بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارتباط و اثرآن در فرآيند تدريس،يادگيري ،شناخت استعداد،توانايي،علايق و رغبت شاگردان دربرقراري ارتباط موثر است.

درواقع معلم و مدرس بايد ارتباط برقرار كننده خوبي باشد.

اسلاید 2 :

درفرآيندآموزشي يعني:

برقراري رابطه بين دو فرد يا يبيشتر،دو موضوع يا بيشتر، دو انديشه يا بيشترو... در فكر معلم و فراگير يا فراگيران.

اسلاید 3 :

به طور كلي:

در تفاهم و اشتراك فكر هر چه قدر وجوه اشتراك بيشتر باشد برقراري ارتباط سهل تر  خواهد بود.

 

اسلاید 4 :

گروهي:

فن انتقال اطلاعات و افكار و رفتارهاي انساني از يك شخص به شخصي ديگر.

اسلاید 5 :

گروهي ديگر:

تمام جريان هايي كه به وسيله آن انديشه اي انديشه ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد.

   دانشمندان علوم اجتماعي:  تعامل اجتماعي

 

اسلاید 6 :

انتقال پيام از معلم به فراگيرمشروط به آنكه محتوي

 

 پيام از فرستنده به فراگير و بالعكس منتقل شود.

اسلاید 7 :

فرايند انتقال و تبادل:

 افكار ،انديشه ها ،احساسات و عقايد دو فرد يا بيشتر

با استفاده از:

 علايم و نمادهاي مناسب

 در جهت :

 تحت تاثير قراردادن ،كنترل و هدايت يكديگر

اسلاید 8 :

ارتباط يك جريان است و رويدادي ثابت نيست.

انتقال مفاهيم ضروري است.

هدف در ارتباط مهم تر از تاثير و تاثّر است.

اسلاید 9 :

پيام:

بخودي خود داراي هيچ گونه هدفي نيست.

هدف پيام بستگي مستقيمي به شرايط فرستنده و گيرنده دارد.

دوره آموزشي هدفهايي همچون شناخت، انتقال، تاثير، كنترل و هدايت مورد نظر است.

اسلاید 10 :

1- ارتباط ارادي (برنامه ريزي شده)

                                         و

                              ارتباط غير ارادي(بدون برنامه ريزي)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید