بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

علل بروز آتش سوزي در معادن زيرزميني

 به طور كلي حريق هاي ايجاده شده در معادن زيرزميني بر حسب منشاء به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- آتش سوزي باز يا آتش سوزي با منابع خارجي

2- آتش سوزي داخلي يا خودسوزي

اسلاید 2 :

آتش سوزي باز

عبارت است از سوختن اشياء و لوازم مختلف موجود در معدن، اين نوع حريق در معادن عمدتا از منابع زير ايجاد مي شوند:

1- ايجاد جرقه هاي الكتريكي در اثر وضعيت نادرست تجهيزات برقي و عايق كاري نادرست كابل هاي برق.

2- اتصال كوتاه در داخل كابل هاي حامل برق و يا ريزش سنگ روي كابل و ايجاد اتصال.

3- رسيدن شعله چراغ هاي معدني به مواد سوزا.

4- جرقه زدن و گرم شدن تيغه هاي كمباين كوهبري يا زغالبري.

5- استفاده از مواد منفجره غير مجاز.

6- جوشكاري، تخليه الكتريسته ساكن.

7- انفجار گرد زغال و يا گاز متان.

8- اصطكاك و داغ شدن سيم بكسل در راهروهاي شيب دار بر روي قرقره ها در اثر يخ زدگي كه مانع حركت شود يا تماس سيم بكسل ها با داربست هاي فلزي گالري ها.

9- اصطكاك سطوح متحرك در موقع بهره برداري از نوار باربري.

اسلاید 3 :

خودسوزي زغال

   

زغال در اثر جذب سطحي اكسيژن باعث افزايش دما و در نتيجه افزايش واكنش

      هاي شيميايي و توليد مونوكسيدكربن،دي اكسيدكربن،گاز متان،هيدروژن و

      هيدروكربن هاي مختلف مي شود، كه با افزايش دما و وجود اكسيژن كافي

     و فقدان يك سيستم تهويه كارا جهت انتقال گرماي حاصله ،باعث خودسوزي

     و حريق در معدن مي گردد.

اسلاید 4 :

تشخيص آتش سوزي در معدن

     تشخيص سريع آتش سوزي بسيار اهميت دارد.محصولات عمده ناشي از آتش سوزي ،دي اكسي كربن، منواكسيد كربن،بخار آب ،گرما،دود،بو و شعله است.وجود منوكسيدكربن به تنهايي دليل خودسوزي نيست چرا كه منابع ديگري مانند كار لوكوموتيو هاي ديزلي و آتشباري در ايجاد آن نقش دارند. ولي با توجه به شدت سميت (بالاتر از ppm 250) آن و قابل اندازه گيري بودن آن سال ها است كه در خيلي از كشورها با استفاده از انديس گراهام(K)  يا ضريب وضعيت آتش كه بر پايه نسبت منواكسيد كربن به اكسيژن مصرف شده است آن را بررسي مي كنند.(k=co/o  ).

K= 0.6 نقاط فاقد خودسوزي

K=20 خودسوزي فعال است

K=60  نقاط شعله ور مي باشد.

در برخي كشورها پيشرفته از دستگاه هاي الكترونيكي و كروماتوگراف گازي كه محصولات حريق را آناليز مي كند استفاده مي شود.

اسلاید 5 :

مكان هاي احتمالي وقوع خودسوزي

.1كارگاه هايي كه زغال در آنها بر جا مانده است به ويژه در مدخل هاي ورودي و خروجي كارگاه ها

.2كارگاه هايي كه در مناطق گسله ايجاد شده است.

.3مناطقي كه داراي اختلاف فشار هواي زياد است مانند پل هاي تهويه،درب هاي تهويه و ديوارها

.4گالري هاي دنبال لايه

.5محل هاي ريزش سقف

.6انباشته هاي خرده زغال در راهروهاي ورودي هوا

اسلاید 6 :

مقابله با خودسوزي

.1پيش بيني نقاط محتمل به ايجاد خودسوزي با نمونه گيري  از لايه زغالي

.2طراحي دقيق سيستم تهويه و استفاده از بادبزن هاي تقويتي براي تنظيم فشار

.3جلوگيري از قرار دادن مواد قابل اشتعال در مناطق استخراج شده

.4پاكسازي موثر خرد زغال از جبهه كار

اسلاید 7 :

نحوه برخورد با يك خودسوزي

1-  با ايجاد يك ايستگاه گاز در محل خروج هوا از ناحيه رديابي،نمونه هاي هوا به فاصله كمتر از هر 30 دقيقه يك بار اندازه گيري شود.افراد بايد از كليه راهروهاي خروجي از محل مزبور خارج شوند، و در صورت گسترش وضعيت تمام معدن بايد تخليه شود.

2- با يافتن دقيق محل خودسوزي و ايجاد  چال هاي حفاري (در خلاف جهت پيشروي آتش) و دسترسي به منبع خودسوزي آن را با جت هاي آبي سرد كرده و اطفاء نمود و پس از 24 ساعت و حصول اطمينان از عدم احتراق مجدد آن محل را با پودر سنگ آهك يا پر كننده هاي مرطوب با بنيان گچي پر نمود.

اسلاید 8 :

3- گاهي نيز به دليل عدم امكان كنترل هوا به كانون آتش سوزي،با روش دفن كردن آتش در زير لايه هاي فروريخته سقف اقدام مي شود( با برداشتن بخش كوچكي از سنگ هاي متراكم و در صورت لزوم با آتشباري موضعي).

4- گاهي نيز با استفاده از اندودكاري و تزريق دوغاب در سطوح ديواره راهروها و پايه هاي زغالي اقدام به كنترل حريق مي شود.

5- تنظيم فشار هوا با استفاده از معكوس كردن جريان به طور موقت اقدام به كنترل موضعي خواهد شد.

اسلاید 9 :

گاز متان

nمتان گازي است بي بو و بي رنگ و غير سمي با وزن مخصوص 544/0 گرم بر سانتيمتر مكعب كه به علت سبكي به طرف بالا حركت مي كند و به همين علت در زير سقف هاي معدني تجمع پيدا مي كند.

n

n يك حجم از اين گاز با 2 حجم اكسيژن يا يه عبارت ديگر با 10 حجم هواي تازه مشتعل مي گردد و هنگامي كه مقدار نسبت گاز به هوا ۱:11 باشد حداكثر شدت انفجار را خواهد داشت.

nهرگاه مقدار متان كمتر از 5 درصد و بيشتر از 14 درصد باشد اين مخلوط قابل انفجار نيست.

اسلاید 10 :

عوامل مشتعل كننده گاز متان

.1حريق يا شعله يا هرچيزي كه توليد حرارت كند.

.2جرقه الكتريكي

.3خودسوزي زغال

.4ايجاد جرقه در اثر تصادم دو سنگ سخت(مانند ماسه سنگ ها)

.5ضربه هاي مته پرفراتورتوليد جرقه خطرناك مي كند.

.6در اثر انفجار مواد ناريه

.7مالش دو جسم فلزي مثلا مالش پروانه ونتيلاتور كه به همين دليل جنس اين پروانه ها از آلومنيوم است(استعمال آلياژهاي  با بيش از 6 درصد منيزيم در اين معادن ممنوع است).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید