بخشی از مقاله

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
حضور مدير منابع انساني با نقش استراتژيك، مسئوليت و پاسخگويي ويژه اي را به وجود مي آورد كه لازمه پذيرش آن داشتن بينش استراتژيك و د رك وسيعي از حوزه هاي تخصصي مقوله مديريت منابع انساني است و طبعا اين كار از افرادي با تحصيلاتي در حد ديپلم يا پايين تر با تجربيات سنتي يك واحد كارگزيني كه معمولاجز به اقدامات اجرايي روزمره اداري دست نمي زنند،ساخته نخواهد بود.
نظام مديريت منابع انساني در هر سازمان با توجه به پويايي و تغييرات مستمر محيط نمي تواند يك پديده ساكن و ثابت باشد. نگاه كردن به سازمانها به عنوان يك پديده زنده پويا و درحال يادگيري، نگرشي فراتر از نگرش سيستمي اقتضايي را طلب مي كند كه مي توان آن را نگرش استراتژيك يا راهبردي ناميد.
به دنبال تحولات به وجود آمده در كليه شؤون سياسي, اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي، به ويژه تحولات عميق آموزش عالي کشور و فرصتي که با تصويب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و سياسي كشور براي دانشگاهها پيش آمده است ايجاد تغييراتي در نظام استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي دانشگاه تهران اجتناب ناپذير مي¬نمايد.


به استناد ماده 10 قانون وظايف, اهداف و تشكيلات وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و نيز با عنايت به اختيارات مصرح وضعيت حقوقي پيش بيني شده در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي , و تسري بند «ن» ماده 7 قانون تشكيل هيا ت هاي امنا به كاركنان غيرهيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي «آيين نامه استخدامي كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه تهران» به شرح آتي مورد تصويب قرار گرفت.


تعاريف و كليات
- تاريخچه تغييرات مديريت منابع انساني در ايران:


- تحولات در اداره امور استخدامي سازمانهاي دولتي بعد از مشروطيت و استقرار نظام جديد اداري ايران = 1286 شمسي
- قانون استخدام كشوري به تصويب پارلمان رسيد= در سال 1301تا 1320
- تحول قانون استخدام كشوري در دو دوره 1320 تا 1340
- تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي و تصويب قانون استخدام كشوري( اولين مرحله در اعمال مديريت صحيح منابع انساني) = در سال 1345
- ادغام سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بدجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي = در سال 1379
4- سير تحول تئوريهاي مديريت و كاربرد آن در مديريت منابع انساني:
- تئوريهاي كلاسيك و مدلهاي ماشيني سازمان
- تئوريهاي نئوكلاسيك و مدلهاي انساني سازمان
5- طيف الگوي تبيين استراتژي از دلخواه تا اجبار (الگوي مينتزبرگ):
1- استراتژي طرح ريزي شده
2- استراتژي كارآفرين
3- استراتژي ايدئولوژيك
4- استراتژي چتري
5- استراتژي فرايندي
6- استراتژي ناپيوسته
7- استراتژي وفاق
8- استراتژي تحميلي محيط
6- انواع ساختارهاي سازماني:
بخش اقماري (مودولار)
- ساختار رسمي
- سازمان يا شبكه غير رسمي
7- نظام جبران خدمت:
- مالي
مستقيم حقوق – دستمزد – كارانه – پاداش غير نقدي
غير مستقيم:بيمه عمر- حوادث- مزاياي بازنشستگي– بورس تحصيلي- تعطيلات– مرخصي– استراحتهاجهت بيماري
- غير مالي


در ارتباط با شغل: مورد علاقه بودن وظايف- داشتن اختيار وفرصت – احساس مسئوليت
در ارتباط با محيط شغل: داشتن همكاري سازگار- شرايط كار مطلوب- شغل مشترك – كار در منزل
اصطلاحاتي كه در اين آيين نامه به كار رفته است داراي تعاريف زير مي باشد:
1-1-دانشگاه:منظور از دانشگاه در اين آئين نامه و پیوستهای آن دانشگاه تهران و موسسات وابسته مي-باشد.
2ـ1ـ هيأت امنا: به موجب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير قوانين جاري بالاترين مرجع تصميم گيري و تصوي

ب ضوابط داخلي دانشگاه تهران است.
3ـ1ـ هيأت رئيسه: مرکب از رئيس و معاونان دانشگاه است و اختيارات آن به موجب قوانين موجود و مصوبات هيأت امنا تعيين و تنظيم مي گردد.
4-1- استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت در دانشگاه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني دانشگاه.
1ـ4ـ1ـ مستخدم رسمي : كسي است که به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي جداول حقوق موضوع ماده 21 این آیین نامه براي تصدي يكي از پستهاي ثابت سازماني دانشگاه استخدام شده باشد.
2ـ4ـ1ـ مستخدم پيماني: كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص در دانشگاه استخدام شده باشد .
5-1-خدمت: عبارت است از اشتغال به كاري كه مستخدم به موجب حكم يا قرارداد مكلف به انجام آن مي گردد.
6ـ1ـ شغل: عبارت است از مجموعه وظايف و مسؤوليت هاي مرتبط و مستمر مشخصي كه از¬سوي دانشگاه به عنوان كار واحد شناخته مي شود و توسط یک نفر انجام می شود.
7-1- پست ثابت سازماني : محلي است در تشكيلات و ساختار دانشگاه که به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد،در نظر گرفته مي شود .
8ـ 1ـ پست موقت سازماني : پستهايي كه جنبه استمرار ندارند به عنوان پست موقت شناخته مي شوند و استخدام افراد به¬طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .
9-1- کارمندان: به كاركنان غير هيأت علمي اطلاق مي¬شود که به موجب حکم صادره و يا قرارداد منعقده به صورت رسمي و

يا پيماني در دانشگاه خدمت مي نمايند و به لحاظ ارتباط اختصار کارمند نامیده می شوند.
10 ـ1ـ حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيت دار دانشگاه به كارمندان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط. فت حقوق يا حق الزحمه براي مدت مندرج در قرارداد, کاري را انجام مي دهد .
12-1- حقوق يا دستمزد: عبارت است از مبلغي كه بر اساس سطح شغل, اهميت وظايف, تحصيلات و سابقه خدمت در ازاء انجام كار در چارچوب ضوابط مقرر در فصل¬چهارم اين آيين¬نامه به كارمند تعلق مي گيرد .
13-1- فوق¬العاده و مزايا: عبارت است از وجوهي كه به موجب مفاد اين آيين نامه به طور مستمر و يا غير مستمر علاوه بر حقوق به كارمند پرداخت مي گردد, از قبيل فوق¬العاده مأموريت, فوق¬العاده شغل, فوق¬العاده بدي آب و هوا, فوق¬العاده محروميت از تسهيلات زندگي, فوق¬العاده محل خدمت, فوق¬العاده سختي كار, فوق¬العاده نوبت كاري, فوق¬العاده معاضدت حقوقي و فوق¬العاده اضافه كاري و ......
14-1- انتصاب: عبارت است از گماردن كارمند به يكي از پستهاي سازماني بر اساس شرايط احراز شغل مندرج در طرحهاي طبقه بندي مشاغل که در فصل ..... این آیین نامه ارائه خواهد شد.
15 -1- طبقه شغلي: عبارت است از يك يا چند پست كه از نظر وظايف، مسؤوليتها و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند به نحوي كه :
الف- به همه آنها بتوان عنوان واحدي داد.
ب- شرايط احراز و تصدي همه آنها از نظر معلومات ,مهارت ,تحصيلات و تجربه يكسان باشد .
ج- هنگام استخدام و انتخاب كارمند براي تصدي همه آنها بتوان يك نوع تست يا آزمون به كار برد .
د- از لحاظ ارزش بتوان براي همه آنها حقوق يكسان در نظر گرفت و همه آنها را به گروه حقوقي واحدي تخصيص داد .
16-1- رشته شغلي: عبارت است از يك يا چند طبقه شغلي كه از لحاظ نوع كار يکسان و مشابه محسوب مي شوند, اما از نظر ارزش و اهميت و صعوبت انجام كار داراي سطوح و مراتب مختلف مي باشند .
17-1- رسته: مجموعه رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ فعاليت و نوع كار و حرفه وابستگي نزديك دارند مانند رسته آموزشي، فرهنگي, پژوهشي و امور اجتماعي.
18-1- گروه: مشخص كننده سطوح مختلف طبقات شغلي است كه حداقل و حداكثر حقوق طبقات شغلي مربوط را تعيين مي نمايد.
19-1- طبقه بندي مشاغل: اصطلاحي است كه براي يك نظام متحد الشكل در زمينه طبقه بندي پستهاي سازماني در دانشگاه به كار مي رود و شامل مشخصات طبقات شغلي و همچنين مقررات و دستور العمل ها و آيين نامه اجرايي مربوط به آن مي باشد.
20-1- ارزشيابي مشاغل: عبارت است از سنجش درجه اهميت و ارزش يك طبقه شغلي در مقام مقايسه با طبقات شغلي ديگر به منظور تعيين موقعيت نسبي طبقات شغلي در طرح طبقه بندی مشاغل و همچنين تخصيص آنها به گروههاي جدول حقوق .
21-1- شغل جديد: عبارت است از شغلي كه به فهرست طبقات شغلي مصوب افزوده مي¬شود.
شغل جديد ممكن است از ادغام دو يا چند طبقه شغلي موجود و يا بر اثر ايجاد پستهاي سازماني جديد ايجاد شود كه وظايف و مسؤوليتهاي آنها منطبق با شرح طبقات مصوب نيست و در نتيجه تخصيص آنها ايجاد شغل جديد را ايجاب مي كند, به وجود آيد.
22-1- حذف شغل: عبارت است از حذف يكي از طبقات شغلي مصوب به دليل حذف يا از بين رفتن وظايف و پستهاي طبقه مزبور.
23-1- ارتقاء گروه: عبارت است از انتصاب کارمند و گماردن وي به پست يا شغل مستمري كه طبقه شغلي آن در گروه بالاتر به دلیل کسب تجربه و یا اخذ مدرک مقطع تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی قرار دارد .
24-1- تنزل گروه: عبارت است از تغيير شغل کارمند و گماردن وي به شغلي كه در گروه پايين تر قرار دارد.
25-1- شرح طبقه شغلي: عبارت است از شرح مکتوب و مدوني كه حاوي مشخصات اصلي و اساسي شغل مي باشد. هر شرح طبقه شغلي حاوي عنوان طبقه, شماره تشخيص, تاريخ تصويب, تعريف, نمونه وظايف و مسؤوليتها و شرايط احراز شغل مي باشد.
26-1- شغل تخصصي: شغلي است که تصدي آن به اعتبار ماهيت وظايف و هدفهاي دانشگاه ماهيتاً مستلزم انجام مطالعات و بررسي هاي مستمر علمي و تخصصي است و علاوه بر داشتن تحصيلات ليسانس و بالاتر در يك رشته تخصصي مستلزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته مي باشد.
27-1- شرح وظايف پست سازماني: عبارت است از شرح مدوني كه وظايف و مسؤوليتها و اختيارات شاغل را روشن مي سازد و رابط

ه سازماني كارمند را با سرپرست و كارمندان تحت نظارت وي مشخص مي نمايد.
28-1- انتقال: عبارت است از تغيير محل خدمت از دانشگاه يا مؤسسات تابعه به وزارتخانه ها، سایر دانشگاهها و موسسات

آموزش عالی و پژوهشی، مؤسسات و سازمانها يا شركت هاي دولتي و بالعكس با رعايت مقررات و موافقت دانشگاه و سازمان ذيربط.
29ـ1- مأموريت: عبارت است از:
1ـ محول نمودن شغل يا وظيفه اي موقت با حفظ پست سازماني براي مدت معين که ممکن است خارج از محل جغرافيايي خدمت باشد.
2ـ اعزام کارمند به طور موقت به ساير سازمانهای دولتی.
3ـ اعزام کارمند براي گذراندن دوره آموزشي يا کار آموزي در داخل يا خارج از کشور.
30-1-استعفاء: عبارت است از قطع رابطه استخدامي با دانشگاه بنا به درخواست كارمند و موافقت دانشگاه.
31-1- بازنشستگي: عبارت است از خاتمه خدمت در دانشگاه که به موجب حكم رسمي و با توجه به مقررات صندوق بازنشستگي مربوطه صورت مي¬گيرد.
32-1- از كارافتادگي: وضعيت كارمنداني است كه به موجب مقررات سازمان بازنشستگي يا سازمان تأمين اجتماعي قادر به انجام كار نبوده و از مستمري از كار افتادگي استفاده مي نمايند.
33-1- تعليق: عبارت است از بر كناري كارمند براي مدت معين، برابر مقررات مربوطه.
استخدام (ورود به خدمت )
استخدام در دانشگاه بر اساس نياز سازماني و پيشنهاد و موافقت بالاترين مقام دانشگاه پس از اخذ مجوز از هيأت امنا در چارچوب سهمیه های استخدامی ابلاغی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از طريق آزمون كتبي و مصاحبه با توجه به اصل شايستگي انجام مي¬شود.
داوطلبان استخدام بايد حائز شرايط زير باشند:
1-3- متدين بودن به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان پذيرفته شده دراصل سيزده قانون اساسي
2-3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3-3- عدم عضويت در گروهک هاي الحادي و ضد انقلاب.
4ـ3ـ داشتن حداقل 18 سال تمام و حد اكثر 35 سال سن؛ براي مشاغل تخصصي مورد نياز دانشگاه حداكثر سن به تشخيص هيات اجرايي اين آئين نامه (موضوع ماده 4) پس از تایید رئیس دانشگاه تا 40 سال قابل افزايش است و در موارد ويژه رئيس دانشگاه مي تواند مجوز جذب افراد بالاي 40 سال را به صورت موردي از هيأت امنا درخواست نمايد.
5-3- داشتن حداقل مدرك تحصيلي لیسانس (کارشناسی) و برای مشاغل تخصصی شامل گروه های ............ فوق ديپلم (كارداني).
6-3- نداشتن سوءپيشينه مؤثر كيفري.
7-3- عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون.
8-3- تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
9-3- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت دائم قانونی در صورت مشمول بودن.
10-3- دارا بودن شرايط احرازشغل(تحصيل, تجربه و ساير شرايط مورد نياز ).
11-3- موفقيت در مراحل پذيرش (آزمون , مصاحبه, گزينش, كار آموزي, دوره آزمايشي, و ...).
حدود اختيارات و نحوه انجام وظيفه و تركيب هيأت اجرائي آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان به موجب دستورالعملي كه به تصويب هيأت امناء دانشگاه خواهد رسيد تعيين مي گردد.
استخدام در دانشـگاه به دو صـورت انجام مي پذيرد:
الف - استخدام ثابت يا رسمي (تمام وقت و با حكم مقام ذيصلاح)
ب- استخدام موقت يا پيماني (تمام وقت به مدت محدود با عقد قرارداد).
تبصره: به کارگيري افراد در قالب قراردادهاي کار معین براي مدت معين به صورت موقت (نيمه وقت يا تمام وقت) با رعايت ش

رايط قانون کار در سقف تعداد افراد مصوب هیات امنا و با رعایت و لحاظ در بودجه تفصیلی دانشگاه بلامانع مي باشد.
دانشگاه مي¬تواند وضعيت استخدام کارمنداني را که قبل از 24/6/1381 به استخدام پيماني درآمده اند با شرايط ذيل به رسمي تبديل نمايد:
1ـ کارکنان داراي ديپلم متوسطه و حداقل 8 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور.
2ـ کارکنان داراي مدرک فوق ديپلم و ليسانس و حداقل 5 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور.
3ـ کارکنان داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر و حداقل 3 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور.
داوطلباني كه در آزمون و مصاحبه استخدام رسمي پذيرفته مي¬شوند و يا کارمنداني که از پيماني به رسمي تبديل وضعيت مي يابند الزاماً يك دوره آزمايشي را طي خواهند کرد که مدت آن حداقل يكسال و حداكثر دو سال خواهد بود.
دانشگاه در طول دوره آزمايشي رفتارهاي شغلي و عملكرد كارمندان را مورد ارزيابي قرار مي دهد و چنانچه در طول دوره

آزمايشي و يا در خاتمه آن كارآيي و شايستگي فرد مورد تأييد قرار نگيرد, به خدمت وي خاتمه داده خواهد شد و دانشگاه به استثناي پرداخت حقوق دوره آزمايشي و وجوه مرخصي متعلقه هيچگونه تعهدي نسبت به وي نخواهد داشت. چنانچه كارمند رابطه شغلي را قطع نمايد, فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره: حقوق دوره آزمايشي مطابق ضوابط مقرر در اين آيين نامه تعيين و پرداخت مي شود و اين مدت از هر لحاظ جزو سابقه خدمت محسوب مي گردد.
دانشگاه مي تواند براي انجام پروژه هاي تخصصي خود از خدمات افراد براي كار مشخص در مدت معين و محدود با تنظيم قرارداد و بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد, اين گونه افراد تابع مفاد مندرج در قرارداد منعقده خواهند بود و در پايان مدت قرارداد, دانشگاه هيچگونه تعهدي جز آنچه در قرارداد قيد گرديده است نخواهد داشت. اعاده به خدمت كارمندان مستعفي فقط براي يكبار به شرط داشتن مجوز استخدام و نياز سازمـاني, و عدم تجاوز سن آنان از 40 سال به پيشنهاد هیات اجرایی آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان و تأييد و موافقت بالاترين مقام دانشگاه بلا مانع مي باشد.
دانشگاه مي¬تواند پس از اخذ مجوز از هيأت امنا نسبت به جذب و استخدام افراد زير بدون نياز به برگزاري آزمون اقدام نمايد.
الف ـ برگزيدگان آزمون سراسري کارشناسي ارشد سازمان سنجش و آموزش كشور، به ازاي هر پنجاه نفر پذيرفته شده در هر رشته حداکثر سه نفر به ترتيب امتيازات علمي پس از فراغت از تحصيل.
ب ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي و تخصصي رسمي کشور، با داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي.
ج ـ مخترعين و مکتشفيني که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذي¬ربط به ثبت و به تأئيد وزارت علوم,تحقيقات و فناوري رسيده است و برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره خوارزمي و جشنواره هاي معتبر همتراز آن كه مورد تأئيد وزارت متبوع باشدبا داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي.
د ـ رتبه هاي اول دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر که از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کشور پذيرش گرديده اند (با ورودي مشترک).
هـ ـ فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي دانشگاههاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي گردد، حائز رتبه هاي ذيل شده باشند:
1ـ رتبه هاي کل زير 500 براي رشته رياضي فيزيک.
2ـ رتبه هاي کل زير 250 براي رشته علوم تجربي.
3ـ رتبه هاي کل زير 100 براي رشته علوم انساني.
4ـ رتبه هاي کل زير 10 براي رشته هنر.
تبصره: اين گونه فارغ التحصيلان در صورتي مي توانند از امتياز نخبه بودن بهره مند شوند که معدل کل آنها در مقطع کارشناسي از 15 کمتر نباشد.
كارمنداني كه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني موقت به مدت محدود و مشخص به خدمت دانشگاه درآمده و يا درآيند, مشمول مقررات اين آيين نامه بوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود .به كارگيري اتباع بيگانه و شرايط آن تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود .
دانشگاه مي¬تواند در صورت نياز از خدمات كارمندان ساير دستگاهها, سازمانها و شركتهاي دولتي براي مدت معين با رعايت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده کند و يا حسب درخواست, كارمندان خود را به اين قبيل مؤسسات و سازمانها و شرکتها مأمور نمايد. حقوق و مزاياي کارمندان مأمـور بـر اسـاس نظام حقـوق و دستمـزد دانشگاه پرداخت مي¬گردد.
انتصاب، ارزشيابي، تغيير شغل و آموزش
انتصاب كارمند براساس لياقت، شايستگي، كارداني، استعداد، رشد فکري و تجارب مكتسبه در مشاغل مورد تصدي و احراز شرايط شغل و گذراندن دوره¬هاي آموزشي مربوط صورت مي¬پذيرد.


تغيير و ارتقاء شغل كارمندان در صورتي امكـان¬پذير است كه علاوه بر نياز سازماني و احراز شرايط (تجربه و تحصيل) و گذراندن دوره¬هاي آموزشي مربوط، عملكرد و رفتارهاي شغلي آنان نيز رضايت بخش باشد.
نحوه ارتقاء گروه كارمندان با در نظر گرفتن ارزش كار, ميزان مسؤوليتها, اهميت وظايف, سوابق تجربي, تحصيلات و ارزشيابي شاغلين (براساس جداول پيوست) تعيين خواهد شد. کارمندانی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا می شوند از دو گروه بالاتر از کارمندان شاغل مشابه برخوردار می شوند و با حفظ حالت اشتغال بر اساس گروه تعیین شده کماکان از افزایش سنواتی سالانه برخوردار خواهند شد.
در موارد زير به کارمندان دانشگاه تا دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء مي¬گردد:
الف - مديران.
ب - كارمنداني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
دانشگاه مي بايد در فواصل معين (سالانه) كارمندان خود را مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي آنان منعکس سازد. اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت که در تعيين استحقاق کارمند براي ارتقاء، انتصاب، تغيير شغل، افزايش حقوق و مزايا، اعطاي اضافه حقوق ساليانه، پاداش و اعزام به دوره¬هاي آموزشي مورد استفاده واقع گردد.
دانشگاه با توجه به نياز و به منظور ارتقاء سطح دانش و بينش و اطلاعات شغلي كارمندان و ايجاد مهارتها و توانمنديهاي لازم در انجام امور محوله و پرورش نيروي انساني ماهر برنامه هاي آموزشي وكار آموزي لازم را براي تصدي مشاغل مختلف به مورد اجرا خواهد گذاشت و يا کارکنان خود را به اين منظور به مأموريت آموزشي كه در قالب دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت تدوين گرديده و ممكن است به صورت قبل از خدمت يا ضمن خدمت و شركت د ردوره هاي آموزشي داخل و يا خارج دانشگاه برگزار گردند اعزام خواهد كرد.
طبقه بندي و نظام پرداخت
حقوق مبناي کارمندان رسمي و پيماني برابر است با حاصل ضرب، ضريب حقوق كه در هر سال توسط هيأت دولت اعلام ميگردد, در عدد مبناي گروه مربوط به شرح جدول زير:

گروه عدد مبنا
1 400
2 450
3 500
4 560
5 620
6 680
7 740
8 810
9 880
10 950
11 1020

عدد مبناي گروه هاي بالاتر به ترتيب با افزايش 70 ريال به عدد مبناي گروه ماقبل مشخص مي گردد.
مشاغل دانشگاه به طور كلي به 4 رسته شغلي به شرح ذيل تقسيم مي¬شوند که شرایط احراز و شرح وظایف شغلی آن مطابق پیوست شماره ..... می باشد:

1-مشاغل رسته آموزشي, فرهنگي, پژوهشي و امور اجتماعي:
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
كارشناس امور ورزشي 9 17-9
كاردان امور ورزشي 6 13-8


كارشناس امور پژوهشي 9 17-9
كاردان امور پژوهشي 6 13-8
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه 9 17-9
كاردان امور فرهنگي و فوق برنامه 6 13-8
كارشناس برنامه ريزي امور تربيتي 9 17-9
كارشناس خدمات آموزشي 9 17-9
كاردان خدمات آموزشي 6 13-8
كارشناس همكاريهاي بين المللي دانشگاهي 9 17-9
كاردان همكاريهاي بين المللي دانشگاهي 6 13-8
بررسي كتاب 9 17-9
كتابدار 10 17-8
مصحح 6 13ـ8
كارشناس آثار تاريخي 9 17ـ9
كاردان آثار تاريخي 6 13ـ8
باستان شناس 9 17ـ9
متصدي مرمت اسناد 6 13ـ8
كارشناس سمعي و بصري 9 17ـ9
كاردان سمعي و بصري 6 13-8
كارشناس امور هنري 9 17-9
كاردان امور هنري 6 13-8
عكاس و فيلمبردار 6 13-8
كارشناس حقوقي 9 17-9
كاردان حقوقي 6 13-8
كارشناس روابط عمومي 9 17-9
كاردان روابط عمومي 6 13-8
موزه دار 10 17ـ8
عکاس و فيلمبردار 8 15ـ8
كارشناس روابط بين المللي 9 17-9
كاردان روابط بين المللي 6 13-8


كارشناس آمار موضوعي 9 17-9
كاردان آمار 6 13-8
كارشناس مطالعات اجتماعي 9 17-9
كاردان مطالعات اجتماعي 6 13-8
مربي آموزش فني و حرفه اي 6 13-8
كودكيار 10 17-8
كارشناس حفاظت و مرمت آثار تاريخي 9 17-9
كاردان حفاظت و مرمت آثار تاريخي 6 13-8


مددکار اجتماعي 9 17ـ9
کارشناس بازرگاني داخلي 9 17ـ9
کاردان بازرگاني داخلي 6 13ـ 8
کارشناس بازرگاني خارجي 9 17ـ9
کاردان بازرگاني خارجي 6 13ـ 8


2- مشاغل رسته اداري و مالي :
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
كارشناس امور اداري 9 17-9
كاردان امور اداري 6 13-8
كارشناس و بودجه 9 17-9
كاردان برنامه و بودجه 6 13-8
كارشناس بررسي استاد و مدارك 9 17-9
كاردان بررسي اسناد و مدارك 6 13-8
مترجم 9 17-9
مدير اداري و مالي 7 17-11
مسؤول خدمات اداري 6 13-8
كارگزين 10 17-8
مأمور حراست 10 17-8
مسؤول دفتر 8 15-8
رئيس دفتر 8 17-10
مسؤول گزينش 10 17-8
مسؤول چاپ و انتشارات 10 17-8
مسؤول خدمات مالي 5 12-8
كاردان انبارهاي تخصصي 6 13-8
حسابدار 10 17-8

 

3- مشاغل رسته خدمات بهداشتي و درماني :
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
كارشناس امور رواني 9 17-9
كارشناس بينايي سنجي 9 17-9
كاردان بينايي سنجي 6 13-8
كارشناس شنوايي سنجي 8 16-9
كاردان شنوايي سنجي 6 13-8
بهداشت كار دهان و دندان 9 16-8
كاردان دامپزشكي 6 13-8
پرستار 10 17-8
ماما 9 17-8
بهيار 6 13-8
كارشناس بهداشت محيط 9 17-9
کارشناس امور دارويي 9 17ـ9
كاردان امور دارويي 6 13-8
كارشناس تغذيه و کنترل مواد غذايي 9 17-9
كاردان تغذيه و کنترل مواد غذايي 6 13-8
كارشناس راديولوژي 9 17-9
كاردان راديولوژي 6 13-8
كارشناس آزمايشگاه 9 17-9
كاردان آزمايشگاه 6 13-8
مسؤول پذيرش و مدارك پزشكي 9 16-8
پزشك 7 17-11
دندانپزشك 7 17-11

4ـ مشاغل رسته فني، تخصصي و کشاورزي:
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
هواشناس 9 17ـ9


كاردان هواشناس 6 13ـ8
كارشناس فني هواشناس 9 17ـ9
كاردان فني هواشناس 6 13ـ8
مهندس راه و ساختمان 9 17ـ9
كاردان راه و ساختمان 6 13ـ8
آرشيتكت 9 17ـ9
كارشناس شهر سازي 9 17ـ9
مهندس برق 9 17ـ9
كاردان برق 6 13ـ8
مهندس مكانيك 9 17ـ9
كاردان مكانيك 6 13ـ8
مهندس تأسيسات 9 17ـ9
کاردان تأسيسات 6 13ـ8
کارشناس ارتباط و مخابرات 9 17ـ9
کاردان ارتباط و مخابرات 6 13ـ8
زمين شناس 9 17ـ9
كاردان زمين شناس 6 13ـ8
نقشه بردار 9 17ـ9
كاردان نقشه بردار 6 13ـ8
نقشه كش 6 13ـ8
كارتوگراف 9 17ـ9
كاردان كارتوگراف 6 13ـ8
كارشناس آزمايشگاه فيزيك و شيمي و مكانيك خاك 9 17ـ9
كاردان آزمايشگاه فيزيك و شيمي و مكانيك خاك 6 13ـ8
كارشناس ژئوفيزيك 9 17ـ9
كاردان ژئوفيزيك 6 13ـ8
كارشناس آموزش فني و حرفه اي 9 17ـ9
كاردان آموزش فني و حرفه اي 6 13ـ8
تحليل گر سيستم 9 17ـ9
كارشناس بانكهاي اطلاعاتي 9 17ـ9
كارشناس مستند سازي و متون فني 9 17ـ9
برنامه نويس سيستم 9 17ـ9
برنامه نويس كاربردي 9 16ـ8


كارشناس شبكه 9 17ـ9
كارشناس امور فرابري داده ها 9 17ـ9
كارشناس سخت افزار 9 17ـ9
کاردان سخت افزار 6 13ـ8
كارشناس جمع آوري اطلاعات 9 17ـ9
کاردان فرابري داده ها 6 13ـ8
اپراتور 6 12ـ7
كارشناس ترويج كشاورزي 9 17ـ9
كاردان ترويج كشاورزي 6 13ـ8
كارشناس بررسي آفات و بيماريهاي گياهي 9 17ـ9
كارشناس آزمايشگاه كشاورزي 9 17ـ9
كاردان آزمايشگاه كشاورزي 6 13ـ8
كارشناس خاكشناسي و حاصلخيزي خاك 9 17ـ9
كارشناس اصلاح نباتات و زراعت 9 17ـ9
كاردان دامپروري 6 13ـ8
كارشناس جنگل و مرتع 9 17ـ9
كاردان جنگل و مرتع 6 13ـ8
كارشناس محيط زيست 9 17ـ9
كاردان محيط زيست 6 13ـ8
كارشناس امور باغباني 9 17ـ9
كاردان امور باغباني 6 13ـ8

مشاغل مربوط به هر يك از رسته¬هاي شغلي براساس اهميت وظايف و مسؤوليتها، سهولت و صعوبت كار به تفكيك سطوح شغلي موضوع ماده 21 به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد. نظام پرداخت مبتني بر خصوصيات شغل و شاغل بوده و حقوق و دستمزد كارمندان براساس رسته شغلي مورد تصدي تعيين مي¬گردد. ضریب ریالی حقوق مبنای موضوع این ماده از تاریخ 1/1/85 به میزان 432 ریال و در تاریخ 1/1/86 به میزان 454 ریال اعلام می گردد . ضریب ریالی حقوق سالهای بعد بر پایه حداقل حقوق مصوب هیات محترم وزیران تعیین خواهد شد.
حقوق کارمندان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول حداقل 6 ماه آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد:
(ضريب افزايش سنواتي +1 ) * حقوق سال قبل = حقوق هر سال
تبصره: ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3 ، 4 و 5 درصد با توجه به معيار ذيل خواهد بود:
ـ نمره ارزشيابي سالانه 90 تا 100 امتياز ضريب افزايش سنواتي 5%
ـ نمره ارزشيابي سالانه 70 تا 89 امتياز ضريب افزايش سنواتي 4%
ـ نمره ارزشيابي سالانه 50 تا 69 امتيـاز ضـريب افزايش سنـواتي 3%
ميزان فوق العاده شغل كارمندان شاغل حداقل برابر با 90%حقوق مبناي گروه مربوط تعيين مي گردد که با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبناي آنان بر مبنای جدول زیر قابل افزايش است.

شغل


سطح رسته کارشناسي و همتراز کارداني و همتراز تکنيسين و
کمک کارشناس و همتراز ساير مشاغل
گروه ورودي 9 گروه ورودي 8
اداري و مالي ـ فرهنگي و آموزشي ـ امور اجتماعي 140 درصد 130 درصد 105 درصد 95 درصد 90 درصد
فني و مهندسي ـ کشاورزي و محيط زيست ـ بهداشتي و درماني 140 درصد 130 درصد 105 درصد 95 درصد 90 درصد
فرابري داده ها 150 درصد 150 درصد ـــــ 95 درصد ــــ
رشته شغلي برنامه نويس کاربردي از گروه هشت به بالا 135 درصد
خدمات ــــ ــــ ــــ ــــ 90 درصد
فوق¬العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر رقم هاي موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبنا به شرح زير قابل افزايش است:
1- مدير كل 25%
2-معاون مدير كل 20%


3-رئيس اداره ـ گروه - بخش 15%
4-معاون اداره 10%
5-کارشناس مسئول 5%
به منظور جبران مسؤوليت مديران و جذب و نگهداري آنان و کارشناسان و ساير کارمندان، فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده جذب به شرح زير به آنان پرداخت مي گردد:
ـ مديرکل 85% حقوق و فوق العاده شغل
ـ معاون مديرکل 75% حقوق و فوق العاده شغل
ـ رئيس اداره، کارشناس و عناوين مشابه 65% حقوق و فوق العاده شغل
ـ ساير مشاغل 50% حقوق و فوق العاده شغل
ضمناً ملاک محاسبه فوق العاده جذب مشمولين اين ماده، تفاوت حداقل دريافتي و حداقل حقوق کارمندان (موضوع مصوبات هيأت وزيران) خواهد بود.
به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص کارشناسي و مديريت که داراي شرايط لازم براي ارتقا به سطوح کارشناس ارشد ، کارشناس خبره و کارشناس عالي مي باشند فوق العاده ويژه اي به شرح زير علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت است. ضمناً امتيازات مربوط به عوامل خاص با تصويب هيأت رئيسه به امتيازات کارشناسان افزوده خواهد شد:
الف ـ متخصصيني که امتياز سطح کارشناس ارشد (حداقل 600 امتياز) را کسب نموده اند برابر 35% حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ب ـ متخصصيني که امتياز سطح کارشناس خبره (حداقل 1100 امتياز) را کسب نموده اند برابر 55% حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ج ـ متخصصيني که امتياز سطح کارشناس عالي (حداقل 1600 امتياز) را کسب نموده اند برابر 75% حقوق و فوق¬العاده شغل و فوق¬العاده جذب.
به کليه كارمندان رسمي و پيماني دانشگاه که حكم كارگزيني دارند مطابق فرمول زير فوق العاده اي ثابت تحت عنوان فوق العاده خاص تعلق مي گيرد:
](حقوق مبناي مربوطه * ضريب فوق العاده خاص)+ (تفاوت تطبيق حقوق + فوق¬العاده شغل (موضوع ماده 26) + افزايش سنواتي + حقوق مبنا گروه مربوطه سال قبل)* ضريب جذب[= فوق العاده خاص

نوع رسته شغلي ضريب فوق العاده خاص
رسته بهداشت و درمان ( پزشك متخصص ) 5
رسته بهداشت و درمان ( پزشك عمومي ) 5/3
ساير رسته ها 5/2

حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس، که در زمان شروع اجراي اين آيين نامه در مشاغل آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند همتراز هستند مي¬تواند تا 80درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاه با سوابق مشابه افزايش يابد. مشروط بر اينكه از فوق¬العاده ويژه كارشناسي ارشد, خبره و عالي استفاده ننمايد.
در صورتي که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول اين آيين نامه پس از تطبيق وضعيت استخدامي با مقررات اين دستورالعمل از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه برابر قوانين و مقررات مورد عمل قبلي مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد. هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل اينگونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.
ساير فوق¬العاده¬ها و هزينه¬ها
به كارمندان مشمول موضوع بند 1-29-1 كه به مأموريت اعزام مي¬گردند از تاريخ حركت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بيش از 30 كيلومتر باشد فوق¬العاده مأموريت روزانه و هزینه سفر مشتمل بر غذا، اسکان، ایاب و ذهاب، بلیط هواپیما، اتوبوس، قطار یا سایر وسایط نقلیه پرداخت مي¬گردد.
به كارمنداني كه به موجب حكم رسمی محل ثابت جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي¬كند، هزينه نقل مكان پرداخت مي¬شود. كارمنداني كه با تصويب هيأت رئيسه به صورت مأموريت به خارج از كشور اعزام مي¬شوند ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي ريالي، مطابق ضوابط مقرر فوق¬العاده اشتغال خارج از كشور دريافت خواهند كرد. به كارمنداني كه برحسب ضرورت و بر اساس مـوافقت مقام صلاحیت دار دانشگاه به منظور انجام کار اضافي بعـد از وقت اداري انجـام وظيفـه مي¬نمايند، فوق¬العاده اضافه كار مطابق ضوابط مقرر پرداخت مي¬گردد. كمك هزينه¬هاي خدمات رفاهی شامل : آمد و رفت کارکنان، غذا، مسكن و ساير كمكهاي نقدي و غير نقدي مطابق ضوابط مقرر قابل پرداخت مي¬باشد.
كمك هزينه عائله مندي و اولاد كارمندان مشمول اين آيين نامه به شرح زير قابل پرداخت مي باشد:
1ـ به هر يک از كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين آيين نامه كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل 75درصد حداقل حقوق مبناي جدول حقوقي اين آيين نامه به عنوان كمك هزينه عائله مندي.


2ـ به هر يک از کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين آيين نامه كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي

هر فرزند (حد اكثر تا سه فرزند )ماهيانه معادل (14%) حداقل حقوق مبناي جدول حقوقي اين آيين نامه به عنوان كمك هزينه اولاد.
3ـ فرزندان كارمندان متوفاي مشمول اين آيين نامه که کمتر از 20 سال تمام سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.
4ـ حداكثـر سـن براي اولادي كه از مـزاياي اين مـاده استفــاده مي¬كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط, 25 سال تمام براي اولاد ذ

كور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود.
5ـ كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري¬بگير مشمول اين آيين¬نامه كه خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان مي¬باشند نيز از مزاياي كمك هزينه عائله¬مندي و كمك¬هزينه اولاد بهره¬مند مي¬گردند.
در پايان هر سال به میزان مصوبه هیات محترم وزیران به کليه کارمندان عيدي به تناسب ماههاي خدمت در طول یک سال قابل پرداخت مي باشد.
دانشگاه مي¬تواند به منظور جبران خدمات و قدردانی از زحمات کارمندان در پايان هر سال حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مستمر با تأييد و تصويب هيأت رئيسه مبلغي به عنوان پاداش پرداخت نمايد. با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب هیات امنا دانشگاه می تواند حداکثر برابر یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر پاداش مصوب هیات رئیسه پرداخت نماید.
دانشگاه می تواند در صورت لزوم و استحقاق کارمندان فوق العاده های دیگری نظیر موارد ذیل پرداخت نماید.
1-40- فوق العاده سختی کار
2-40- فوق العاده بدی آب و هوا
3-40- فوق العاده محل خدمت
4-40- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
5-40- فوق العاده کشیک ، فنی و نوبت کاری
6-40- فوق العاده مضاعدت قضایی
ماده 41 : کلیه ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده ها و هزینه های مندرج در این فصل به شرح پیوست شماره 00000 خواهد بود.

امور رفاهي , بيمه و مرخصي ها
مرخصي استحقاقي ساليانه کارمندان به ازاء هر سال خدمت 30 روز كاري با استفاده از حقوق، فوق¬العاده¬ها و مزايا مي¬باشد که در صورت عدم استفاده کارمند قابل ذخيره خواهد بود. در صورتي كه مدت خدمت كارمند كمتر از يكسال باشد به تناسب ماههاي خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده خواهد كرد. حفظ شغل كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي¬باشد و در اين مدت وظايف او به كارمندان ديگر محول مي¬گردد.
تمديد مرخصي كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي است در صورت داشتن استحقاق مرخصي با موافقت مسؤول مربوطه بلامانع مي¬باشد.
چنانچه موافقت با تمديد مرخصي كتباً به درخواست كننده ابلاغ نگردد، كارمند موظف است در پايان مرخصي در محل خدمت حضور يابد و در صورت عدم مراجعه و عدم اثبات عذر موجه, برابر مقررات و ضوابط مربوط با وي رفتار خواهد شد.
کارمندان دانشگاه براي استفاده از مرخصي استحقاقي مي بايد تقاضاي كتبي خود را ارائه نمايند و پس از صدور حکم مرخصي مجاز به استفاده از آن مي باشند. حداکثر مدت استفاده از مرخصي استحقاقي در صورت داشتن ذخيره مرخصي 4 ماه در سال خواهد بود. در صورتي که رئيس اداره با تمديد مرخصي استحقاقي کارمند موافقت نداشته باشد کارمند مکلف است در پايان مدت مرخصي در محل کار خود حاضر شود. در صورتي كه رابطه استخدامي كارمند با دانشگاه به هر دليل قطع گردد، حقوق و مزاياي

مدت مرخصي استحقاقي ذخيره شده به وي و در صورت فوت, به مأخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي کارمند به ورّاث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
هر يك از كارمندان مي¬توانند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصي با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصي سا

عتي در خلال ساعات اداري استفاده نمايند. اين مدت جزء مرخصي استحقاقي سالانه منظور خواهد شد. حداکثر ميزان مرخصي ساعتي كارمند در طول روز حداکثر 4 ساعت و در طی ماه حداکثر 8 ساعت می باشد و در طول سال نبايد از معادل 12 روز تقويمي تجاوز نمايد. دانشگاه مي¬تواند حسب درخواست كارمنداني كه مرخصي استحقاقي ذخيره شده دارند با تأييد رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي در پايان هر سال مرخصي ذخيره شده آنان را بازخريد نمايد.(درصورت درج در لایحه خدمات کشوری مورد تایید می باشد)
كارمندان دانشگاه درموارد ذيل حق برخورداري از سه روز کاري مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه را دارند:
الف ـ ازدواج دائم.
ب ـ فوت بستگان درجه يک (همسر، فرزندان، پدر و مادر).
كارمندان دانشگاه در صورت ابتلا به بيماري¬هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند نمود. اين مدت از حداكثر "12" روز متوالي يا متناوب در سال (هر نوبت سه روز) تجاوز نخواهد كرد. در خصوص مازاد بر مدت مذكور با نظر کميسيون پزشکي دانشگاه و مطابق مقررات و ضوابط قانوني به شرح پیوست شماره ..... رفتار می گردد حقوق و مزاياي کارمندان در مدت مرخصي استعلاجي مطابق مقررات و ضوابط قانوني به شرح پیوست شماره ..... پرداخت مي گردد.كارمندان زن مي¬توانند از مرخصي بارداري و زايمـان طبق مقررات عمومي استفاده نمايد.چنانچه ايام استراحت و درمان هر يک از كارمندان براثر بيماري به تشخيص و گواهي مرجع پزشكي دانشگاه ادامه يابد و مستلزم پرداخت حقوق كامـل به آنان نباشـد دانشگاه مي¬تواند به کارمندان مشمول صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي تا سقف حقوق و مزاياي كامل به مدت دو ماه در سال پرداخت نمايد.افزايش مدت مقرر در اين ماده در صورت ادامه بيماري با ارائه گواهي مرجع پزشكي دانشگاه و تأييد و موافقت رئيس دانشگاه و يا مقام مجاز از طرف وي حداكثر تا چهار ماه در سال بلامانع مي¬باشد.کارمندان دانشگاه در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي ذخيره شده با تأييد و موافقت رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي مي توانند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.ميزان استفاده از مرخصي بدون حقوق سه ماه در سال و در طول مدت خدمت 3 سال تمام خواهد بود و با تشخيص رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان استفاده بيش از 3 ماه نيز با رعايت سقف مدت ياد شده ميسر خواهد بود.مدت مرخصي بدون حقوق جزو سابقه خدمت محسوب نمي گردد مگر اینکه برای ادامه تحصیل و مشروط به پرداخت کسورات بازنشستگی باشد.كارمندان دانشگاه و عائله تحت تكفل آنان از لحاظ تأمين شروط بهداشت و درمان مشمول مقررات سازمان بيمه خدمات درماني و يا سازمان تأمين اجتماعي حسب مورد مي¬باشند.در اجراي بندهاي 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسي، بانوان کارمند رسمي و پيماني مي توانند در صورت موافقت رئيس دانشگاه و يا مقام مجاز از طرف وي از خدمت نيمه وقت مطابق با دستور العمل پیوست شماره ..... استفاده نمايند.
تكاليف و مقررات انضباطي
كارمندان موظفند دستورات مقامات مافوق خود را در حدود قوانين و مقررات رعايت نمايند.
چنانچه كارمند امر مقام مافوق را خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين به مقام ما فوق اطلاع دهد و در صورتيكه مقام مافوق اجراي دستور را مجدداً به صورت کتبي تأييد نمود موظف به انجام آن خواهد بود.
كارمندان دانشگاه مكلفند در ساعات كار تعيين شده در محل خدمت خود حضور يابند و وظايف محوله را انجام دهند.ساعت كار كارمنـدان دانشگاه 40 ساعت در هفتــه مي باشد.
شروع و خاتمه کار واحدهای مختلف دانشگاه در هر محل و در هر فصل از سوی رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی تعیین و ابلاغ می گردد و کارمندان مکلف به رعایت آن می باشند. خودداري از اقدامي كه مقررات اداري دانشگاه انجام آن را مقرر كرده باشد و يا مبادرت به اقدامي كه مقررات اداري انجام آن را منع كرده باشد تخلف محسوب مي¬شود و با متخلف مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري رفتار خواهد شد. كارمندان دانشگاه موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مدارك دانشگاه كه در اختيار آنان قرار داده شده است مي¬باشند و در صورت وارد نمودن ضرر و زيان، و يا افشاي اسناد, خسارت مربوطه برابر مقررات از آنان اخذ مي¬شود. در صورت بروز اختلاف در اين گونه موارد رأي مرجع ذيصلاح قانوني ملاک و مورد اتباع طرفين خواهد بود.
پايان خدمت و مقررات مختلف
ايثارگران و جانبازان انقلاب اسلامي از حيث استخدام و مزاياي متعلقه تابع قوانين و مقررات خاص موجود با رعايت سهميه هاي استخدامي و امتيازات

پيش بيني شده خواهند بود.
كارمندان دانشگاه از لحاظ بازنشستگي, از كار افتادگي و فوت مشمول مقررات صندوق بازنشستگي مر بوطه بوده و كسور مقرر اعم از سهم كارمند و دانشگاه همه ماهه در وجه صندوق ذيربط واريز مي گردد .
ميزان حقوق بازنشستگي, از كار افتادگي و وظيفه ورّاث تابع مقررات و ضوابط سازمان بازنشستگي مربوطه مي باشد.به کارمندان رسمي در صورت رضايت از خدمات آنان به هنگام بازنشستگي، به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العاده هاي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي شود. خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش قابل احتساب نخواهد بود.


در صورتي که سابقه خدمت کارمند از سي سال کمتر باشد، پاداش پايان خدمت به نسبت سالهاي خدمت محاسبه و پرداخت مي شود، در اين محاسبه کسر سال معادل يکسال منظور مي گردد. در صورت فوت کارمند، پاداش موضوع اين ماده به ورّاث قانوني کارمند تعلق مي گيرد. به ازاي هر بار محکوميت اداري در ده سال آخر خدمت، يک ماه از پاداش پايان خدمت کارمند کسر مي شود.
در موارد زير به کارمندان موضوع اين ماده يا ورثه بلافصل آنان معادل بيست برابر حداقل حقوق مبناي هر سال که از طرف هيأت وزيران ابلاغ مي گردد به عنوان کمک هزينه پرداخت خواهد شد :
ـ کمک هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دائم کارمند شاغل يا فرزندان وي فقط يکبار حسب مورد.
ـ کمک هزينه فوت، در مورد فوت کارمند شاغل، بازنشسته و يا افراد تحت تکفل وي.
كارمندان رسمي دانشگاه مي توانند در صورت نداشتن تعهد خدمت در دانشگاه استعفاي خود را دو ماه قبل از قطع رابطه به صورت کتبي اعلام نمايند و چنانچه بدون کسب موافقت دانشگاه در مدت مقرر در محل کار حاضر نشوند, عمل ايشان ترک خدمت محسوب و با آنان برابر مقررات انضباطي رفتار خواهد شد.
در هيچ مورد درخواست استعفا رافع تعهدات کارمندان در قبال وظايف آنان نمي باشد و کارمندان پس از استعفا موظفند تا زمان پذيرش استعفا از سوي دانشگاه در محل کار خود حضور يافته و انجام وظيفه نمايند و در صورتي كه کارمند پس از تسليم استعفا انصراف خود را كتباً پيش از صدور حكم به دانشگاه اعلام نمايد, استعفاي وي منتفي تلقي مي شود.
كارمنداني كه داراي تعهد خدمت در دانشگاه مي باشند, در صورت اعلام استعفا و قبول استعفاي آنان از سوي دانشگاه، بايد زيان ناشي از عدم ايفاي تعهد خود را با تشخيص رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي جبران نمايند .
دانشگاه مي¬تواند در صورت ارائه تقاضا و ارائه دلايل قابل پذيرش از سوي کارمند، به ازاي هرسال خدمت در دانشگاه تا 2 ماه حقوق و مزايا به متقاضي پرداخت و او را بازخريد خدمت نمايد.
تفسير مفاد اين آيين نامه در موارد ابهام با هيأت امناي دانشگاه مي باشد.در مواردي كه در اين آئين نامه براي آنها تعيين تكليف نگرديده است و با به نحوي مسكوت مانده است تا زمان تصويب از سوي هيأت امناء كماكان تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.
دستورالعمل هاي اجرايي مواد اين آيين نامه ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت امناء دانشگاه خواهد رسيد.اين آيين نامه مشتمل بر 75 ماده و ...... تبصره در تاريخ ........ به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيد و از ابتداي سال 86 به مدت يك سال به صورت آزمايشي قابل اجرا است.


جداول شرايط ارتقاءگروه

جدول شماره 1
شرايط تحصيلي و تجربي احراز کليه رسته هاي طرح طبقه بندي مشاغل
به استثناء طرح هنرمندان (صرفاً دارندگان درجات هنري)
گروه
مدرك تحصيلي 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
پايان دوره ابتدايي * 0 6 12 18 24
پايان دوره اول متوسطه * 0 5 10 15 20 24
پايان دوره كامل متوسطه * 0 5 10 15 20 25
فوق ديپلم- كارداني 0 5 10 15 20 25
ليسانس – كارشناسي 0 4 8 12 16 20 24
فوق ليسانس-كارشناسي ارشد 4 8 12 16 20 24
دكترا 0 4 8 12 16 20 24
رديفهاي 1و2و3 كه با علامت * مشخص شده صرفاً براي شاغلين مي باشد .

جدول شماره 2
شرايط احراز مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل هنرمندان كشور
(دارندگان درجات هنري )
گروه

مدرك تحصيلي 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
درجه7 0 6 12 18 24

 


درجه 6 0 5 10 15 20 25
درجه 5 0 5 10 15 20 25
درجه 4 0 5 10 15 20 25
درجه 3 0 5 10 15 20 25
درجه 2 0 4 8 12 16 20 24
درجه 1/2 0 4 8 12 16 20 24
درجه 1 0 4 8 12 16 20 24
* درجات 5 ، 6 و 7 صرفاً در مورد کساني مصداق دارد که قبل از ابلاغ اصلاحات طرح طبقه بندي مشاغل هنرمندان شرايط احراز آنها را داشته اند هر چند احراز شرايط قبلاً به طور رسمي انجام نپذيرفته باشد.

جدول شماره 3
دارندگان گواهينامه خوش نويسي و تجارب لازم در اين زمينه
گروه
گواهينامه خوش نويسي 7 8 9 10 11 12
در حد متوسط 10 15 20 25 تخصيص متصديان اين رشته شغلي به گروههاي 12 و بالاتر جدول حقوق
در حد خوش 8 13 18 23
در حد عالي 0 5 10 15 20 25
در حد ممتاز 0 5 10 15 20
در حد استادي 0 3 8 13 18

جدول شماره 4
شرايط تحصيلي و تجربي احراز در رشته شغلي مسؤول گزينش و مأمور حراست
گروه
مدرك تحصيلي 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
فوق ديپلم ـ کارداني 0 4 8 13 18 22
ليسانس ـ کارشناسي 0 3 6 10 14 18 22
فوق ليسانس ـ کارشناسي ارشد 0 3 6 10 14 18 22
دكترا 0 3 6 10 14 18 22

جدول شماره 5
جدول موضوع تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل
گروه
تحصيلات و تجربه 13 14 15 16 شرايط تجربي مورد نياز
ليسانس ـ کارشناسي 20 25 مشروط بر آنكه حداقل دو سوم تجارب با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس و در زمينه مربوط يا مشابه طي شده باشد .
فوق ليسانس ـ کارشناسي ارشد 20 25
دكترا 20 25
ليسانس ـ کارشناسي 22 27 مشروط بر آنكه حداقل نصف تجارب با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس و در زمينه مربوط يا مشابه طي

شده باشد .
فوق ليسانس ـ کارشناسي ارشد 22 27
دكترا 22 27

جزئيات نحوه افزايش حقوق كارمندان
گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:
در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود.
امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌رسد. كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسووليت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید