بخشی از مقاله

مقدمه

رمزگردانی مهمترین عنصر پردازش اطّلاعات است. براي اینکه اطّلاعات از حافظـه کوتـاه مدت یک مرحله فراتر رود و به حافظه بلند مدت انتقال یابد باید رمزگردانی شود. »منظـور از

رمز گردانی تغییر شکل دادن یا به حالت انتزاعـی در آوردن اطّلاعـات یعنـی بازنمـایی آن بـه صورتی غیر از صورت اولیه است« (لفرانسوا1، 1997 ص .(64

در زمینه حافظه سه نظریه وجود دارد:

(1 نظریه حافظههاي سهگانه که به نظریه اتکینسون و شیفرن معروف است و بـه سـه نـوع حافظه شامل حافظه حسی – حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت توجه دارد ... (هرگنهان2،

السون3، 2001 ص (412

(2 نظریه سطوح پردازش که به جاي حافظههـاي گونـاگون بـه سـطح پـردازش گونـاگون اطّلاعات اعتقاد دارند. پیروان این نظریه کریک و لاکهارت و کرین هستند (اسـلاوین( 1991 4 (ببینید هرگنهان، السون، 2001، ص .(412
(3 نظریه رمزگردانی دوگانه که واضع آن پاي ویـو5 مـیباشـد. پـاي ویـو (1986) مطـرح میکند که:

»انسان براي ارتباط هم به صورت کلامی و هم با رویدادها و موضوعات غیرکلامی به طور متقارن و همزمان عمل میکند.«

1- La. Fransova 2- Hergeahahn 3- Olson 4- Slavin 5- Paivio

٥٣

پاي ویو همچنین دو نوع متفاوت از بازنمایی را اساس کار خود قرار داد:

1. تصویرسازي ذهنی براي پیامهاي ذهنی.

2. معنایی براي موجودیتهاي کلامی.

مسأله پژوهش بررسی سرعت انتقال رمزگردانی تصویر ـ تصویر در مقابل رمزگردانی کلمه

ـ تصویر و همچنین مقایسه سرعت بازیابی تصویر ـ تـصویر در مقابـل بازیـابی کلمـه-کلمـه میباشد.

بنابراین فرضیههاي ما در این پژوهش به قرار زیر است:

فرضیه :1 میانگین زمان صرف شده در رمزگردانی تصویر ـ تصویر نـسبت بـه رمزگردانـی

کلمه- تصویر متفاوت است.

فرضیه :2 میانگین زمان صرف شده در بازیابی کلمه ـ کلمه نـسبت بـه بازیـابی تـصویر – تصویر متفاوت است.

روش

براي آزمایش سرعت بازیابی لیستی از 30 کلمه سه حرفی و30 تصویر از همان کلمهها که براي تمام آزمودنیها آشنا بود تهیه کردیم و به صورت 15 جفت کلمه و تصویر تنظیم و به 16

آزمودنی ارایه دادیم آزمودنیها تعدادي از افراد داراي تحصیلات دیپلم و بالاتر و در ردة سـنّی

(20 – 40) بودند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید