مقاله تأثیر زمان لایه نشانی بر خواص ساختاری ، نوری و فوتوکاتالیستی لایه های نازک FeSe ساخته شده به روش حمام بخار شیمیایی

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش، لایه هاي نازك FeSe به روش حمام بخار شیمیایی در دماي 50 ˚C در زمان هاي مختلف روي زیرلایه شیشه لایه نشانی شدند. اثر زمان لایه نشانی بر خواص ساختاري، نوري مورفولوژي و فوتوکاتالیستی لایه ها توسط آنالیزهاي XRD، FESEM و UV-Vis بررسی شد. گاف انرژي لایه ها در محدوده مرئی بودو لایه ها عملکرد نسب ...

مقاله تأثیر جانشانی یون گادولینیوم بر اندازه ریزبلورک های نانوذرات گارنت ایتریوم آهن

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش نانوذرات گارنت ایتریوم گادولینیوم آهن با فرمول شیمیایی - GdxY3-xFe5O12 - با مقادیر مختلف جانشانی 0/8 - و 0/4، - x = 0 به روش سل- ژل تهیه شد و سپس خواص ساختاری و مغناطیسی این نانو ذرات با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس، بیناب سنج فروسرخ دور و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی مورد بحث و بررس ...

مقاله تأثیر رهبری تحول‌گرا بر بهره‌وری نیروی انسانی : مطالعه موردی وزارت ورزش و جوانان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایهی سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. از این رو شناسایی عواملی که منجر به ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی میشوند از اهمیت زیادی برخودار است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر بهرهوری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان ...

مقاله تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر بهره وری نیروی انسانی : مطالعه موردی وزارت ورزش و جوانان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایهی سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. از این رو شنا سایی عواملی که منجر به ارتقاء بهرهوری نیروی ان سانی می شوند از اهمیت زیادی برخودار ا ست. این پژوهش با هدف برر سی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر بهرهوری نیروی انسانی در وزارت ...

مقاله تأثیر تمرینات سه گانه در آب با و بدون استفاده از کینزیوتیپ ( به صورت آنی و طولانی مدت ) بر ناتوانی و تعادل ناپایدار زنان مبتلا به سندروم درد کشککی - رانی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده سندروم درد کشککی- رانی، یکی از شایعترین مشکلات زانوی افراد جوان و فعال، به ویژه زنان میباشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تمرینات سهگانه در آب با و بدون استفاده از کینزیوتیپ - به صورت آنی و طولانی مدت - بر ناتوانی و تعادل ناپایدار زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تج ...

مقاله تأثیر حمام دهی با عصاره رزماری بر تراکم انگل ژیروداکتیلوس ( Gyrodactylus sp . ) در آبشش بچه ماهیان کپور معمولی ( Cyprinus carpio )

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی عصاره رزماری در دوزهای مختلف با فرمالین بر انگل ژیروداکتیلوس در آبشش جوونایلهای کپور معمولی انجام گرفت. بدین منظور عصاره رزماری به روش الکلی تهیه و بچه ماهیان به وزن 25 گرم با دوزهایg/l 0/5 و1 g/l عصاره رزماری، تیمار شاهد - بدون عصاره - و فرمالین - 1 pp ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف ذخیره‌سازی بر پروفایل خون شناختی فیل‌ماهیان جوان پرورشی ( Huso huso Linnaeus 1754 )

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده با توجه به اهمیتی که پارامترهای خون شناختی در ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک ماهیان دارند، مطالعهای بهمنظور تعیین تأثیر تراکمهای مختلف ذخیرهسازی بر برخی از پارامترهای خون شناختی فیلماهیان جوان پرورشی - H. huso - به مدت 35 روز انجام شد. بدین منظور، تعداد 1125 قطعه بچه فیلماهی جوان با میانگین وزنی 48/59 8/ ...

مقاله تأثیر ساختار کالبدی محلات اقشار کم درآمد بر میزان مشارکت پذیری شهروندان ساکن در محله با تأکید بر فضاهای مسکونی ( مطالعه موردی : محله ی شیخ آباد )

فرمت pdf
15 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده همگام با روند رو به افزایش شهرنشینی در جهان، فقر نیز در شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه رو به فزونی است و شکلگیری سکونتگاههای فقیرنشین به عنوان تبلور عینی فقر در شهرها به موضوعی پیچیده و قابل تامل تبدیل شده است که نمیتوان آن را به عنوان مسالهای گذرا در نظر گرفت. به طور کلی سیاستهای مسکن، قبل از ...

مقاله تأثیر سبک های تربیتی خانواده برعملکرد تحصیلی فرزندان

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این پژوهش توصیفی با هدف بررسی تأثیر سبک های تربیتی خانواده برعملکرد تحصیلی فرزندان انجام شد . جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دوره متوسطه که در منطقه خواف و در سال تحصیلی 95-96 تحصیل می کردند ، شامل می شود که از بین آن ها 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک اصلی عملکرد بر اساس نمرات و ...

مقاله تأثیر شیر مادر بر پرخاشگری و قلدری پسران 6 - 5 ساله

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
×تأثیر شیر مادر بر پرخاشگری و قلدری پسران 5-6 ساله فاطمه فهیمی راد 1 ، علی محمد ناعمی*2 .1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران .2 استادیار، گروه روانشناسی، واحدسبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران - نویسنده مسئول - چکیده پژوهش ...

مقاله تأثیر شیر مادر بر پرخاشگری و مؤلفه‌های آن در پسران 6 - 5 ساله

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر یک مطالعه گذشته نگرعلّی،- مقایسه ای و مقطعی بود که با هدف بررسی تأثیر تغذیه با شیر مادر بر پرخاشگری و مولفههای آن در کودکان پسر پیش دبستانی شهر سبزوار انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. در مجموع، 156 کودک پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنا ...

مقاله تأثیر شیر مادر بر قلدری و مؤلفه‌های آن در پسران6 - 5 ساله

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر یک مطالعه گذشته نگرعلّی،- مقایسه ای و مقطعی بود که با هدف بررسی تأثیر تغذیه با شیر مادر بر قلدری و مولفههای آن در کودکان پسر پیش دبستانی شهر سبزوار انجام شد. نمونه گیری بهصورت خوشهای چندمرحلهای انجام شد. در مجموع، 156 کودک پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه قلد ...

مقاله تأثیر تمرکز سازمانی بر مدیریت دارایی های سازمان ( مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه )

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف کلي اين پژوهش «تاثیر تمرکز سازماني بر مديريت دارايي های سازمان» مي باشد. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه که تعداد آن ها براساس آمار ارائه شده از دانشگاه مورد مطالعه حدود131 نفر و نمونه بر آورد شده برابر 79 نفر مي باشد. برای گرد آوری داده ها از دو فقره پرسشنامه ...

مقاله تأثیر سیاست های دولت بر وقوع توسعه سیاسی و شکل گیری جامعه مدنی در ایران

فرمت pdf
19 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده دولت بعنوان نهادی عامل و بانی در امر توسعه، از نقش و تأثیری برجسته در توسعه سیاسی و روند آن در کشور برخوردار است؛ بطوریکه سیاستهای اتخاذ شده از سوی آن در قالب »دولت کارشکن« یا »دولت توسعه خواه« در روند توسعه سیاسی و ظهور جامعه مدنی بعنوان برآیندی از توسعه سیاسی، اثرگذار میباشد ...

مقاله تأثیر رایانه بر زبان فارسی

فرمت pdf
27 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده             وجود رایانه و کاربردهای آن در زندگی بشر امری انکار ناپذیر است. یکی از کاربردی عظیم رایانهها استفاده از اینترنت است. یکی از تاثیر های جانبی و مهم این فناوری، شبکههای اینترنتی و عضویت گسترده مردم مخصوصا جوانان درآنهاست که به سرعت و تقریباً در بین ...

مقاله تأثیر درمان گروهی مدیریت استرس بر فشار خون زنان مبتلا به پرفشاری خون

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فشار خون اساسی، سومین علت مرگ و میر و یکی از مهمترین علل اصلی ناتوانی مزمن در دنیا است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس بر فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند در 2 گروه آزمایشی 15 ...

مقاله تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فوبی اجتماعی بود. روش این مطالعه، آزمایشی با پیشآزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان دختر دارای فوبی اجتماعی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1392-93 بود. به منظور انتخاب نمونه مرحله شیوع شناسی ابتدا 400 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشهای از جامعه آماری انتخ ...

مقاله تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر دارای فوبی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان دختر دارای فوبی اجتماعی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1392-93 بود. برای نمونهگیری ابتدا 400 دانش آموز به روش نمونهگیری خوشهای از جامع ...

مقاله تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش تعدیلگر مشارکت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهر کرج )

فرمت pdf
18 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از انجام این تحقیق سبک رهبری تحولآفرین و تعهد سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر مشارکت کارکنان میباشد. رهبری تحولآفرین بهعنوان متغیر مستقل از چهار بعد نفوذ آرمانی، انگیزش الهامبخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی تشکیل میشود. تعهد سازمانی بهعنوان متغیر وابسته و مشارکت کارکنان نیز متغیر تعدیلگر میبا ...

مقاله تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی متفاوت طی سالهای ( 2014 - 2000 )

فرمت pdf
16 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده جمعیت هر کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در رشد و توسعه اقتصادی آن ایفا میکند. موضوعات جمعیتی با مطرح شدن بحثهای مربوط به عرضه نیروی کار جایگاه ویژهای را در مباحث اقتصادی به خود اختصاص دادهاند. اهمیت این متغیر مهم در فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و    نظریه سرمایه انسانی به خوبی نشا ...

مقاله تأثیر سیاست های سمت تقاضا بر تقاضای نیروی کار در ایران

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اشتغال و بیکاری از جمله متغیرهای اساسی هر اقتصاد است. به گونهای که کاهش بیکاری، به عنوان شاخصهای رشد اقتصادی جوامع تلقی می-شود چرا که رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری از منابع تولید است. علاوه بر آن، نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامهریزیهای اقتصادی ایفا میکند؛ زیرا از یکسو، به عنوان عامل توسعه و از ...

مقاله تأثیر خصوصیات خاک بر مدیریت آب در اراضی شالیزاری شهرستان تنکابن

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه افزایش تولیدات در بخش کشاورزي از طریق توسعه اراضی کشاورزي به دلیل کمبود آب با محدودیت هاي جدي مواجه است و از این رو تنها پاسخ به تقاضاي روزافزون غذا، افزایش بهره وري استفاده از منابع آبی موجود و تولید بیشتر در ازاي مصرف آب کمتر می باشد. با توجه به سطح زیر کشت برنج در استان مازندران، هدف از این ...

مقاله تأثیر تمرین استقامتی پیشرونده و مصرف مکمل سیلیمارین بر تغییرات شاخصهای هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 6 هفته تمرین استقامتی پیشرونده و مصرف مکمل سیلیرمارین بر تغییرات شاخصهاي هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار بود.رتحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و آزمودنیهاي آن 21 نفر بوده، به صورت تصادفی در دو گروه مکمل ع11نفرلا و دارونما ع11نفرلا از بین کلیه دانشجویان مرد غیر فعا ...

مقاله تأثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر منابع آب ایران

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از چالش های مهم در جهان کنونی رقابت برای دسترسی برای منابع آب می باشد تغییر اقلیم از پدیده هایی است آینده جهان را با تهدید مواجه نموده است. خاورمیانه در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شده و منابع آب محدودی دارد و تغییر اقلیم ، منابع آب در حوضه های آبریز آن را تا 12 درصد تا سال 2050 کاهش خواهد داد. ...

مقاله تأثیر درمان شناختی رفتاری برکاهش بحران هویت در فرزندان طلاق دوره متوسطه 2شهرستان تایباد

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاری برکاهش بحران هویت بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسرفرزند طلاق متوسطه 2 شهرستان تایباددرسال تحصیلی 1393-94بودند.بدین منظور باهمکاری وهماهنگی مسئولین، لیستی ازکلیه دانش آموزان پسر فرزندان طلاق متوسطه 2 شهرستان تایبادتهیه شدسپس آموزش ...