بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

با توجه به

–شرايط آب و هوايي

–توپوگرافي و زمين شناسي حاكم در آنها

–عدم وجود زمين كافي براي احداث تصفيه خانه فاضلاب

–ويژگي هاي كمي و كيفي فاضلاب نظير دبي كم و نوسانات بالاي آن

–ضرورت ويژه تصفيه فاضلاب روستاييان به دليل ايجاد آلودگي در محيط زيست و منابع آبهاي زيرزميني و سطحي

–و نيز تامين آب بهداشتي سالم و قابل شرب براي روستائيان

 

اسلاید 2 :

مي طلبدكه با استفاده از سيستم هاي تصفيه اي كه نياز به فضاي كمتر دارند و فاضلاب را تاحد استانداردهاي مد نظر تخليه در محيط زيست تصفيه نمايند استفاد شود.

اسلاید 3 :

جمعيت :

–جمعيت روستايي هاي كشور حدود 5/21 ميليون نفر است كه 31% جمعيت كشور را تشكيل مي دهد .

وضعيت آب و فاضلاب روستايي

–جمعيت تحت پوشش شبكه آب 14.2 ميليون نفر است كه 23% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد.

–جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب 92000 نفر است كه 0.724% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد.

اسلاید 4 :

.1مديريت غير متمركز يا دفع در محل (o site)

.2مديريت متمركز دور از محل(Out site )

 

اسلاید 5 :

.1سپتیک تانک

.2ایمهاف تانک

.3صافی شنی

.4مخازن ذخیره

.5چاه جذبی

.6ترانشه های جاذب

.7سیستم پشته ای و بستر های تراوشی

اسلاید 6 :

.1سپتیک تانک

.2ایمهاف تانک

.3فرآیندهای لجن فعال خصوصا به صورت پیش ساخته

.4برکه های تثبیت

.5نیزار (طبیعی ویا مصنوعی)

.6صافی شنی

اسلاید 7 :

 

فيزيكي

شيميايي

و بيولوژيكي

 

اسلاید 8 :

–آشغالگير

–دانه گير

–صافي شني

–حوض هاي متعادل سازي و ته نشيني

 

اسلاید 9 :

عمده ترين روشهاي شيميايي كه در تصفيه متداول فاضلاب به كار مي روند شامل:

–ترسيب شيميايي

–گند زدايي

–خنثي سازي

–جذب شيميايي

اين روشها معمولا توام با عمليات فيزيكي انجام مي شود.

اسلاید 10 :

.1نیاز به زمین کم

.2شرایط آب و هوایی

.3توپوگرافی و زمین شناسی منطقه

.4عدم دسترسی یه زمین مناسب و در حد نیاز برای احداث تصفیه خانه

.5ضرورت ویژه تصفیه فاضلاب به دلیل ایجاد آلودگی و آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی

.6ویژگی های کمی و کیفی فاضلاب نظیر دبی کم و نوسانات بالای آن

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید