بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حالت تحت کنترل بودن فرایند، حالت طبیعی یک فرایند تولید نیست. بلکه یک دستاورد است که باید با تلاش و کوشش مداوم، واز طریق از بین بردن تک تک علل متغیرهای فرایند به آن دست یافت.

ادواردز دمینگ

اسلاید 2 :

بهبود مداوم کیفیت

  تعاریف:

   مشتري خارجي (خارج از دستگاه): مشتري يا كاربر اطلاعات كه خارج از سازمان ميباشد.

مشتري داخلي: شخص و يا بخش ديگر از همان سازمان كه اطلاعات را دريافت و استفاده مي كند.

توانایی اندازهگيري: ميانگين توان دوم خطاي فرآيند اندازهگيري نسبت به خطاي كل مورد نظر کوچک است.

پايداري فرآيند: وضعیتی كه تغييرات فرآيند به طور كل شامل مؤلفههاي تصادفي است.

توانایی فرآيند: تغييرات تصادفي  یک فرآيند پايدار كه از  مقتضیات و پارامتر های  مورد نظر مشتری  و از حدود ان تغییرات كوچكتر و کمتر است.

اسلاید 3 :

  شناسايي مشخصههاي مهم  محصول

         از طر یق نظر سنجی از کاربران

تهیه و گسترش روند نماي فرايند

سه ویژ گی مهم آن عبارتند از:

اول اينكه چرخه فرايندها ترسيم و نقاط تصميم‌گيري، گردش فرايندها و مشتريان براي هر مرحله مشخص شود.

دوم، متوليان و مسئولان هر مرحله ازفرايند مشخص شوند

سوم، متغيرهاي اصلي فرايند (عواملي هستند كه در هر تكرار فرايند

   متفاوت هستند و بر مشخصات اصلي محصول تاثيرگذار هستند) تصميمات و اقداماتي كه توسط افراد دخيل در فرايند انجام مي‌شود، به صورت مشخص معلوم شود.

اسلاید 4 :

تهیه و گسترش روند نماي فرايند

انواع فلو چارت:

 فلو چارت در سطح خرد

فلو چارت در سطح کلان

اسلاید 5 :

 کنترل آماری فرایند

کنترل آماری فرایند عبارت است ازیک روش قانونمند وعلمی برای نشان دادن و کنترل فرایند های تولید یا خدمات با استفاده از علم آمار.درواقع کنترل آماری فرایند  مجموعه ابزارهای قدرتمندی است برای حل مسئله  که از طریق کاهش تغیییرات محصول خروجی، قابلیت یک فرایند را بهبود بخشیده و تثبیت می کند.

SPCبراساس داده ها وواقعیات  کمک می کند تا به سوالا ت زیر پاسخ داده شود:

کدام یک از متغیرهای متعدد محصول نیازمند کنترل می باشد؟

اسلاید 6 :

فرایند را چه موقع باید اصلاح کرد و چه موقع باید به حال خود گذاشت؟

مبنای تصمیم گیری را از کنترل به پیشگیری تغییر می دهد؟

در ارتباط با عملکرد فرایند بازخورد هایی پیوسته و به موقع بدست می دهد.

اسلاید 7 :

هفت ابزار کنترل کیفی:

1- هیستو گرام (بافت نگار)

2- برگه کنترل

3- نمودار علت و معلول(استخوان ماهی)

4- نمودار پارتو

5- نمودار پراکنش

6- نمو دار های کنترلی

7- نمودارتمر کز نقص ها

اسلاید 8 :

نکات:

ØSPC وقتی درست کار می کند که بستر مناسب وجود داشته باشد.

ØSPCتنها ظاهر فنی دارد اما در حقیقت یک کار فرهنگی است.

بستر مناسب وقتی ایجاد می شود که در تمامی سطوح سازمان این علاقه بوجود بیاید که افراد از طریق بهبود مداوم به سمت بهترین بروند.

بنابراین ضرورری است که

مدیریت درکیفیت فرایند، بهبود مستمر ایجاد کند و به آن معتقد باشد.

ابزار های هفت گانه بطور روزمره مورد استفاده قرار گرفته و جزیی از روش کار و شرح وظایف و نیز دانش اولیه همگان قرار گیرد.

 

اسلاید 9 :

کاربرد های نمودار های کنترل

نمودارهای کنترل ابزارهای آماری ترسیمی هستند که به شناسایی متغیر های کیفی    در محصول خروجی فرایند کمک می کنند. علاوه بر این در موارد زیر  می توان از آنها استفاده کرد:

تهیه  اطلاعاتی در باره تصمیم گیری در خصو ص حدود ومشخصات فنی

اندازه گیری تطابق

تعیین و تخمین توانایی فرایند تولید

هدایت اصلاحات به سمتی که در راستای بهبود کیفیت خروجی باشد

اسلاید 10 :

نشان دادن تغییرات محصول خروجی

تشخیص  خارج آز کنترل بودن فرایند

کاهش تغییرات

 از SPC به عنوان یک ابزار مدیریتی در موارد زیر استفاده می شود:

افزایش بهره وری

پیشگیری از بوجود آمدن ضایعات

ممانعت ازتنظیم های بی دلیل

به دست آمدن اطلا عاتی در زمینه قابلیت فرایند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید