بخشی از مقاله

مقدمه
حضور مدير منابع انساني با نقش استراتژيك، مسئوليت و پاسخگويي ويژه اي را به وجود مي آورد كه لازمه پذيرش آن داشتن بينش استراتژيك و د رك وسيعي از حوزه هاي تخصصي مقوله مديريت منابع انساني است و طبعا اين كار از افرادي با تحصيلاتي در حد ديپلم يا پايين تر با تجربيات سنتي يك واحد كارگزيني كه معمولاجز به اقدامات اجرايي روزمره اداري دست نمي زنند،ساخته نخواهد بود.
نظام مديريت منابع انساني در هر سازمان با توجه به پويايي و تغييرات مستمر محيط نمي تواند يك پديده ساكن و ثابت باشد. نگاه كردن به سازمانها به عنوان يك پديده زنده پويا و درحال يادگيري، نگرشي فراتر از نگرش سيستمي اقتضايي را طلب مي كند كه مي توان آن را نگرش استراتژيك يا راهبردي ناميد.
به دنبال تحولات به وجود آمده در كليه شؤون سياسي, اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي، به ويژه تحولات عميق آموزش عالي کشور و فرصتي که با تصويب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و سياسي كشور براي دانشگاهها پيش آمده است ايجاد تغييراتي در نظام استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي دانشگاه تهران اجتناب ناپذير مي¬نمايد.
به استناد ماده 10 قانون وظايف, اهداف و تشكيلات وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و نيز با عنايت به اختيارات مصرح وضعيت حقوقي پيش بيني شده در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي , و تسري بند «ن» ماده 7 قانون تشكيل هيا ت هاي امنا به كاركنان غيرهيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي «آيين نامه استخدامي كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه تهران» به شرح آتي مورد تصويب قرار گرفت.


تعاريف و كليات
- تاريخچه تغييرات مديريت منابع انساني در ايران:
- تحولات در اداره امور استخدامي سازمانهاي دولتي بعد از مشروطيت و استقرار نظام جديد اداري ايران = 1286 شمسي
- قانون استخدام كشوري به تصويب پارلمان رسيد= در سال 1301تا 1320
- تحول قانون استخدام كشوري در دو دوره 1320 تا 1340
- تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي و تصويب قانون استخدام كشوري( اولين مرحله در اعمال مديريت صحيح منابع انساني) = در سال 1345
- ادغام سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بدجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي = در سال 1379
4- سير تحول تئوريهاي مديريت و كاربرد آن در مديريت منابع انساني:
- تئوريهاي كلاسيك و مدلهاي ماشيني سازمان
- تئوريهاي نئوكلاسيك و مدلهاي انساني سازمان
5- طيف الگوي تبيين استراتژي از دلخواه تا اجبار (الگوي مينتزبرگ):
1- استراتژي طرح ريزي شده
2- استراتژي كارآفرين
3- استراتژي ايدئولوژيك
4- استراتژي چتري
5- استراتژي فرايندي
6- استراتژي ناپيوسته
7- استراتژي وفاق
8- استراتژي تحميلي محيط
6- انواع ساختارهاي سازماني:
بخش اقماري (مودولار)
- ساختار رسمي
- سازمان يا شبكه غير رسمي
7- نظام جبران خدمت:
- مالي
مستقيم حقوق – دستمزد – كارانه – پاداش غير نقدي
غير مستقيم:بيمه عمر- حوادث- مزاياي بازنشستگي– بورس تحصيلي- تعطيلات– مرخصي– استراحتهاجهت بيماري
- غير مالي
در ارتباط با شغل: مورد علاقه بودن وظايف- داشتن اختيار وفرصت – احساس مسئوليت
در ارتباط با محيط شغل: داشتن همكاري سازگار- شرايط كار مطلوب- شغل مشترك – كار در منزل
اصطلاحاتي كه در اين آيين نامه به كار رفته است داراي تعاريف زير مي باشد:
1-1-دانشگاه:منظور از دانشگاه در اين آئين نامه و پیوستهای آن دانشگاه تهران و موسسات وابسته مي-باشد.
2ـ1ـ هيأت امنا: به موجب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير قوانين جاري بالاترين مرجع تصميم گيري و تصويب ضوابط داخلي دانشگاه تهران است.
3ـ1ـ هيأت رئيسه: مرکب از رئيس و معاونان دانشگاه است و اختيارات آن به موجب قوانين موجود و مصوبات هيأت امنا تعيين و تنظيم مي گردد.
4-1- استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت در دانشگاه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني دانشگاه.
1ـ4ـ1ـ مستخدم رسمي : كسي است که به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي جداول حقوق موضوع ماده 21 این آیین نامه براي تصدي يكي از پستهاي ثابت سازماني دانشگاه استخدام شده باشد.
2ـ4ـ1ـ مستخدم پيماني: كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص در دانشگاه استخدام شده باشد .
5-1-خدمت: عبارت است از اشتغال به كاري كه مستخدم به موجب حكم يا قرارداد مكلف به انجام آن مي گردد.
6ـ1ـ شغل: عبارت است از مجموعه وظايف و مسؤوليت هاي مرتبط و مستمر مشخصي كه از¬سوي دانشگاه به عنوان كار واحد شناخته مي شود و توسط یک نفر انجام می شود.
7-1- پست ثابت سازماني : محلي است در تشكيلات و ساختار دانشگاه که به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد،در نظر گرفته مي شود .
8ـ 1ـ پست موقت سازماني : پستهايي كه جنبه استمرار ندارند به عنوان پست موقت شناخته مي شوند و استخدام افراد به¬طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .
9-1- کارمندان: به كاركنان غير هيأت علمي اطلاق مي-شود که به موجب حکم صادره و يا قرارداد منعقده به صورت رسمي و يا پيماني در دانشگاه خدمت مي نمايند و به لحاظ ارتباط اختصار کارمند نامیده می شوند.
10 ـ1ـ حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيت دار دانشگاه به كارمندان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
11-1- قرارداد : عبارت است از توافقنامه كتبي كه به امضاء داوطلب استخدام و دانشگاه مي رسد و کارمند به موجب آن در ازاء دريافت حقوق يا حق الزحمه براي مدت مندرج در قرارداد, کاري را انجام مي دهد .
12-1- حقوق يا دستمزد: عبارت است از مبلغي كه بر اساس سطح شغل, اهميت وظايف, تحصيلات و سابقه خدمت در ازاء انجام كار در چارچوب ضوابط مقرر در فصل-چهارم اين آيين¬نامه به كارمند تعلق مي گيرد .
13-1- فوق¬العاده و مزايا: عبارت است از وجوهي كه به موجب مفاد اين آيين نامه به طور مستمر و يا غير مستمر علاوه بر حقوق به كارمند پرداخت مي گردد, از قبيل فوق¬العاده مأموريت, فوق¬العاده شغل, فوق-العاده بدي آب و هوا, فوق¬العاده محروميت از تسهيلات زندگي, فوق¬العاده محل خدمت, فوق¬العاده سختي كار, فوق¬العاده نوبت كاري, فوق¬العاده معاضدت حقوقي و فوق¬العاده اضافه كاري و ......
14-1- انتصاب: عبارت است از گماردن كارمند به يكي از پستهاي سازماني بر اساس شرايط احراز شغل مندرج در طرحهاي طبقه بندي مشاغل که در فصل ..... این آیین نامه ارائه خواهد شد.
15 -1- طبقه شغلي: عبارت است از يك يا چند پست كه از نظر وظايف، مسؤوليتها و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند به نحوي كه :
الف- به همه آنها بتوان عنوان واحدي داد.
ب- شرايط احراز و تصدي همه آنها از نظر معلومات ,مهارت ,تحصيلات و تجربه يكسان باشد .
ج- هنگام استخدام و انتخاب كارمند براي تصدي همه آنها بتوان يك نوع تست يا آزمون به كار برد .
د- از لحاظ ارزش بتوان براي همه آنها حقوق يكسان در نظر گرفت و همه آنها را به گروه حقوقي واحدي تخصيص داد .
16-1- رشته شغلي: عبارت است از يك يا چند طبقه شغلي كه از لحاظ نوع كار يکسان و مشابه محسوب مي شوند, اما از نظر ارزش و اهميت و صعوبت انجام كار داراي سطوح و مراتب مختلف مي باشند .
17-1- رسته: مجموعه رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ فعاليت و نوع كار و حرفه وابستگي نزديك دارند مانند رسته آموزشي، فرهنگي, پژوهشي و امور اجتماعي.
18-1- گروه: مشخص كننده سطوح مختلف طبقات شغلي است كه حداقل و حداكثر حقوق طبقات شغلي مربوط را تعيين مي نمايد.
19-1- طبقه بندي مشاغل: اصطلاحي است كه براي يك نظام متحد الشكل در زمينه طبقه بندي پستهاي سازماني در دانشگاه به كار مي رود و شامل مشخصات طبقات شغلي و همچنين مقررات و دستور العمل ها و آيين نامه اجرايي مربوط به آن مي باشد.
20-1- ارزشيابي مشاغل: عبارت است از سنجش درجه اهميت و ارزش يك طبقه شغلي در مقام مقايسه با طبقات شغلي ديگر به منظور تعيين موقعيت نسبي طبقات شغلي در طرح طبقه بندی مشاغل و همچنين تخصيص آنها به گروههاي جدول حقوق .
21-1- شغل جديد: عبارت است از شغلي كه به فهرست طبقات شغلي مصوب افزوده مي¬شود.
شغل جديد ممكن است از ادغام دو يا چند طبقه شغلي موجود و يا بر اثر ايجاد پستهاي سازماني جديد ايجاد شود كه وظايف و مسؤوليتهاي آنها منطبق با شرح طبقات مصوب نيست و در نتيجه تخصيص آنها ايجاد شغل جديد را ايجاب مي كند, به وجود آيد.
22-1- حذف شغل: عبارت است از حذف يكي از طبقات شغلي مصوب به دليل حذف يا از بين رفتن وظايف و پستهاي طبقه مزبور.
23-1- ارتقاء گروه: عبارت است از انتصاب کارمند و گماردن وي به پست يا شغل مستمري كه طبقه شغلي آن در گروه بالاتر به دلیل کسب تجربه و یا اخذ مدرک مقطع تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی قرار دارد .
24-1- تنزل گروه: عبارت است از تغيير شغل کارمند و گماردن وي به شغلي كه در گروه پايين تر قرار دارد.
25-1- شرح طبقه شغلي: عبارت است از شرح مکتوب و مدوني كه حاوي مشخصات اصلي و اساسي شغل مي باشد. هر شرح طبقه شغلي حاوي عنوان طبقه, شماره تشخيص, تاريخ تصويب, تعريف, نمونه وظايف و مسؤوليتها و شرايط احراز شغل مي باشد.
26-1- شغل تخصصي: شغلي است که تصدي آن به اعتبار ماهيت وظايف و هدفهاي دانشگاه ماهيتاً مستلزم انجام مطالعات و بررسي هاي مستمر علمي و تخصصي است و علاوه بر داشتن تحصيلات ليسانس و بالاتر در يك رشته تخصصي مستلزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته مي باشد.
27-1- شرح وظايف پست سازماني: عبارت است از شرح مدوني كه وظايف و مسؤوليتها و اختيارات شاغل را روشن مي سازد و رابطه سازماني كارمند را با سرپرست و كارمندان تحت نظارت وي مشخص مي نمايد.
28-1- انتقال: عبارت است از تغيير محل خدمت از دانشگاه يا مؤسسات تابعه به وزارتخانه ها، سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مؤسسات و سازمانها يا شركت هاي دولتي و بالعكس با رعايت مقررات و موافقت دانشگاه و سازمان ذيربط.
29ـ1- مأموريت: عبارت است از:
1ـ محول نمودن شغل يا وظيفه اي موقت با حفظ پست سازماني براي مدت معين که ممکن است خارج از محل جغرافيايي خدمت باشد.
2ـ اعزام کارمند به طور موقت به ساير سازمانهای دولتی.
3ـ اعزام کارمند براي گذراندن دوره آموزشي يا کار آموزي در داخل يا خارج از کشور.
30-1-استعفاء: عبارت است از قطع رابطه استخدامي با دانشگاه بنا به درخواست كارمند و موافقت دانشگاه.
31-1- بازنشستگي: عبارت است از خاتمه خدمت در دانشگاه که به موجب حكم رسمي و با توجه به مقررات صندوق بازنشستگي مربوطه صورت مي¬گيرد.
32-1- از كارافتادگي: وضعيت كارمنداني است كه به موجب مقررات سازمان بازنشستگي يا سازمان تأمين اجتماعي قادر به انجام كار نبوده و از مستمري از كار افتادگي استفاده مي نمايند.
33-1- تعليق: عبارت است از بر كناري كارمند براي مدت معين، برابر مقررات مربوطه.
استخدام (ورود به خدمت )
استخدام در دانشگاه بر اساس نياز سازماني و پيشنهاد و موافقت بالاترين مقام دانشگاه پس از اخذ مجوز از هيأت امنا در چارچوب سهمیه های استخدامی ابلاغی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از طريق آزمون كتبي و مصاحبه با توجه به اصل شايستگي انجام مي¬شود.
داوطلبان استخدام بايد حائز شرايط زير باشند:
1-3- متدين بودن به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان پذيرفته شده دراصل سيزده قانون اساسي
2-3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3-3- عدم عضويت در گروهک هاي الحادي و ضد انقلاب.
4ـ3ـ داشتن حداقل 18 سال تمام و حد اكثر 35 سال سن؛ براي مشاغل تخصصي مورد نياز دانشگاه حداكثر سن به تشخيص هيات اجرايي اين آئين نامه (موضوع ماده 4) پس از تایید رئیس دانشگاه تا 40 سال قابل افزايش است و در موارد ويژه رئيس دانشگاه مي تواند مجوز جذب افراد بالاي 40 سال را به صورت موردي از هيأت امنا درخواست نمايد.
5-3- داشتن حداقل مدرك تحصيلي لیسانس (کارشناسی) و برای مشاغل تخصصی شامل گروه های ............ فوق ديپلم (كارداني).
6-3- نداشتن سوءپيشينه مؤثر كيفري.
7-3- عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون.
8-3- تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
9-3- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت دائم قانونی در صورت مشمول بودن.
10-3- دارا بودن شرايط احرازشغل(تحصيل, تجربه و ساير شرايط مورد نياز ).
11-3- موفقيت در مراحل پذيرش (آزمون , مصاحبه, گزينش, كار آموزي, دوره آزمايشي, و ...).
حدود اختيارات و نحوه انجام وظيفه و تركيب هيأت اجرائي آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان به موجب دستورالعملي كه به تصويب هيأت امناء دانشگاه خواهد رسيد تعيين مي گردد.
استخدام در دانشـگاه به دو صـورت انجام مي پذيرد:
الف - استخدام ثابت يا رسمي (تمام وقت و با حكم مقام ذيصلاح)
ب- استخدام موقت يا پيماني (تمام وقت به مدت محدود با عقد قرارداد).
تبصره: به کارگيري افراد در قالب قراردادهاي کار معین براي مدت معين به صورت موقت (نيمه وقت يا تمام وقت) با رعايت شرايط قانون کار در سقف تعداد افراد مصوب هیات امنا و با رعایت و لحاظ در بودجه تفصیلی دانشگاه بلامانع مي باشد.
دانشگاه مي¬تواند وضعيت استخدام کارمنداني را که قبل از 24/6/1381 به استخدام پيماني درآمده اند با شرايط ذيل به رسمي تبديل نمايد:
1ـ کارکنان داراي ديپلم متوسطه و حداقل 8 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور.
2ـ کارکنان داراي مدرک فوق ديپلم و ليسانس و حداقل 5 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور.
3ـ کارکنان داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر و حداقل 3 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور.
داوطلباني كه در آزمون و مصاحبه استخدام رسمي پذيرفته مي¬شوند و يا کارمنداني که از پيماني به رسمي تبديل وضعيت مي يابند الزاماً يك دوره آزمايشي را طي خواهند کرد که مدت آن حداقل يكسال و حداكثر دو سال خواهد بود.
دانشگاه در طول دوره آزمايشي رفتارهاي شغلي و عملكرد كارمندان را مورد ارزيابي قرار مي دهد و چنانچه در طول دوره آزمايشي و يا در خاتمه آن كارآيي و شايستگي فرد مورد تأييد قرار نگيرد, به خدمت وي خاتمه داده خواهد شد و دانشگاه به استثناي پرداخت حقوق دوره آزمايشي و وجوه مرخصي متعلقه هيچگونه تعهدي نسبت به وي نخواهد داشت. چنانچه كارمند رابطه شغلي را قطع نمايد, فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره: حقوق دوره آزمايشي مطابق ضوابط مقرر در اين آيين نامه تعيين و پرداخت مي شود و اين مدت از هر لحاظ جزو سابقه خدمت محسوب مي گردد.
دانشگاه مي تواند براي انجام پروژه هاي تخصصي خود از خدمات افراد براي كار مشخص در مدت معين و محدود با تنظيم قرارداد و بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد, اين گونه افراد تابع مفاد مندرج در قرارداد منعقده خواهند بود و در پايان مدت قرارداد, دانشگاه هيچگونه تعهدي جز آنچه در قرارداد قيد گرديده است نخواهد داشت. اعاده به خدمت كارمندان مستعفي فقط براي يكبار به شرط داشتن مجوز استخدام و نياز سازمـاني, و عدم تجاوز سن آنان از 40 سال به پيشنهاد هیات اجرایی آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان و تأييد و موافقت بالاترين مقام دانشگاه بلا مانع مي باشد.
دانشگاه مي¬تواند پس از اخذ مجوز از هيأت امنا نسبت به جذب و استخدام افراد زير بدون نياز به برگزاري آزمون اقدام نمايد.
الف ـ برگزيدگان آزمون سراسري کارشناسي ارشد سازمان سنجش و آموزش كشور، به ازاي هر پنجاه نفر پذيرفته شده در هر رشته حداکثر سه نفر به ترتيب امتيازات علمي پس از فراغت از تحصيل.
ب ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي و تخصصي رسمي کشور، با داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي.
ج ـ مخترعين و مکتشفيني که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذي¬ربط به ثبت و به تأئيد وزارت علوم,تحقيقات و فناوري رسيده است و برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره خوارزمي و جشنواره هاي معتبر همتراز آن كه مورد تأئيد وزارت متبوع باشدبا داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي.
د ـ رتبه هاي اول دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر که از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کشور پذيرش گرديده اند (با ورودي مشترک).
هـ ـ فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي دانشگاههاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي گردد، حائز رتبه هاي ذيل شده باشند:
1ـ رتبه هاي کل زير 500 براي رشته رياضي فيزيک.
2ـ رتبه هاي کل زير 250 براي رشته علوم تجربي.
3ـ رتبه هاي کل زير 100 براي رشته علوم انساني.
4ـ رتبه هاي کل زير 10 براي رشته هنر.
تبصره: اين گونه فارغ التحصيلان در صورتي مي توانند از امتياز نخبه بودن بهره مند شوند که معدل کل آنها در مقطع کارشناسي از 15 کمتر نباشد.
كارمنداني كه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني موقت به مدت محدود و مشخص به خدمت دانشگاه درآمده و يا درآيند, مشمول مقررات اين آيين نامه بوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود .به كارگيري اتباع بيگانه و شرايط آن تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود .
دانشگاه مي¬تواند در صورت نياز از خدمات كارمندان ساير دستگاهها, سازمانها و شركتهاي دولتي براي مدت معين با رعايت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده کند و يا حسب درخواست, كارمندان خود را به اين قبيل مؤسسات و سازمانها و شرکتها مأمور نمايد. حقوق و مزاياي کارمندان مأمـور بـر اسـاس نظام حقـوق و دستمـزد دانشگاه پرداخت مي¬گردد.
انتصاب، ارزشيابي، تغيير شغل و آموزش
انتصاب كارمند براساس لياقت، شايستگي، كارداني، استعداد، رشد فکري و تجارب مكتسبه در مشاغل مورد تصدي و احراز شرايط شغل و گذراندن دوره¬هاي آموزشي مربوط صورت مي¬پذيرد.
تغيير و ارتقاء شغل كارمندان در صورتي امكـان¬پذير است كه علاوه بر نياز سازماني و احراز شرايط (تجربه و تحصيل) و گذراندن دوره¬هاي آموزشي مربوط، عملكرد و رفتارهاي شغلي آنان نيز رضايت بخش باشد.
نحوه ارتقاء گروه كارمندان با در نظر گرفتن ارزش كار, ميزان مسؤوليتها, اهميت وظايف, سوابق تجربي, تحصيلات و ارزشيابي شاغلين (براساس جداول پيوست) تعيين خواهد شد. کارمندانی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا می شوند از دو گروه بالاتر از کارمندان شاغل مشابه برخوردار می شوند و با حفظ حالت اشتغال بر اساس گروه تعیین شده کماکان از افزایش سنواتی سالانه برخوردار خواهند شد.
در موارد زير به کارمندان دانشگاه تا دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء مي¬گردد:
الف - مديران.
ب - كارمنداني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
دانشگاه مي بايد در فواصل معين (سالانه) كارمندان خود را مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي آنان منعکس سازد. اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت که در تعيين استحقاق کارمند براي ارتقاء، انتصاب، تغيير شغل، افزايش حقوق و مزايا، اعطاي اضافه حقوق ساليانه، پاداش و اعزام به دوره¬هاي آموزشي مورد استفاده واقع گردد.
دانشگاه با توجه به نياز و به منظور ارتقاء سطح دانش و بينش و اطلاعات شغلي كارمندان و ايجاد مهارتها و توانمنديهاي لازم در انجام امور محوله و پرورش نيروي انساني ماهر برنامه هاي آموزشي وكار آموزي لازم را براي تصدي مشاغل مختلف به مورد اجرا خواهد گذاشت و يا کارکنان خود را به اين منظور به مأموريت آموزشي كه در قالب دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت تدوين گرديده و ممكن است به صورت قبل از خدمت يا ضمن خدمت و شركت د ردوره هاي آموزشي داخل و يا خارج دانشگاه برگزار گردند اعزام خواهد كرد.
طبقه بندي و نظام پرداخت
حقوق مبناي کارمندان رسمي و پيماني برابر است با حاصل ضرب، ضريب حقوق كه در هر سال توسط هيأت دولت اعلام ميگردد, در عدد مبناي گروه مربوط به شرح جدول زير:

گروه عدد مبنا
1 400
2 450
3 500
4 560
5 620
6 680
7 740
8 810
9 880
10 950
11 1020

عدد مبناي گروه هاي بالاتر به ترتيب با افزايش 70 ريال به عدد مبناي گروه ماقبل مشخص مي گردد.
مشاغل دانشگاه به طور كلي به 4 رسته شغلي به شرح ذيل تقسيم مي¬شوند که شرایط احراز و شرح وظایف شغلی آن مطابق پیوست شماره ..... می باشد:

1-مشاغل رسته آموزشي, فرهنگي, پژوهشي و امور اجتماعي:
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
كارشناس امور ورزشي 9 17-9
كاردان امور ورزشي 6 13-8
كارشناس امور پژوهشي 9 17-9
كاردان امور پژوهشي 6 13-8
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه 9 17-9
كاردان امور فرهنگي و فوق برنامه 6 13-8
كارشناس برنامه ريزي امور تربيتي 9 17-9
كارشناس خدمات آموزشي 9 17-9
كاردان خدمات آموزشي 6 13-8
كارشناس همكاريهاي بين المللي دانشگاهي 9 17-9
كاردان همكاريهاي بين المللي دانشگاهي 6 13-8
بررسي كتاب 9 17-9
كتابدار 10 17-8
مصحح 6 13ـ8
كارشناس آثار تاريخي 9 17ـ9
كاردان آثار تاريخي 6 13ـ8
باستان شناس 9 17ـ9
متصدي مرمت اسناد 6 13ـ8
كارشناس سمعي و بصري 9 17ـ9
كاردان سمعي و بصري 6 13-8
كارشناس امور هنري 9 17-9
كاردان امور هنري 6 13-8
عكاس و فيلمبردار 6 13-8
كارشناس حقوقي 9 17-9
كاردان حقوقي 6 13-8
كارشناس روابط عمومي 9 17-9
كاردان روابط عمومي 6 13-8
موزه دار 10 17ـ8
عکاس و فيلمبردار 8 15ـ8
كارشناس روابط بين المللي 9 17-9
كاردان روابط بين المللي 6 13-8
كارشناس آمار موضوعي 9 17-9
كاردان آمار 6 13-8
كارشناس مطالعات اجتماعي 9 17-9
كاردان مطالعات اجتماعي 6 13-8
مربي آموزش فني و حرفه اي 6 13-8
كودكيار 10 17-8
كارشناس حفاظت و مرمت آثار تاريخي 9 17-9
كاردان حفاظت و مرمت آثار تاريخي 6 13-8
مددکار اجتماعي 9 17ـ9
کارشناس بازرگاني داخلي 9 17ـ9
کاردان بازرگاني داخلي 6 13ـ 8
کارشناس بازرگاني خارجي 9 17ـ9
کاردان بازرگاني خارجي 6 13ـ 8


2- مشاغل رسته اداري و مالي :
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
كارشناس امور اداري 9 17-9
كاردان امور اداري 6 13-8
كارشناس و بودجه 9 17-9
كاردان برنامه و بودجه 6 13-8
كارشناس بررسي استاد و مدارك 9 17-9
كاردان بررسي اسناد و مدارك 6 13-8
مترجم 9 17-9
مدير اداري و مالي 7 17-11
مسؤول خدمات اداري 6 13-8
كارگزين 10 17-8
مأمور حراست 10 17-8
مسؤول دفتر 8 15-8
رئيس دفتر 8 17-10
مسؤول گزينش 10 17-8
مسؤول چاپ و انتشارات 10 17-8
مسؤول خدمات مالي 5 12-8
كاردان انبارهاي تخصصي 6 13-8
حسابدار 10 17-8

3- مشاغل رسته خدمات بهداشتي و درماني :
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
كارشناس امور رواني 9 17-9
كارشناس بينايي سنجي 9 17-9
كاردان بينايي سنجي 6 13-8
كارشناس شنوايي سنجي 8 16-9
كاردان شنوايي سنجي 6 13-8
بهداشت كار دهان و دندان 9 16-8
كاردان دامپزشكي 6 13-8
پرستار 10 17-8
ماما 9 17-8
بهيار 6 13-8
كارشناس بهداشت محيط 9 17-9
کارشناس امور دارويي 9 17ـ9
كاردان امور دارويي 6 13-8
كارشناس تغذيه و کنترل مواد غذايي 9 17-9
كاردان تغذيه و کنترل مواد غذايي 6 13-8
كارشناس راديولوژي 9 17-9
كاردان راديولوژي 6 13-8
كارشناس آزمايشگاه 9 17-9
كاردان آزمايشگاه 6 13-8
مسؤول پذيرش و مدارك پزشكي 9 16-8
پزشك 7 17-11
دندانپزشك 7 17-11

4ـ مشاغل رسته فني، تخصصي و کشاورزي:
شماره تشخيص عنوان رشته طبقه شغلي گروه
هواشناس 9 17ـ9
كاردان هواشناس 6 13ـ8
كارشناس فني هواشناس 9 17ـ9
كاردان فني هواشناس 6 13ـ8
مهندس راه و ساختمان 9 17ـ9
كاردان راه و ساختمان 6 13ـ8
آرشيتكت 9 17ـ9
كارشناس شهر سازي 9 17ـ9
مهندس برق 9 17ـ9
كاردان برق 6 13ـ8
مهندس مكانيك 9 17ـ9
كاردان مكانيك 6 13ـ8
مهندس تأسيسات 9 17ـ9
کاردان تأسيسات 6 13ـ8
کارشناس ارتباط و مخابرات 9 17ـ9
کاردان ارتباط و مخابرات 6 13ـ8
زمين شناس 9 17ـ9
كاردان زمين شناس 6 13ـ8
نقشه بردار 9 17ـ9
كاردان نقشه بردار 6 13ـ8
نقشه كش 6 13ـ8
كارتوگراف 9 17ـ9
كاردان كارتوگراف 6 13ـ8
كارشناس آزمايشگاه فيزيك و شيمي و مكانيك خاك 9 17ـ9
كاردان آزمايشگاه فيزيك و شيمي و مكانيك خاك 6 13ـ8
كارشناس ژئوفيزيك 9 17ـ9
كاردان ژئوفيزيك 6 13ـ8
كارشناس آموزش فني و حرفه اي 9 17ـ9
كاردان آموزش فني و حرفه اي 6 13ـ8
تحليل گر سيستم 9 17ـ9
كارشناس بانكهاي اطلاعاتي 9 17ـ9
كارشناس مستند سازي و متون فني 9 17ـ9
برنامه نويس سيستم 9 17ـ9
برنامه نويس كاربردي 9 16ـ8
كارشناس شبكه 9 17ـ9
كارشناس امور فرابري داده ها 9 17ـ9
كارشناس سخت افزار 9 17ـ9
کاردان سخت افزار 6 13ـ8
كارشناس جمع آوري اطلاعات 9 17ـ9
کاردان فرابري داده ها 6 13ـ8
اپراتور 6 12ـ7
كارشناس ترويج كشاورزي 9 17ـ9
كاردان ترويج كشاورزي 6 13ـ8
كارشناس بررسي آفات و بيماريهاي گياهي 9 17ـ9
كارشناس آزمايشگاه كشاورزي 9 17ـ9
كاردان آزمايشگاه كشاورزي 6 13ـ8
كارشناس خاكشناسي و حاصلخيزي خاك 9 17ـ9
كارشناس اصلاح نباتات و زراعت 9 17ـ9
كاردان دامپروري 6 13ـ8
كارشناس جنگل و مرتع 9 17ـ9
كاردان جنگل و مرتع 6 13ـ8
كارشناس محيط زيست 9 17ـ9
كاردان محيط زيست 6 13ـ8
كارشناس امور باغباني 9 17ـ9
كاردان امور باغباني 6 13ـ8

مشاغل مربوط به هر يك از رسته¬هاي شغلي براساس اهميت وظايف و مسؤوليتها، سهولت و صعوبت كار به تفكيك سطوح شغلي موضوع ماده 21 به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد. نظام پرداخت مبتني بر خصوصيات شغل و شاغل بوده و حقوق و دستمزد كارمندان براساس رسته شغلي مورد تصدي تعيين مي-گردد. ضریب ریالی حقوق مبنای موضوع این ماده از تاریخ 1/1/85 به میزان 432 ریال و در تاریخ 1/1/86 به میزان 454 ریال اعلام می گردد . ضریب ریالی حقوق سالهای بعد بر پایه حداقل حقوق مصوب هیات محترم وزیران تعیین خواهد شد.
حقوق کارمندان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول حداقل 6 ماه آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد:
(ضريب افزايش سنواتي +1 ) * حقوق سال قبل = حقوق هر سال
تبصره: ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3 ، 4 و 5 درصد با توجه به معيار ذيل خواهد بود:
ـ نمره ارزشيابي سالانه 90 تا 100 امتياز ضريب افزايش سنواتي 5%
ـ نمره ارزشيابي سالانه 70 تا 89 امتياز ضريب افزايش سنواتي 4%
ـ نمره ارزشيابي سالانه 50 تا 69 امتيـاز ضـريب افزايش سنـواتي 3%
ميزان فوق العاده شغل كارمندان شاغل حداقل برابر با 90%حقوق مبناي گروه مربوط تعيين مي گردد که با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبناي آنان بر مبنای جدول زیر قابل افزايش است.

شغل


سطح رسته کارشناسي و همتراز کارداني و همتراز تکنيسين و
کمک کارشناس و همتراز ساير مشاغل
گروه ورودي 9 گروه ورودي 8
اداري و مالي ـ فرهنگي و آموزشي ـ امور اجتماعي 140 درصد 130 درصد 105 درصد 95 درصد 90 درصد
فني و مهندسي ـ کشاورزي و محيط زيست ـ بهداشتي و درماني 140 درصد 130 درصد 105 درصد 95 درصد 90 درصد
فرابري داده ها 150 درصد 150 درصد ـــــ 95 درصد ــــ
رشته شغلي برنامه نويس کاربردي از گروه هشت به بالا 135 درصد
خدمات ــــ ــــ ــــ ــــ 90 درصد
فوق¬العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر رقم هاي موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبنا به شرح زير قابل افزايش است:
1- مدير كل 25%
2-معاون مدير كل 20%
3-رئيس اداره ـ گروه - بخش 15%
4-معاون اداره 10%
5-کارشناس مسئول 5%
به منظور جبران مسؤوليت مديران و جذب و نگهداري آنان و کارشناسان و ساير کارمندان، فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده جذب به شرح زير به آنان پرداخت مي گردد:
ـ مديرکل 85% حقوق و فوق العاده شغل
ـ معاون مديرکل 75% حقوق و فوق العاده شغل
ـ رئيس اداره، کارشناس و عناوين مشابه 65% حقوق و فوق العاده شغل
ـ ساير مشاغل 50% حقوق و فوق العاده شغل
ضمناً ملاک محاسبه فوق العاده جذب مشمولين اين ماده، تفاوت حداقل دريافتي و حداقل حقوق کارمندان (موضوع مصوبات هيأت وزيران) خواهد بود.
به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص کارشناسي و مديريت که داراي شرايط لازم براي ارتقا به سطوح کارشناس ارشد ، کارشناس خبره و کارشناس عالي مي باشند فوق العاده ويژه اي به شرح زير علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت است. ضمناً امتيازات مربوط به عوامل خاص با تصويب هيأت رئيسه به امتيازات کارشناسان افزوده خواهد شد:
الف ـ متخصصيني که امتياز سطح کارشناس ارشد (حداقل 600 امتياز) را کسب نموده اند برابر 35% حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ب ـ متخصصيني که امتياز سطح کارشناس خبره (حداقل 1100 امتياز) را کسب نموده اند برابر 55% حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ج ـ متخصصيني که امتياز سطح کارشناس عالي (حداقل 1600 امتياز) را کسب نموده اند برابر 75% حقوق و فوق¬العاده شغل و فوق¬العاده جذب.
به کليه كارمندان رسمي و پيماني دانشگاه که حكم كارگزيني دارند مطابق فرمول زير فوق العاده اي ثابت تحت عنوان فوق العاده خاص تعلق مي گيرد:
](حقوق مبناي مربوطه * ضريب فوق العاده خاص)+ (تفاوت تطبيق حقوق + فوق¬العاده شغل (موضوع ماده 26) + افزايش سنواتي + حقوق مبنا گروه مربوطه سال قبل)* ضريب جذب[= فوق العاده خاص

نوع رسته شغلي ضريب فوق العاده خاص
رسته بهداشت و درمان ( پزشك متخصص ) 5
رسته بهداشت و درمان ( پزشك عمومي ) 5/3
ساير رسته ها 5/2

حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس، که در زمان شروع اجراي اين آيين نامه در مشاغل آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند همتراز هستند مي¬تواند تا 80درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاه با سوابق مشابه افزايش يابد. مشروط بر اينكه از فوق¬العاده ويژه كارشناسي ارشد, خبره و عالي استفاده ننمايد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید