بخشی از مقاله

بارها از صداي بوق خودرو يا سر و صداي بيش از اندازه يك موتور سيكلت كه با سرعت از كنارمان رد مي شود، از جا پريده ايم.
انگار ديگر شنيدن تمام اين صداهاي ناهنجار برايمان عادي شده است و تمامي اين آلودگي هاي صوتي، ديگر بخشي از زندگي روزمره مان است كه هرگز خيابان هاي شهر را ترك نمي كنند.
بررسي نتايج مطالعات در يكي از فرودگاه هاي آلمان نشان مي دهد كه سلامت كودكان ساكن در مناطق مجاور اين فرودگاه، بيش از ديگر كودكان در معرض تهديد است.
افزايش ضربان قلب، اختلال در سيستم عصبي و رفتاري از جمله عوارض مهم آلودگي صوتي است كه در ساكنان اين مناطق بروز كرده است.
بررسي ها نشان مي دهد؛ خودروها به دليل تعداد و پراكندگي در سطح شهر، يكي از مهمترين عوامل آلودگي صوتي در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران هستند و در حالي كه مسئولان از اجباري شدن رعايت استانداردهاي آلودگي صوتي از سوي خودروسازان از سال آينده خبر مي دهند، به نظر مي رسد كه چقدر دير به فكر اجراي چنين استاندارد‌هايي افتاده ايم و اگرچه اين مسأله بايد سال ها پيش رخ مي داد، اما بي شك رعايت اين استانداردها از سوي بخش هاي مربوط به منظور حفظ سلامت شهروندان هنوز هم دير نيست.
شركت كنترل كفيت هوا در گزارشي اعلام كرد: اغلب شهروندان تهراني از آلودگي صوتي رنج مي برند. بررسي ها نشان مي دهد بيشتر شهروندان تهراني در مناطقي زندگي مي كنند كه سر و صدا در آن مناطق، بيش از استنداردهاي تعيين شده است، به طور مثال در جنوب تهران علاوه بر سر و صداي ناشي از ترافيك، سر و صداي ناشي از فرودگار و راه آهن نيز اين منطقه را از نظر صوتي، بسيار آلوده كرده است.


اين در حالي است كه گسترش روزافزون بزرگراه ها در سطح شهر، ميزان اين آلودگي را به مراتب افزايش مي دهد، يكي از پيامدهاي ناخواسته توسعه اقتصادي در جهان امروز، آلودگي محيط زيست است.


فعاليت هاي صنعتي و خدماتي در سطوح گوناگون با تحميل انواع آلودگي ها بر هوا، آب و خاك همراه است كه يكي از مهمترين آنها،‌ آلودگي صوتي است.
آلودگي صوتي يا به بيان ساده تر، سر و صدا تنها به معني آزردگي خاط نيست.


اگرچه در بسياري موارد به دليل ويژگي آلودگي صوتي كه به تدريج براي گوش انسان عادي مي شود، آثار زيانبار آن جلوه ظاهري كمتري دارد. اما اين آثار پنهان، تا سال ها بر روح و جسم انسان تأثير گذار است.


سازمان بهداشت جهاني (WHO) آلودگي صوتي را تهديدي جدي براي سلامت انسان داشته است كه به دليل تنوع منابع (ترافيك، صنعت، محل كار و همجواري) يكي از گسترده ترين خطرات براي سلامت انسان به شمار مي رود. در اروپا، 40 درصد جمعيت در معرض ترازهايي از صوت قرار دارند كه بالقوه براي سلامت خطرناك است.
دست كم 170 ميليون اروپايي در محل زندگي شان به شدت از آلودي صوتي آزار مي‌بينند. از سوي ديگر، هر ساله منابع مالي بسياري از سوي جامعه صرف جلوگيري يا محدود كردن آلودگي صوتي مي شود كه اجراي قوانين و استفاده از ابزارهاي اقتصادي ماند تعيين جرايم از آن جمله اند. متأسفانه منابع مالي اجتماع محدود است و از اين رو، تلفيق ملاحظات مربوط به آلودگي صوتي با تصميم گيري هاي اقتصادي، به انديشه بيشتر نياز دارد. براي اقتصاددانان اين موضوع دو مشكل اساسي ايجاد مي كند، اول اينكه چگونه و از چه روشي مي توان آزردگي ناشي از آلودگي صوتي را ارزشگذاري كرد؟ محدوديت هاي اين روش ها از ديدگاه هاي نظري، علمي و اخلاقي چيست؟ آيا اين روش ها براي دانشمندان، بهره برداران و تصميم گيران سياسي قابل قبول است؟ آيا ارزش پولي حاصل از مطالعه را مي توان به عنوان ورودي ديگر فعاليت هاي سياستگذاري به كار برد و دوم اينكه كدام تصميمات اقتصادي با استفاده از ارزش پولي آلودگي صوتي تحت تأثير قرار مي گيرند؟
آلودگي صوتي چيست؟


مقدمه
آلودگي صوتي صداي ناخواسته يا صدايي با مدت زمان، شدت يا كيفيت ديگري است كه سبب آسيب جسمي يا رواني به انسان مي شود. واحد انداه گيري صوت دسي بل (dB) است كه يك مقياس لگاريتمي است. هر 10 دسي بل افزايش نشانگر 2 برابر شدن تراز صوت است. واحد دسي بل در شبكه وزنيdBA بر فركانس هايي كه گوش انسان به آنها حساس است و به خوبي با ادراك انسان از بلندي صوت ارتباط دارد، تأكيد مي‌كند. ترازهاي معمولي صوت از 30 تا 90 دسي بل است.
اجراي طرح جامع كاهش آلودگي صوت
مدير كل دفتر بررسي آلودگي هواي سازمان محيط زيست نيز در اين ارتباط گفت: سازمان حفاظت محيط زيست طرح تملك آلودگي صوتي را به تصويب رسانده است كه بنابراين با داشتن رديف بودجه اي مي توان مانند طرح جامع كاهش آلودگي هوا طرح جامع آلودگي صوتي را در 7 محور اجرا كنيم.
دكتر محمدرضا منظم افزود: در اين طرح، محورهاي مختلفي در زمينه استانداردها، پايش مطالعات و تحقيقات و سياست هاي تشويقي در نظر گرفته شده كه طرح توجيه فني آن در دست تهيه است.
وي با اشاره به اينكه تنها تصويب چنين قوانيني كافي نيست، گفت: بايد تلاش شود طرح هايي كه به تصويب مي رسد، به بهترين شكل اجرا شوند و با تداوم آن، افق روشني از دستاوردها را پيش رو داشته باشيم.


هزينه هاي زيت محيطي آلودگي صوتي
ارزشگذاري هزينه هاي ناشي از آلودگي صوتي و دستيابي به اعداد و ارقام پولي ناشي از آنها به گونه اي كه بتواند تا حد ممكن همه انواع هزينه ها را دربر گيرد، به دلايل گوناگون حائز اهميت است.
اين كارشناس ارشد بررسي آلودگي صدا و ارتعاش سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه هنوز در كشور چنين بررسي هايي انجام نشده است، مي گويد: د نظر داريم به زودي اين طرح را با همكاري چندين مركز علمي مانند دانشگاه ها در كشور آغاز كنيم.
وي افزود: به نظر مي رسد اين مسأله براي نمونه در ابتدا در تهران و بعضي از جاده هاي بين شهري آغاز شود و بعد بر اساس برنامه زمان بندي تداوم يابد. او با اشاره به اينكه نتايج اين مطالعات در تصميم گيري مسئولان براي اجراي طرح هاي عمراني، بسيار ضروري است، ادامه داد: اولين مسأله در توجيه لزوم انجام چنين پژوهش هايي ارزيابي ميزان آلودگي تحميل شده بر جهان است.
تبديل آثار آلودگي صوتي به اعداد و ارقام پولي در جهان امروز كه پايه بسياري مناسبات آن بر علوم اقتصادي بنا شده و فرهنگ غالب در ارزيابي و ارزشگذاري، فرهنگ اقتصادي است، ميزان اين آثار را ملموس تر مي كند. وي گفت: از سوي ديگر، تصميم گيري براي پروژه ها و طرح هاي توسعه در آينده مي تواند بر پايه اين ارزش پولي مورد قضاوت دقيق تر قرار گيرد. يكي ديگر از كاربردهاي چنين مطالعاتي استفاده در طراحي شبكه راه هاست كه در آن، علاوه بر معيارهايي چون زمان طي مسير و كوتاه بودن آن هزينه زيست محيطي مسير و آلودگي صوتي نيز مي تواند مدنظر قرار گيرد. بوبه رژ افزود: هزينه هاي ناشي از آلودگي صوتي شامل هزينه هاي مستقيم مانند ساخت موانع صوتي، عايق بندي، اثر منفي بر قيمت خانه ها و هزينه هاي غيرمستقيم همچون هزينه هاي بهداشتي، بيمه افراد، بهره وري، استفاده كمتر از زمان هاي تفريح و فراغت و ناآرامي است.


روش هاي ارزشگذاري و محاسبه
به منظور برآورد و محاسبه اين هزينه ها روش هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه ورودي اصلي همه انواع محاسبات به منظور كمي كردن آلودگي صوتي و تعيين ارزش پولي آن پاسخ به اين سه سؤال است كه چقدر آلودگي صوتي توليد مي شود، چه ميزان فراتر از آستانه قابل قبول است و هزينه يك واحد آلودگي صوتي چقدر است.
 
آثار آلودگي صدا بر انسان
مهديه بوبه رژ، كارشناس ارزش بررسي آلودگي صدا و ارتعاش سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد، آلودگي صوتي آثار جسمي و رواني بسياري بر انسان دارد.
شناخته شده ترين اثر جسمي آلودگي صوتي صدمه به دستگاه شنوايي است كه گاه به دليل تدريجي بودن پنهان مي ماند.
وي افزود: افت موقت و دائم شنواي، وزوز گوش، پارگي پرده صماخ يا صدمه به بافت‌هاي متصل كننده قطعات استخواني بخشي از اين آثار است.
وي ادامه داد: علاوه بر ويژگي هاي صوت از جمله مدت زمان، فركانس و شدت آن، عوامل فردي نظير سن، جن، ضايعات سيستم انتقال گوش مياني و واكنش عضلات گوش مياني، رنگ چشم و رنگ پوست نيز در شدت بروز اين گونه آسيب ها تعيين كننده است.


اثر بر اندام بينايي، سيستم تعادلي، سيستم عصبي، آثار فيزيولوژيك عمومي از جمله اثرات جسمي آلودگي صوتي و اثر ذهني و ناراحتي هاي اجتماعي مثال هايي از آثار رواني آلوگي صوتي است.
ضمن آنكه تداخل با مكالمه، كاهش بازده كار و افزايش خطر بروز حوادث نيز در زمره آثار جانبي آلودگي صوتي به شمار مي رود.
در روش ارزيابي مشروط كه شايد مستقيم ترين راه تعيين هزينه يك ناهنجاري است، مطرح كردن سؤال هاي فرضي است: به عنوان مثال چقدر فرد حاضر است براي كاهش اين ناهنجاري تا حد معين بپردازد يا چقدر فرد حاضر است براي جلوگيري از رويارويي با افزايش حد معيني از آن عامل بپردازد. اين روش از آنجا كه بر اساس پاسخ هاي فرضي به سؤال هاي فرضي است، بايد با استفاده از يكي از روش هاي آشكار بازسنجي شود. ضمن آنكه ديدگاه افراد در مورد حقوق خود و ارزيابي آنها از مشكلات نيز سبب كاهش دقت اين روش مي شود.


هزينه هاي محاسبه شده
مطالعات گوناگوني در كشورهاي مختلف در مورد هزينه هاي آلودگي صوتي صورت گرفته است ك برخي از آنها به نتايج بسيار جالبي دست يافته اند. نكته قابل توجه اين است كه با وجود روش هاي گوناگون محاسبه باز هم همه عوامل و تأثيرات آلودگي صوتي با استفاده از اين روش ها قاب محاسبه نيست.
براي مثال با هيچ معيار و مقياسي نمي توان درد و رنج و ناراحتي رواني ناشي از مواجهه با آلودگي صوتي را پيمانه كرد. با اين حال، دقت در ارقام حاصل خالي از لطف نيست.
براي مثال محاسبه اي كه در سال 1992 در نروژ انجام شده است، هزينه آلودگي صوتي را سرانه 88 تا 541 دلار در سال برآورد كرده است و هزينه هاي اجتماعي آلودگي صوتي در اتحاديه اروپايي (زماني كه 15 عضو داشت) 42 ميليارد يورو بود كه با توجه به افزايش تعداد اعضا به 27 عضو در حال بررسي مجدد است.


هزينه هاي آلودگي صوتي در بخش حمل و نقل
مهم ترين منبع آلودگي صوتي به لحاظ گستردگي و نفوذ در دروني ترين لايه هاي زندگي، سيستم هاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و راه آهن است كه شايد به دليل اين اهميت و يا امكان بيشتر كمي كردن آثار آنها، عمده بررسي هاي انجام شده در اين زمينه بوده است.
به طور كلي در سيستم حمل و نقل جاده اي چه درون محدوده هاي شهري و چه خارج از آن عوامل بسياري بر ميزان صداي ناشي از ترافيك و هزينه هاي مؤثر آن است كه نوع خودرو، سرعت ترافيك، توقف ها و شيب ها، شرايط و نوع پوشش سطحي و موانع و فاصله از آن جمله اند. منابع توليد صوت در خودروها نيز متغير بوده و شامل شتاب موتور، تماس بين جاده و تاير، ترمز، بوق و دزدگير است.
از اين رو، ميزان و آثار صوت برحسب نوع و شرايط خودرو، موقعيت و زمان متفاوت است.
در سرعت هاي پايين صدا بيشتر ناشي از موتور و نيروي پيش برنده و در سرعت هاي بالا صوت غالب صداي تماس تاير با جاده و وضعيت آيروديناميك خودرو است.
بديهي است كه خودروهاي سواري آرام تر از اتوبوس و موتورسيكلت هستند. ضمن آنكه هزينه هاي آلودگي صوتي در شهر بيشتر است، چرا كه تعداد انسان ها بيشتر است ولي وجود يك خودرو در مناطق روستايي، اثر بيشتري نسبت به خودروي بيشتر در شهر دارد. آلودگي صوتي ناشي از حمل و نقل بر حيات وحش نيز اثر دارد كه بر هزينه هاي زيست محيطي آن مي افزايد. بر اساس پژوهش انجام شده در سال 1996 كه در آن، هزينه هاي اجتماعي سالانه استفاده از خودروها در امريكا بر اساس داده هاي سال 1990-1991 محاسبه شده است، هزينه هاي آلودگي صوتي از 100 ميليون تا 40 ميليون دلار متغير است.


در كانادا، هزينه سالانه آلودگي صوتي راه ها بيش از 223 مييون دلار و در ونكوور 5/0 سنت در هر كيلومتر برآورد شده است. اين رقم در دانمارك 80-450 ميليون يورو در سال است.
همچنين بخشي از هزينه هاي آلودگي صوتي هزينه هاي مستقيم است. از جمله هزينه‌هاي مستقيم اثر بر ارزش املاك است. مطالعات انجام شده نشان داده است به ازاء هر واحد تغيير در ميانگين تراز صدا در 24 ساعت در محدوده 50-60 دسي بل حدود 5/0 درصد و حدود بالاي 65 دسي بل تا 8/0 درصد ارزش ملك كاهش مي يابد. طبق برآوردهاي ديگر، سالانه در ازاي هر واحد افزايش تراز صوت 21 دلار از ارزش هر واحد مسكوني كاسته مي شود. هزينه مستقيم ديگر ساخت موانع صوتي در امتداد راه هاست كه در امريكا هزينه ساخت هر مايل (6/1 كيلومتر) ديواره 5/1 ميليون دلار برآورد شده است (2و6) در بخش حمل و نقل هوايي نيز برآوردهايي انجام شده كه بر اين اساس، هزينه ناشي از آلودگي صوتي به ازاي برخاستن و فرود آمدن هر هواپيما در اروپا برحسب نوع آن حدود 150 تا 2805 يورو محاسبه شده است.


اگرچه تاكنون اين گونه مطالعات در كشور ما صورت نگرفته و سوابقي جهت مقايسه با ديگر كشورها در اين زمينه وجود ندارد، با اين حال ارقام و موارد ياد شده مي تواند چشم اندازي كلي از وضع كنوني آلودگي صوتي به تصوي بكشد. همچنين بايد گفت: از ديدگاه سياسي و سياستگذارانه مي تواند با آلودگي صوتي ناشي از منابع گوناگون با توجه به تنوع و گستردگي منابع و ارقام مربوط به هزينه هاي ناشي از آن دو گونه رفتار كرد: يا بايد با وضع قوانين كاهش انتشار آلودگي صوتي از محصولات و خدمات به ويژه خودروها و اجزاي آنها و حمل و نقل ريلي و هوايي رفتاري قهر آميز داشت و روز به روز با بي توجهي به صورت مسأله از آن فاصله گرفت كه به نظر مي رسد نه تنها در ايران كه در هيچ يك از كشورهاي جهان در كاهش آلودگي صوتي مؤثر نبوده است و يا بايد با تشويق به سبك هاي آرام تر چه در بخش حمل ونقل و صنايع و تجهيزات مربوط به آن و چه در ديگر منابع آلودگي صوتي و لحاظ تراز صوتي منتشر شده از اين منابع در طراحي، برنامه ريزي و توليد محصولات و فرآيندها فاصله ها را كمتر كرده و به سوي محيطي آرام تر پيش رفت.
 
مقدمه
جنگل، هديه خدايي است و نخستين دوست بشر ب هشمرا مي رود. هيچ يك از پديده‌هاي طبيعي به اندازه جنگل در زندگي آدميان نقش اساسي و سازنده ندارند. انسان آغازين تنها در پناه جنگل توانست به حيات و توليد نسل خود ادامه دهد، او نيازمندي‌هاي روزانه خود را از جنگل ه دست مي آورد. بدين سان احترام به درختن و احساس دوستي نسبت به آنها پديده اي است كه منشأ بسيار ديرين در پندار انسان ها دارد و افسانه هاي كهن اقوام و ملل مختلف جهان، سرشار از ساطير گياهي است.
جنگل چيست؟
جنگل به مجموعه درختاني اطلاق مي شود كه قطعه اي از زمين را اشغال كرده باشد و دانشمندان علم جنگلباني صفات و خصوصيات بارزي براي جنگل قائل هستند تا بتوان آنها را از ساير نباتات موجود و مورد استفاده بشر در روي زمين تميز داد. سه بعد عمده صفات مشخصه جنگل عبارتند از:


- زيست شناسي: از نظر زيست شناسي بايد گفت كه جنگل به مانند يك اجتماع نباتي است كه در تحت عوامل محيط متعادل يا كم و بيش ثابتي قرا دارد.


- اقتصادي: چوب كه از محصولات اصلي جنگل است، وقتي درخت قطع مي شود، برخلاف املاك زراعي، بهره و سرمايه يكدفعه به دست مي آيد. براي اينكه مقدار چوبي را كه صد ساله در جنگل توليد مي شود به حال ثابت نگهداشت، بي آنكه در آن كاهشي روي دهد، نظم اقتصادي بايد به مرحله اجرا درآيد و فقط در جنگل هايي كه طبق اصول منظمي بهره برداري مي شود، مي توان از سرمايه، بهره ساليانه به دست آورد.


- قضايي: چون جنگل خود به خود تشكيل يافته و بدون دخالت بشر توليد مثل كرده و به زندگي خود ادامه مي دهد، ماليكيت خصوصي در آن مصداق پيدا نمي كند و جزء ثروت عمومي هر كشوري به شمار مي رود.


تلاش زاييده نياز است
احتياج عمده درخت به نور است و آب و خوراك، شاخه هاي زيرين درخت كه مانند شاخه هاي فوقاني آن در معرض تابش آفتاب نيستند، تلاش بيشتري كرده و از شاخه‌هاي بالاتر تجاوز مي كنند و خود را به آفتاب مي رسانند. به همين دليل شاخه هاي پايين تر روشن تر بوده و تاج درخت شكل مخروطي يا كروي به خود مي گيرند. حال دو عدد بذر درخت را در نظر بگيريد كه مجاور هم در يك موقع به زمين افتاده و شروع به روئيدن كنند، اگر اين دو بذر هر دو از يك درخت بوده و نيروي آنها يكسان باشد، روئدن آنها به هم برخورد مي كند و بر يكديگر سايه مي اندازند و ناچار هر يك خود را به سمتي كه نور كافي دريافت كنند، متوجه مي سازند.


تأثيرات جنگل
اثر جنگل در آب و هوا
جنگل هوا را معتدل مي كند، بر بارندگي مي افزايد، از آسي بادهاي سخت مي كاهد، هواي پيرامون خود را پاك و آن را براي تنفس مناسب مي كند. جنگل از گرماي پيرامون خود مي كاهد، زيرا اولاً درخت براي تبخير آب خود نياز به حرارت دارد كه آن را از هواي پيرامون خود مي گيرد، دوم اينكه برگ ها و شاخه هاي درختان، خاك جنگل را در برابر تابش مستقيم خورشيد پناه مي دهد و آن را سردتر نگه مي دارد.
اطلاعات اوليه


عامل صدا، انسان و ساير موجودات زنده را از بين نمي برد بلكه باعث ضعف شنوايي، ناشنوايي و ناراحتي هاي عصبي مي گردد. معمولاً شدت صدا را با واحدي به نام دسي بل نشان مي دهند براي سنجش صداها نسبتlog آن را تعيين مي كنند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه از دست دادن شنوايي با سن افراد در جوامع صنعتي ديده مي شود. صداهاي شديد كوتاه مدت در انسان باعث ناشنوايي موقت مي شود.


اگر انسان در معرض صداهاي بلند، براي مدت طولاني تري قرار گيرد ناشنوايي دائم پيش مي آيد صدايي برابر 90 دسي بل روي سيستم عصبي تأثير مي گذارد. در ممالك پيشرفته قدرت ناشنوايي زنان بهتر از مردان است. زيرا از نظر مشاغل صداهاي كمتري را تحمل مي كنند. آلودگي صوتي كه در اطراف مناطق مسكوني موجب ناراحتي مي گردند عبارتند از:
 - كارخانجات
- كارهاي ساختماني
- صداهاي ناشي از سيستم تهويه منازل
- صداي ناشي از حمل و نقل (صداي موتور هواپيما، بوق اتومبيل)، (سر و صداي داخل منازل مثل صداي تلوزيون و جاروبرقي و نيز حائز اهميت اند).
اثرات آلودگي صوتي


آزمايشات نشان مي دهد كه صداي به شدت 160-150 دسي بل براي بعضي حيوانات كشنده و مرگبار است. اين حيوانات قبل از مرگ به تشنجات موضعي، فلج و رعشه دچار مي گردند. در انسان ها رنگ پريدگي و بالا رفتن فشار خون از اثرات آلودگي هاي صوتي است. درجه حرارت بدن نيز كاهش مي يابد. صداهاي مداوم عكس العمل هايي را در بدن ايجاد مي نمايد از جمله انقباض رگ ها بيشتر مي گردد است. درجه حرارت بدن نيز كاهش مي يابد. صداهاي مداوم عكس العمل هايي را در بدن ايجاد مي نمايد از جمله انقباض رگ ها بيشتر مي گردد و اين حالت پس از قطع صدا هنوز ادامه مي يابد. بدن انسان در خواب نيز به محرك هاي صوتي پاسخ مي دهد بدون اينكه فرد از خواب بيدار شود (ضربان قلب و حالت ماهيچه ها تغيير مي كند).


بيماري رينال Rahnauld
بررسي ها نشان مي دهد كه كارگران كارخانجات چوب بري كه با اره كار مي كنند و صداي 125 دسي بل را تحمل مي نمايند شبها وقتي به خانه بر مي گردند انگشتان آنها سبز رنگ و بعد سفيد مي گردد كه علائم بيماري وازواسپاستيك مي باشد كه در نتيجه انقباض رگ ها و نارسايي در جريان خون عارض مي گردد. كه اين ناراحاتي به نام بيماري رينال يا انگشتان مرده معروف است.
نتايج حاصل از آزمايشات روي حيوانات
1- موش هاي آزمايشگاهي كه در معرض صداي شديد قرار مي گيرند به بيماري هاي ويروسي حساس تر مي گردند.
2- صداي فوق العاده شديد در فعاليت ها و عملكرد كبد حيوانات تغيير ايجاد مي كند.
3- صداي بلند بيش از 115 دسي بل باشد فسد دندان هاي موش را سبب مي گردد.
4- كلسترول و چربي خون نيز افزايش مي يابد. مقدار اسپاسكوربيك كاهش و مقدار گلبول هاي سفيد تا %50 تقليل مي يابد.
تأثير صدا به چه عواملي بستگي دارد؟
1- طبيعت و شدت صدا
2- نزديكي شخص به منبع اصلي صدا
3- ادامه و مداومت صدا
4- وضع و موقعيت فيزيكي فرد


روش هاي جلوگير از آلودگي هاي صوتي
با توجه به اينكه معمولاً صداها از توليد كننده اي پخش و توسط گيرنده اي دريافت مي‌شوند بنابراين جهت كنترل اين آلودگي، كاهش شدت صدا جلوگيري از انتشار و نفوذ صدا و محافظت از گيرنده، سيستم شنوايي مي تواند مؤثر باشد، بنابراين در جهت جلوگيري از آلودگي شديد صوتي:
1- ميزان صدا در محيط هايي كه كارگران به طور مداوم در معرض فعاليت هاي مغزي قرار دارند نبايد از 10 دسي بل تجاوز نمايند.
2- سعي شود از ورود ماشين آلات كه بيش از حد معين آلودگي صوتي توليد مي كنند جلوگيري شود.
3- صداي ماشين آلات كارخانه ها نبايد به بيرون از كارخانه ها برسد.
منشأ آلودگي صوتي را بايد از بين برد
1- سعي شود از ايجاد واحدهاي مسكوني در مجاورت فرودگاه ها جلوگيري شود.
2- ضد صدا كردن ساختمان ها و واحدهاي مسكوني.
3- مضاعف يا دولايه كردن شيشه پنجره ها در جهت جلوگيري از نفوذ صداي بيرون به داخل ساختمان.
4- محدود و ممنوع كردن عبور كاميون ها و وسائط نقليه پر صدا.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید