بخشی از پاورپوینت

 

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پیشینه اخلاق در ایران

با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسلام درمی یابیم که:

خواجه نظام الملک درصدد اخلاقی کردن سلطان سلجوقی است.

سعدی به سراغ مردم می رود تا اخلاق اجتماعی را آموزش دهد.

ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخلاق ارائه می دهد

خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل بیندیشند

 و عده ای از فلاسفه اعتقاد داشتند که اخلاق را باید وارد تجربیات بشری کرد.

اسلاید 2 :

همنشینی علم الابدان با علم الادیان

طبابت دیروز به لحاظ آمیختگی و امتزاج با حکمت در پرتو

قداستی که جامعه برای آن قائل بود و در سایه همنشینی با علم ادیان هرگز شأن و کرامت

آن در حد یک حرفه و شغل معین تنزل نمی یافت اما امروز ... ؟

اسلاید 3 :

ویژگی های اخلاق سکولار

منطقی بودن

با وجدان بودن

بی طرف بودن

اسلاید 4 :

اخلاق اسلامی

موضوع اخلاق اسلامی نفس انسان است و هدف از آن

 اعتلای نفس

اسلاید 5 :

نظام جامع اخلاقی

با نگاه جزیره ای و محدود نمی توان به اثربخشی اخلاق امیدوار بود. باید اخلاق را همانند نظام جامع سلامت در یک نظام جامع تعریف کرد.

اسلاید 6 :

محورهای اساسی اخلاق پزشکی

اخلاق در آموزش

اخلاق در پژوهش

اخلاق در درمان

اسلاید 7 :

 موازین بین المللی اخلاق پزشکی

 

اصل اتونومی

اصل سودمندی

اصل زیان نرساندن

اصل عدالت

اسلاید 8 :

تئوریهای اخلاقی در رابطه بین پزشک و بیمار

تئوری پترنالیسم

تئوری بیمار محور

تئوری مشارکت و همبستگی

اسلاید 9 :

آموزش اخلاق پزشکی در آیینه تاریخ

پیشینه آموزش اخلاق پزشکی به چهارصدسال قبل از میلاد مسیح و به رهنمودهای اخلاقی بقراط در مدرسه پزشکی باز می گردد و در طول تاریخ با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. آموزش اخلاق پزشکی ما را با کسانی آشنا می سازد که در گذشته به این مسائل می اندیشیدند و از این رهگذر ما را با اندیشه ورزان و نویسندگان گوناگون و بزرگ آشنا می کند و با میراث  فرهنگی پیشین پیوند می زند.

اسلاید 10 :

علم اخلاق؛ پیش نیاز طب بالینی

در پیشینه تمدن ایران و اسلام، علم اخلاق یکی از پیش نیازهای طب بالینی محسوب می گردید و دانشجویان پزشکی برای یافتن به دوره های طب بالینی موظف به گذرانیدن دروسی در علوم پایه بودند که علوم دینی، اخلاق، منطق و حکمت از جمله آنها بوده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید