بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ساختمان و نگهداري

ماده 1 : به طور كلي در بالابرها نكات زير بايد رعايت شود.

 الف - قسمتهاي مختلف بدنه و وسايل انتقال نيرو و ساير لوازم داراي استقامت كامل مكانيكي بوده و از جنس مرغوب ساخته شده و مقاومت مكانيكي آنها به تصويب مقام صلاحيت دار رسيده باشد.

 ب - دستگاه بايد در همه حال (چه در موقع كار و چه در توقف) بازديد و نگهداري شده و در تعمير آن دقت كافي مبذول گردد.

 ج - هر روز توسط متصدي دستگاه مورد بازديد قرار گرفته و حداقل هفتهاي يك بار به وسيله متخصص مربوطه كه مسؤوليت كلي و فني آن را به عهده دارد دقيقاً بازرسي شود.

نشاندادن ظرفيت مجاز

ماده 2 : حداكثر ظرفيت مجاز بالابر بايد از طرف كارخانه سازنده به طور مشخص و خوانا در روي هر دستگاه نوشته شده باشد.

ممنوعيت بلند كردن بار اضافه بر ظرفيت

ماده 3 : در تمام بالابرها بلند كردن بار بيش از ظرفيت مجاز ممنوع است مگر هنگام آزمايش دستگاه.

ماده 4 : هميشه بايستي بار بهطور ملايم بالا و پايين آورده شود بهطوريكه در شروع بلندكردن يا حين پايين آوردن و توقف ضربهاي به دستگاه وارد نگردد.

پيچ و مهرهها

ماده 5 : در دستگاههاي بالابر كليه پيچ و مهرههاي اتصال بايد طوري ساخته و حديده و قلاويز شده باشند كه طول پيچ در هر يك كافي بوده و در صورت لزوم بتوان مهرهها را محكم نمود. همچنين پيچ و مهرههاي قطعات متحرك بايد توام با واشرهاي فنري و غيره باشد تا از           شل شدن مهره جلوگيري بعمل آيد.

قطر استوانه نگهدارنده كابلهاي بالابر

ماده 6 : قطر استوانههاي نگهدارنده كابل نبايد كمتر از 30 برابر قطر كابل باشد به شرط اين كه لااقل مساوي سيصد برابر قطر كلفتترين سيم كابل باشد، ولي ارجح است كه قطر استوانه مزبور مساوي 450 برابر ضخيمترين سيم كابل در نظر گرفته شود.

ماده 7 : دو سر استوانه نگهدارنده كابل بايد داراي لبه باشد بهطوري كه حداقل بلندي اين لبهها كمتر از 5/2 برابر قطر كابل مربوطه نباشد.

اسلاید 2 :

ماده 8 : لبه دو سر استوانههاي نگهدارنده كابل بايد بهطور مؤثر و مطمئن به استوانه مربوطه محكم شده باشد.

تجهيزات الكتريكي

ماده 9 : كليه تجهيزات الكتريكي دستگاههاي بالابر بايد با آييننامههاي حفاظتي وسايل و تأسيسات الكتريكي مطابقت نمايد.

حداكثر بالابردن بار

ماده 10 : در بالابرهايي كه با موتور الكتريكي كار ميكنند بايد وسائلي تعبيه شده باشد تا هنگامي كه بار به حداكثر ارتفاع پيشبيني شده رسيد بتواند بهطور خودكار محرك الكتريكي را از كار بيندازد.

ترمزهاي حفاظتي

ماده 11 : بالابرها بايد داراي ترمزهاي حفاظتي باشند و اين ترمزها بايد طوري تعبيه و محاسبه شدهباشد كه بتواند باري معادل يك برابرونيم ظرفيتمجاز بالابر را نگهدارينمايد.

طنابهاي فرمان براي بالابرهايي كه از پايين هدايت ميشوند

ماه 12 : طنابهاي فرمان در بالابرهايي كه از پايين هدايت ميشوند (اعم از بالابرهاي الكتريكي و بادي) بايد داراي جداكننده مخصوص باشند كه اين طنابها به طور مجزا از داخل سوراخهاي آن عبور كرده و مانع پيچيده شدن و روي هم افتادن آن بشود.

             ضمناً اين طنابها بايد به ترتيبي علامتگذاري شود كه بهطور واضح جهت حركت بار را در اثر كشيدن هر يك از طنابهاي مزبور مشخص نمايد.

ماده 13 : دستههاي اهرم طنابهاي فرمان براي بالابرهاي الكتريكي و بادي كه از پايين هدايت ميشود بايد به شكلي ساخته شده باشد كه بهطور مشخص از هم متمايز گردند. بهطوري كه كارگر مربوطه به آساني تشخيص دهد كدام اهرم براي بالابردن و كداميك براي پايين آوردن بار است.

ماده 14 : در كارگاههاي مختلف يك مؤسسه صنعتي كليه دستههاي اهرم طنابهاي فرمان جرثقيلهايي كه از پايين هدايت ميشود بايد داراي يك شكل بوده و ترتيب قرار گرفتن آنها از نظر جهت حركت بار يكنواخت باشد.

بازرسي

ماده 15 : قبل از به كار انداختن بالابر نو بايد تمام قسمتهاي آن توسط شخص صلاحيت دار بازرسي و آزمايش شود.

اسلاید 3 :

ماده 16 : قطعات ياتاقانهاي ضربهخور دستگاههاي بالابر و همچنين قطعات ياتاقانهاي مربوط به چرخهايي كه روي ريل حركت ميكند (در صورت وجود) بايد :

 الف - همه روزه قبل از استفاده از دستگاه بالابر بهمنظور پي بردن به قسمتهاي شل شده و خورده شده، توسط كارگر مربوطه دقيقاً بازديد شود.

ب- هر هفته يك بار به وسيله يك نفر متخصص تمام قسمتهاي آن دقيقاً و كاملاً بازديد شود.

 ج - حداقل هر 12 ماه يك بار بهوسيله يك نفر متخصص مسؤول تمام قسمتهاي آن دقيقاً و كاملاً بازرسي شود.

 د - پس از هر تعمير يا تغيير كلي تمام قسمتهاي دستگاه بالابر توسط يك نفر متخصص مسئول آزمايش شود.

ماده 17 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها و به طور كلي لوازمي كه جهت بلندكردن بار مورد استفاده قرار ميگيرد همه روزه بايد به وسيله كارگران علامت دهنده و يا اشخاص ديگري كه به عنوان كمك به كارگر بالابر از روي زمين دستور ميدهند مورد بازديد           قرار گيرد.

ماده 18 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها، شيارها، ترمزها و لوازم خودكار الكتريكي بايد حداقل هر سه ماه يك بار توسط متخصص مسؤول كاملاً و دقيقاً مورد بازرسي قرار گيرد.

ماده 19 : پس از هر بازرسي و آزمايش (موضوع بند ج و بند د ماده 16 و ماده 18) مقام يا متخصص مسؤول بايد گواهي نامه اجازه كار صادر نمايد. اين گواهي نامه بايد هميشه بهوسيله مؤسسه مربوطه بايگاني و نگهداري شود و در هنگام لزوم ارائه گردد.

علامت دادن

ماده 20 : هدايت در بالا بردن، پايين آوردن و حملونقل بار توسط دستگاههاي بالابر بايد بهوسيله علايم مشخصه يكنواخت و قابل فهم كه توسط مقام صلاحيتدار تعيين شده است به عمل آيد بهطوري كه هر حركت داراي يك علامت مجزا بوده و بهتر است كه اين علايم بهوسيله بازو يا دست داده شود.

ماده 21 : در مواردي كه بيش از يك نفر كمك براي بالا بردن بار وجود داشته باشد بايد علايم فقط بهوسيله يكي از آنها (زنجيربان، قلابزن، طناببند و غيره) كه هميشه در ميدان ديد راننده بالابر قرار دارد داده شود. در هر حال راننده بالابر بايستي از علامت توقفي كه توسط هر يك از افراد كمكي فوقالذكر داده ميشود اطاعت نمايد.

نقل و انتقال بار

ماده 22: بار بايد عموماً به طور عمودي بالا و پايين آورده شود بهطوريكه در حال بلندكردن نوسان نداشته باشد.

اسلاید 4 :

ماده 23: در مواردي كه لازم است بار به طور مايل بلند شود بايد:

الف - احتياطات لازم بعمل آيد كه كارگران مربوطه در معرض خطر قرار نگيرند.

ب - عمل بلند كردن چنين نوع باري بايد در حضور شخص مسؤول انجام پذيرد.

ماده 24: قبل از علامت دادن براي بالا بردن بار علامت دهندگان بايد مطمئن باشند كه:

الف - تمام طنابها، كابلها، تسمهها، زنجيرها، چنگكها و ساير وسايل اتصالدهنده به طور صحيح بار را در برداشته و محكم به يكديگر و به قلاب وصل شده باشند.

ب- بار مورد نظر بايد كاملاً ميزان و متعادل بوده و مانعي در سر راه آن قرار نگرفته باشد بهطوري كه در اثر تصادم با آن سبب جابجا شدن و يا احياناً خراب شدن بار و يا مانع           مزبور نگردد.

ج - ساير كارگران در اثر بالا بردن بار در معرض خطر و تصادم قرار نگيرند.

ماده 25: هرگاه بهعللي بلند كردن بار درست انجام نگيرد كارگر علامت دهنده بايد فوراً دستور نگهداشتن بار و علامت پايين آوردن بار را براي تنظيم مجدد بدهد.

ماده 26: هنگام تغيير مكان افقي يا پايين آوردن بار علامت دهندگان بايستي حركت را طوري هدايت كنند كه بار با اشياء ديگري تصادم نكند.

ماده 27: رانندگان دستگاههاي بالابر بايد توجه داشته باشند حتيالامكان از حمل بار از بالاي سر اشخاص اجتناب نمايند.

ماده 28: هنگام حمل بارهاي خطرناك مانند مواد مذاب و بارهايي كه بهوسيله جرثقيل مغناطيسي حمل ميشود بايد علايم مخصوص داده شود كه كارگران خود را به محل امن برسانند و تا رسيدن كارگران به محل امن بايد حركت بالابر متوقف شود.

ماده 29: هنگامي كه بالابرها در حال تعمير يا داراي بار باشند نبايد بالاي مسير ماشينهاي متحرك قرار گيرند.

ماده 30: كارگر علامت دهنده قبل از باز كردن اتصاليهاي بار بايستي اطمينان حاصل كند كه كارگري در اطراف بار و در معرض خطر نيست.

ماده 31: هنگامي كه بالابر بدون بار كار ميكند بايد:

الف - كارگران علامتدهنده و كارگران طناب بند قبل از دستور حركت، زنجير و يا كابل را به قلاب مربوطه به نحو مطمئن محكم نمايند.

ب - رانندگان بالابر قلاب بالابر را قبلاً به ارتفاع مناسبي برسانند بهطوريكه فاصله كافي بين قلاب و اشخاص يا اشياء وجود داشته باشد.

ماده 32: رانندگان بالابر نبايد دستگاه را هنگام داشتن بار ترك كنند.

اسلاید 5 :

 ساختمان جرثقيل

ماده 33 : كليه قطعات جرثقيل كه تحت كشش و فشار واقع ميشوند و ممكن است در معرض ضربه نيز قرار گيرند بايستي از فولاد يا فلز ديگري كه داراي مشخصات مشابه فولاد باشد ساخته شوند.

ماده 34 : جرثقيلها بايد نوعي ساخته شده باشند كه روغن كاري مطمئن و بازرسي قسمتهاي مختلف آن ميسر باشد.

حفاظ قسمتهاي انتقال نيرو

ماده 35 : تمام چرخدندهها و ساير قسمتهاي متحرك كه براي انتقال نيرو به كار ميروند بايد طبق مقررات مربوطه داراي حفاظ باشند.

 الكترو مغناطيس بالابرها

ماده 36 : هرگاه بالابري با الكترومغناطيس مجهز شده باشد بايد نكات زير رعايت شود.

 الف - مدار جريان الكترومغناطيس بايد به طور مطمئن نگهداري و حفاظت شده و مقاومت عايق اين مدار به طور منظم مورد آزمايش قرار گيرد.

 ب - كليدهاي كنترل ماگنت بايد طوري قرار گرفته و حفاظت شده باشند كه خودبهخود امكان باز شدن آنها و بالنتيجه قطع جريان مدار موجود نباشد.

 ج - كابل مدار جريان الكترومغناطيس در موقع بالا رفتن و پايين آمدن ماگنت بهوسيله وزنه تعادل يا قرقره يا وسيله الكتريكي همواره در وضع كشيده شده قرار گرفته باشد.

ماده 37 : ماگنت بلند كننده نبايد هرگز هنگام بيكاري آويزان باشد بلكه بايد روي زمين و يا در محل مخصوص خود قرار گيرد و در مواقعي كه جرثقيل براي كارهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد ماگنت آن بايد از قلاب باز شود.

ماده 38 : بهمنظور جلوگيري از ايجاد خطرات ناشي از سقوط بار در جرثقيلهاي مغناطيسي كه به علت سوختن فيوز يا قطع جريان الكتريكي بوجود ميآيد :

 الف - هدايت ماگنتها بايد توسط انبرها يا گيرههايي كه از جنس غيرمغناطيسي ساخته شده انجام شود و كارگران هدايتكننده زير بار قرار نگيرند.

ب - اشخاص و كارگران ديگر به هيچ وجه اجازه ايستادن و يا عبور از نزديكي محلي كه جرثقيل مغناطيسي در آنجا مشغول كار است ندارند.

راهرو براي جرثقيلهايي كه از پايين هدايت ميشوند

ماده 39 : در مورد جرثقيلهايي كه از پايين هدايت ميشوند بايد راهرو آزادي كه حداقل پهناي آن 90 سانتي متر باشد در تمام طول مسير جرثقيل تعبيه نمود.

اسلاید 6 :

 اتاق جرثقيل

ماده 40 : محل اتاق جرثقيل و طرز ساختمان آن بايد طوري باشد كه راننده جرثقيل همواره بهترين ديد را براي انجام عمليات داشته باشد.

ماده 41 : در مواقعي كه رانندگان جرثقيل تسلط كامل به مسير بار نداشته باشند و مسير جرثقيل را نبينند بايد يك يا چند نفر علامت دهنده وجود داشته باشند كه بتوانند علامات لازم را براي انجام عمليات بدهند.

ماده 42 : اتاق جرثقيلهايي كه در هواي آزاد كار ميكند بايد محفوظ بوده و تمام اطراف آن داراي پنجرههايي كشويي باشد. پنجرههاي اتاق جرثقيل بايد بهترين ديد را براي راننده تأمين كند.

 جعبه ابزار

ماده 43 : روغن دان و ساير ابزار و آچارهاي جرثقيل بايستي در جعبههاي مخصوصي كه دائماً در اتاق جرثقيل يا كنار راهرو آن قرار داده شده نگهداري شوند.

 تخصص و مهارت رانندگان جرثقيل

ماده 44 : فقط اشخاص زير حق راندن جرثقيل را دارند :

 1- رانندگان مجاز جرثقيل.

 2- بازرسان و تعميركاران جرثقيل.

 3 - كارگراني كه لااقل دو هفته زير نظر راننده خبره و مسؤول كارآموزي نموده باشند به طور كلي همه اين افراد بايد به وسايل مكانيكي و الكتريكي جرثقيل آشنايي داشته و همچنين به خطرات ناشي از حوادث مربوطه واقف باشند.

ماده 45 : براي كارگران جرثقيل كه مشغول هدايت جرثقيل هستند استعمال دخانيات و خوردن و آشاميدن و مطالعه در حين كار ممنوع است.

ماده 46 : كساني ميتوانند در اتاقك جرثقيل يا كاميون جرثقيلدار به كار رانندگي اشتغال ورزند كه از نظر جسماني داراي اجازه مخصوص باشند.

ماده 47 : راننده جرثقيل نبايد اجازه دهد كه كسي در روي بار سواره شده و يا به قلاب و كابلهاي جرثقيل آويزان شده و با آن حمل شود.

اسلاید 7 :

مقررات عمومي

ماده 48 : ساختمان، طرز كار و نگهداري جرثقيلهاي متحرك بايد طبق مقررات موضوعه در فصل دوم و سوم اين آييننامه باشد.

فضاي آزاد براي جرثقيل متحرك

ماده 49 : طرح و نصب جرثقيل متحرك، بايد نوعي باشد كه هميشه فاصله كافي بين قسمتهاي نامبرده در زير وجود داشته باشد :

 الف - بين بلندترين نقطه جرثقيل و هر نوع حائل و بنايي كه بالاي آن قرار گرفته.

 ب - بين هر قسمت از جرثقيل با ديوارها، ستونها يا ساير قطعات و اسكلتهاي ثابت.

 ج - بين دو انتهاي جرثقيل و دو انتهاي ريلهاي مسير آن.

 ضريب اطمينان

ماده 50 : در محاسبه ساختمان جرثقيلهاي متحرك به فرض وجود حداكثر بار در سختترين شرايط بايد ضريب اطميناني براي هر قسمت بشرح زير در نظر گرفت :

 الف - ضريب اطمينان 3 براي قلاب بلندكننده در صورتي كه با دست كار كند.

 ب - ضريب اطمينان 4 براي قلاب بلند كننده در صورتي كه با موتور كار كند.

 ج - ضريب اطمينان 5 براي قلاب بلند كننده در صورتي كه با مواد خطرناك مانند           آهن مذاب و مواد خورنده و غيره بلند كند.

 د - ضريب اطمينان 8 براي چرخدندهها و محورهاي بلندكننده.

هـ - ضريب اطمينان 6 براي كابل بلند كننده جرثقيل.

 و - ضريب اطمينان 4 براي قطعات اسكلت فلزي جرثقيل.

 فشار باد

ماده 51 : جرثقيلهايي كه در هواي آزاد كار ميكنند بايد :

 الف - براي فشار حداكثر باد در محل محاسبه شود.

 ب - با لوازم احتياطي از قبيل ترمز چرخها، كفش ريلها، گيرههاي مخصوص براي نگهداري چرخها و ساير لوازم احتياطي به طوري مجهز شده باشد كه اين لوازم احتياطي بتوانند در مقابل بزرگترين فشار باد ممكنه در محل مقاومت نمايند.

اسلاید 8 :

 شاسي جرثقيل

ماده 52 : شاسي و قطعات حمال جرثقيل و همچنين پايههاي نگهدارنده اتاق راننده و يا ترمزهاي نگهدارنده محور محرك جرثقيلها بايد كلاً جوش و يا به شاسي پرچ شده باشند.

 لبه براي محافظت ارابه جرثقيل

ماده 53 : شاسي ارابهها و دو انتهاي پل جرثقيل متحرك بايد داراي دو لبه پيش آمده حفاظتي محكم باشد تا در اثر بريدن محور چرخهاي ارابه و يا شكستن اين چرخها از سقوط ارابه جلوگيري گردد.

ماده 54 : كليه جرثقيلهاي متحرك بايد داراي لوازم استحفاظي مخصوص باشند كه هرگاه يكي از چرخهاي معلق و يا چرخ دندهها شكست و يا شل شد از افتادن آنها به پايين جلوگيري نمايند.

 قلاب حفاظتي جرثقيلهاي يك ريلي

ماده 55 : جرثقيلهاي يك ريلي مجهز به حلقههاي گردان بايد داراي يك يا چند مهار حفاظتي باشد كه بتواند در صورت بريده شدن زنجير بار را نگهداري نمايد.

شاسي ارابه جرثقيلهاي متحرك يك ريلي

ماده 56 : شاسي ارابه جرثقيلهاي يك ريلي بايد به قسمي محافظت شده باشد كه احتمال تغيير شكل در آن نرود.

 وسايل نگهدارنده ضربهگير و حفاظ اطراف ارابه جرثقيلهاي متحرك

ماده 57: جرثقيلهاي متحرك بايد به لوازم زير مجهز باشند :

الف - انتهاي ريلهايي كه جرثقيل روي آنها حركت ميكند و همچنين ريلهايي كه پل متحرك روي آنها رفتوآمد مينمايد بايد يا به شكل منحني بالا آورده شود يا ضربهگيرهاي مناسبي روي ريلها نصب گردد به نحوي كه حداقل ارتفاع انحناء ريلها يا ارتفاع ضربهگيرها برابر بلندي محور چرخهاي متحرك باشد.

ب- چرخهاي پل متحرك و چرخهاي پايههاي پل و چرخهاي اتاق فرمان يا ارابه و غيره بايد داراي حفاظ مناسبي باشند كه از طرفين پايينتر از سطح ريلها و از جلو تا موازات ريلها امتداد داشته باشند. اين حفاظها بايد به شكلي تعبيه شده باشد كه از نزديك شدن دست و پا به قسمتهاي گردنده در موقع حركت جلوگيري نمايد.

اسلاید 9 :

 مسير حركت جرثقيلهاي يك ريلي

ماده 58: مسير حركت جرثقيلهاي يك ريلي بايد طوري تعبيه شده باشد كه جرثقيل بهخودي خود نتواند روي يك انشعاب آزاد وارد شود.

ماده 59: در صورتي كه جرثقيل يك ريلي در مسيرهاي مختلف حركت كند بايد ضامن مطمئن براي تنظيم دقيق مسيرهاي آن پيشبيني شده باشد.

 راهرو و جرثقيلهاي يك ريلي

ماده 60: زير جرثقيلهاي يك ريلي لازم است راهرو مناسبي كه دوطرفش به طور مشخص و قابل رؤيت خطكشي شده باشد تعبيه شود.

 

سكوها و گذرگاهها

ماده 61: جرثقيلهاي متحرك بايد داراي ضمائم زير باشند :

 الف - نردبانهاي ثابت يا معلق كه هر لحظه به طور مطمئن بتوان بهوسيله آنها از زمين به اتاق فرمان و از آنجا به پل جرثقيل متحرك دسترسي پيدا كرد.

 ب - سكوها يا گذرگاههايي به پهناي حداقل 45 سانتي متر در امتداد دو طرف پل و در تمام طول آن.

 ج - سكوها و يا گذرگاههايي به پهناي 30 سانتي متر در دو انتهاي ارابه جرثقيل و در امتداد عمود بر راهرو مربوط به پل.

 د - در صورتي كه تعبيه راهرو مطمئن و مناسبي در دو انتهاي اتاق فرمان يا ارابه جرثقيل ممكن نباشد لازمست راهرويي به پهناي حداقل 38 سانتي متر در دو انتهاي پل متحرك جرثقيل و در امتداد عرضي پل تعبيه شود.

             به طور كلي سكوها و راهروهاي جرثقيلهاي متحرك بايد محكم ساخته و به طور متناسب كارگذاشته شده باشد و اطراف آن نرده حفاظتي تعبيه گردد.

ماده 62 : در ساختمانهاي جديدي كه جرثقيل متحرك در آن كار گذاشته ميشود حداقل فاصله بين كف راهروي جرثقيل و يا سكوي پل و سكوي ارابه جرثقيل متحرك يا هر نوع بنا يا حائلي كه در بالاي آن قرار گرفته است نبايد كمتر از 2 متر باشد.

ماده63 : فاصله بين راهرو پلمتحرك و خرپاي حامل جرثقيل بايد از20سانتي متر كمترباشد.

اسلاید 10 :

ماده 64 : صفحات كف راهرو و يا سكوي پل متحرك كه در هواي آزاد كار ميكند بايد دارايفواصلي جهت خارجشدن آب باشد. عرض اين فواصل نبايد از 6 ميلي متر بيشتر باشد.

ماده 65 : اگر راهرو و يا سكوي معمولي جرثقيل متحرك داراي محل مطمئني براي تعويض و يا تعمير چرخهاي ارابهانتهايينباشد بايدسكويمخصوصيبراي انجام اينمنظور تعبيهنمود.

ماده 66 : در كنار پايههاي جرثقيل يا دروازه متحرك و موازي يا ريلهاي مسير آن بايستي دو راهرو ساخته شود بهطوريكه اين راهروها كاملاً بدون مانع بوده و پهناي آنها حداقل 75سانتي متر و طول آنها تا انتهاي مسير جرثقيل ادامه داشته باشد.

اتاق يا كابين فرمان

ماده 67 : جرثقيلهاي متحركي كه هدايت آنها از روي خود جرثقيل بهوسيله راننده انجام ميشود بايستي مجهز به اتاق يا كابين فرمان براي راننده بوده و كليه وسايل فرمان در اين اتاق قرار گرفته باشند. اين اتاق بايد داراي مشخصات زير باشد :

 الف - از موادي ساخته شده باشد كه در مقابل آتشسوزي مقاومت داشته و در صورتي كه در هواي آزاد كار كند در مقابل عوامل جوي محفوظ باشد.

 ب - طوري قرار گرفته و مجهز شده باشد كه راننده بتواند از محل كار خود تمام اطراف و محوطه عمليات كار را زير نظر گرفته و حتي موقعي كه لازم باشد به خارج اتاق خم شود خطري براي او پيش نيايد.

 ج - نوعي تعبيه و مجهز شده باشد كه راننده در مقابل مواد سوزاننده و خورنده محفوظ باشد. به علاوه مجهز به لوازم استحفاظي در مقابل تمام خطرات ناشيه باشد.

 د - نوعي ساخته و مجهز شده باشد كه راننده را در مقابل تشعشعات خطرناك و دود و بخارات سمي و گازهاي مضر محافظت نمايد.

هـ- نوعي ساخته و درجاي خود سوارشده باشد كه كمترين لرزش و ارتعاش را داشتهباشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید