مقاله بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد به منظور مدیریت بحران ناحیه ای

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : بررسي روابط شهر و روستا به ايجاد زمينه هاي لازم براي نظم و نسق دادن به کارکردهاي روستايي و مديريت بحـران ناحيه اي در يک کليت منسجم کمک ميکند؛ زيرا بررسي کثرت ، شدت و نوع روابط باعث شناسايي ضعف هاي عملکردي نواحي روستايي بويژه در پيرامون کلان شهرها ميشود. با تجهيز اين نواحي که در واقع سـرمايه ارزشـمند ...

مقاله برنامه ریزی توزیع کاربری های شهری با تأکید بر سازگارسازی آنها با استفاده از تلفیق مدلهای جاذبه – لاری ( مطالعه موردی منطقه چهار تهران )

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : يکي از اهداف اصلي برنامه ريزي کـاربري اراضـي شـهري مکانيـابي صـحيح کـاربري هـا و جداسـازي کـاربري ناسـازگار از يکـديگر و سازگارسازي آنها است . در اين زمينه سعي مي شود کاربري هايي که آلودگي از قبيل : دود ، بو ، صدا ، هوا ، خاک و ... توليد مي کنند دور از مناطق مسکوني ، فرهنگي ، اجتماعي استقرار يابند س ...

مقاله اخوان ؛ تالی نیما یوشیج در مضمون «شب »

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده مضمون «شب » از جمله مضاميني است که ميتوان در دنبالۀ جستجوي نفوذ ذهن و زبان پدر شعر نوي فارسي در اشعار «مهدي اخوان ثالث »، به آن اشاره نمود. اخوان بر آن بوده است تا در کنار کاربست هنري و بلاغي شب به مانند پيشواي شعري خود نيما يوشيج با به کارگيري نمادين اين مضمون در پي بازنمايي اوضاع سياسي و اجتماعي عصر ...

مقاله پهنه بندی اقلیم توریسمی استان لرستان با استفاده از شاخص TCI

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده براي ارزيابي تاثير عناصر اقليمي بر روي شرايط آسايش حرارتي انسان نياز است که از شاخص آسـايش انسـاني استفاده گردد. در همين زمينه مي توان از شاخص اقليم توريسمي ((TCI)) استفاده کرد.اين شاخص به طور سيستماتيک تـاثير عناصر اقليمي را بر توريسم مشخص مي نمايد. امتياز مهم اين روش نسبت به ديگر روش ها اين اسـت ک ...

مقاله تحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری ؛ مطالعه موردی : شهراصفهان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : شهر موجودي زنده و پويا است که کالبدآن در دوره هاي مختلف تحت تاثير تحولات اقتصادي، سياسي،فرهنگي، طبيعي و اجتماعي شکل ميگيرد و تغييرميکند.در يک روند درست وسالم ، اين تحولات به گونه اي است که عناصر قديمي شهرهامطابق با نيازهاي نوين احيا گردند. شهرهاي تاريخي و قديمي عليرغم وجود ويژگيهاي مرکزيت ، ثقل اقتص ...

مقاله بررسی عوامل موثر برتوسعه گردشگری سلامت در ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : در دنياي امروزه گردشگري سلامت به يکي از بزرگترين و سودآورترين بخشهاي اقتصاد جهان تبديل شده است . در واقع اين صنعت آن چنان جريان سرمايه ، درآمد و تراز پرداختي و سرمايه گذاري ما را تحت تاثير قرار داده که اين صنعت بيش از هر فعاليت اقتصادي و صنعتي در جهان موجب حرکت و انتقال سرمايه شده و به رشد کشورهائي ...

مقاله تعیین و مقایسه ضریب رفتار مخازن هوایی بتنی مکعبی و استوانه ای متکی بر شافت مرکزی و قاب خمشی با روشهای تحلیل غیرخطی

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه کاربرد سازه هاي بتن مسلح به منظور ذخيره آب و ديگر مايعات آبي گسترش فراواني يافته است . همچنين طراحي، ساخت و نگهداري مخازني که براي ذخيره سازي آب مورد استفاده قرار مي گيرد با توجه به رشد فزاينده جمعيت و توسعه شهرها، از اهميت بسزايي برخوردار است . سرويس دهي مخازن هوايي بعد از زلزله به دليل نياز ب ...

مقاله مدلسازی بهره برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه ریزی خطی صحیح مختلط ( MILP )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکيده در چند دهه گذشته تحقيقات بسياري روي روش هاي بهره بـرداري از مخـازن انجـام شـده اسـت. بـا توسـعه و پيشرفت رايانه ها و روش هاي جديد محاسباتي دستيابي به پاسخهاي عملي آسانتر شده است . در اين تحقيق براي بهره برداري سيستماتيک از مخازن تامين کننده نيازهاي مختلف دشت تهر ...

مقاله بررسی چالش ها و فرصت ها ، فراروی توسعه گردشگری ( مطالعه موردی : روستای زیارت از توابع استان گلستان )

word قابل ویرایش
31 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه گردشگري به عنوان يکي از ارکان اساسي در توسعه پايدار مناطق به ويژه مناطق روستايي مطرح مي باشدکه با برنامه ريزي دقيق و اصولي و شناسايي قابليت هاو محدوديت هاي پيش روي آن مي توان جايگاه آن رادر سطح گوناگون توسعه و همچنين در سطح ملي ارتقاءداد. دراين ميان گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي توسعه ر ...

مقاله مدیریت توریست ، جذب گردشگری مذهبی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده ابتدا بايد گفته در بيشتر لغت نامه ها واژه مسافرت را عمل جابه جايي تعريف کرده اند. اما اين واژه در صـنعت جهـانگردي تعريـف خاص و دقيق تري دارد "عمل جابه جايي به خارج از جامعه براي تجارت و يا تفريح نه بـراي انجـام کارهـاي رومـره ". بـه عبـارتي فعاليت هايي که فرد در مسافرت و در مکاني غير از محيط عادي خود ...

مقاله راهکارهای توسعه گردشگری طبیعی در منطقه گردشگری بند ارومیه و روستاهای اطراف

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده هدف اين پروهش پاسخ به اين سئوالات بوده است که پتانسيل ها ومحدوديت هاي توسعه گردشگري روستايي درشهرستان اروميه کدامند؟ وچه راهبردها وراهکارهايي جهت توسعه گردشگري،که منجربه به توسعه روستايي ميگردد،وجود دارد؟پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهديد ها(swot) به ارا ...

مقاله توسعه صنعت گردشگری ورزشی در روستاهای شهرستان پیرانشهر با توجه به پتانسیل های محیطی آن

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده گردشگري يکي از صنايع بزرگ در جهان است و «گردشگري ورزشي» صنعتي است که از ترکيب دو صـنعت «گردشـگري» و صنعت «ورزش » پديد آمده است . و افراد بسياري در سرتاسر جهان در آن اشـتغال دارنـد. ويژگـي هـاي اقليمـي، جغرافيـايي و توپوگرافي، شرايط کم نظير اکولوژي، منابع آب زياد، کوهستانهاي سربه فلک کشيده با شيب هـاي ...

مقاله بررسی مضامین ساقی نامه های وابسته در شاه اسماعیل نامه و شاهنامه نواب عالی قاسمی گنابادی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده ساقينامه يکي از زيباترين و دل انگيزترين انواع شعر غنايي فارسي است که در بردارنده مضاميني دربارة ساقي، ني، مطر ب و آلات موسيقي و نيز مضامين متعالي عرفاني است . قاسمي گنابادي شاعر قرن دهم هجري در دو اثر خويش شاه اسما عيل نامه و شاهنامه نواب عالي در پايان هر عنوان به سرودن ساقي نامه (دو يا چند بيت ) پردا ...

مقاله بررسی وضعیت توریستی چشمه آبگرم سیاهکش بندرخمیر

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده منطقه آبگرم سياهکش در بندرخمير استان هرمزگان واقع است اين آبگرم به عنوان يک چشمه آبگرم طبيعي از قابليتهاي زيادي همچون غناي اکوتوريستي ناشي از اثرات درماني چشمه ، حجم آب بالا، منظر بصري فوق العاده به دليل جريان مداوم آب و وجود آبشار و حوضچه هاي طبيعي برخوردار مي باشد. همجواري اين منطقه با مرکز استان ...

مقاله واکاوی گردشگری الکترونیکی ( ET ) در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : گردشگري ،صنعتي جهاني و پيچيده است که اطلاعات ،نيروي حياتي آن است .ارائه اطلاعات مربوط به محصول گردشگري براي کمک به مصرف کننده جهت انتخاب ،امري حياتي مي باشد. رشد سريع فناوري، اطلاع رساني در چهارچوب نظام مبادله الکترونيکي و سرعت يافتن امر بازاريابي و مسافرت ،کاهش هزينه ها و دستيابي به بازاريابي جديد ...

مقاله بررسی تنگنا ها و قابلیت های گردشگری شهری

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده از هنگامي که اوقات فراغت براي زندگي شهرنشيني اهميت بسياري يافته و تعدادگردشگران شهري به طور روز افزون در حال افزايش بوده گردشگري شهري به عنوان يک مقوله مهم در توسعه محلي و شهري تبديل گشت . نواحي شهري به علت جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي̨ غالبا"مقاصد گردشگري مهمي به محسوب مي شوند. شهرها معمولا" جاذبه هاي م ...

مقاله نقش معادن کهن ایران در گردشگری

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : ژئوتوريسم ، نوعي از گردشگري است که مرتبط با پديده هاي زمين شناسي، ابنيه هاي ساخت بشر از مواد و صخره ها و سايت هاي معدني است ، سايت هاي معدني شامل سايت هايي که در گذشته مورد بهره برداري قرار مي گرفته اند، امروزه در حال بهره برداري هستند و هم چنين معادن بازسازي شده . در بسياري از کشورها، سايت هاي معدن ...

مقاله بررسی مفهوم مدیریت شهری و مقایسه تطبیقی مدیریت شهری در ایران و سایر کشورهای جهان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده يکي از مباحث مهم و در عين حال جديد بحث مديريت شهري است . مي توان گفت مديريت شهري عامل اصلي و تعيين کننده کارايي و موفقيت شهرها به ويژه کلان شهرها مي باشد، که مديريت در شهرها به عموان يک سيستم پيچيده و متنوع با هدف سياستگذاري و اجراي برنامه ها عمل مي کند. اين مسأله در کشورهاي در حال توسعه در راستاي است ...

مقاله نقش گردشگری طبیعت محور ( اکوتوریسم ) در توسعه پایدار منابع طبیعی

word قابل ویرایش
33 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده منابع طبيعي به عنوان بستر حيات و توسعه پايدار کشور، متعادل کننـده اکوسيسـتم و پشـتوانه بخـش کشـاورزي، داراي ارزشـهاي تجاري و غيرتجاري فراواني است . يکي از کارکردهايي که به افزايش ارزش اقتصاد منابع طبيعي منجر مي شود، کارکرد گردشـگري طبيعت محور است . توسعه فعاليتهاي گردشگري در چشم اندازهاي طبيعي از راهب ...

مقاله گردشگری وتوسعه پایدارشهری

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده به طور کلي توسعه پايدار شهر مرهون تعاملات پايدار ، سازنده ونظام وار انسان با انسان ( درابعاد مختلف ) و انسان با محيط (در بعد طبيعي – و اکولوژيکي) آن مي باشد. تعاملاتي که بر اثر آن در طول زمان شهر ، از نظر زيست محيطي قابل سکونت ، از نظر اقتصادي با دوام ، از نظر اجتماعي همبسته واز نظر کالبدي زيبا وديدني ...

مقاله جهانی شدن و تأثیر آن بر اقتصاد شهری

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : در قرن آينده شهرهاي دنيا نقش مهمي در شکل گيري توسعه ي اقتصاد جهاني دارند، پيشرفت هاي فني و دسترسي سريع به اطلاعات ، شهرها را قادر خواهد کرد تا راه هاي توليد مؤثر و سرمايه گذاري روي منابع ارزان قيمت را تکامل بخشند. شهرها در عصر اطلاعات نقش مولد، پردازنده و حافظ اطلاعات را ايفا ميکنند و با انجام تحقيق ...

مقاله کوهنوردی و راهکارهای توسعه آن در استان گیلان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه به دليل تغيير سبک زندگي و نياز روز افزون افراد به حضور در طبيعت و احساس آرامش ، گردشگري ماجراجويانه به سرعت افزايش يافته است .کوهنوردي به عنوان نمونه اي از گردشگري هاي ورزشي ماجراجويانه در استان گيلان با مشکلاتي مواجه است که نيازمند تدابير مناسب همچون آموزش افراد در زمينه کوهنوردي و چگونگي مواج ...

مقاله گردشگری بین الملل راهها با تا کید بر قابلیت های مسیرتاریخی ابریشم

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده هيچ بشري در تاريخ جهان متمـدن باسـتان را نمي تـوان يافـت کـه بـه گونـه اي بـا راه ابريشـم در ارتبـاط نباشد. پس بايد گفت کاوش پيرامون راه ابريشـم مهـم تـرين محـور پـژوهش در تـاريخ آن روزگـاران اسـت و مي توان آن را بـه سـان پديـده اي نگريسـت کـه برجـاي جـاي تمـدن انسـاني نشـاني از آن بازمانده اسـت .زيرا ...

مقاله جذب سفر و کالیبره نمودن مدل های حمل و نقل کاربریهای تجاری در مشهد

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : برنامه ريزي حمل ونقل شهري از جمله تکنيک هايي است که نيازهاي حمل و نقلي حال و آينده را مرتفع ميسـازد. افزايش سفرهاي درون شهري به مسأله اي قابل توجه در مديريت شهري تبديل شده است به گونه اي که اين برنامه ريزي ها اجتناب ناپذير کرده است .يکي ازموارد لازم در برنامه ريزي تعيين ميزان سفرهاي جذب شده توسـط م ...

مقاله بررسی میزان جذابیت خیابان های تاریخی با رویکرد گردشگری؛ مطالعه موردی : خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
در شهر اصفهان جاذبه هاي گردشگري زيادي وجود دارد که در خيابان چهارباغ عباسي اصفهان مي توان گستره اي از جاذبه ها، اعم از فرهنگي، تاريخي، شهري، انسان ساخت و ... را مشاهده نمود. همچنين خيابان هاي تاريخي را مي توان به عنوان جاذبه گردشگري اي در نظر گرفت که با داشتن فضاي گردشگري بالقوه ، سالانه گردشگران زيادي را به ...