دانلود مقاله روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

word قابل ویرایش
59 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق ۱۰۰ نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
۱-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۲-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۳-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۴-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۵-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۶-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.

۷-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
۸-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
۹-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.

شاخص سازی متغیرها
متغیر مستقل:
۱-ساعت کاری
۱-۱-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری
۲-تعداد فرزندان
۱-۲-تعداد فرزندان
۳-موقعیت اقتصادی

۱-۳-میزان درآمد فرد
۲-۳-میزان درآمد همسر
۳-۳-نوع مسکن
۴-۳-محل سکونت
۴-موقعیت اجتماعی
۱-۴-میزان احترام اطرافیان به خود
۲-۴-میزان پذیرش عقاید فرد
۳-۴-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه
۴-۴-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان
۵-میزان خودباوری زنان
۱-۵-میزان اعتماد به نفس
۲-۵-میزان الگوپذیری از دیگران
۳-۵-میزان تصمیم گیری در امور
۶-اختلاف زناشویی
۱-۶-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن

۲-۶-تعصبات سنتی مرد
۳-۶-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان
۷-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده
۱-۷-نحوه استفاده از درآمد شخصی
۲-۷-نحوه تربیت فرزندان
۳-۷-نحوه تنظیم مخارج منزل
۸-وضعیت تحصیلی فرزندان
۱-۸-موفقیت تحصیلی فرزند
۲-۸-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند

 

۹-رابطه مادری و فرزندی
۱-۹-میزان گفتگو میان مادر و فرزند
۲-۹-میزان تفریحات میان مادر و فرزند
۳-۹-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان
شاخص سازی متغیر وابسته:
اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده
کاهش تعداد فرزندان خانواده
اختلال در روابط زناشویی
عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود
خستگی و بی حوصلگی
وجود تقسیم کار در خانه
وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان
اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان

۴-۱-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها
جداول شماره ۱
-سوال مربوط به سن
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi سن
۲/۲۵ ۷ ۰۷/۰ ۷ ۲۰-۲۵
۴/۸۶ ۲۷ ۲۴/۰ ۲۴ ۲۵-۳۰
۱۸ ۵ ۰۵/۰ ۵ ۳۰-۳۵
۹۰ ۲۵ ۲۵/۰ ۲۵ ۳۵-۴۰
۴/۱۴۰ ۳۹ ۳۹/۰ ۳۹ ۴۰ به بالا
۳۶۰=۳۶۰Pix

۱۰۰=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول در این جامعه آماری ۷ درصد دارای سن ۲۰-۲۵ سال و ۲۴ درصد دارای سن ۲۵-۳۰ سال و ۵ درصد دارای سن ۳۰-۳۵ ساله و ۲۵ درصد دارای سن ۳۵-۴۰ و ۳۹ درصد دارای سن ۴۰ به بالا می باشد.

جداول شماره ۲
-سوال مربوط به تحصیلات
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تحصیلات
۶/۲۲/۱۱۵۱ ۶ ۰۶/۰ ۶ زیر دیپلم
۸/۸۲ ۳۲ ۳۲/۰ ۳۲ دیپلم
۶/۱۲۹ ۲۳ ۲۳/۰ ۲۳ فوق دیپلم
۸/۱۵ ۳۶ ۳۶/۰ ۳۶ لیسانس
۳ ۰۳/۰ ۳ فوق لیسانس و بالاتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات، ۶ درصد زیر دیپلم ۳۲ درصد دیپلم ۲۳ درصد فوق دیپلم ۳۶ درصد لیسانس ۳ درصد فوق لیسانس و بیشتر می باشد.

جداول شماره ۳
-سوال مربوط به تحصیلات همسر
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تحصیلات همسر
۴/۱۴ ۴ ۰۴/۰ ۴ زیر دیپلم
۶/۷۵ ۲۱ ۲۱/۰ ۲۱ دیپلم
۶/۷۵ ۲۱ ۲۱/۰ ۲۱ فوق دیپلم
۶/۱۶۵ ۴۶ ۴۶/۰ ۴۶ لیسانس
۸/۲۸ ۸ ۰۸/۰ ۸ فوق لیسانس و بالاتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات همسر، ۴ درصد زیر دیپلم، ۲۱ درصد دیپلم، ۲۱ درصد فوق دیپلم، ۴۶ درصد لیسانس، ۸ درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد.

جداول شماره ۴

-سوال مربوط به شغل یا سمت
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi شغل یا سمت
۲/۱۵۱ ۴۲ ۴۲/۰ ۴۲ موسسات دولتی
۱۰۸ ۳۰ ۳۰/۰ ۳۰ کارمند آموزش و پرورش
۸/۱۰۰ ۲۸ ۲۸/۰ ۲۸ کارمند بیمارستان
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به مدل بالا ۴۲ درصد از جامعه آماری ما

را زنان شاغل در موسسات دولتی و ۳۰ درصد زنان شاغل در آموزش و پرورش و ۲۸ درصد زنان شاغل در بیمارستان تشکیل می دهند.

جداول شماره ۵
-سوال مربوط به نوع استخدام
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi نوع استخدام
۱۶۲ ۴۵ ۴۵% ۴۵ رسمی
۳۶ ۱۰ ۱۰% ۱۰ غیررسمی
۱۶۲ ۴۵ ۴۵% ۴۵ قراردادی
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به نوع استخدام ۴۵ درصد رسمی و ۱۰ درصد غیررسمی و ۴۵ درصد قراردادی می باشد.

جداول شماره ۶
-سوال مربوط به ساعت کاری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi ساعت کاری
۴/۱۷۶ ۴۹ ۴۹% ۴۹ تمام وقت
۴/۱۵۸ ۴۴ ۴۴% ۴۴ پاره وقت
۲/۲۵ ۷ ۷% ۷ سایر موارد
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ساعت کاری ۴۹ درصد تمام وقت ۴۴ درصد پاره وقت و ۷ درصد سایر موارد می باشد.

جداول شماره ۷
-سوال مربوط تاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi ساعت کاری و تاثیر وظایف مادری و همسری
۶/۳۹ ۱۱ ۱۱% ۱۱ بسیار زیاد
۸/۱۱۸ ۳۳ ۳۳ ۳۳ زیاد
۸/۱۳۶ ۳۸ ۳۸% ۳۸ تاحدودی
۶/۵۷ ۱۶ ۱۶% ۱۶ کم
۲/۷ ۲ ۲% ۲ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi

۱=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تاثیر ساعت کار بر وظایف مادری و همسری ۱۱ درصد بسیار زیاد و ۳۳ درصد زیاد و ۳۸ درصد تا حدودی و ۱۶ درصد کم ۲ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره ۸
-سوال مربوط ثاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تعداد فرزندان
۱۸۰ ۵۰ ۵۰% ۵۰ ۱ فرزند
۱۰۸ ۳۰ ۳۰% ۳۰ ۲ فرزند
۲/۶۱ ۱۷ ۱۷% ۱۷ ۳ فرزند
۸/۱۰ ۳ ۳% ۳ ۴ فرزند
۰ ۰ ۰% ۰ ۵ فرزند
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تعداد فرزندان ۵۰ درصد ۱ فرزند، ۳۰ درصد ۲ فرزند، ۱۷ درصد ۳ فرزند، ۳ درصد ۴ فرزند، ۰ درصد ۵ فرزند و بیشتری باشد.

جداول شماره ۹
-سوال مربوط به میزان درآمد شخصی
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi میزان درآمد شخصی
۶/۳ ۱ ۱% ۱ ۵۰ هزار تومان
۴/۳۲ ۹ ۹% ۹ ۱۰۰-۵۰ هزار تومان
۱۲۶ ۳۵ %۳۵ ۳۵ ۱۵۰-۱۰۰ هزار تومان
۶/۱۱۱ ۳۱ ۳۱% ۳۱ ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان
۶/۸۴ ۲۴ ۲۴% ۲۴ ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال میزان درآمد شخصی ۱ درصد، ۵۰ هزار تومان ۱ درصد ۱۰۰-۵۰ هزار تومان، ۳۵ درصد ۱۵۰-۱۰۰ هزار تومان، ۳۱ درصد ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان، ۲۴ درصد ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر.

جداول شماره ۱۰
-سوال مربوط به میزان درآمد همسر
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi میزان درآمد همسر
۶/۳ ۱ ۱% ۱ ۵۰ هزار تومان
۲/۷ ۲ ۲% ۲ ۱۰۰-۵۰ هزار تومان
۲/۲۵ ۷ ۷% ۷ ۱۵۰-۱۰۰ هزار تومان
۸/۱۰۰ ۲۸ %۲۸ ۲۸ ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان
۲/۲۲۳ ۶۲ ۶۲% ۶۲ ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

 

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال درآمد همسر ۱ درصد ۵۰ هزار تومان، ۲ درصد ۱۰۰-۵۰ هزار تومان ۷ درصد ۱۵۰-۱۰۰ هزار تومان، ۲۸ درصد ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان، ۶۲ درصد ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر می باشد.

جداول شماره ۱۱
-سوال مربوط به نوع مسکن
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi نوع مسکن
۱۸ ۵ ۵% ۵ شخصی – ویلائی
۲/۱۱۵ ۳۲ ۳۲% ۳۲ شخصی – اپارتمانی
۲/۱۳۳ ۳۷ ۳۷% ۳۷ رهن و اجاره
۴/۶۸ ۱۹ ۱۹% ۱۹ سازمانی
۲/۲۵ ۷ ۷% ۷ سایر موارد
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال نوع مسکن ۵ درصد شخصی – ویلائی، ۳۲ درصد شخصی – اپارتمانی، ۳۷ درصد رهن و اجاره، ۱۹ درصد سازمانی، ۷ درصد سایر موارد.

جداول شماره ۱۲
-سوال مربوط به محل سکونت
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi محل سکونت
۴/۱۰۴ ۲۹ ۲۹% ۲۹ شمال شهر
۲/۱۱۵ ۳۲ ۳۲% ۳۲ جنوب شهر
۲/۴۳ ۱۲ ۱۲% ۱۲ مرکز شهر
۲/۶۱ ۱۷ ۱۷% ۱۷ شرق شهر
۳۶ ۱۰ ۱۰% ۱۰ غرب شهر
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

 

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال محل سکونت ۲۹ درصد شمال شهر، ۳۲ درصد جنوب شهر، ۱۲ درصد مرکز شهر، ۱۷ درصد شرق شهر، ۱۰ درصد غرب شهر می باشد.

جداول شماره ۱۳
-سوال مربوط به احترام در معاشرت
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi احترام در مشارکت
۸/۶۴ ۱۸ ۱۸% ۱۸ بسیار زیاد
۴/۱۴۰ ۳۹ ۳۹% ۳۹ زیاد
۶/۱۴۷ ۴۱ ۴۱% ۴۱ تا حدودی
۲/۷ ۲ ۲% ۲ کم
۰ ۰ ۰% ۰ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال احترام در معاشرت ۱۸ درصد بسیار زیاد، ۳۹ درصد زیاد، ۴۱ درصد تا حدوید، ۲ درصد کم، ۰ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۱۴
-سوال مربوط به پذیرش عقاید
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi پذیرش عقاید
۲/۲۵ ۷ ۷% ۷ بسیار زیاد
۶/۱۶۵ ۴۶ ۴۶% ۴۶ زیاد
۴/۱۴۰ ۳۹ ۳۹% ۳۹ تا حدودی
۸/۲۸ ۸ ۸% ۸ کم
۰ ۰ ۰% ۰ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به پذیرش عقاید، ۷ درصد بسیار زیاد، ۴۶ درصد زیاد، ۳۹ درصد تا حدودی، ۸ درصد کم و

۰ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۱۵
-سوال مربوط به مفید بودن اشتغال
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi مفید بودن اشتغال
۶/۱۲۹ ۳۶ ۳۶% ۳۶ بسیار زیاد
۸/۱۷۲ ۴۷ ۴۷% ۴۷ زیاد
۵۴ ۱۵ ۱۵% ۱۵ تاحدودی

۳۶ ۱ ۱% ۱ کم
۰ ۰ ۰% ۰ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال مفید بودن اشتغال ۳۶ درصد بسیار زیاد ۴۷ درصد زیاد، ۱۵ درصد تا حدودی ۱ درصد کم ۰ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۱۶
-سوال مربوط به به ارزش گذاری اشتغال
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi ارزش گذاری اشتغال
۱۸ ۵ ۵% ۵ بسیار زیاد
۲/۱۱۵ ۳۲ ۳۲% ۳۲ زیاد
۲/۱۳۳ ۳۷ ۳۷% ۳۷ تاحدودی
۴/۶۸ ۱۹ ۱۹% ۱۹ کم
۲/۲۵ ۷ ۷% ۷ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ارزش گذاری اشتغال ۴۹ درصد بسیار زیاد ۴۰ درصد زیاد ۹ درصد تا حدودی ۲ درصد کم ۰ درصد خیلی کم و هیچ

جداول شماره ۱۷
-سوال مربوط به اعتماد بنفس
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi اعتماد بنفس
۶/۹۳ ۲۶ ۲۶% ۲۶ بسیار زیاد
۸/۱۷۲ ۴۸ ۴۸% ۴۸ زیاد
۸/۸۲ ۲۳ ۲۳% ۲۳ تاحدودی
۲/۷ ۲ ۲% ۲ کم
۶/۳ ۱ ۱% ۱ خیلی کم و هیچ

۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آما

ری پاسخ به اعتملاد به نفس، ۲۶ درصد بسیار زیاد، ۴۸ درصد زیاد، ۲۳ درصد تا حدودی، ۲ درصد کم، ۱ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۱۸
-سوال مربوط به الگوپذیری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi الگوپذیری
۴/۳۲ ۹ ۹% ۹ بسیار زیاد
۸/۸۲ ۲۳ ۲۳% ۲۳ زیاد
۴/۱۴۰ ۳۹ ۳۹% ۳۹ تاحدودی
۶/۵۷ ۱۶ ۱۶% ۱۶ کم
۸/۴۶ ۱۳ ۱۳% ۱۳ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به الگوپذیری، ۹ درصد بسیار زیاد، ۲۳ درصد زیاد، ۳۹ درصد تا حدودی، ۱۶ دبرصد کم و ۱۳ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۱۹
-سوال مربوط به تصمیم گیری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تصمیم گیری
۸/۱۰۰ ۲۸ ۲۸% ۲۸ بسیار زیاد
۸/۱۵۴ ۴۳ ۴۳% ۴۳ زیاد
۶/۷۵ ۲۱ ۲۱% ۲۱ تاحدودی
۶/۲۱ ۶ ۶% ۶ کم
۲/۷ ۲ ۲% ۲ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تصمیم گیری، ۲۸ درصد بسیار زیاد ۴۳ درصد زیاد، ۲۱ درصد تا حدودی، ۶ درصد کم، ۲ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۲۰
-سوال مربوط به مخالفت همسر با اشتغال
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi مخالفت همسر با اشتغال
۳۶ ۱۰ ۱۰% ۱۰ بسیار زیاد
۸/۲۸ ۸ ۸% ۸ زیاد

۶/۵۷ ۱۶ %۱۶ ۱۶ تاحدودی
۸/۱۰۰ ۲۸ ۲۸% ۲۸ کم
۸/۱۳۶ ۳۸ ۳۸% ۳۸ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به مخالفت همسر با اشتغال، ۱۰ درصد بسیار زیاد، ۸ درصد زیادریال ۱۶ درصد تا حدودی، ۲۸ درصد کم و ۳۸ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره ۲۱
-سوال مربوط به تعصبان سنتی
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تعصبات سنتی
۸/۲۸ ۸ ۸% ۸ بسیار زیاد
۱۸ ۵ ۵% ۵ زیاد
۶/۷۵ ۲۱ %۲۱ ۲۱ تاحدودی
۹۰ ۲۵ ۲۵% ۲۵ کم
۶/۱۴۷ ۴۱ ۴۱% ۴۱ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
100=%Pi
1=Pi
100=%Fi

 

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تعصبات سنتی، ۸ درصد بسیار زیاد، ۵ درصد زیاد، ۲۱ درصد تاحدودی، ۲۵ درصد کم، ۴۱ درص

د خیلی کم و هیچ می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 59 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
 1. فاطمه گفت:

  سلام
  وقتتون بخیر
  من پرسشنامه رضایت شغلی دانلود کردم ولی برام مقاله بالا میاره
  چرا ؟
  من پرسشنامه میخواستم

  • pcbrain گفت:

   دوست عزیز سلام . دوست عزیز هیچ ایمیلی از شما در بخش سفارشات ثبت نشده ، لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید .
   ضمنا فایل مد نظر روش تحقیق هستش

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد