بخشی از مقاله

کمبود منگنز وکوددادن پنبه
خلاصه : کمبود منگنز(Mn) در پنبه شایع نیست، گرچه آن ممکن است رخ دهد. در مزرعه هایی که امکان کمبود Mn برای پنبه وجود دارد، مزرعه‌هایی هستند که کمبود در سویا، گندم یا محصولات ذرت یا محصولاتی با Mn پایین خاک در دسترس رخ داده است(همچنین با سطحهای(Mn) تست خاک و( ph) تعیین می شود). علائم کمی از کمبود( Mn) در پنبه مشاهده می شود مگر اینکه کمبود شدید باشد یا علامتی مشاهده نمی شود. تست بافت برگ پنبه را می توان مورد استفاده قرار دارد برای تعیین اینکه آیا(Mn) ناکافی است. سطح های منگنز کمتر از ppm 25در جدید ترین برگ کاملا بزرگ شده ناکافی هستند.


رویکردهای کود دادن برای غلبه بر کمبود Mn به( ph) خاک و روشهای در دسترس به استعمال کود وابسته هستند.درخاکهایی که ph بالاست(نه بیشتر از 2/6در خاکهای زهکشی شده بطور ضعیف و نه بیشتر از 5/6 در خاکهای کاملا زهکشی شده) کودهای Mn می توانند بصورت منتشر شده در همه جا و ردیفی بکار برده شوند و Mn باقی مانده در فصل های بعدی در دسترس می باشد. در سطحهای( ph) بالاتر از استعمال های خاک کارآیی خود را ازدست می دهند بویژه هنگامیکه شایع است و ارزش باقی مانده ناچیز است. در خاکها با (ph) بالا استعمال ردیفی یا برگی ترجیح داده می شود و هر استعمال باید تا حد امکان به زمان کاشت نزدیک باشد.


میزانهای استعمال(Mn) به روش استعمال b 1 15-10 شایع برای خاک، b 1 5 -3 ردیفی نزدیک ردیف محصول یا b1 2-1 بکار برده شده برای شاخ و برگ درختان وابسته است.

 


استعمالهای برنامه ریزی شده(Mn ) برگی باید قبل از اولین گل دهی انجام شود. استعمالهای برگی باید فورا صورت بگیرد اگر علائم کمبود ظاهر شوند و دوباره اگر علائم مجددا ظاهر شوند و دوباره اگر علائم مجددا ظاهر شوند. از استعمالهای برگی زودتر برای ناحیه محدود شده برگ و مخلوط کردن کودهای Mn با گلیفوسات باید اجتناب شود. کودهایMn محلول در آب منابع مناسب Mn هستند هنگامیکه برای خاک و شاخ و برگ درختان بکار برده می شود، اما منابع Mn با قابلیت محدود شده(مانند اکسیدها یا اکسی سولفاتها) باید فقط برای استعمالهای خاک و هنگامیکه تا اندازه ذرات کمتر از 1/0-15/0خرد می شوند مورد استفاده قرار گیرند. منابع Mn حلقه دار باید با همان میزان بعنوان منابع Mn غیر آلی قابل حل بکار برده شود.

اطلاعات زمینه ای
منگنز Mn یک عنصر غذایی ضروری برای همه گیاهان است. کمبود منگنز در پنبه معمولا به علائم کمبود برجسته که در سویا، گندم و ذرت رخ می دهند منجر نمی شود.
گرچه، پنبه دارای کمبود شدید Mn ممکن است رنگ زدایی خاکستری مایل به زرد یا خاکستری مایل به قرمز جوانترین برگها را نشان می دهد در حالیکه

رگبرگهای سبز می مانند. Mn بیش از حد خاک می‌تواند با phپایین خاک سعی باشد. این وضعیت منسوب به برگ پیچ و تابدار است. تعداد کمی از تحقیقات بررسی کمبود Mn پنبه را منتشر کردند. مربوط ترین به کالیفرنیای جنوبی، آزمایشات Anderson وBoswell انجام شده در جورجیا در طول دهه 1960 هستند. 18 آزمایش در یک دوره 3 ساله در مورد خاکها با سطحهای ph6 وMn قابل استخراج آب در لایه شخم خورده با متغیر بودن از 5/0تا 10 پوند Mn در هر ابکر( b 1) انجام شد. عمل آوریها 4،2،0 b 1 بعنوان سولفات Mn کود سرک(کودی که بعد از شروع رشد گیاهان مصرف می شود.)داده شده بودند هنگامیکه پنبه چندین برگ

سالم داشت.
افزایش پنبه بذری برای کود دادن Mn در پایین ترین سطح های Mn قابل استخراج آب خاک 1 500 بودند. زود هنگامی همچنین افزایش داده شد. کاهش بازده کمتر از b2001 پنبه بذری a/ رخ داد هنگامی که Mn کود به خاکها با بیش از 1 7 Mnقابل استخراج آب خاک افزوده شد. متاسفانه، راهی برای مقایسه سطح های Mn قابل استخراج آب استفاده شده در تحقیقات جورجیا برای روشهای تست خاک معمولتر مانندروشهای قابل استخراج اسید رقیق یا Mehlich استفاده شده توسط، clemsonجورجیا و چند آزمایشگاه خصوصی و عمومی دیگر تست خاک وجود ندارد. از دهه 1960 تحقیق کمی انجام شده است.
توصیه های تست خاک


در زمان تحقیق جورجیا مشاهده شد که فقط کالیفرنیای جنوبی استفاده از Mnرا برای تولید پنبه توصیه کرد. در نتیجه تحقیقشان، جورجیا به توصیه کلی b 1 5/2 مبادرت کرد هنگامی که ph خاک بیشتر از 6/5 بود. گر چه، این توصیه در 1999بخاطر فقدان حمایت از تحقیق مورد نیاز برای توصیه مسکوت شد.
توصیه کود دادن Mn ، clemson از توصیه ای که اولین بار توسط جورجیا پذیرفته شد محدودتر بود. توصیه بلند مدتمان بکار بردن کود Mn است هنگامیکه ph خاک بالای 2/6 در خاکهای معین که مستعد کمبود هستند با کمبود در مزرعه در سالهای گذشته مشاهده شده است وبا تست بافت تائید شده است(کمتر از Mn

ppm25 در بافت برگ). جورجیا و کالیفرنیای جنوبی از سطحهای Mn تست خاک و ph خاک برای علامت دادن مسائل کمبود استفاده می کنند(جدول 1 در صفحه بعدرا ببینید.) هنگام آهک زدن به خاک phپایین از ph هدف نه. ph واقعی خاک برای ارزیابی سطح های Mnخاک استفاده کنید. این رهنمود ها می توانند برای گزارشهای تست خاک از هر آزمایشگاه با استفاده از روش تست اسید رقیق قابل استخراج خاک یا Mehlichi مورد استفاده قرار گیرند. شواهدی وجود ندارد که Mn باید برای مزرعه های پنبه در کالیفرنیای جنوبی بطور عادی بکار برده شود. هنگامیکه Mn مورد نیاز است آن می تواند در 10 تا 15 b 1 شایع، 3تا5 b 1

ردیفی یا 1تا2 b 1بصورت افشانه برگی بکار برده شود.
منگنز استعمال شده برای خاک
منابعMn با قابلیت حل بالا نسبت به منابع Mn با قابلیت حل پایین، کودهای موثرتری هستند.(برای مقادیر جدول 2 را ببینید). منابع سولفات منگنز( Mnoso4) با متغیر بودن از100-71%محلول در آب کاملا محلول هستند. اکسی سولفاتها –منگنز از نظر قابلیت حل از 5تا 58% محلول در آب متغیر می باشند. اکسید منگنز( Mno) قابلیت حل پایین دارد. اکسی سولفات‌ها - Mnو اکسید Mn می توانند منابع Mn موثر باشند فقط هنگامی که نرم می شوند(اندازه ذرات کمتر

از1/0تا15/0mm) منابع Mn حلقه دار می توانند برای خاک استعمال شوند اما شواهد کمی وجود دارد که آنها از Mnoso4 موثرتر هستند. بنابراین آنها باید در میزانهای قابل مقایسه برای اصلاح کمبود Mn بکار برده شود. منگنز می تواند در کود دانه دانه یا کود مایع در هنگام کاشت یا قبل از آن بکار برده شود. میزانهای توصیه شده استعمال b 15-10 شایع برای خاک یا b1 5-3 ردیفی نزدیک ردیف محصول هستند. زمان کم در خاک است قبل از اینکه محصول به آن نیاز دارد و

استعمال موثرتر د کم کردن کمبود می باشد. بنابراین، استعمالها باید تا حد امکان نزدیک به زمان کاشت باشد. هنگامیکه با خاکهای ph بالاتر ترکیب می شود، بویژه بیشتر از 5/6، Mn در دسترس کمی برای بقیه فصل دوم بعد از استعمال وجود دارد بنابراین برای یک فصل رشد در یک زمان کود دهید. ردیفی کردن Mn با اسید تشکیل دهنده کود قابلیت استفاده را افزایش می دهد وبهترین راه برای تضمین قابلیت استفاده Mn استعمال شده برای خاک است. Mn برگی ممکن است یک روش استعمال بهتر در خاکها با phکاملا بالا باشد.


منگنز برگی
چندین منابعMn غیر آلی( Mnoso4،Mncl2 ،Mn(No3)2 وحلقه دار Mnedta،Mndtpa وسولفونات لبگنین-Mn ) برای استعمال برگی در دسترس هستند.(جدول 2). همه در اصلاح کمبود Mn بطور مساوی موثر هستند. معمولی ترین میزان برگی توصیه شده 1تا2 b 1 است، تحقیق با سویا نشان داده است که میزان مطلوب کمتر باشد 1/0تا2/0 b 1. پایین ترین میزان موثر بعلت هزینه پایین تر، سوختگی کمتر محتمل برگ و آسانی در تجزیه کود ترجیح داده می شود. استعمال های چند تایی ممکن است مورد نیاز باشد هنگامیکه کمبود شدید است.

 

احتیاطها برای مخلوط کردن کودهای منگنز با گلیفوسات
کود دادنMn برگی به پنبه قبل از مرحله برگ 4 علت ناحیه برگ محدود شده در دسترس برای جذب Mn توصیه نمی شود. گرچه، اگر هر کسی تلاش کند تا را زود استعمال کند، از پیش اخطار داده می شود که تحقیق جامع در میشیگان و ویرجینیا نشان داده است که مخزن کودهای Mn مخلوط شده با گلیفوسات تاثیر گلیفوسات را کاهش می دهند. مقدار کاهش در کنترل علف هرز به علف هرز، کودMn ، فرمول بندی گلیفوسات و کمک کننده وابسته است.

کاهش کنترل علف هرز ممکن است به زیادی 50% باشد. کاهش ها در کنترل Lamsquarter، large crabgrass، morning glryspp،smooth pigweed ، velvetleaf در این تحقیقات ثابت شدند.
در تحقیقات میشیگان، سولفات Mn ، Mneaa( اتیل آمینو استات - Mn) و سولفونات لبگنین Mn کار آیی گلیفوسات را کاهش دادند اما کاهش نداد. افزودن کمکی های سولفات دی آمونیوم(AMS) ، EDTAA و اسید سیتریک کاهش در کنترل علف هرز را تا سطح های مختلف بسته به منبع Mn کم کرد. در تحقیقات ویرجینیا گلوکوهپتونات - Mn کار آیی گلیفوسات را بیشتر از سولفونات لبگنین Mn کاهش داد. یک مجله حوادث از شرکت مونسانتو بیان می کند : مصرف کننده مسئولیت کنترل علف هرز و خطرات سلامت گیاه مربوط به مخلوطهای Roundup weather max وکودهای منگنز را تقبل می کند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید