بخشی از مقاله

الف) بررسي قانون اهم: بستگي ولتاژ سيم به مقاومت مدار و جريان ورودي از آن V=IR كه در آن
V: اختلاف پتانسيل سيم (ولت)، I : جريان عبوري (آمپر)،  R: مقاومت سيم (اهم)
مداري مطابق شكل ببنديد.


با تغيير مقدار IS ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحني   اين مقاومت را رسم نمائيد.

ب) قانون جريان:
مداري مطابق شكل ببنديد.
مقادير I4,I3,I2,I1 را اندازه گرفته،
درستي قانون جريان را تحقيق نمائيد.
1.    چه رابطه اي بين هر يك از جريانهاي جزئي I3,I2,I1 و جريان I وجود دارد؟
2.    چه مقاومتي جايگزين مقاومتهاي R3,R2,R1 كنيم تا جريان I بدون تغيير باقي بماند؟
3.    چه نسبتي بين جريانهاي I1 و I3وجود دارد؟


ج) قانون ولتاژ:
مداري مطابق شكل ببنديد.
ولتاژ دو سر هر مقاومت را جداگانه اندازه گرفته،
ولتاژ هر منبع را به دست آوريد.
4.    قانون ولتاژ را بيان كنيد.
5.    چه رابطه اي بين هر يك از مقادير VR3,VR2,VR1وVAB وجود دارد؟
6.    چه نسبتي بين مقادير VR2,VR1 وجود دارد؟
7.    در مدار شكل مقابل چه تغييري پيشنهاد مي‌كنيد تا هر لامپ درست جرياني را كه لازم دارد بكشد ؟
 
8.    در شكل زير جهت و مقدار جرياني را كه از مقاومت   مي‌گذرد مشخص كنيد.                          .
د) مقسم ولتاژ:
مداري مطابق شكل ببنديد.
-A  و  قرار داده، ولتاژ دو سر RL
را به ازاء دو مقدار  و اندازه بگيريد.
-B  و  انتخاب و مجدداً ولتاژ دو سر RL را به ازاء همان مقادير  و  اندازه بگيريد.


B: (R1=100 , R2=200)
VL    RL
    300
600
A: (R1=200 , R2=400)
VL    RL
    300
600
      

          
                                                          


9.    تغييرات VL در كدام حالت بيشتر است؟ چرا؟
10.    با فرض ثابت بودن RL و R2=2R1 رابطه كلي بين تغييرات VL و جريان منبع در حالت بي باري را بدست آوريد. آيا با افزايش جريان بي باري تغييرات VL بيشتر خواهد شد يا كمتر؟


11.    در مدار شكل مقابل R2,R1 را به گونه‌اي انتخاب كنيد كه ولتاژ دوسر R2 در حالت بي باري برابر 6V و وقتي مصرف كننده وصل مي‌شود بيش از 10% افت ننمايد .                      


12.    اگر مقاومت داخلي ولتمتر   باشد، در هر يك از مدارات شكل زير ولتمتر چه عددي را نشان مي‌دهد؟ چه نتيجه‌اي مي‌گيريد؟ ( از رِنج 1 ولتمتر استفاده مي‌شود)
 
 
بسمه تعالي


آزمايش دوم


تعيين مقاومت داخلي، قضاياي تونن و لوزتن:
وسايل مورد نياز: پتانسيومتر، مولتي متر، مقاومت هاي:  300 ،  1k ،  430


مقدمه:
اگر مدار را به صورت يك منبع ولتاژ واقعي معادل سازي كنيم مدار را معادل ؟؟؟ گويند و اگر مدار را به صورت منبع جريان واقعي معادل سازي كنيم آن را معادل ؟؟؟ گويند.
-A مداري مطابق شكل بسته با تغيير پتانسيومتر جريان مدار را تنظيم و ولتاژ متناظر با آن را در جدول يادداشت كنيد.
20    15    10    5    0    IMA
                    VL(V)
 
    1. منحني تغييرات VL را برحسب I رسم كنيد. به ازاء چه مقدار R ولتاژ به نصف مقدار حالت مدار باز كاهش مي‌يابد؟ چرا؟
-B جريان اتصال كوتاه مدار(  ) چقدر است؟
-C مقاومت داخلي منبع را از رابطه   بدست آوريد.
-D آزمايش را با منبع ايده‌آل تكرار كنيد (مطابق شكل زير)

20    15    10    5    0    IMA
                    VL(V)
 

2. منحني تغييرات VL را برحسب I رسم كنيد . آيا اختلافي بين مقادير اندازه گرفته شده براي VL در اين مرحله با مقادير حاصل در (A) مشاهده مي كنيد؟
-E در اين مرحله آزمايش را با منبع جريان ايده‌آل تكرار كنيد. مدار را مطابق شكل زير بسته پس از تكميل جدول منحني V-I را رسم كنيد.


20    15    10    5    0    IMA
                    VL(V)
                                                             

3. آزمايشهاي مراحل (E), (D), (A) بيانهاي ظاهراً متفاوت يك واقعيت است آنرا در يك جمله بيان كنيد.
-F مداري مطابق شكل ببنديد. VAB را در حالت مدار باز مساوي 6V تنظيم كنيد. سپس جدول زير را تكميل و منحني V-I را رسم كنيد.
20    15    10    5    0    IMA
                    VL(V)
                                                               
4. قضاياي تونن و لوزتن را بيان كنيد.
-G1,2 مقاومت معادل مدار فوق را از رابطه   بدست آوريد. سپس مدار را غيرفعال نموده، به روش زير مقاومت معادل را بدست آورده با هم مقايسه كنيد.
                      

آزمايش سوم:


الف) قضيه انتقال حداكثر توان:
وسايل مورد نياز: مقاومت هاي  300 ،  200 ،  180 ،  20 ،  10، مولتي متر
مداري مطابق شكل ببنديد، VAB(O.C.)=6V تنظيم كنيد و جدول زير را تكميل نمائيد.


مقدمه:
جريان عناصر هوازي از مجموع آثار تك تك منابع در مدار حاصل مي شود جمع آثار در مورد ولتاژ 2 سر هر عضو نيز صادق است ولي در مورد كميتهايي كه با مجذور جريان و ولتاژ متناسب هستند صدق نمي كند.
5. منحني PL-RL را رسم كنيد.    

2K    1K    600    300    200    100    

                        VL(V)
                        

 

6. به ازاء چه مقدار RL، PL حداكثر مقدار را دارد؟ در اين حالت VL چقدر است؟

7. در هر يك از مدارهاي زير  Zl را چه مقدار انتخاب كنيم تا حداكثر توان به بار برسد؟
 
                                                  


ب) قضيه جمع اثرها:
-A1 مداري مطابق شكل ببنديد، ولتاژ دوسر منبع V1 را برابر 10V تنظيم و سپس جريان I را اندازه بگيريد. I=..?..MA
-A2 منبع V1 را از مدار خارج و جريان I را در
 اين حالت اندازه بگيريد.        I2=..?..MA
-A3 منبع V1 را در مدار قرار داده، V2 را از مدار خارج كنيد.
جريان اندازه گيري شده در اين حالت را I1 بناميد. I1=..?..MA
8. آيا تساوي I=I1+I2 برقرار است؟    
9. آيا در مورد هر مداري قضيه جمع اثرها صادق است؟
10. در مدار شكل زير، با استفاده از قضيه جمع اثرها، جرياني را كه از مقاومت بار مي گذرد حساب كنيد.
 

ج) قضيه تقابل «هم پاسخي» :
-A مداري مطابق شكل زير ببنديد و جرياني را كه آمپرمتر نشان مي‌دهد يادداشت كنيد.-B حال جاي منبع و آمپرمتر را در مدار عوض كنيد. آيا در جرياني كه آمپرمتر نشان مي دهد تغييري مشاهده مي‌كنيد؟

11. نتيجه را بيان كنيد. آيا اين نتيجه در همه موارد صادق است؟
 
آزمايش چهارم:


الف) خازن در مدار A.C
وسايل مورد نياز:  - خازن هاي 36nF و 18nF
-A مداري مطابق شكل زير ببنديد. با اندازه گيري IC,VC جدول زير را تكميل كنيد.
 
 
IC  Ma    VC
V    f
KHZ    C
nf
            1
1
0.5
1
1    2.2
4.4
4.4
8.8
8.8    36
36
36
36
18
   
1. مقاومت 50Ω به چه منظور بكار رفته است؟
2. اثر تغيير فركانس، تغيير ولتاژ و تغيير ظرفيت خازن را بررسي كنيد.
-B مداري مطابق شكل زير ببنديد. ولتاژ دو سر منبع را در فركانس 4.4KHZ برابر 140MV تنظيم كنيد. در اين حالت ولتاژ دو سر خازن و دو سر مقاومت را جداگانه اندازه بگيريد.
VR = …?....MV                ,                     VC = …?... MV
3. چه رابطه اي بين VR و VC و ولتاژ دو سر منبع وجود دارد؟-C فركانس منبع را به 2.2 KHZ كاهش دهيد و مجدداً VR و VC را اندازه بگيريد.
VR = …?....MV                ,                     VC = …?... MV

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید