بخشی از مقاله

طرح آبرسانی به شهر زنجان

مبانی طرح :
مقدمه :
قرارداد خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب زنجان به شماره 5753 در تاریخ 26/4/69 بین شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس منعقد و کلیه مطالعات با تصویب در سال 76 به اتمام رسیده است.
هدف طرح :
هدف طرح مطالعات و اجرای طرح تأمین، جمع آوری، انتقال، تصفیه و شبکه توزیع آب آشامیدنی برای سال مقصد (1405) می باشد.
جمعیت :


جمعیت شهر زنجان در سال 1365 معادل 215362 نفر بوده است و برای سال های 1385 ، 1395 و 1405 با نرخ رشد 8/2 درصد به ترتیب برابر با 376962 و 496853 و 653876 نفر پیش بینی گردیده است.
نیاز آبی :


متوسط مصرف سرانه شهر زنجان برای سالهای 1375 و 1385 و 1395 و 1405 به ترتیب معادل 250 ، 256 ، 260 و 360 لیتر به لوله هر نفر در روز برآورد گردیده است. ضریب حداکثر مصرف روزانه معادل 35/1 برابر مصرف متوسط روزانه برای شهر زنجان پیشنهاد شده است.
همچنین ضریب حداکثر ساعتی برای سال مقصد طرح معادل 2/1 مصرف حداکثر روزانه توصیه گردیده است. میزان حداکثر آب موردنیاز روزانه برای سال 1385 و مقصد طرح معادل 69/2 و 79/3 مترمکعب در ثانیه می باشد.


منابع تأمین آب :
آب موردنیاز شهروندان زنجان در حال حاضر از 23 حلقه چاه با آبدهی حدود 558 لیتر در ثانیه واقع در ناحیه مسکونی (مرکز و غرب شهر) و از 15 حلقه چاههای شرقی موجود را آبدهی 9/520 لیتر در ثاینه تامین می گردد. همچنین 18 حلقه چاه با آبدهی 1012 لیتر در ثانیه در ناحیه شرقی در دست اجرا دارد. برای تامین قسمتی از آب شرب شهر از آب سطحی توسط سد تهم و رودخانه نهرین به میزان حداکثر 1267 لیتر در ثانیه پس از تصفیه تامین خواهد شد. بدین ترتیب با فرض خارج نمودن آب چاههای واقع شده در مناطق مسکونی آلوده از سیستم آب شرب متوسط تولید آب 9/2798 لیتر در ثانیه خواهد شد.


نحوه جمع آوری و توزیع :
آب 16 حلقه چاه در محدوده مرکزی شهر به میزان 6/256 لیتر در ثانیه وارد کنتور اصلی شده 30/178 لیتر در ثانیه آن وارد مخزن زون 1 مرکز شهر واقع در کنار میدان قائم واقع در امور آب زنجان به ظرفیت 5600 متر مکعب شده و 3/178 لیتر در ثانیه آن وارد مخزن میدان قائم که در فاصله 200 متری این مخزن قرار دارد و دارای ظرفیت 5000 مترمکعب می باشد انتقال می یابد آب خروجی از مخازن وارد شبکه آب شهر می گردد.


- آب 7 حلقه چاه قسمت غربی با دبی 3/206 لیتر در ثانیه وارد مخزن زون 2 شمال غربی واقع در کنار جاده آمل آباد – همایون به ظرفیت 150000 مترمکعب خواهد شد و از آنجا وارد شبکه آب شهر می گردد.


- دبی آب 18 حلقه چاه خارج از مجموعه شهری شهر با میزان 1011 لیتر در ثانیه می باشد که از این دبی 47/755 لیتر در ثانیه وارد مخزن زودن 4 شرقی واقع در جنوب شرقی جامه زنجان نواسب به ظرفیت 20000 متر مکعب خواهد شد و از آنجا وارد شبکه و مخازن زونهای 4 می گردد. مابقی این دبی که 53/256 لیتر در ثانیه می باشد وارد مخازن زون 2 شرق شهر واقع در شمال خیابان کمربندی جدید الاحداث به ظرفیت 201500 مترمکعب می گردد و از آنجا وارد شبکه آب شهر می گردد.


- دبی آب 15 حلقه چاه محدوده شرق که در حال بهره برداری می باشد 52059 لیتر در ثانیه است که از این مقدار آب در سال 1385 و 236 لیتر در ثانیه به مخازن زون مرکزی فعال می باشد و مابقی آن وارد مخزن 2 مرکزی شهر می گردد. لازم به ذکر است که در حال حاضر آب 15 حلقه چاه محدوده شرق در محل مخزن 5600 متر مکعبی به طور دستی کار زده می شود.
پروژه های مختلف طرح :
پروژه های طرح آبرسانی به شهر زنجان به شرح زیر می توان تقسیم بندی کرد :
1 ) مطالعه و خدمات مهندسی :
1 . 1 ) مطالعات مرحله 1 ؛


1 . 2 ) مطالعات مرحله 2 ؛
1 . 3 ) نظارت کارگاهی مرحله 3 ؛
1 . 4 ) خدمات کارفرمانی شامل اتوتکنیک آزمایشات مکانیک خاک و مصالح نقشه برداری، خرید زمین و انشعاب برق و .... ؛
2 ) خط انتقال 18 حلقه چاههای شرقی :
2 . 1 ) حفر و تجهیز چاهها ؛


2 . 2 ) خطوط جمع آوری و انتقال ؛
3 ) تصفیه خانه و خط انتقال غربی :
3 . 1 ) تصفیه خانه ؛


3 . 2 ) خط انتقال از بند انجرافی همایون (سد نهم) و بند انحرافی نهرین ؛
4 ) مخازن و تأسیسات بین مخازن :
4 . 1 ) احداث مخازن ؛
4 . 2 ) احداث تلمبه خانه و خطوط بین مخازن ؛


4 . 3 ) احداث کارزنی؛
5 ) سیستم فرمان از دور و ابزار دقیق :
6 ) شبکه توزیع (عملیات اجرایی این پروژه هماهنگی بیشتر در داخل شهر، به عهده شرکت آب و فاضلاب می باشد) :
6 . 1 ) شبکه توزیع شهر زنجان ؛
6 . 2 ) خطوط جمع آوری چاههای مرکزی و غربی.


شبکه توزیع :
شبکه توزیع شهر زنجان به 5 ناحیه فشاری تقسیم گردیده است که هر یک از نواحی از مخازن مستقلی تغذیه می شوند. مجموع آب قابل توزیع در شبکه با اعمال ضریب حداکثر ساعتی به میزان 3/5 متر مکعب در ثانیه می باشد.
جنس لوله :
جنس لوله های خطوط انتقال جمع آوری و شبکه توزیع از قطر 100 تا 400 میلیمتر از بست سیمان کلاس C و از قطر 500 تا 700 میلیمتر چدن نشکن 1000 میلیمتر از نوع بتنی و 250 تا 900 میلیمتر فولادی انتخاب گردیده است.
مخازن ذخیره :
حجم کل مخازن مورد نیاز شبکه های توزیع زنجان 161000 مترمکعب می باشد که از این مقدار 16300 مترمکعب آن موجود است و به ترتیب نقشه های پیوست در زون های شرقی و غربی توزیع شده است که پیشنهاد می گردد به تناسب رشد جمعیت مخازن ساخته شود.
تصفیه خانه :


موقعیت تصفیه خانه در شمال غربی شهر با فاصله حدود 12 کیلومتری از لیکیز به تهم انتخاب شده است. حداکثر ظرفیت این تصفیه خانه 4693 مترمکعب در ثانیه خواهد بود. تصفیه خانه از نوع فیزیکی و با توجه به حداکثر مواد معلق به میزان 350 میلیگرم در لیتر طراحی شده و روش پیشنهادی آن اختلاط نوسان همزن مکانیکی سریع و زلال ساز با بیشترین بدون لجن روب می باشد که در سال 80 جهت اجرای تولی بایستی تصفیه خانه و خط انتقال باز به مناقصه و انتخاب پیمانگر گردد.
خطوط جمع آوری و انتقال آب :


آب حاصل از رودخانه های بهرین و تهم نقطه تلاقی با پمپاژ به مخزن 5000 متر مکعبی منتقل و به وسیله لوله 1000 و 12000 میلیمتر فولادی به تصفیه خانه انتقال می یابد فاصله خط انتقال بهرین و تهم از محل تلاقی تا تصفیه خانه حدود 2/7 کیلومتر و از بهرین توسط لوله فولادی 700 میلیمتر به طول 14 کیلومتر و از بند همایون که مخزن 5000 مترمکعبی حدود 3 کیلومتر کانال می باشد همچنین آب چاهها پس از جمع آوری به وسیله لوله های 250 الی 100 میلیمتر فولادی و 1000 میلیمتر بتنی مجموعاً به طول 30 کیلومتر به مخازن شهر منتقل می شود.


سیستم کنترل، ابزار دقیق و فرمان از دور :
طبق الحاقیه شماره 4607 مورخ 23/2/71 مطالعات مرحله اول و دوم سیستم کارتول ابزار دقیق و فرمان از دور تاسیسات آبرسانی شهر زنجان شامل چاههای غیرخنثی، 14 مخزن و تصفیه خانه آب می باشد.


1 ) طرح آبرسانی زنجام دارای چهار شبکه تامین آب می باشد که بدین قرار است :
1 . 1 ) شبکه یک :
آب 16 حلقه چاه توسط یک خط لوله اصلی آب مخازن 5000 مترمکعبی و 5600 مترمکعبی واقع در امور آب و میدان خانه را تامین می کند. آب این مخازن صرف تأمین آب موردنیاز شبکه توزیع ناحیه یک می گردد.
1 . 2 ) شبکه دو :


15 حلقه چاه آب در 2 گروه 9 و 6 حلقه چاه 2 خط لوله آب مخزن 5600 متر مکعبی موجود ناحیه 2 را تامین می کنند تا جهت توزیع در شبکه توزیع ناحیه 2 به کار رود. نسبتاً مازاد آب این چاهها صرف تامین کمبود آب مخازن 2015000 مترمکعبی ناحیه 2 جنوب شرقی (شبکه چهار) می گردد.
1 . 3 ) شبکه سه :


متشکل از مخازن نواحی یک و دو و سه شمال غربی تلمبه خانه های شماره یک و دو تصفیه خانه، آبگیرهای بهرین و همایون و خصوصاً لوله انتقالی می باشد.
تصفیه خانه مزبور آب ارسالی از آبگیریهای بهرین و همایون را پس از تصفیه لازم به مخازن ناحیه یک شمال غربی به ظرفیت 2015000 مترمکعب ارسال می کند تا پس از رفع نیاز شبکه توزیع یک، مازاد آن از طریق تلمبه خانه شماره یک به مخازن 15000 مترمکعبی ناحیه دو شمال غربی ارسال گردد. همچنین مخازن قطر آب موردنیاز خود را غیر از منبع فوق از طریق 7 حلقه چاههای جدید نیز دریافت می کنند. ضمناً این مخازن پس از رفع نیاز آب شبکه توزیع ناحیه دو مازاد آب خود را از طریق ناحیه تلمبه خانه شماره دو به مخازن 15000 مترمکعبی ناحیه سه شمال غربی ارسال می دارند. آب مخازن اخیر صرفاً جهت رفع نیاز شبکه توزیع ناحیه سه به کار می رود.
1 . 4 ) شبکه چهار :


این شبکه متشکل از مخازن ناحیه دو، سه ، چهار، پنج و شش شرقی جدید تلمبه خانه های شماره سه، چهار و پنج 18 حلقه چاه جدید و خطوط لوله انتقالی می باشد.
مخازن ناحیه دو جدید شرقی به ظرفیت 2015000 مترمکعب آب موردنیاز خود را عمدتاً از طریق 18 حلقه چاه جدید تامین می نمایند تا پس از رفع نیاز شبکه توزیع ناحیه دو، مازاد آب خود را به مخزن 5000 مترمکعبی شبکه یک ارسال نمایند.


البته مخازن ناحیه 2 جهت تامین نیازهای خود مازاد آب دارد حلقه چاه واقع در شبکه دو را نیز دریافت می نمایند. مخازن 300000 مترمکعبی ناحیه سه جدید شرقی آب موردنیاز خود را تنها از طریق 18 حلقه چاه جدید دریافت می کنند تا پس از رفع نیاز شبکه توزیع ناحیه به مازاد آب خود را از طریق تلمبه خانه شماره سه به مخازن 30000 مترمکعبی ناحیه چهار جدید شرقی ارسال می گردد.


خلاصه گزارش مرحله دوم طرح آبرسانی به زنجان :
این گزارش مشتمل بر 6 قسمت به شرح زیر می باشد :
موضوع :
1 ) مبانی طرح
2 ) سیستم کنترل، ابزار دقیق فرمان از راه دور
3 ) پروژه انتقال آب از سد نهم و بهرین به زنجان


الف ) خط انتقال
ب ) تلمبه خانه مخزن 5000 مترمکعبی
ج ) تصفیه خانه
4 ) خطوط جمع آوری آب چاههای زنجان
- مشخصات خطوط جمع آوری و انتقال چاهها و خطوط انتقال بین مخازن
- سیستم تلمبه زنی چاهها و تلمبه خانه های بین مخازن
- مشخصات واحدهای کارزنی


- مشخصات معماری و سازه
- مشخصات قطعات و راه دسترسی و پیشنهادی طرح
5 ) برآورد هزینه های ارزی و ریالی طرح
6 ) نقشه های مربوطه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید