مقاله تأثیر تمرینات تعادلی و تمرینات قدرتی بر تعادل پویا و حس عمقی بیماران مبتلا به سندرم پتلافمورال

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه تمرینات تعادلی و قدرتی در بیماران سندرمپتلافمورال به عنوان موثرترین روشدرمانی در کاهش علائم این بیماری عنوان شدهاست. هدف مطالعه حاضر مقایسه تمرینات تعادلی و قدرتی بر روی تعادلپویا و حسعمقی بیماران مبتلا به سندرم-پتلافمورال بود. در این مطالعه 20 بیمار به صورت تصادفیهدفمند به دو گروه قدرت و گروه تعادل ...

مقاله تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تمرکز مالکیت به عنوان شاخصی از ساختار مالکیت، به حالتی اطلاق می شود که میزان قابل ملاحظه ای از سهام شرکت به اقلیت سهامداران تعلق داشته باشد. بحران های متعدد بانکی در دهه های 1970 و 1980 و مشکلاتی که در انجام تعهدات و بازپرداخت وام های بانکی گریبانگیر بانکها شد، موجب گردید تا کمیته نظارت بانکی بال - - ...

مقاله تأثیر دگرآسیبی نوع و غلظت های چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه سورگوم

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی پنج گیاه دارویی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه سورگوم - درصد جوانهزنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن تر گیاهچه - آزمایشی در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیم ...

مقاله تأثیر دگرآسیبی نوع و غلظت های چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه کتان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی پنج گیاه دارویی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه کتان - درصد جوانهزنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن تر گیاهچه - آزمایشی در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار ...

مقاله تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر نقش ورزش در ایجاد صلح

فرمت pdf
19 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: صلح مفروضه ی اصلی به وجود آمدن رشته ی روابط بین الملل بوده است. از ایجاد کرسی روابط بین الملل قضیه ی صلح وکنترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است. تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و بر قراری امنیت جهانی در عرصه ی مطالعاتی روابط بین الملل به وجود آمده ا ...

مقاله تأثیر خلاقیت بر کارآفرینی سازمانی ( مورد مطالعه : کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منطقة ویژة اقتصادی شیراز )

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از این تحقیق بررسی تأثیر خلاقیت بر کارآفرینی سازمانی در کسبوکارهای کوچک و متوسط بوده است. این تحقیق براساس هدف، و برنامه های آن کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. افزایش خلاقیت ونوآوری در سازمانها به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی، ...

مقاله تأثیر دوره غرقاب و دمای بالا بر جوانه زنی بذر نیلوفر وحشی ( Ipomoea Purpurea L . )

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی اثر تنش غرقاب آب و دماي بالا بر جوانهزنی بذر نیلوفر وحشی، دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 1397 در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تنش غرقابی در تیمارهاي صفر، 3، 5 و 7 روز انجام گردید. براي بررسی اثر دماي بالا بر جوانهزنی بذر ...

مقاله تأثیر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز بر رنگیزه‌های فتوسنتزی ارقام برنج ( Oryza Sativa ) تحت کشت مستقیم

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر روشهاي مختلف کنترل علفهاي هرز بر رنگیزههاي فتوسنتزي ارقام برنج تحت کشت مستقیم، آزمایشی در سال 1397 به صورت فاکتوریل در قالب بلوكهاي کامل تصادفی با شش روش کنترل علف هرز و سه رقم برنج در سه تکرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج آمل اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش شامل رقمهاي هاشمی، ندا ...

مقاله تأثیر روشهای مختلف شکست خواب بر بذرهای علف‌هرز ماستونک ( L . ( Turgenia latifolia

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی اثر تیمارهاي شکست خواب بر بذور علفهرز ماستونک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار - شاهد، سرمادهی مرطوب دو، چهار و هشت هفته، خیساندن در آب به مدت 24 ساعت، اسیدسولفوریک یک، دو و سه دقیقه، اسید جیبرلیک به غلظتهاي 250 و 500 و 1000 پیپیام و نیترات پتاسیم 0/1، 0/3، 0/5 و 1 درصد - ...

مقاله تأثیر رنگ فضا در افزایش بهره وری یادگیری دانش آموزان

فرمت pdf
18 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یادگیری ، فرایندی چند سویه است که عوامل متعددی از جمله معلم، دانش آموز، خصوصیات فضای کالبد، فناوری های نوین و تجهیزات فیزیکی ، جهت نیل به اهداف مطلوب در آن سهیم هستند. یکی از عوامل اثر گذار در آموزش و پرورش عصر حاضر؛ طراحی اصولی و کارآمد معماری کالبدی و ساخت بدنه فضای آموزشی است. از آنجا که کودکان و ...

مقاله تأثیر سبک بین‌الملل بر معمارى پایدار ایرانى با رویکرد معمارى پلکانى منطقه ى اورامانات

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بدون تردید طراحی عناصر معماری ایرانی کمتر فرمال و بیشتر در راستای حل کردن مسائل اقلیمی، فرهنگی، ماندگاری، اقتصادی و تکنیکهای ساخت ذهنیت و عینیت یافتهاند . راز ماندگاری عناصر معماری ایرانی در استادانه حل کردن مسائل مربوط به اقلیم، جغرافیا، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و تکنیکهای ساخت توسط طراحان آن عناصر است ...

مقاله تأثیر شکل و اندازه بازشو بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فلزی ساخته شده از ورق های موجدار

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از سیستمهای نوین سازه ای برای مقابله با نیروهای جانبی دیواربرشی فولادی است. این سیستم سازه ای به دلیل قابلیت جذب انرژی بالا، شکل پذیری و سختی اولیه زیاد در دهه های اخیر کاربرد وسیعی پیدا کرده است. به دلیل مسائل عملکردی گاها ایجاد بازشو در دیوار برشی الزامیست. اندازه و شکل این بازشو ممکن است نقش ا ...

مقاله تأثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایمان

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تغییرات کاربری ارضی یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی در بیشتر حوزههای آبخیز میباشد. در این تحقیق تغییرات روند هیدرولوژیکی جریان با سناریو تغییر کاربری اراضی در حوزه آبخیز اهل ایمان با مساحت 7771 هکتار واقع در قسمت غربی استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. برای اینمنظور مدل هیدرولوژیکی SWAT برای منطقه ...

مقاله تأثیر شیب‌های مختلف بر تلفات خاک ناشی از فرسایش بین شیاری

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فرسایش خاك در اراضی شیبدار بویژه دیمزارها سبب کاهش حاصلخیزي و توان بارآوري خاك میشود. هدف از پژوهش حاضر، اندازهگیري تلفات خاك ناشی از فرسایش بینشیاري در شیبهاي مختلف بر روي چند خاك کشاورزي از مناطق مختلف استان کرمان است. به این منظور، هفت نمونه خاك کشاورزي تهیه و سپس در شیبهاي مختلف شامل 1، 2، 3 و 5 ...

مقاله تأثیر درجه حرارت محیط بر شاخص‌ رویش‌های طبیعی نرمال شده ( NDVI ) و ترسیب کربن خاک بر اساس داده‌های سنجش‌ازدور ماهواره‌ایی در دشت مشهد – چناران

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  چکیده: استفاده از شاخصهای گیاهی استخراجشده از تصاویر ماهوارهای،برای ارزیابی وضعیت خشکسالی با استفاده از دادههای سنجشازدور، توسعه پیداکرده است.شاخصهای ماهوارهای در مقایسه با شاخصهای اقلیمی مزایای زیادی دارند، بهطور مثال دادههای ماهوارهای دارای دیدی جامع و پیوسته از نواحی مختلف زمین بوده و با فواصل ...

مقاله تأثیر روش های مختلف خاک ورزی در کاشت سیب زمینی رقم سانتا ( مطالعه موردی : شهرستان رزن )

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، انجام عملیات خاکورزی مناسب و به موقع میباشد که این عملیات بایستی در شرایط مناسب رطوبتی و با نظر حفظ منابع آبی و خاکی صورت پذیرد. در این راستا، این تحقیق به منظور دستیابی به روش مناسب خاکورزی جهت کشت سیب زمینی رقم سانتا انجام شد. آزمایشات در قالب طرح ...

مقاله تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر تعداد و اندازه غده سیب زمینی رقم سانتا ( مطالعه موردی : شهرستان رزن )

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده دقت در نوع استفاده از ادوات و دفعات ورود به مزرعه دارای اهمیت بالایی است. هدف عملیات خاکورزی ایجاد محیط مناسبی برای جوانه زدن بذر، رشد ریشه و نرم کردن و تثبیت خاک جهت تماس کامل بذر با خاک و کم کردن مقاومت و پیوستگی خاک میباشد. در این راستا، این تحقیق به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر تعداد ...

مقاله تأثیر شیوه کاشت و کاربرد علف‌کش‌ها بر مهار علف‌های هرز کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده گسترش علفهای هرز در مزارع کلزا و عدم کنترل مناسب علفهای هرز توسط علفکشای رایج، ارائه راهکارهای مناسب جهت رسیدن به یک مدیریت تلفیقی علفهای هرز، امری ضروری و اجتنابناپذیرمی باشد. لذا بدین منظور آزمایشی بهصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در پائیز سال زراعی 1395-96 در مزرعه ...

مقاله تأثیر زغال فعال بر جوانه زنی و رشد رویشی گیاه پروانش ( Catharanthus roeus L . ) در شرایط درونشیشهایی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بسیاری از این گیاهان زینتی که هم اکنون در طراحی فضای سبز شهری و یا به عنوان گل بریده و یا گلدانی در منازل مورد استفاده قرار میگیرند، دارای ارزش دارویی میباشند که با شناخت گیاهان زینتی دو منظوره، میتوان از پتانسیل این گیاهان حداکثر استفاده را نمود. گیاه پروانش - Catharanthus roeus L. - یکی ازعمدهتری ...

مقاله تأثیر رشد بخش کشاورزی و انرژی‌های پاک بر کیفیت محیط زیست در ایران

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش به بررسی تأثیر رشد بخش کشاورزي و مصرف انرژيهاي تجدید پذیر بر انتشار گاز دياکسید کربن به عنوان شاخصی از کیفیت محیط زیست پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمونهاي ایستایی و تعیین رابطه همجمعی، روابط کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب با استفاده از روش تصحیح خطاي برداري - ECM - و حداقل مربعات معمولی ...

مقاله تأثیر شش هفته تمرینات اکسنتریک همسترینگ بر تعادل و عملکرد مفصل زانوی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف: آسیب ورزشکار یک فاکتور عمده در کاهش عملکرد و قدرت وی میباشد. از طرفی ورزشکاران برای رسیدن به عملکرد مطلوب به سطح بالایی از هماهنگی، کنترل پاسچر، قدرت و دامنه حرکتی نیاز دارند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرینات اکسنتریک همسترینگ بر تعادل و عملکرد مفصل زانوی دانش آموزان پسر مقط ...

مقاله تأثیر سلنیوم بر برخی از صفات رویشی ، پرولین و کربوهیدرات گیاه کنگرفرنگی

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر سلنیوم بر برخی از صفات رویشی، پرولین و کربوهیدرات گیاه کنگرفرنگی آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1394 در 3 تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. فاکتور مورد نظر غلظتهای مختلف سلنات سدیم در سطوح صفر، 2 ، 4، 8 و 12 میلیگرم بر کیلوگرم ب ...

مقاله تأثیر تناوب خودگفتاری آموزشی بر یادگیری پاس سینه ای بسکتبال در کودکان

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده زمینه و هدف پژوهش: خودگفتاری مکالمهای است که فرد به صورت آشکار یا پنهان به کار برده و از این طریق بر اجرای خود فکر کرده و باعث بهبود آن میشود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر خودگفتاری آموزشی با تناوب مختلف بر یادگیری پاس سینه بسکتبال در کودکان بود. روششناسی: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه ت ...

مقاله تأثیر تفکّر بر خودشناسی از منظر امام رضا ( ع )

فرمت pdf
16 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فکر و اندیشه از مواهب ارزشمندی است که خداوند به انسهانارزانی داشته است.تفکّر و تعقّل به انسان این امکان را میدهد که به شناخت خود بپردازد و مسیر تکامل خویش را بر آن بنیان نهد. هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تأثیر تفکّر و تعقّل بر شناخت انسان از خود است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و جمعآوری اطّلاعا ...

مقاله تأثیر تنش خشکی بر ترکیبات ضد کیفیت روغن در ژنوتیپهای جدید کلزا ( Brassica napus L . )

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر تنش خشکی انتهاي فصل بر مقدار گلوکوزینولات و اروسیک اسید دانه کلزا تعداد 17 ژنوتیپ جدید کلزا در یک آزمایش مزرعه اي در سال 1394- 1395در کرج مورد بررسی قرار گرفتند. رژیم آبیاري شامل دو تیمار آبیاري کامل در طول فصل رشد و قطع آبیاري از مرحله خورجین دهی تا انتهاي فصل رشد بود. آزمای ...