بخشی از مقاله


خـط مشـي كيفيـت و اصلاحات

2-1- خط مشي كيفيت
شرکت صنعتی دنده سازان ، توليد کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و .... درراستای ارتقاء کيفيت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بيشتر ، استانداردهای مديريت کيفيت ISO / TS 16949 : 2002 و ISO 9001:2000 را الگوی مديريت کيفيت خويش قرار داده وخطمشی کيفيت خود را بدين شرح اعلام می دارد:
1- تلاش در جهت کسب رضايت مشتريان از طريق شناسايی ، درک و برآورده سازی صحيح نيازها و انتظارات آنها
2- ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترين سرمايه های شرکت از طريق رعايت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صميمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ايجاد فضای مناسب کاری برای آنها


3- ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانايی کارکنان از طريق اجرای آموزشهای تخصصی
4- جلب مشارکت فکری کارکنان از طريق دريافت و تشويق ايده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی
5- تعهد به بهبود مستمر فعاليتها از طريق تدوين ، اجرا و اندازه گيری اهداف کيفيت
6- حرکت به سمت ضايعات صفر از طريق انجام کليه فعاليتها بطور صحيح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگيری از تکرار اشتباهات ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکيد بر ﭘيشگيری از خطاها
تشريح عناصر سيستم مديريت كيفيت
4- سيستم مديريت كيفيت
4-1- نيازمنديهاي عمومي


شركت صنعتي دنده سازان، يك نظام مديريت كيفيت را ايجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمينان حاصل مي نمايد و در جهت بهبود اثربخشي آن بر اساس نيازمنديهاي اين استاندارد بين‌المللي اقدام مي كند .
در شركت صنعتي دنده‌سازان، فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردهاي آنها در سرتاسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها نيز مشخص شده است. اين فرآيندها و تعاملات آنها در جداول پيوست و همچنين در روشهاي اجرايي مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر اين، شاخص هاي مورد نياز براي كنترل اثربخشي اجراي اين فرآيندها تدوين شده است .


در اين سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز بر اساس جلسات هفتگي ، ماهيانه و بازنگري مديريت اطمينان حاصل مي شود.
همچنين فرآيندهاي شناسايي شده طبق روش اجرايي اندازه‌گيري ميزان تحقق اهداف كيفيت به شماره QA-P-05 و همچنين روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان به شماره QA-P-11 مورد پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و اقدامات لازم براي بهبود مستمر طبق روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به شماره EN-P-05 صورت مي‌گيرد.


تصوير زير وضعيت سيستم مديريت كيفيت شركت صنعتي دنده سازان را نشان مي‌دهد.

ورودي


خروجي


بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت

مشتريان

مشتريان

تحقق محصول


مديريت منابع

محصول

اندازه گيري ، تحليل،بهبود

Ä

È

Å

É

È


مسؤوليت مديريت

خواسته ها

رضايتمندي

تعامل ميان فرايندهاي اصلي سيستم مديريت كيفيت

فعاليتهاي داراي ارزش افزوده
جريان اطلاعات

-2- نيازمنديهاي مستندسازي
4-2-1- كليات
مستندسازي سيستم مديريت كيفيت شركت صنعتي دنده سازان، شامل موارد ذيل مي‌باشد:
- خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت
- نظامنامه كيفيت
- فرآيندها
- روش‌هاي اجرايي
- دستورالعمل‌هاي كاري
- استانداردها و نقشه‌هاي فني
- سوابق كيفي
4-2-2- نظامنامه كيفيت
حاوي خط مشي كيفيت و شرح كلي سيستم كيفيت در شركت صنعتي دنده سازان مي باشد . در نظامنامه كيفيت دامنة كاربرد سيستم مديريت كيفيت بيان شده و ضمن ارائة توصيفي از تعامل ميان فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت ، تشريح فرايندهاي به كار گرفته شده به روشهاي اجرايي مدون ذيربط ارجاع داده شده است .
4-2-3- كنترل مستندات
در سطح شركت صنعتي دنده سازان ، براي كنترل تمامي مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت ISO/TS 16949:2002 روش اجرايي مدوني تهيه و تدوين شده است. كنترل كليه مستندات مربوط به عملكرد و كيفيت كار واحدها از قبيل روش‌هاي اجرايي، فرآيندها و دستورالعمل‌هاي كاري، مسئوليت كليه كاركنان است و همگي بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرند تحت نظارت مسئول تضمين كيفيت انجام مي‌شود. كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي كنترل مستندات به شماره QA-P-08 مورد كنترل قرار مي‌گيرند كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، توزيع و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين سند مشخص شده است. همچنين نحوه كد گذاري مستندات در آن روش اجرايي تشريح شده است.
بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر مستندات از يك فهرست اصلي (Master List) استفاده مي‌گردد تا از اين طريق ، از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان جلوگيري گردد. در ضمن مدارك منسوخ طبق آنچه كه در اين روش اجرايي آمده است ممهور به مهر قرمز « سند منسوخ » مي‌شود و فوراً از محل‌هاي استفاده جمع آوري مي‌گردند. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مدارك آمده است استفاده مي‌شود.


يادآوري1: كليه مستندات قبل از صدور (يا تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله مسئولين واحدهاي مربوط مورد بازنگري و تصويب قرار مي‌گيرند.
يادآوري2: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.
4-2-3-1 مشخصات مهندسي


شركت صنعتي دنده سازان فرآيندي را جهت اطمينان از بازنگري به موقع، توزيع و اجراي تمامي استانداردهاي ، مشخصات و تغييرات مهندسي بر طبق برنامه زمان بندي مورد درخواست مشتري ايجاد نموده است . اين بازنگري به موقع در اسرع وقت ممكن انجام مي گيرد و به هر صورت نبايد بيش از دو هفته كاري به طول بيانجامد.


شركت صنعتي دنده سازان، سابقه‌اي از تاريخ اعمال هر تغيير در توليد را در واحد مهندسي نگهداري مي كند. اعمال اينگونه تغييرات شامل به روز نمودن مدارك نيز مي شود.
4-2-4- كنترل سوابق
در شركت صنعتي دنده سازان، سوابق فعاليت هاي مرتبط با كيفيت به منظور ارائه شواهد عيني نشان دهنده عملكرد مؤثر سيستم كيفيت به صورت سيستماتيك،تهيه و نگهداري مي شوند تا شواهدي براي تصديق برآورده شدن نيازمنديهاي كيفيت دراختيار باشد. سوابق كيفيت اعم از سوابق الكترونيكي ويا مكتوب به صورت خوانا تهيه و به گونه اي ذخيره و نگهداري مي شوند كه به سهولت قابل بازيافت باشند .
چگونگي كنترل سوابق كيفيت اعم از شناسايي ، نگهداري ، محافظت ، بازيابي ، محل و مدت زمان نگهداري هريك از سوابق كيفيت در روش اجرايي كنترل سوابق كيفي به شماره QA-P-09 تشريح شده است .


4-2-4-1- مدت نگهداري سوابق
درصورتي كه مشتري در مورد كنترل و نگهداري سوابق الزاماتي را دارا باشد ، شركت دنده سازان ملزم به برآورده نمودن آن است .
5- مسئوليت مديريت
5-1- تعهد مديريت
مديرعامل شركت دنده سازان، تعهد خود به توسعه و اجراي سيستم مديريت كيفيت و افزايش مستمر اثربخشي اين سيستم را از طريق موارد زير فراهم نموده است :
الف - تفهيم اهميت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان و تحصيل رضايت آنان به كاركنان سازمان در كنار رعايت قوانين و مقررات
ب - تعيين خط مشي كيفيت
ج - حصول اطمينان از تعيين اهداف كيفي براي كليه واحدها
د- انجام بازنگري‌هاي مديريت
ه- حصول اطمينان نسبت به در اختيار بودن منابع كافي ،
5-1-1- كارايي فرآيند
مديرعامل شركت دنده سازان، فرآيند‌هاي پديد آوري محصول و فرآيندهاي پشتيبان را از طريق يكسري شاخص ها، در جلسات مختلف مورد پايش قرار مي دهد تا از اثر بخشي و كارايي آنها اطمينان حاصل نمايد.
5-2- مشتري گرايي


مديرعامل شركت دنده سازان، با عنايت به شناسايي و برآورده ساختن خواسته هاي مشتريان در چارچوب قوانين و مقررات جاري شركت ، جلب رضايت مشتريان را مهمترين وظيفه خود دانسته و برآن تأكيد دارد. در اين راستا نيازمنديهاي مشتريان داخلي و خارجي درچارچوب قوانين و مقررات در سازمان تعيين شده است و منابع لازم براي برآورده ساختن اين خواسته ها فراهم و تحت مديريت قرار مي گيرند .
همچنين رضايت اين مشتريان طبق روش هاي اجرايي زير سنجيده مي‌شوند :


• روش اجرايي پايش و اندازه گيري ميزان رضايت مشتريان داخلي به شماره QA-P-07
• روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان خارجي به شماره QA-P-11
5-3- خط‌مشي كيفيت


خط مشي كيفيت سازمان طبق آنچه در فصل دوم اين نظامنامه آمده است، توسط مديرعامل تعريف شده است . مديريت ارشد خود را ملزم مي داند اطمينان حاصل نمايد كه :


الف ) خط مشي كيفيت با اهداف سازمان و انتظارات و نيازهاي مشتريان متناسب و هم راستا است .
ب ) خط مشي كيفيت پايبندي صريح مديريت را به رعايت قوانين و مقررات و در نظر داشتن خواسته هاي مشتريان و نيز بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مورد تأكيد قرار دهد .


پ ) خط مشي كيفيت چارچوب مناسبي را براي اعلام و بازنگري اهداف كيفيت فراهم مي آورد .
ت ) خط مشي كيفيت در تمامي سطوح سازمان تفهيم شده ، به اجرا در آمده و حفظ مي شود .
ث ) خط مشي كيفيت در هريك از بازنگريهاي مديريت به منظور حصول اطمينان نسبت به تداوم مناسب بودن مورد بازنگري قرار مي گيرد بديهي است اين تغييرات باتجديد نظرها به صورت هدفمند در ويرايش‌هاي بعدي خط مشي مطرح مي گردد .
5-4- طرح‌ريزي


5-4-1- اهداف كيفيت
در شركت دنده سازان، جهت دستيابي به رضايت مشتريان داخلي و خارجي و انطباق با خط مشي كيفيت، اقدام به تعريف اهداف كيفيت شده است. اين اهداف كيفي، قابل اندازه‌گيري بوده و توسط مسئولين واحدها جهت دستيابي در يك پريود زماني تدوين مي گردد. همچنين ميزان دستيابي به آنها توسط مدير عامل در جلسات بررسي تحقق اهداف و بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید