بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف:اجاره قراردادیست که به موجب آن اجاره دهنده(lessor) حق استفاده از دارایی را در یک دوره زمانی معین در مقابل مبلغی اجاره به شخص حقیقی یا حقوقی که اجاره کننده نامیده می شود، واگذار می نماید.

اسلاید 2 :

مفاهیم و اصطلاحات

حق امتیاز خرید به قیمتی کمتر از ارزش متعارف

ارزش مازاد (باقیمانده) اموال تجاری

ارزش مازاد تضمین شده

ارزش مازاد تضمین نشده

نرخ ضمنی بهره (نرخ بازده)

اسلاید 3 :

نرخ فرضی استقراض توسط اجاره کننده

اجاره عملیاتی  operating lease

اجاره سرمایه ای  capital lease

اسلاید 4 :

مفهوم رجحان محتوی بر شکل

در چه صورتی اجاره سرمایه ای تلقی می شود؟ در صورتی اجاره سرمایه ای تلقی می شود که حداقل یکی از شرایط زیرین را دارا باشد :

1- مالکیت اموال مورد اجاره در پایان مدت قرارداد به اجاره کننده انتقال یابد. (اجاره به شرط تملیک)

اسلاید 5 :

2- اختیار خرید دارایی اجاره به بهایی کمتر از ارزش متعارف در قرارداد برای اجاره کننده پیش بینی شده باشد.

3- مدت قرارداد اجاره حداقل معادل 75% عمر مفید اقتصادی اموال مورد اجاره باشد.

اسلاید 6 :

4- ارزش فعلی حداقل مبالغ پرداخت های اجاره ، در آغاز قرارداد اجاره معادل یا بیش از 90% ارزش متعارف اموال مورد اجاره به کسر هر نوع مزایای مالیاتی انباشته شده توسط اجاره دهنده باشد.

5- دارایی مورد اجاره دارای ماهیتی خاص باشد به گونه ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه از آن استفاده کند.

اسلاید 7 :

مثال: شرکت الف اجاره کننده بر اساس عقد قرارداد اجاره سرمایه ای تجهیزاتی را در مقابل پرداخت 1000 ریال نقدی و تعهد پرداخت اقساط اجاره شش ماهه بالغ بر 1600 ریال قابل پرداخت در پایان هر شش ماه(12 قسط) در 1/1/1x تحصیل نمود.سایر اطلاعات:

اسلاید 8 :

1- از1600 ریال مبلغ اجاره 100 ریال هزینه اجرایی است.(تعمیر و نگهداری)

2- حق امتیاز خرید به مبلغ 2000 ریال را دارد.

3- نرخ فرضی استقراض 8% در شش ماه

4- عمر مفید اقتصادی 8 سال

5- ارزش متعارف آن 15000 ریال

اسلاید 9 :

نحوه محاسبه ارزش فعلی:                     ریال

ارزش فعلی 1000 ریال پرداختی وجه نقد                1000 

ارزش فعلی سالواره اقساط(x7/536081500   11304         

ارزش فعلی مبلغ آتی حق اختیار خرید(0.39711(1500x 794 

اسلاید 10 :

اول سال:

تجهیزات در اجاره سرمایه ای     13098 

              تعهدات در اجاره سرمایه ای    13098 

تعهدات در اجاره سرمایه ای     1000

               وجوه نقد                     1000

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید