوح افقي و عمومي در آن دخالت دارند و بر اسرار سازمان در محدوده ضوابط حاكم بر آن واقفند .
در سازمانهاي نظارتي بالاخص ديوان محاسبات كشور وظايف مديران (برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و رهبري، كنترل) نيز به مفهوم رايج در دستگاههاي اجرائي نميباشد . زيرا اقتضاي رسيدگي و حسابرسي اعضاء ديوان محاسبات از كليه دستگاهها كسب اطلاعات و

مستندات و مداركي است كه بلحاظ طبقه بندي از عادي تا سرّي را در بر مي‌گيرد و در مرحله مستندسازي گزارشات فني و تخصصي خود پي به مسائلي مي برد كه اخلاقي ترين و ارزشي ترين صفت را همانند رازداري ميتواند به اوصاف تعالي او بيفزايد و او را در برابر آثار نفس امّاره ياريگ

ر باشد تا افشاي اسرار نكند و در اصول حرفة حسابرسي پايبندي نمايد. اعضاء سازمان متبوع بدون استثناء از اسرار كليه سازمانها اطلاع دارند و اين امر نه بلحاظ شخصيت فردي آنها بلكه بدليل

سازماني و وظيفه‌اي ديوان محاسبات كشور است حيثيتي كه اهداف و اختيارات قانوني ديوان محاسبات به آنها اعطا كرده و بر اين امر استوارشان ساخته است . بنابراين بر كليه اعضاء چنين سازماني فرض واجبي است كه علاوه بر شرافت و اصالت و ديانت شخصي و خانوادگي به حيثيت سازماني نيز عنايت نموده و در حفظ رازهاي ناشي از مديريت نظارتي و حقوق مالي و محاسباتي خود و سازمان متبوعشان پاسداري نمايند .
اصول حسابداری فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خريد و فروش است. ودر اصلاح حقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد. استخدام يک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعاليت مالی محسوب مالی است که در نتيجه باعث تقليل درنقدينگی و افزايش هزينه خواهد شد. بنا براين چندين فعاليت مالی ( نه هر نوع فعاليت مالی ) که موجب تغيير در يکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله ناميده می شود در تعريف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول رايج هر کشور (روش تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعريف معتبر ديگری بيان شده که حسابداری عبارت است از فرآيند شناسايي، اندازه گيري، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصميمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی

برای يک موسسه در هر دوره اي مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به

نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.از ديربازاطلاعات در فرايند تصميم گيری آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادی داشته است با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيريهای بيشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان يکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پايدار آنهامحسوب می شود.تصميم گيری فرايندی است که اطلاعات مالی را يجاد می کند ودر کليه واحدهای اقتصادی تصميم گيريها بر اساس همين اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياری خود را نيازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنايی فراگيران با مبانی حسابداری است. اين مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بيان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتياجات و خواسته های مادی و معنوی خود نياز به تصميم گيريهای صحيح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحيح از ضرورت های اجتناب ناپذير است.


امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند. سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مالی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار تصميم گيران و افراد ذينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با مطالعه و يادگيری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.
بديهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعريف فوق را عينيت بدهدکه نسبت به بس وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نمايد و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بايستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گيرد. زيرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهيه شده را در پی داشته و تصميمات متخذه نيز غيره منطقی خواهد بود.

شركت حسابرسي و حسابداري ...................
معرفی محل کارآموزی
شرکت حسابداری و حسابرسی .................. با مدیریت جناب آقای ............ در سال .................تاسیس گردید و در حال فعالیتهای مربوط به انجام کارهای حسابرسی در سطح استان کردستان می باشد.
مرکز اصلی شرکت: سنندج ...............................
چكيده فعاليت :
استفاده از خدمات شركتهاي حسابرسی و حسابگر در سطح سازمانها و بنگاهها، عامل رشد و ترقي آنها گرديده و با تجهيز سازمانها به اطلاعات دقيق و علمي، بهره‌وري آنها فزوني خواهد يافت. به‌ اين‌ منظور طرح راه‌اندازي شركتهاي خدمات حسابداري و حسابرسي، مشاوره مالي و ارزيابي اقتصادي با ارائه خدمات نيمه وقت، موقت و دائمي توسط فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري پيشنهاد مي‌گردد.
اين شركت مكاني است جهت ارائه خدمات حسابداري به كليه شركتها، كارگاههاي توليدي، فروشگاهها، موسسات، كليه سازمانهاي اقتصادي و كليه بنگاههاي اقتصادي خصوصاً بنگاههاي كوچك اقتصادي، به نحوي كه اين خدمات براي بنگاههاي كوچك اقتصادي به صورت پاره‌وقت و مقرون بصرفه اقتصادي ارائه مي‌گردد.
خدمات قابل ارائه در قالب اين شركتها عبارتند از: ثبت و تنظيم دفاتر مالي و استخراج گزارشهاي مالي، انبارگرداني، اصلاح حسابها، تنظيم اظهار‌نامه مالياتي، حسابرسي، مشاوره و ارزيابي مالي به درخواست مديران شركت‌ها و بنگاهها. برخي از اهداف اين طرح عبارتند از: توسعه عملياتي دانش حسابداري در كشور، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، ارائه حسابداري، حسابرسي، مشاوره و

ارزيابي مالي بر اساس آخرين روش‌هاي علمي روز و متناسب با شرايط بومي و ملي جامعه و كاهش ريسك تجاري.
موضوع فعاليت شرکت :
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از انجام خدمات حسابداري و حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرس قانوني، مشاور مديريت مالي و مالياتي ، طراح

ي و پياده سازي سيستمهاي مالي، خدمات مالي و مالياتي، نظارت بر انجام امور، تهيه اظهارنامه مالياتي، اصلاح حساب، تهيه صورتهاي مالي و انبارداري شركتها و ادارات مختلف در سطح استان و شهرستانها و.... .
سایر موضوعات شرکت به اختصار بشرح زیر بیان می کنم.
1. انجام و مشاوره و امور حسابداری و حسابرسی، خدمات مالیاتی و بیمه ای، طراحی و پشتیبانی و ارائه نرم افزارهای اداری و مالی به اشخاص.
2. تهیه و تنظیم طرحهای توجیهی.
3. آماده سازی و تامین نیروی انسانی در امور حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، بیمه ای و رایانه ای اداری ومالی.
4. ایجاد پایگاه جمع آوری آمار و اطلاع رسانی مناقصات و مزایده های کشوری و بین الملل و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
5. تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي .
6. تهيه نرم افزار و آموزش كليه برنامه هاي حسابداري مالي .
7. انواع حسابرسي داخلي ، مستقل ، مالياتي و صورتهاي مالي زير نظر انجمن حسابداران رسمي ايران .
8. تبديل و اصلاح حسابهاي سنوات گذشته ، تهيه و تنظيم صورتهاي مالي استاندارد .
9. تبديل سيستم دستي به مكانيزه .
10. انجام كليه امور مالي و حسابداري و حسابرسي مدارس .
11. آموزش و نصب سيستم كامپيوتري در تمامي موئسسات با توجه به نياز .
12. تبديل سيستم حسابداري يك طرفه به سيستم دو طرفه طبق استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالي و مالياتي .
13. برگزاري كلاسهاي آموزشي در باره حسابداري و مديريت با توجه به نياز واحدهاي تجاري.
14. کنترل داخلی: ایجاد سیستم کنترل داخلی از بروز اشتباه و تقلب در محیط کاری.
15. مشاوره مالیاتی: تهیه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی درست و به موقع و آموزش چگونگی اقدام نمودن از متحمل شدن هر گونه جریمه یا هزینه غیر ضروری.
16. حسابداری و مشاوره مالی: همکاری وتهیه گزارشهای مالی و مدیریتی قابل اطمینان و عاری از خطا.
مدت شرکت : بر طبق ماده 3 اساسنامه مدت شرکت از تاریخ ثبت (25/07/1387) بمدت نامحدود تعیین شده است.

 

چارت سازمانی
اساسنامه شرکت در .... ماده و ....تبصره در جلسمه مورخ ............به تصویب مجمع عمومی موئسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.
طبق صورتجلسه مجمع عمومی موئسسین شرکت ............. (سهامی خاص) با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد و چارت سازمانی به شکل زیر به تصویب رسید.
رئیس هیات مدیره : ...................

مدیر عامل : ...................

بازرس قانونی : .......................

 

ناظر : ......................

منشی : .................


نرم افزار حسابداری شرکت ..................:
نرم افزار شرکت خدماتی داده نگار سنندج
شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج در سال 1378 درتاسیس گردید. این شرکت از ابتدا اتوماسیون فعالیت های مالی را به عنوان اصلی ترین شاخه فعالیت خود قرار داد
گرچه فعالیتهای رسمی شرکت از سال 1378آغازشده است لیکن سابقه های موسسین وکارشناسان این شرکت در اتوماسیون فعالیت های مالی به اوائل سال 1372 ومتعاقبا در سال 1375 بااخذ مجوز از وزارت صنایع با نام موسسه دنیای اتوماسیون،یعنی همزمان با شیوع کاربرد کامپیوترهای شخصی در سازمانها شرکتها وادارات بر می گردد.


این شرکت همواره سعی نمود با اختصاص بخشی از توان علمی وفنی خود در بخش تحقیق و توسعه فاصله خود را با جدیدترین فناوری پردازش اطلاعات ومدیریت بانکهای اطلاعات به حداقل رسانده واز این طریق توانسته با ارائه طرحها وراه حل های مناسب وصحیح پروژهای متعددی را به انجام برساند.
نحوه نصب این نرم افزار
این نرم افزار دارای 7فایل کمکی دیگر می باشد که فایل فایل اصلی می باشد .برای نصب و.راه اندازی این فابلپیل کافی است آن را به یکی از پوشه های ذخیره ودر یک درایو غیر از منتقل می نماییم.
روی پوشه حساب کیلیک کرده فایل را باز نموده تا وارد سیستم شوییم این نرم افزار تحت وینوز و داس قابلیت اجرا و تحتت شبکه می باشد


عمل 1.ابتدا نام شرکت که می خوایم حسابداری آن را انجام دهیم با زدن کلید وارد می شویم
عمل 2. تاریخ را وارد نموده با کلید  ضبط وتاریخ وادامه کاررا دنبال می کنیم
صفحات اصلی شامل
جستجو ،اسناد ، کدینگ، پشتیبانی ،انبار ، اندیکاتور مالی ، خروج
نحوه وارد کردن اطلاعات
ابتدا در هر شرکتی بایستی اطلاعات و رویدادهای انجام شده را تجزیه تحلیل کنیم وبه یک سند حسابداری تبدیل.حال از منوی کدینگ سرفصصلها یا را می فشاریم با کمی دقت این عمل همانند کد نوشتنها درمحیط اکسل می باشد برای این کار کلید اینتپر را می زنیم تا اولین سرفصل ترازنامه ای تعیین شود معمولا هر حسابی دارای حساب معین وتفظیلی می باشد مثلاحساب بانک می تواند دارای چندین بانک باشد بانک کشاورزی (حساب معین )وشعبه های بانک کشاورزی (جز ) انواع حساب در همان بانک کشاورزی وهمان شعبه باشد(تفظیلی )
نمونه :

 


بانک کشاورزی ،شعبه چهارراه اسکندری پاوه،حساب جاری 2008
نکته برای دیگر حسابهامعین وجز وتفظیلی را مشخص وثبت با کلید ثبت می شود.
منوی اسناد (اصلی ترین کار نرم افزار)
آیتم1
برای سند نوشتنکه معمولا اولین چرخه حسابداری می باشد ورود اطلاعات است که از منوی اسناد گزینه ورود اطلاعات سند حسابداری را می فشاریم آنگاه داده هارا به ترتیب واردنرم افزار می نماییم.با وارد کردن که حسابی کد حسابی که قبلا(مثل بانک )تعریف کرده ایم ومعین را نوشته وجزء،تفظیلی اگر داشته باشد می نویسیم.
در شرح سند رویدادی که بابت آن عملیاتی رخ داده باشدبا مبلغ آن می نویسیم پایین سند اطلاعات مربوط به سند اطلاعات به سند حسابداری به صورت راهنمایی نوشته شده است.
آیتم 2
نمایش سریع اسناد :این گزینه اسناد حسابداری را که قبلا وارد نموده ایم به صورت نمایش سریع بر اساس شماره سند یا سرفصل حساب ،یا براساس مبالغ وزمان تایپ نشان می دهد.
آیتم 3. آمار اطلاعاتی در مورد کوچکترین وبزرگترین رقم در سند های مزبور را نشان می دهد.
آیتم 4.
یکی از آیتم های خیلی مهم منوی اسناد عملیات کمکی اسناد می باشد که از تکراری نمودن کارها جلوگیری می کند که شامل:
1)کنترل صحت روی اسناد تناقضهای تاریخی ما بلین اسناتد نیز کنترل می شود.


2)قفل کردن اسناد زمانی که به دفاتر قانئنی منتقل شود وکاربر می خواهد مانع هر گونه تغییرات در برابر آنها شود.


3)حذف سند مورد نظر را زمانی که سند اشتباه یا تکرار شده باشد.
4)حذف تمامی اسناد وبازسازی فایل سندها :با این عمل تمامی سندها حذف وبازسازی ودر فایل پشتیبانی باقی می ماند.
5)تغییر دادن شمارهای سندکه به ترتیب نوسته شده اند.
6)شیفت شمارهای اسناد حسابداری که به صورت منفی یا کاهش اشتباهات
7)تغییر شماره سند با حسب تاریخ
8)مرتب کردن خطوط سند باجابه جایی خطوط از سند م

ورد نظر تا سند دیگر
9)جابه جای کردن سندهای حسابداری
10)تلفیق دو سند با حذف یکی از آنها
11)انضمام سندها از فایل خارجی وبه فایل خارجی
12)کپی سند قدیمی برای ایجاد سند جدید


13)معکوس کردن مبالغ بدهکار وبستانکار سند که اشتباها واردشده است
توجه: این بند می توان در آخرین سند حسابداری که مربوط به تراز اختتامی واز انتقال آن به ترازافتتاحی سال بعد موثر باشد.
آیتم 5
بااستفاده از این گزینه اطلاعات دستی یادیسکت مغناطیسی از بانک می توان اطلاعات آن را با اطلاعات سیستم حسابداری شرکت مغایرت گیری نمود.
آیتم 6
اخذ متوسط حساب موجودی بانک را مشخص می کند.
سایر آیتم ها:
مربوط به عملیات چک می باشد که می توان چک های پاس شده و واگذاری و دریافتی از دیگران و صورتحساب چکها را به توان بررسی کرد.
منوی گزارشات
آیتم1
تراز آزمایشی حسابها را با تعیین دامنه زمانی اطلاعات از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص نشان می دهد که با کلید ظبط وتاریخ وباادامه کار به جلوی می رویم.آنگاه گزینه مربوطه شامل تراز حساب کل یا معین تمام حسابها معین یاجزءو تفظیلی یک حساب ودیگر اطلاعات مورد نظر را برایمان گزارش می کند.
آیتم 2
تراز آزمایشی سفارشی حسابهای اصلی را نشان می دهد.
آیتم 3
دفاتر روزنامه ،کل،معین را به صورت تلفیقی از هرکدام که بخواهیم گزارش می دهد.
آیتم 4


چاپ سند حسابداری را مشخص می نمایید
آیتم 6 مربوط می شود به نامه اعلان گردش مانده حساب


آیتم 7 رسم یک نمودار یک حساب کل،معین،جزء یا تفظیلی را به صورت مقایسه ای یا تجمعی با تاریخ مشخص همچنان بر گردش بدهکار یا بستانکار به صورت روزانه ای یا ماهانه منعکس می کند.
سایر آیتم ها:
دیگر آیتم ها مربوط به ترازهای مختلف ونمودار درختی وفرم های تحلیلی وسایر گزارشات مالی می باشد.
منوی کدینگ
آیتم 1
سرفصلها ()همانطور که قبلا درابتدا توضیح داده ایم مربوط به وارد کردن حسابها کل یک شرکت وتعیین کردن سر فصل حسابهابامعین وجزء وتفضیلی
آیتم 2
نمایش تا یضرب : در این زمینه
تمامحسابها با سرفصلهای کل ومعین و.... به صورت سریع وبه ترتیب حروف الفبای فارسی نمایس داده می شود
آیتم 3
حذف اسناد : در این حالت می توان یک حساب مشخص یا سرفصل های بکار نرفته یا تمامی سرفصلهای بکار نرفته حذف نمود.
آیتم 4 تغیر کد حساب واصلاح اسناد ذیربط :
دراین آیتم اگر زمانی که کدها را اشتباهی یا بخواهیم به یک سری کدها محدودهای دیگر اضافه کنیم نیازی نیست که از سرفصل های استفاده نمود وآن را حذف نماییم از این مواردها استفاده می کنیم .
آیتم 5
تکثیر سرفصلها: از این آیتم می توان اگر ما چندین حسابداری دیگر شرکتهای مشابه را انجام دهیم میتوان از سرفصلهای تکراری ومشابه استفاده کنیم .
آیتم 6و7 تغییر دادن کد حسابهای معین وجزء


آیتم 8
تعین سقف مجاز مانده حسابها: اگر بخواهیم در حسابهای مثل تنخواه گردان مقدار مجاز در حسابها باقی بماندبااین گزینه برایش تعریف می کنیم .
آیتم 9و10
انضمام یا انتقال یا دریافت سرفصل ها به یک  دیگر در یک درایو وفایل دیگر می باشد.
آیتم 11
اگر بعد از اینکه در سندهای چاپی دچار اشتباهی حروفی یا عددی شده باشیم با استفاده از گزینه جستجوی سریع حروف مورد نظر را درج واینتر را می فشاریم.
آیتم 12و13و14
مربوط به تعیین سریع وتغییر سطح حسابهای جزءبه معین می باشد.
منوی پشتیبانی
آیتم 1
گزینه کنتل خطا واصلاح اطلاعات را برای ما پشتیبانی و مرور می کند.
آیتم 2
به کاربران رمز ایمنی می دهد که تا دیگر استفاده کنندگان وافراد سود جو از ورودآنها به منوی اصلی جلوگیری کند.
آیتم 3
بستن حسابها می باشد که ازاین آیتم معمولا در پایان سال مالی همانند دفاتر دستی برای حسابهای موقت ودائم (جهت ترازنامه اختتامی )استفاده می شود.
آیتم 4
تنظیم تراز اختتامیه آخرسال که برای انجام کار کلمه رمز عبور کاربر مربوطه را ازما خواستار می باشد با توجه به اصل محافظه کاری
آیتم 5


تراز اختتامی ابتدای سال بعد را برای ما تنظیم می کند (این حرکت از اصل تداوم فعالیت پیروی می کند.)
آیتم6


می توان برای زیر سندهای حسابداری پیش فرض تعیین کرد مثلا نام حسابدار با امضا ومدیرعامل ویا رئیس حسابداری و ...طراحی کرد.
آیتم 7 اگر بخواهیم تهیه فایل کامپیوتری تحت ویندوز تهیه نماییم .
آیتم 8
مقایسه سندها با دیگر سندها در نسخه دیگر حسابداری دیگر شرکتها
ایتم 9 شامل تنظیمات برنامه می شود :
الف:عنوان روی گزارشات ،ادرس وکد پستی وشماره تلفن و دور نگار .
ب:تنظیمات گزارشات حسابها در چاپ تراز ازمایشی
ج:تنظیمات وفعال کردن برنامه اندیکاتور
د:فعال کردن قابلیتهای انبارداری
ایتم10
تسهیم سود نسبت به مانده در سند
منوی اندیکاتور
این منوی شامل یک آتیم با عنوان دفتر ثبت نام های حسابداری که خود به دو گزینه :
الف) اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد نشده است وارد می کنیم.
ب )اگر اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد شده است گزینه کپی را می زنیم .
حالت الف را می توان بررسی کرد که شامل :
1.نامه ها : در این قسمت نامه های را توشته ویا نامه های رسیده را بخواهیم تغییر دهیم تمام اطلاعات دفتری را وارد می کنیم وبا گزینه ثبت می زنیم توضیحات اضافی در پایان صفحه نوشته شده است.
2.گزارشات وآمارها وکنترل اطلاعات که آمار وتغییرات مربوطه را نشان می دهد.
3.در آماده سازی اطلاعات انجام شده روی این نرم افزار که نوشته می شود آن را انتقال به سیستم اداری می دهیم .
4.حذف صاحبان تعریف شده تکراری انجام می شود.
5. خروج از برنامه
منوی خروج
خروج قطعی از برنامه می توان به دو روش انجام داد ،
الف،روی گزینه مورد نظر رفته و اینتر نمود.
ب:یا با زدن همزمان کلید shift+f12
خروج از منوی اصلی
الف:کلید اینتر را می فشاریم
ب :با زدن کلید f10

تعريف حسابرسي :
حسابرسي عبارت است بازرسي جستجو گرانه اسناد و مدارك حسابداري و ساير شواهد حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي ، بازرسي مدارك ، مشاهده دارائيها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير روشهاي رسيدگي

شواهد لازم و مورد نياز را در اختيار درخواست كنند ، قرار مي دهند . حسابرسي وظيفه اعتبار دهي را بر عهده دارد. هدف از حسابرسي اظهار نظر درباره تعيين مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي است . اين شركت در ارتباط با حسابرسي اطلاعات زير را در اختيار مردم قرار مي دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسي شامل حسابرسي صورتهاي مالي ، حسابرسي داخلي ، بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، حسابرسي عملياتي و اجراي روشهاي توافقي طبق

استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و حسابرسي .
 ارائه گزارشهاي حسابرسي مورد نياز بانكها جهت اعطاي تسهيلات .
 انجام بازرس قانوني شركتها .
انواع حسابرسي: 1 . حسابرسي مالي 2 . حسابرسي رعايت 3 . حسابرسي عملياتي.
حسابرسي مالي : بررسي جستجو گرانه اسناد و مدارك پشتوانه صورتهاي مالي و تطبيق آن با اصول پذيرفته شده حسابداري و گزارش يافته ها به افراد ذينفع از قبيل : سرمايه گذاران ، اعتباردهند گان ، مديريت ، عرضه كنندگان مواد اوليه و كالا ، كاركنان ، دولت و ......
حسابرسي رعايت : بررسي جستجو گرانه اسناد ومدارك مربوط به بخشنامه ها ، آيين نامه ها، دستورالعملها و تطبيق آن با قوانين و مقررات و گزارش آن به افراد ذينفع .
حسابرسي عملياتي :‌ عبارت است از بررسي قسمتهاي خاصي از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست يابه عبارتي حسابرسي عملياتي عبارت است ازبررسي صرفه اقتصادي ، اثربخشي و كارآيي مي باشد .

موافقتنامه حسابرسي :
قراردادي است كتبي كه روابط قراردادي بين حسابرس و صاحبكار درآن آورده مي شود. حدود خدمات حرفه اي كه بايد ارائه شود ، تاريخهاي مورد انتظار براي تكميل رسيدگيها و مبناي محاسبه حق الزحمه حسابرسي بطور متداول در موافقتنامه حسابرسي مطرح مي شود.
واحد حسابرسي داخلي :
كميته حسابرسي ومدير حسابرسي داخلي بايد دسترسي نامحدودي به يكديگر داشته باشند. كميته بايد در گزينش، ارتقاء و بركناري مدير حسابرسي مشاركت نمايد و به تعيين صلاحيتها، سلسله مراتب گزارشگري، برقراري تماسهاي لازم و حقوق ومزاياي وي كمك نمايد. كميته حسابرسي همچنين بايد درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسي داخلي دخالت نمايد، تا مطمئن شود كه اين واحد نقش نظارتي خود را به نحو صحيح اعمال مي كند. كميته بايد خود را در مورد نتايج و عمليات واحد حسابرسي داخلي و پاسخ مديريت به توصيه هاي آن در مورد كنترلهاي داخلي و رعايت به روز نمايد. بيطرفي واستقلال قضاوتهاي واحد حسابرسي داخلي بايد بطور دوره اي ارزيابي گردد. كميته بايد اطمينان حاصل كند كه درگيري واحد حسابرسي داخلي در فرايند گزارشگري مالي مناسب است. كميته بايد سوال كند كه آيا رويه‌هاي واحد حسابرسي داخلي با استانداردهاي حسابرسان داخلي (IIA) منطبق است. استانداردهاي مزبور همچنين توصيه ميكند كه واحد حسابرسي داخلي هر سه سال يكبار مورد بررسي كيفي خارجي قرار گيرد. كميته بايد نتايج چنين بررسيهايي را در ارزيابي عملكرد واحد حسابرسي داخلي مورد توجه قرار دهد . تشخيص اهميت نقش حسابرسي داخلي و تغيير فعاليتهايش در محيط تجاري امروز بايد مورد توجه كميته قرار گيرد . كميته همچنين بايد موارد زير را در نظارت بر كاركرد حسابرسي داخلي مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسي داخلي به بهترين شكل ميتواند براي واحد تجاري ارزش افزوده ايجاد نمايد ؟
آيا شركت به طور اثربخشي از واحد حسابرسي داخلي براي شناسايي، كنترل و ارزيابي پاسخگويي مديريت نسبت به ريسكهاي فناوري ، استراتژي ، حفاظتي و ريسكهاي تجاري استفاده ميكند ؟


 آيا واحد حسابرسي داخلي فرايند بهبود مستمر و بهترين تجربيات عملي را بكار مي‌گيرد؟
 آيا حسابرسي داخلي زمينه آموزش و ساخت رهبران آتي سازمان را فراهم مي‌

كند؟
 آيا واحد حسابرسي داخلي منابع و تجربه مناسبي براي ايفاي رضايتبخش مسئوليتهايش دارد؟
آيا اهداف شركت در ايفاي وظيفه حسابرسي داخلي از طريق واحد حسابرسي داخلي قابل تامين است يا نياز به استفاده از خدمات بيروني وجود دارد ؟
كميته روبان آبي معتقد است كه اگرچه حسابرسان داخلي در موقعيت منحصر بفردي در استخدام مديريت اند ، معهذا انتظار ميرود كه آنان رفتار مديريت را بررسي نمايند . كميته روبان آبي كميته حسابرسي را تشويق مي كند تا مكانيزمي براي سهولت دريافت اطلاعات محرمانه از حسابرسي داخلي برقرار كند. به عبارتي براي بهبود اثربخشي هر دو “ ارتباطات مستقل و جريان اطلاعاتي بين كميته حسابرسي و حسابرسان داخلي بايد برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزيابي مؤسسه حسابرسي مستقل، مسئوليت مهم كميته حسابرسي در رابطه با مديريت است. براي تاكيد اين مفهوم، كميته روبان آبي توصيه ميكند كه الزاماتي مقرر شود كه براساس آن، حسابرسي مستقل نهايتا“ در مقابل هيات مديره و كميته حسابرسي پاسخگو باشد. كميته حسابرسي به نمايندگي از طرف سهامداران ، اختيار نهايي انتخاب ، ارزيابي و در صورت لزوم ، تغيير حسابرس مستقل رابرعهده دارد . كميته حسابرسي بايد صلاحيت حسابرس مستقل را ارزيابي كند و اينكه حق الزحمه حسابرسي براي مصالحه قرار نگرفتن حسابرسي شركت كافيست . زمانيكه حسابرس مستقل انتخاب ميشود، لازمست كميته حسابرسي ازحدود كار و رويكرد حسابرسي و پس از آن از نتايج و جمع بنديهاي حسابرسي مطلع شود . درك كامل اين عوامل بخش جداناپذير توانايي كميته در ايفاي مسئوليتهاي نظارتي اش خواهد بود.
رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي تدوين شده توسط انجمن حسابداران خبره آمريكا براي حسابرسان در انجام حسابرسي شركتها الزاميست. اين الزامات، حسابرسان مستقل در موقعيتي قرار مي دهد كه نه تنها استانداردهاي مزبور را رعايت كنند بلكه نقش يك مشاور ارزشمند را نيز داشته باشند . براي مثال در رويكرد حسابرسي يكي از مؤسسات حسابرسي (KPMG) كه مبتني بر ريسك است، حسابرسان به استراتژي شركت، فرايندهاي محوري كسب و كار ، فرايند منابع تامين كننده، ريسك تجاري ، كنترلها و آثار آنها بر صورتهاي مالي توجه مي كنند . اين رويكرد حسابرسي، آنان را قادر مي سازد حسابرسي اثربخشي را انجام داده و همچنين چارچوبي براي تبادل اطاعات مربوط به حسابرسي وتركيب آن با دانش كميته حسابرسي و مديريت ايجاد نمايند .

كميته حسابرسي بايد استقلال حسابرس را در نظر بگيرد . براي اين منظور كليه مؤسسات حسابرسي بايد خط مشي ها و رويه هاي داخلي بجا و صحيحي را جهت نظارت و اطمينان از استقلال اعضاي تيم حسابرسي مستقل از شركت برقرار نمايند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره اي و غير حسابرسي كه بوسيله حسابرسان مستقل ارائه ميشود روبه افزايش است، معهذا شواهد تجربي دال بر اينكه انجام اينگونه خدمات براي شركتهاي تحت حسابرسي، استقلال حسابرس را مخدوش ميسازد، به دست نيامده اسي را تدوين ميكند.
در اولين استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم ميكند هرگونه وابستگي با شركتهاي تحت حسابرسي كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرسي آنان بنحو معقولي بر استقلالشان اثر مي گذارد را با كميته حسابرسي در ميان گذاشته و افشاء نمايد . اين هيات از ابتداي جولاي 1999 حسابرسان را ملزم كرده طي نامه اي به كميته حسابرسي هرگونه وابستگي به شركت را توضيح داده و استقلال خود را تاييد نمايند. كميته روبان آبي بر درج اين مطلب در مقررات شركتهاي پذيرفته شده دربورس تاكيد دارد. كميته حسابرسي بايد در ارزيابي خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگي شركت با استقلال حسابرس را شناسائي نمايد .
“ حسابرس مستقل نهايتا“ در مقابل هيات مديره و كميته حسابرسي بعنوان نمايندگان صاحبان سهام پاسخگو ميباشد “ . مضافا“ “ كميته حسابرسي مسئول دريافت اظهاريه مكتوبي از حسابرس و انجام اقداماتي مناسب جهت كسب اطمينان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و كميته حسابرسي بايد ارتباط قوي و بي پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهاي مدون كميته روبان آبي “ گفتگوي باز، منظم، رك و محرمانه كميته را در موقعيتي قرار ميدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزيابي كميته كنترلهاي داخلي، مديريت، حسابرسي داخلي و آثار هركدام از اين موارد بر كيفيت و قابليت اتكاي صورتهاي مالي آگاهي يابد “ . هر چه كمتر از اين موارد باشد اثربخشي كميته حسابرسي را محدود مي سازد . به علاوه استاندارد پذيرفته شده حسابرسي شماره 61 با عنوان “ ارتباط حسابرسان با كميته حسابرسي “ حسابرسان مستقل را ملزم ميكند موارد زير را به اطلاع كميته ح

سابرسي برسانند :
ـ شرايط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهميت
ـ شواهدي دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتي درباره اعمال غيرقانوني
ـ اطلاعاتي درباره تحريفات بااهميت، مندرج در اطلاعات مالي ميان دوره اي
استاندارد 61 همچنين حسابرسان را ملزم ميكند كميته حسابرسي را نسبت به موارد زير مطلع سازند :
ـ مسئوليتهاي حسابرسي در انطباق با استانداردهاي پذيرفته شده ح

سابرسي
 خط مشي هاي حسابرسي با اهميت
 قضاوتهاي مديريت و برآوردهاي حسابداري
 تعديلات بااهميت حسابرسي
 مسئوليت حسابرس در مورد ساير مدارك همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده
 عدم توافق با مديريت
 مشاوره مديريت با ساير حسابرسان حسب مورد
 موضوعات مهمي كه با مديريت قبل از نهايي شدن مطرح گرديده است ،
ساير مشكلات بوجود آمده در اجراي حسابرسي ،
انجمن حسابداران خبره آمريكا (AICPA) وكميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم ميكند كه در ارتباط با كميته حسابرسي كل حق الزحمه دريافتي طي سال از شركت در ارتباط با خدمات مشاوره اي، مشتمل بر شرحي از اين خدمات را افشاء كنند.


برخی از تفاوتهای حسابرسی مستقل و حسابرس داخلی

ايجاد كميته حسابرسي اثربخش :
كميته حسابرسي كه بوسيله اعضاي هيات مديره شركت انتخاب ميشود، هيات مديره را در ايفاي مسئوليت امانتداري و مباشرتي خود كمك ميكند. چگونگي اجراي وظاي

ف تعيين شده كميته برحسب رسالت آن ، توانايي اعضاي كميته و جو غالب بر ساختار حاكميتي شركتهاي مختلف،متفاوت است. بطور كلي، راهبري خوب هيات مديره ، وظائف كميته حسابرسي را تعيين ميكند. در صفحات بعدي برخي از ويژگيهاي مؤثر بر اثربخشي كميت

ه حسابرسي از نظامنامه تا ساختار و عمليات كميته تشريح مي گردد . معهذا كميته حسابرسي بايد اين ويژگيها را نه تنها به عنوان عواملي بي روح ، بلكه بعنوان اجزايي از يك فرايند كه ميتواند اثربخشي كميته را سالانه، فصلي و روزانه بهبود دهد ، مدنظر قرار دهد.

نظامنامه
مسئوليتها
استقلال
مهارت و آموزش اعضاء
بررسيها وكسب آگاهيهاي فشرده
جلسات
گزارشها
مزايا و منافع
خود ارزيابي
نظامنامه كميته حسابرسي :
زمانيكه هيات مديره كميته حسابرسي را تشكيل ميدهد ، كميته بايد نظامنامه مدوني را تهيه نمايد . نظامنامه بايد متناسب با نوع سازمان تعديل گردد و در آن وظائف و مسئوليتهاي كميته از جمله ساختار ، فرايند و شرايط عضويت اعضاء تشريح گردد. مضافا“ اختيارات كميته براي انجام هرگونه بازرسي مناسب در اجراي مسئوليتهايش بايد مدون گردد . در نظامنامه سوابق و تجربيات مورد نياز اعضاي كميته مشخص مي گردد و رهنمودهايي به حسابرس داخلي ومستقل و همچنين افرادديگري در سازمان كه اطلاعات مرتبط با عملكرد صحيح وظايف كميته را دا

رند و كميته بايد به آنان‌ دسترسي داشته باشد، ارائه ميدهد.
“ كميته حسابرسي نظامنامه مدون رسمي را كه حدود مسئوليتها و چگونگيي و ارزيابي قرار خواهد گرفت “
جوهره متمركز نظامنامه كميته حسابرسي بايد حدود مسئوليتهاي نظارتي كميته و نحوه اجراي آنرا مشخص نمايد.
كميته استانداردسازی حسابرسی 5 اصل زير را جهت طراحي محتوي بهتر نظامنامه كميته حسابرسي مطرح نموده است :
1ـ كميته حسابرسي داراي نقش كليدي برنظارت و كنترل ساير اجزاي فرايند حسابرسي است،
2ـ جريان ارتباطي و اطلاعاتي مستقل بايد بين كميته حسابرسي و حسابرس مستقل برقرار گردد .
3ـ جريان ارتباطي واطلاعاتي مستقل بايد بين كميته حسابرسي و حسابرس مستقل قرار گيرد.
4ـ مذاكرات شفاف و بي پرده بايد بين كميته حسابرسي ، مديريت ، حسابرسي داخلي و ‌حسابرس مستقل در رابطه با موضوعات قضاوتي و مؤثر بر كيفيت (گزارشگري مالي) صورت گيرد.
5ـ‌ اعضاي كميته حسابرسي بايد هوشيار ، كوشا و داراي آگاهي و دانش لازم باشند.
نظامنامه كميته حسابرسي بايد سالي يكبار بررسي و بروز گردد . انجمن حسابرسان داخلي معتقد است كه نظامنامه سندي زنده است كه با توجه به تغييرات شرايط شركت تغيير ميكند . نظامنامه كميته حسابرسي بيشتر شبيه يك قطب نماست تا نقشه راه.
“ كميته سالانه افشاء ميكند كه آيا مسئوليتهايش را در انطباق با نظامنامه انجام داده است يا خير . رعايت نظامنامه بايد در گزارش سالانه شركت يا گزارشات مشابه افشاء شود “
جهت تشويق كميته به اجراي مسئوليتهايش كميته روبان آبي معتقد است در ليست الزامات شركتهاي بورسي ، كميته هاي حسابرسي ملزم به پذيرش نظامنامه مدوني گردند كه سالانه آنرا ارزيابي و مورد تجديدنظر قرار مي دهند . ضروريست كه نظامنامه مزبور در گزارش سالانه به سازمان بورس و يا گزارشات مشابه حداقل هر سه سال يكبار افشاء شود . مضافا“ كميته معتقد است كه كميسيون بورس اوراق بهادار بايد كميته هاي حسابرسي را ملزم كند در گزارش سالانه يا صورتجلسه مجمع عمومي سالانه گزارشي ارائه دهد و در آن به انجام مسئوليتهايش در انطباق با نظامنامه بنحو رضايتبخش تاكيد نمايند .
 استقلال كميته حسابرسي :
لازمست كه كميته حسابرسي از نزديك و هماهنگ با مديريت كار كند زيرا كميته وابسته به اطلاعات و منابع آنهاست ضمن آنكه وابستگي كميته به مديريت بايد به گونه اي باشد كه در قضاوتها و تصميم گيريهايش مستقل بماند و بتواند مسئوليتهايش را بدون تاثيرذيري و تحت نفوذ قرار گرفتن ، ‌دنبال كند. در حقيقت ، استقلال كميته حسابرسي، سنگ زيربناي اثربخشي كميته حسابرسي است، بويژه زمانيكه بر درستي گزارشگري مالي نظارت مي كند .
در شكل ايده آل اعضاي كميته حسابرسي بايد از مديران غيراجرايي و مس

تقل از مديريت باشند. طبق الزامات شركتهاي پذيرفته شده در بورس نيويورك اكثريت اعضاي كميته حسابرسي بايد مستقل باشند. كميته روبان آبي سازمانها را موظف ميكند كه الزامات استقلال را پذيرفته و كليه شركتها با يك اندازه مشخص را ملزم كنند كه كليه اعضاي كميته حسابرسي را از مديران مستقل تشكيل دهند.
اگرچه تعريف استقلال بسيار مشكل است، اما ميتوان آنرا به معناي عدم وابستگي با مديريت دانست. يك خريدار يا فروشنده عمده، پرسنل يا روساي سابق يا وابستگي به شركت، استقلال كميته حسابرسي را مخدوش و براي آن مشكلاتي ايجاد ميكند. به علاوه، اتصال به مديريت اجرايي يا وابستگي به شركت مورد انتقاد است . از طرفي ديگر ، استقلال به معناي توان تصميم گيريهاي بيطرفانه است كه ممكنست با منافع مديريت در تضاد باشد، تشخيص استقلال و درستكاري اعضاي كميته حسابرسي با هيات مديره است، بنابراين گزينش اعضاي كميته بايد با دقت و آزادي عمل صورت گيرد.
كميته استقلال را براي شركتهاي بزرگ بشرح زير تعريف كرد. شركتهاي كوچكتر ممكن است مشكلاتي در تعريف استقلال داشته باشند بنابراين وابستگي اعضاي كميته حسابرسي آنان ممكن است نيازمند كمي انعطاف باشد. معهذا بايد موارد وابستگي را در گزارش سالانه منعكس سازد. طبق تعريف كميته “ اعضاي كميته حسابرسي زماني مستقل بنظر ميرسند كه هيچگونه وابستگي با شركت كه بر استقلال آنها از مديريت و شركت اثرگذار است ، نداشته باشند . مواردي از اين قبيل وابستگيها بشرح زير است :
ـ مديري كه دراستخدام شركت يا شركتهاي وابسته آن در سال جاري يا پنج سال گذشته باشد.
ـ مديري كه مزايايي را از شركت يا شركتهاي وابسته غير از مزاياي عضويت در هيات مديره يا مزاياي طرحهاي بازنشستگي واجد شرايط مالياتي دريافت مي كند .
ـ مديري كه يكي از وابستگان نزديكش به عنوان مدير اجرايي در استخدام شركت يا شركتهاي وابسته در پنج سال گذشته باشند .
ـ مديري كه شريك ، يا سهامدار كنترل كننده يا مدير اجرايي سازمان انتفاعي باشد كه بوسيله شركت ايجاد شده يا دريافت و پرداختهاي شركت به آن طي پنج سال گذشته با اهميت باشد.
ـ مديري كه به عنوان مدير اجرايي در استخدام شركتي باشد كه مديران اجرايي آن عضو كميته تعيين پاداش شركت باشند .
 عضويت در كميته حسابرسي :
براي جلوگيري از مصالحه استقلال كميته، اعضاي كميته حسابرسي بايد توسط كميته انتصابات با هيات مديره غير از مديرعامل يا ساير مديران اجرايي انتخاب شوند . هريك از اعضاي كميته بايد شرايط استقلال بشرح پيش گفته را دارا باشند .
تعداد اعضاي كميته با توجه به نياز از سازماني تا سازمان ديگر متفاوت بوده و بين 3 تا 6 نفر ميباشد. رئيس كميته كه مباحثات و فعاليتهاي كميته را پيگيري ميكند ، بايد فرد

ي باشد كه وظائف و مسئوليتهاي كميته را بشناسد و متعهد باشد كه زمان لازم را به امور كميته تخصيص دهد و مهارتهاي مورد نياز تجاري ، مالي و رهبري را دارا بوده و ارتباطات خوبي داشته باشد .
مدت تصدي اعضاي كميته بستگي به نظامنامه آن دارد . مدت 2 تا 4 سال در عر

ف تجاري امروزي پذيرفته شده است . بسياري از شركتها رويه تعريف شده اي جهت چرخش اعضاي كميته ندارند ، لكن اين امر بستگي به وزن تجربه اعضاء و مقابله آنها با ريسك دارد. صرفنظر از هرگونه برنامه چرخشي، ارزيابي عملكرد كميته توسط هيات مديره براي حصول اطمينان از برآورده شدن انتظارات آنها ضروريست .
 تجربه و مهارتهاي اعضاء :
اثربخشي كميته حسابرسي در اجراي اهدافش بستگي به دانش و صلاحيت اعضاي آن در امور كسب و كار ، گزارشگري مالي، كنترلهاي داخلي و حسابرسي دارد . چه علائمي نمايانگر موفقيت اعضاست ؟ كسي كه نسبت به كار كميته و مسئوليتهايش فداكاري و از خودگذشتگي دارد ، كسي كه تمايل به صرف وقت لازم براي شناخت شركت و آماده ساختن خود براي جلسات كميته دارد، كسي كه منش پرسشگر، بي طرف و قضاوت منطقي نسبت به مسائل دارد.
هريك از اعضاي كميته بايد تجربه لازم در برخي از حوزه هاي مرتبط با كسب وكار داشته و حداقل بايد آشنا با صنعت شركت باشند، كليه اعضاء بايد آشنا با ادبيات پايه اي مالي كه طبق نظر كميته روبان آبي “ قدرت مطالعه و درك صورتهاي مالي مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت جريان وجه نقد است ، داشته باشند “ . حداقل يكي از اعضاء معمولا“ رئيس كميته ، بايد پيشينه محكم و پيوسته اي از امور مالي ، حسابداري و حسابرسي داشته باشد و از اين طريق بتواند

كميته را طي مباحثات تكنيكي مالي ياري نمايد . هريك از اعضاء بايد در برقراري ارتباط با مديريت و حسابرسان ماهر باشند و سؤالات كنكاشگرانه اي درباره ريسكهاي مالي و حسابداري مطرح نمايند.
مديريت، حسابرسان داخلي و مستقل منابع خوبي براي برآوردن نيازهاي اطلاعات پيشينه‌اي و آموزش اعضاي كميته حسابرسي ميباشند. بنابراين شركتها بايد پيشنهادكنند و كميته بايد بر اين اصرار ورزد ، كه اعضاء هرگونه آموزشي كه آنان را قادر سازد تا مسئوليتهاي امانتداري خود را انجام دهند،‌ ببينند. اين مطلب بويژه براي اعضاي جديد كه نياز به آشنايي كاملي از مسئوليتها براي ايفاي مؤثر مسئوليتهايشان دارند، ضروريست.
 بررسيها و كسب آگاهيهاي فشرده :
ارتباطات مديريت با كميته حسابرسي نه تنها بايد به بررسيهاي عملياتي متمركز شود ، بلكه كميته حسابرسي بايد در مورد چگونگي اقلام قضاوتي، كيفيت سود، نحوه برخورد با رويدادهاي احتمالي ، اثرات تغييرات حسابداري، تغييرات در اندوخته ها و حسابهايي كه مستلزم قضاوت مديريت است و بر صورتهاي مالي تاثير ميگذارد، تمركز يابد. مديريت بايد بطور ادواري و به شكل فشرده كميته را از عملكرد بخشهاي تجاري مختلف آگاه سازد و اعضاي كميته نيز بايد از قسمتهاي عملياتي مختلف بازديد نمايند. آگاهيهاي فشرده مزبور شامل انتظارات و ملاحظات اتحاديه هاي مالي ، شرايط صنعت و جو كسب و كار ميباشد . مديريت همچنين بايد اطلاعات فشرده اي درباره ريسكهاي مورد پذيرش به كميته ارائه دهد.
كميته همچنين بايد از استانداردهاي جديد حسابداري و گزارشگري مؤثر بر شركت كه توسط هيات تدوين استانداردهاي مالي (FASB) و كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC ) و يا سايرين تدوين ميشود، آگاه شود . مديريت نيز بايد كميته را از تغييرات خط مشي ها و روش

 

هاي حسابداري مورد اجراي شركت كه توسط سازمانهاي فوق اجباري شده ، به گونه اي كه بتواند آثار آنرا بر كيفيت سود تشخيص دهد، آگاه نمايد.
از آنجائيكه اعضاي كميته ممكنست در انجام مسئوليتهايشان نياز به كمك داشته باشند، لذا كميته حسابرسي در صورت لزوم بايد از كمك اشخاص بيروني بويژه مشاوران خاص، مهندسين ، كارشناسان خبره استفاده كند .
 جلسات كميته حسابرسي :
تواتر جلسات كميته بستگي به حدود مسئوليتهاي كميته دارد و نرم آن سه يا چهار جلسه در سال است . تهيه برنامه كاري تفصيلي براي تمركز كميته حياتي است . كميته بايد برنامه كاري مخصوص خود را تعيين كند نه برنامه اي كه توسط مديريت تهيه ميشود.  مديرعامل يا مديركل ، رئيس

حسابرسي داخلي و حسابرسان مستقل جهت بحث در موضوعات خاص دعوت بعمل آورد. اعتقاد بر اين است كه براي تسهيل در تدوين برنامه كاري و آگاهي از پيشرفتهاي اخير، رئيس كميته نبايد در برگزاري جلسات با حسابرسان ترديد بخود راه دهد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 18700 تومان در 56 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کارا موزی شرکت گاز استان کردستان

Word قابل ویرایش
46 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده :سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در و ...

کار اموزی در شرکت حسابداری و حسابرسی تراز پرداز آتیه

Word قابل ویرایش
59 صفحه
18700 تومان
کلیات:فرايندهاي حسابرسي يك شركت بوسيله واحد حسابرسي داخلي و مؤسسه حسابرسي مستقل اجرا ميشود. اگرچه هر يك از اين دو، مسئوليتهاي منحصر بفرد خود را دارند، لكن كميته حسابرسي بايد اطمينان حاصل كند كه آنها يكديگر را تكميل كرده ، كوششهاي هر دو حسابرسي هماهنگ بوده و ارتباطات مؤثر بين آنها برقرار است . حسابرس مستقل مسئ ...

گزارش کارا موزی حسابداری سازمان تعاون روستایی استان کردستان

Word قابل ویرایش
70 صفحه
23700 تومان
تاریخچه و سیر تکاملی تعاون در ایران :تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون ، تجارت زمینه قانونمندشدن را پیداکرد به نحوی که می توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست . درخرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و درمهرماه همان سال اصلاحیه قان ...

گزارش کارا موزی شرکت پیمانکاری ابنیه ساز کردستان

Word قابل ویرایش
102 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
چكيده مطالبحسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از سالهاي پيش مبحث حسابداري ...

گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین

Word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
کلیات:شركت های تعاونی شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداريها شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسي ...

گزارش کارا موزی بررسی سیستم انبار مرکزی شرکت گاز استان کردستان

Word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه:مديران در سازمان در پي آن هستند كه با حداقل امكانات، حداكثر استفاده و مطلوبيت را از آن سازمان خود نمايند. يكي از ابعاد بسيار مهم يك سازمان در حال حاضر شيوه بكارگيري از دارائيهاي موسسه است و همچنين مي‎دانيم كه قسمت عمده‎اي از دارائيهاي موسسات در موجوديهاي انبار آن نهفته و انباشته شده است و مديريتهاي مالي ...

بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

Word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شدهبا قیمت سهام در شرکتهای سهامی عامچكيده:سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عام ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شدهبا قیمت سهام در شرکتهای سهامی عامچكيده:سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عام ...