گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین

Word قابل ویرایش
38 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کلیات:
شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ۵١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ۴٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به کشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشکیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار ت

صمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن

از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با م

طالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود.
تعریف شرکت تعاونی
به موجب قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ایی از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار میبرند و همین قانون در باره شرکت تعاونی مصرف اظهار می دارد : شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل میشود:
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها اما ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصرف ۱۶/۰۳/۱۳۵۰ اعلام داشته است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتملاعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار

دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.

اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوارک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ب

رای همه.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید به رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفائی برساند و از وابستگی برهاند.
ارکان شرکت های تعاونی:
• مجمع عمومی
• هیات مدیره
• بازرسان

 

مجمع عمومی براساس مفاد قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی است.این مجمع از اجتماع اعضاتعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به طور عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.هرعضو بدون در نظرگرفتن میزان سهم فقط داری یک رای است.
هریک از دستگاهها و شرکتهای دولتی ، بانکها،شورای اسلامی کشوری وسازمانهای عمومی که در تعاونی شراکت یا سرمایه گذاری میکنند میتوانند نماینده ایی برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.بنابراین اشکال مختلف این مجامع عمومی بدین شکل است:
مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس:
عبارت است از عده ایی از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی مینمایند.وظایف مجمع بدین شرح است:
تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره
پس از تشکیل اولین مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف هیئت موسس خاتمه میابدو اعضایی که با مصوبه اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خویش را پس بگیرند.
استفاده از خدمات شرکتهای حسابرسی و حسابگر در سطح سازمانها و بنگاهها، عامل رشد و ترقی آنها گردیده و با تجهیز سازمانها به اطلاعات دقیق و علمی، بهره‌وری آنها فزونی خواهد یافت. به‌ این‌ منظور طرح راه‌اندازی شرکتهای خدمات حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی و ارزیابی اقتصادی با ارائه خدمات نیمه وقت، موقت و دائمی توسط فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری پیشنهاد می‌گردد.
این شرکت مکانی است جهت ارائه خدمات حسابداری به کلیه شرکتها، کارگاههای تولیدی، فروشگاهها، موسسات، کلیه سازمانهای اقتصادی و کلیه بنگاههای اقتصادی خصوصاً بنگاههای کوچک اقتصادی، به نحوی که این خدمات برای بنگاههای کوچک اقتصادی به صورت پاره‌وقت و مقرون بصرفه اقتصادی ارائه می‌گردد.
خدمات قابل ارائه در قالب این شرکتها عبارتند از: ثبت و تنظیم دفاتر مالی و استخراج گزارشهای مالی، انبارگردانی، اصلاح حسابها، تنظیم اظهار‌نامه مالیاتی، حسابرسی، مشاوره و ارزیابی مالی به درخواست مدیران شرکت‌ها و بنگاهها. برخی از اهداف این طرح عبارتند از: توسعه عملیاتی دانش حسابداری در کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارائه حسابداری، حسابرسی، مشاوره و ارزیابی مالی بر اساس آخرین روش‌های علمی روز و متناسب با شرایط بومی و ملی جامعه و کاهش ریسک تجاری.

در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
برای انجام ثبت شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک مندرج در ماده ۵١ الزامی می باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکتها داده شود.
سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر ۵١ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کر

 

د ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
همانگونه که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است.
اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذ

کورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.
دسال ١٣٣۴قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١۶/٣/١٣۵٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی

از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است

این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣۵٠ را نس

 

خ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.
ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی
بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شرکتهای تعاونی مجامع عمومی هستند که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یک رای می باشد.
الف – مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:
انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و ..
ب – مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشکیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت .
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه وزارت تعاون اقدام به این کار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود
ادغام انحلال و تصفیه تعاونی
الف – ادغام تعاونی
مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شرکتهای تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اسند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران می رسد.
ب – انحلال و تصفیه تعاونی
شرکتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشکستگی طبق قوانین مربوط. بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.
مفهوم تعاون
همانگونه که ذکر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر.
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
نکته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است که قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور قائل شده اند.
اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد و جایگاهی که تعاونی ها د راقتصاد کشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شرکت های تعاونی که از طریق آنها اهداف مذکور قابل تحقق اند می پردازیم:
با توجه به مقررات شرکت های تعاونی واهدافی که قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد:(شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود.
در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود:فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند. این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذکور می گوید: عضو در شرکت های شخصی است حقیقی.شرکت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند که دراصل ۴۴ (ق.ا.ج.ا) مذکور افتاده است.
– شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند. طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند. رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است
استقلال شرکت های تعاونی
با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصولشرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود. اما همانگونه که گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی که معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکوربود به گونه ای که شرکت ای تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.
این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یکی در اهدافی که این شرکت ها داشتند و دوم مقرراتی که در این خصوص تدوین شده بود.
١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها
در خصوص اهداف همانگونه که مقررات مذکور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید

گفت قرارداد وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.پیشگیری از تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتکار از جمله این اهداف اند.
اهداف مذکور از مهمترین اهداف شرکت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشکیل آن است و لذا اهتمام شرکت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی که برای فعالیت های آن تعیین شده یک ضرورت است اما منظور شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر کردن وضع کار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد . زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.
بنابراین شرکت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال کامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در

نظر دارند در حالیکه در سایر شرکت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شرکت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.
٢- استقلال از جنبه مقررات
با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال کامل یافت تا جایی که هیچ شرکت تعاونی بدون رعایت مقررات مذکرو نمی تواند تشکیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت کند زیرا طبق قانون وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی.
اولا اقدامات مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد ووقتی مجوز تشکیل آنها را می دهد که در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است که باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میکنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند سلب مزایا کند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شرکت های مذکور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال کامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملکت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.
چگونه می توانیم شرکت تعاونی ایجاد کنیم ؟
شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استناد ماده ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تعاونی به دو دسته عمده تقسیم می شوند .
۱ ـ شرکت تعاونی تولیدی :
شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی، شیلات صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند.
۲ـ شرکت تعاونی توزیعی :
عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نمایند.
آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان تواماً تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت :
۱ ـ شرکت تعاونی عام
شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .
۲ ـ شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :

 

کشاورزی – صنعتی – معدنی – خدماتی – مسکن – فرش دستباف – تامین کننده نیاز تولید کنندگان – تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار – حمل و نقل – تولیدی_توزیعی – تامین نیاز صنوف خدماتی – مصرف آموزشگاهی – عمرانی
شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی
شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی
اول : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکت های تعاونی داشته باشید .
شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی :
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
۳ ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
۴ ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
۵ ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند
۶ ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد
دوم : هنگامی که تعداد شما به ۷ نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شوید و جلسه مجمع عمومی موسس را تشکیل دهید .
در جلسه مجمع عمومی از بین خودتان سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.
وظایف وزارت تعاون در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی
وزارت تعاون برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خودعهده‌دار وظائف زیر است: ۱ – تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. ۲ – تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان. ۳ – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی. ۴ – تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایرسازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. ۵ – اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. ۶ – تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی. ۷ – جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیا

ت آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون‌تصریح شده‌است. ۸ – تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی. ۹ – نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی. ۱۰ – تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق واتحادیه‌های مرکزی.
مهمترین وظیفه هیئت موسس عبارت است از :
الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی . هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاو میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید.
ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .
ج ـ شرایط را برای برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی آماده می کند .
سوم : جلسه مجمع موسس را تشکیل دهید تا از بین خودتان یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید و سپس او را به وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) معرفی کنید ، نماینده شما طرح و اساسنامه را که توسط هیئت موسس تهیه شده است به همراه تقاضانامه ای برای تشکیل شرکت تعاونی به ادارات کل تعاون استانها و یا وزارت تعاون ارائه می کند ، او لازم است تمام کارهای قانونی مربوط به تشکیل تعاونی را پیگیری نماید .
چهارم : وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان و یا اداره تعاون شهرستان ) طرح تهیه شده توسط هیئت موسس را بررسی می کند برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا در صورت نیاز از دستگاه دولتی ذیربط باید مجوز فعالیت اخذ کرد ، به عنوان مثال برای تشکیل تعاونی بهداشتی درمانی بایستی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز و …. گرفت . هنگامی که موافقت خود را با تشکیل شرکت تعاونی شما اعلام کند ، یک نمونه اساسنامه و مدارک مورد نیاز را در اختیار نماینده شرکت تعاونی شما قرار خواهد داد .
پنجم : هنگامی که هیئت موسس موافقت نامه تشکیل تعاونی را از وزارت تعاون ( اداره کل تعاون و یا اداره تعاون شهرستان ) دریافت کرد باید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت کند تا مدارک لازم را برای عضو شدن به این هیئت تحویل دهند .
هیئت موسس پس از بررسی کامل کسانی را که دارای شرایط لازم هستند به عضویت شرکت تعاونی در می آورد .
ششم : حالا زمان آن رسیده است که جلسه مجمع عمومی عادی را تشکیل دهید برای این کار بوسیله انتشار آگهی از اعضاء دعوت کنید در این جلسه شرکت کنند ( فراموش نکنید که تاریخ انتشار این آگهی با تاریخ تشکیل جلسه کمتر از ۱۵ روز فاصله نداشته باشد .
در جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره و بازرس های شرکت تعاونی خود را انتخاب کنید
هفتم : هیئت مدیره باید مدارک لازم را برای ثبت رسانیدن شرکت تعاونی خود تهیه کند و به وزارت تعاون تحویل دهد .
توجه : در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند .
هیئت مدیره باید از هر کدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه کند :
– دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی .
ـ صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای که این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب کرده است ).
ـ نام افرادی که برای انجام امور مالی شرکت دارای امضای مجاز هستند .
ـ اساسنامه ای که بوسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است .
ـ فهرست اسامی و اعضایی که در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شرکت داشته اند .
ـ فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شرکت تعاونی .
ـ برگ رسید صندوق تعاون یا بانک که نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای تشکیل شرکت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است .
ـ موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) که برای تشکیل تعاونی صادر شده است .
ـ وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک بالا اجازه ثبت شرکت تعاونی را صادر می کند .

هشتم : در مرحله آخر هیئت مدیره مدارک بالا را به همراه اجازه نامه ثبت شرکت تعاونی که وزارت تعاون صادر کرده است به اداره ثبت شرکتها ارائه می کند . این اداره شرکت تعاونی شما را به ثبت می رساند .
نهم : پس از آنکه شرکت تعاونی شما به ثبت رسید ، پروانه تاسیس شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می شود .
مدارک ثبت شرکت تعاونی
۱٫ تائیدیه نـــــام شرکت
۲٫ مدارک تائید شده اداره تعاون
۳٫ کپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل
۴٫ دوبرگ تقاضانامه وشرکتنامه شرکت تعاونی( قسمت تاسیس بخش ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد استان)
۵٫ پــوشـــه
نرم افزار حسابداری شرکت تعاونی تراز نوین کردستان:
نرم افزار شرکت خدماتی داده نگار سنندج
شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج در سال ۱۳۷۸ درتاسیس گردید. این شرکت از ابتدا اتوماسیون فعالیت های مالی را به عنوان اصلی ترین شاخه فعالیت خود قرار داد
گرچه فعالیتهای رسمی شرکت از سال ۱۳۷۸آغازشده است لیکن سابقه های موسسین وکارشناسان این شرکت در اتوماسیون فعالیت های مالی به اوائل سال ۱۳۷۲ ومتعاقبا در سال ۱۳۷۵ بااخذ مجوز از وزارت صنایع با نام موسسه دنیای اتوماسیون،یعنی همزمان با شیوع کاربرد کامپیوترهای شخصی در سازمانها شرکتها وادارات بر می گردد.
این شرکت همواره سعی نمود با اختصاص بخشی از توان علمی وفنی خود در بخش تحقیق و توسعه فاصله خود را با جدیدترین فناوری پردازش اطلاعات ومدیریت بانکهای اطلاعات به حداقل رسانده واز این طریق توانسته با ارائه طرحها وراه حل های مناسب وصحیح پروژهای متعددی را به انجام برساند.
نحوه نصب این نرم افزار
این نرم افزار دارای ۷فایل کمکی دیگر می باشد که فایل فایل اصلی می باشد .برای نصب و.راه اندازی این فابلپیل کافی است آن را به یکی از پوشه های ذخیره ودر یک درایو غیر از منتقل می نماییم.
روی پوشه حساب کیلیک کرده فایل را باز نموده تا وارد سیستم شوییم این نرم افزار تحت وینوز و داس قابلیت اجرا و تحتت شبکه می باشد
عمل ۱٫ابتدا نام شرکت که می خوایم حسابداری آن را انجام دهیم با زدن کلید وارد می شویم
عمل ۲٫ تاریخ را وارد نموده با کلید  ضبط وتاریخ وادامه کاررا دنبال می کنیم
صفحات اصلی شامل

جستجو ،اسناد ، کدینگ، پشتیبانی ،انبار ، اندیکاتور مالی ، خروج
نحوه وارد کردن اطلاعات
ابتدا در هر شرکتی بایستی اطلاعات و رویدادهای انجام شده را تجزیه تحلیل کنیم وبه یک سند حسابداری تبدیل.حال از منوی کدینگ سرفصصلها یا را می فشاریم با کمی دقت این عمل همانند کد نوشتنها درمحیط اکسل می باشد برای این کار کلید اینتپر را می زنیم تا اولین سرفصل ترازنامه ای تعیین شود معمولا هر حسابی دارای حساب معین وتفظیلی می باشد مثلاحساب بانک می تواند دارای چندین بانک باشد بانک کشاورزی (حساب معین )وشعبه های بانک کشاورزی (جز ) انواع حساب در همان بانک کشاورزی وهمان شعبه باشد(تفظیلی )
نمونه :

بانک کشاورزی ،شعبه چهارراه اسکندری پاوه،حساب جاری ۲۰۰۸
نکته برای دیگر حسابهامعین وجز وتفظیلی را مشخص وثبت با کلید ثبت می شود.
منوی اسناد (اصلی ترین کار نرم افزار)
آیتم۱
برای سند نوشتنکه معمولا اولین چرخه حسابداری می باشد ورود اطلاعات است که از منوی اسناد گزینه ورود اطلاعات سند حسابداری را می فشاریم آنگاه داده هارا به ترتیب واردنرم افزار می نماییم.با وارد کردن که حسابی کد حسابی که قبلا(مثل بانک )تعریف کرده ایم ومعین را نوشته وجزء،تفظیلی اگر داشته باشد می نویسیم.
در شرح سند رویدادی که بابت آن عملیاتی رخ داده باشدبا مبلغ آن می نویسیم پایین سند اطلاعات مربوط به سند اطلاعات به سند حسابداری به صورت راهنمایی نوشته شده است.
آیتم ۲
نمایش سریع اسناد :این گزینه اسناد حسابداری را که قبلا وارد نموده ایم به صورت نمایش سریع بر اساس شماره سند یا سرفصل حساب ،یا براساس مبالغ وزمان تایپ نشان می دهد.
آیتم ۳ آمار اطلاعاتی در مورد کوچکترین وبزرگترین رقم در سند های مزبور را نشان می دهد.
آیتم ۴
یکی از آیتم های خیلی مهم منوی اسناد عملیات کمکی اسناد می باشد که از تکراری نمودن کارها جلوگیری می کند که شامل:
۱)کنترل صحت روی اسناد تناقضهای تاریخی ما بلین اسناتد نیز کنترل می شود.
۲)قفل کردن اسناد زمانی که به دفاتر قانئنی منتقل شود وکاربر می خواهد مانع هر گونه تغییرات در برابر آنها شود.
۳)حذف سند مورد نظر را زمانی که سند اشتباه یا تکرار شده باشد.
۴)حذف تمامی اسناد وبازسازی فایل سندها :با این عمل تمامی سندها حذف وبازسازی ودر فایل پشتیبانی باقی می ماند.
۵)تغییر دادن شمارهای سندکه به ترتیب نوسته شده اند.
۶)شیفت شمارهای اسناد حسابداری که به صورت منفی یا کاهش اشتباهات
۷)تغییر شماره سند با حسب تاریخ

۸)مرتب کردن خطوط سند باجابه جایی خطوط از سند مورد نظر تا سند دیگر
۹)جابه جای کردن سندهای حسابداری
۱۰)تلفیق دو سند با حذف یکی از آنها
۱۱)انضمام سندها از فایل خارجی وبه فایل خارجی
۱۲)کپی سند قدیمی برای ایجاد سند جدید
۱۳)معکوس کردن مبالغ بدهکار وبستانکار سند که اشتباها واردشده است
توجه: این بند می توان در آخرین سند حسابداری که مربوط به تراز اختتامی واز انتقال آن به ترازافتتاحی سال بعد موثر باشد.
آیتم ۵
بااستفاده از این گزینه اطلاعات دستی یادیسکت مغناطیسی از بانک می توان اطلاعات آن را با اطلاعات سیستم حسابد

اری شرکت مغایرت گیری نمود.
آیتم ۶
اخذ متوسط حساب موجودی بانک را مشخص می کند.
سایر آیتم ها:
مربوط به عملیات چک می باشد که می توان چک های پاس شده و واگذاری و دریافتی از دیگران و صورتحساب چکها را به توان بررسی کرد.
منوی گزارشات
آیتم۱
تراز آزمایشی حسابها را با تعیین دامنه زمانی اطلاعات از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص نشان می دهد که با کلید ظبط وتاریخ وباادامه کار به جلوی می رویم.آنگاه گزینه مربوطه شامل تراز حساب کل یا معین تمام حسابها معین یاجزءو تفظیلی یک حساب ودیگر اطلاعات مورد نظر را برایمان گزارش می کند.
آیتم ۲
تراز آزمایشی سفارشی حسابهای اصلی را نشان می دهد.
آیتم ۳
دفاتر روزنامه ،کل،معین را به صورت تلفیقی از هرکدام که بخواهیم گزارش می دهد.
آیتم ۴
چاپ سند حسابداری را مشخص می نمایید
آیتم ۶ مربوط می شود به نامه اعلان گردش مانده حساب
آیتم ۷ رسم یک نمودار یک حساب کل،معین،جزء یا تفظیلی را به صورت مقایسه ای یا تجمعی با تاریخ مشخص همچنان بر گردش بدهکار یا بستانکار به صورت روزانه ای یا ماهانه منعکس می کند.
سایر آیتم ها:
دیگر آیتم ها مربوط به ترازهای مختلف ونمودار درختی وفرم های تحلیلی وسایر گزارشات مالی می باشد.
منوی کدینگ
آیتم ۱
سرفصلها ()همانطور که قبلا درابتدا توضیح داده ایم مربوط به وارد کردن حسابها کل یک شرکت وتعیین کردن سر فص

ل حسابهابامعین وجزء وتفضیلی
آیتم ۲
نمایش تا یضرب : در این زمینه
تمامحسابها با سرفصلهای کل ومعین و…. به صورت سریع وبه ترتیب حروف الفبای فارسی نمایس داده می شود
آیتم ۳
حذف اسناد : در این حالت می توان یک حساب مشخص یا سرفصل های بکار نرفته یا تمامی سرفصلهای بکار نرفته حذف نمود.
آیتم ۴ تغیر کد حساب واصلاح اسناد ذیربط :
دراین آیتم اگر زمانی که کدها را اشتباهی یا بخواهیم به یک سری کدها محدودهای دیگر اضافه کنیم نیازی نیست که از سرفصل های استفاده نمود وآن را حذف نماییم از این مواردها استفاده می کنیم .
آیتم ۵
تکثیر سرفصلها: از این آیتم می توان اگر ما چندین حسابداری دیگر شرکتهای مشابه را انجام دهیم میتوان از سرفصلهای تکرا

ری ومشابه استفاده کنیم .
آیتم ۶و۷ تغییر دادن کد حسابهای معین وجزء
آیتم ۸
تعین سقف مجاز مانده حسابها: اگر بخواهیم در حسابهای مثل تنخواه گردان مقدار مجاز در حسابها باقی بماندبااین گزینه برایش تعریف می کنیم .
آیتم ۹و۱۰
انضمام یا انتقال یا دریافت سرفصل ها به یک  دیگر در یک درایو وفایل دیگر می باشد.
آیتم ۱۱
اگر بعد از اینکه در سندهای چاپی دچار اشتباهی حروفی یا عددی شده باشیم با استفاده از گزینه جستجوی سریع حروف مورد نظر را درج واینتر را می فشاریم.
آیتم ۱۲و۱۳و۱۴
مربوط به تعیین سریع وتغییر سطح حسابهای جزءبه معین می باشد.
منوی پشتیبانی
آیتم ۱
گزینه کنتل خطا واصلاح اطلاعات را برای ما پشتیبانی و مرور می کند.
آیتم ۲
به کاربران رمز ایمنی می دهد که تا دیگر استفاده کنندگان وافراد سود جو از ورودآنها به منوی اصلی جلوگیری کند.
آیتم ۳
بستن حسابها می باشد که ازاین آیتم معمولا در پایان سال مالی همانند دفاتر دستی برای حسابهای موقت ودائم (جهت ترازنامه اختتامی )استفاده می شود.
آیتم ۴
تنظیم تراز اختتامیه آخرسال که برای انجام کار کلمه رمز عبور کاربر مربوطه را ازما خواستار می باشد با توجه به اصل محافظه کاری
آیتم ۵
تراز اختتامی ابتدای سال بعد را برای ما تنظیم می کند (این حرکت از اصل تداوم فعالیت پیروی می کند.)
آیتم۶
می توان برای زیر سندهای حسابداری پیش فرض تعیین کرد مثلا نام حسابدار با امضا ومدیرعامل ویا رئیس حسابداری و …طراحی کرد.
آیتم ۷ اگر بخواهیم تهیه فایل کامپیوتری تحت ویندوز تهیه نماییم .
آیتم ۸
مقایسه سندها با دیگر سندها در نسخه دیگر حسابداری دیگر شرکتها
آیتم ۹ شامل تنظیمات برنامه می شود :
الف:عنوان روی گزارشات ،ادرس وکد پستی وشماره تلفن و دور نگار .
ب:تنظیمات گزارشات حسابها در چاپ تراز ازمایشی
ج:تنظیمات وفعال کردن برنامه اندیکاتور
د:فعال کردن قابلیتهای انبارداری

آیتم۱۰
تسهیم سود نسبت به مانده در سند
منوی اندیکاتور
این منوی شامل یک آتیم با عنوان دفتر ثبت نام های حسابداری که خود به دو گزینه :
الف) اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد نشده است وارد می کنیم.
ب )اگر اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد شده است گزینه کپی را می زنیم .
حالت الف را می توان بررسی کرد که شامل :
۱٫نامه ها : در این قسمت نامه های را توشته ویا نامه های رسیده را بخواهیم تغییر دهیم تمام اطلاعات دفتری را وارد می کنیم وبا گزینه ثبت می زنیم توضیحات اضافی در پایان صفحه نوشته شده است.
۲٫گزارشات وآمارها وکنترل اطلاعات که آمار وتغییرات مربوطه را نشان می دهد.
۳٫در آماده سازی اطلاعات انجام شده روی این نرم افزار که نوشته می شود آن را انتقال به سیستم اداری می دهیم .
۴٫حذف صاحبان تعریف شده تکراری انجام می شود.
۵٫ خروج از برنامه
منوی خروج
خروج قطعی از برنامه می توان به دو روش انجام داد ،
الف،روی گزینه مورد نظر رفته و اینتر نمود.
ب:یا با زدن همزمان کلید shift+f12
خروج از منوی اصلی

الف:کلید اینتر را می فشاریم
ب :با زدن کلید f10

تعریف حسابرسی :
حسابرسی عبارت است بازرسی جستجو گرانه اسناد و مدارک حسابداری و سایر شواهد حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی شواهد لازم و مورد نیاز را در اختیار درخواست کنند ، قرار می دهند . حسابرسی وظیفه اعتبار دهی را بر عهده دارد. هدف از حسابرسی اظهار نظر درباره تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی است . این شرکت در ارتباط با حسابرسی اطلاعات زیر را در اختیار مردم قرار می دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی .
 ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات .
 انجام بازرس قانونی شرکتها .
انواع حسابرسی: ۱ . حسابرسی مالی ۲ . حسابرسی رعایت ۳ . حسابرسی عملیاتی.
حسابرسی مالی : بررسی جستجو گرانه اسناد و مدارک پشتوانه صورتهای مالی و تطبیق آن با اصول پذیرفته شده حسابداری و گزارش یافته ها به افراد ذینفع از قبیل : سرمایه گذاران ، اعتباردهند گان ، مدیریت ، عرضه کنندگان مواد اولیه و کالا ، کارکنان ، دولت و ……
حسابرسی رعایت : بررسی جستجو گرانه اسناد ومدارک مربوط به بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعملها و تطبیق آن با قوانین و مقررات و گزارش آن به افراد ذینفع .
حسابرسی عملیاتی :‌ عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست یابه عبارتی حسابرسی عملیاتی عبارت است ازبررسی صرفه اقتصادی ، اثربخشی و کارآیی می باشد .

موافقتنامه حسابرسی :
قراردادی است کتبی که روابط قراردادی بین حسابرس و صاحبکار درآن آورده می شود. حدود خدمات حرفه ای که باید ارائه شود ، تاریخهای مورد انتظار برای تکمیل رسیدگیها و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی بطور متداول در موافقتنامه حسابرسی مطرح می شود.
واحد حسابرسی داخلی :
کمیته حسابرسی ومدیر حسابرسی داخلی باید دسترسی نامحدودی به یکدیگر داشته باشند. کمیته باید در گزینش، ارتقاء و برکناری مدیر حسابرسی مشارکت نماید و به تعیین صلاحیتها، سلسله مراتب گزارشگری، برقراری تماسهای لازم و حقوق ومزایای وی کمک نماید. کمیته حسابرسی همچنین باید درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسی داخلی دخالت نماید، تا مطمئن شود که این واحد نقش نظارتی خود را به نحو صحیح اعمال می کند. کمیته باید خود را در مورد نتایج و عملیات واحد حسابرسی داخلی و پاسخ مدیریت به توصیه های آن در مورد کنترلهای داخلی و رعایت به روز نماید. بیطرفی واستقلال قضاوتهای واحد حسابرسی داخلی باید بطور دوره ای ارزیابی گردد. کمیته باید اطمینان حاصل کند که درگیری واحد حسابرسی داخلی در فرایند گزارشگری مالی مناسب است. کمیته باید سوال کند که آیا رویه‌های واحد حسابرسی داخلی با استانداردهای حسابرسان داخلی (IIA) منطبق است. استانداردهای مزبور همچنین توصیه میکند که واحد حسابرسی داخلی هر سه سال یکبار مورد بررسی کیفی خارجی قرار گیرد. کمیته باید نتایج چنین بررسیهایی را در ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی مورد توجه قرار دهد . تشخیص اهمیت نقش حسابرسی داخلی و تغییر فعالیتهایش در محیط تجاری امروز باید مورد توجه کمیته قرار گیرد . کمیته همچنین باید موارد زیر را در نظارت بر کارکرد حسابرسی داخلی مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسی داخلی به بهترین شکل میتواند برای واحد تجاری ارزش افزوده ایجاد نماید ؟

آیا شرکت به طور اثربخشی از واحد حسابرسی داخلی برای شناسایی، کنترل و ارزیابی پاسخگویی مدیریت نسبت به ریسکهای فناوری ، استراتژی ، حفاظتی و ریسکهای تجاری استفاده میکند ؟
 آیا واحد حسابرسی داخلی فرایند بهبود مستمر و بهترین تجربیات عملی را بکار می‌گیرد؟
 آیا حسابرسی داخلی زمینه آموزش و ساخت رهبران آتی سازمان را فراهم می‌کند؟
 آیا واحد حسابرسی داخلی منابع و تجربه مناسبی برای ایفای رضایتبخش مسئولیتهایش دارد؟
آیا اهداف شرکت در ایفای وظیفه حسابرسی داخلی از طریق واحد حسابرسی داخلی قابل تامین است یا نیاز به استفاده از خدمات بیرونی وجود دارد ؟
کمیته روبان آبی معتقد است که اگرچه حسابرسان داخلی در موقعیت منحصر بفردی در استخدام مدیریت اند ، معهذا انتظار میرود که آنان رفتار مدیریت را بررسی نمایند . کمیته روبان آبی کمیته حسابرسی را تشویق می کند تا مکانیزمی برای سهولت دریافت اطلاعات محرمانه از حسابرسی داخلی برقرار کند. به عبارتی برای بهبود اثربخشی هر دو “ ارتباطات مستقل و جریان اطلاعاتی بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی باید برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزیابی مؤسسه حسابرسی مستقل، مسئولیت مهم کمیته حسابرسی در رابطه با مدیریت است. برای تاکید این مفهوم، کمیته روبان آبی توصیه میکند که الزاماتی مقرر شود که براساس آن، حسابرسی مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و کمیته حسابرسی پاسخگو باشد. کمیته حسابرسی به نمایندگی از طرف سهامداران ، اختیار نهایی انتخاب ، ارزیابی و در صورت لزوم ، تغییر حسابرس مستقل رابرعهده دارد . کمیته حسابرسی باید صلاحیت حسابرس مستقل را ارزیابی کند و اینکه حق الزحمه حسابرسی برای مصالحه قرار نگرفتن حسابرسی شرکت کافیست . زمانیکه حسابرس مستقل انتخاب میشود، لازمست کمیته حسابرسی ازحدود کار و رویکرد حسابرسی و پس از آن از نتایج و جمع بندیهای حسابرسی مطلع شود . درک کامل این عوامل بخش جداناپذیر توانایی کمیته در ایفای مسئولیتهای نظارتی اش خواهد بود.
رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی تدوین شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا برای حسابرسان در انجام حسابرسی شرکتها الزامیست. این الزامات، حسابرسان مستقل در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها استانداردهای مزبور را رعایت کنند بلکه نقش یک مشاور ارزشمند را نیز داشته باشند . برای مثال در رویکرد حسابرسی یکی از مؤسسات حسابرسی (KPMG) که مبتنی بر ریسک است، حسابرسان به استراتژی شرکت، فرایندهای محوری کسب

و کار ، فرایند منابع تامین کننده، ریسک تجاری ، کنترلها و آثار آنها بر صورتهای مالی توجه می کنند . این رویکرد حسابرسی، آنان را قادر می سازد حسابرسی اثربخشی را انجام داده و همچنین چارچوبی برای تبادل اطاعات مربوط به حسابرسی وترکیب آن با دانش کمیته حسابرسی و مدیریت ایجاد نمایند .

کمیته حسابرسی باید استقلال حسابرس را در نظر بگیرد . برای این منظور کلیه مؤسسات حسابرسی باید خط مشی ها و رویه های داخلی بجا و صحیحی را جهت نظارت و اطمینان از استقلال اعضای تیم حسابرسی مستقل از شرکت برقرار نمایند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره ای و غیر حسابرسی که بوسیله حسابرسان مستقل ارائه میشود روبه افزایش است، معهذا شواهد تجربی دال بر اینکه انجام اینگونه خدمات برای شرکتهای تحت حسابرسی، استقلال حسابرس را مخدوش میسازد، به دست نیامده است. هیات تدوین استانداردهای استقلال که مقررات مربوط به استقلال مؤسسات حسابرسی را تدوین میکند.
در اولین استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم میکند هرگونه وابستگی با شرکتهای تحت حسابرسی که به قضاوت حرفه‌ای حسابرسی آنان بنحو معقولی بر استقلالشان اثر می گذارد را با کمیته حسابرسی در میان گذاشته و افشاء نماید . این هیات از ابتدای جولای ۱۹۹۹ حسابرسان را ملزم کرده طی نامه ای به کمیته حسابرسی هرگونه وابستگی به شرکت را توضیح داده و استقلال خود را تایید نمایند. کمیته روبان آبی بر درج این مطلب در مقررات شرکتهای پذیرفته شده دربورس تاکید دارد. کمیته حسابرسی باید در ارزیابی خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگی شرکت با استقلال حسابرس را شناسائی نماید .
“ حسابرس مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و کمیته حسابرسی بعنوان نمایندگان صاحبان سهام پاسخگو میباشد “ . مضافا“ “ کمیته حسابرسی مسئول دریافت اظهاریه مکتوبی از حسابرس و انجام اقداماتی مناسب جهت کسب اطمینان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی باید ارتباط قوی و بی پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهای مدون کمیته روبان آبی “ گفتگوی باز، منظم، رک و محرمانه کمیته را در موقعیتی قرار میدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزیابی کمیته کنترلهای داخلی، مدیریت، حسابرسی داخلی و آثار هرکدام از این موارد بر کیفیت و قابلیت اتکای صورتهای مالی آگاهی یابد “ . هر چه کمتر از این موارد باشد اثربخشی کمیته حسابرسی را محدود می سازد . به علاوه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی شماره ۶۱ با عنوان “ ارتباط حسابرسان با کمیته حسابرسی “ حسابرسان مستقل را ملزم میکند موارد زیر را به اطلاع کمیته حسابرسی برسانند :
ـ شرایط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهمیت
ـ شواهدی دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتی درباره اعمال غیرقانونی
ـ اطلاعاتی درباره تحریفات بااهمیت، مندرج در اطلاعات مالی میان دوره ای
استاندارد ۶۱ همچنین حسابرسان را ملزم میکند کمیته حسابرسی را نسبت به موارد زیر مطلع سازند :
ـ مسئولیتهای حسابرسی در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
 خط مشی های حسابرسی با اهمیت
 قضاوتهای مدیریت و برآوردهای حسابداری

 تعدیلات بااهمیت حسابرسی
 مسئولیت حسابرس در مورد سایر مدارک همراه صورتهای مالی حسابرسی شده
 عدم توافق با مدیریت
 مشاوره مدیریت با سایر حسابرسان حسب مورد
 موضوعات مهمی که با مدیریت قبل از نهایی شدن مطرح گردیده است ،
سایر مشکلات بوجود آمده در اجرای حسابرسی ،

انجمن حسابداران خبره آمریکا (AICPA) وکمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم میکند که در ارتباط با کمیته حسابرسی کل حق الزحمه دریافتی طی سال از شرکت در ارتباط با خدمات مشاوره ای، مشتمل بر شرحی از این خدمات را افشاء کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 38 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد