بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • ژنها اطلاعات لازم براي حيات را در خود دارند..
 • ژن ها و محيط زيست در بروز صفات نقش دارند (ارقام مختلف).

 تغيير هر كدام باعث كاهش تنوع زيستي مي‌شود.

اسلاید 2 :

 • انقراض موجودات (5/2 گونه در روز)
 • آوردن گونه هاي بيگانه (مثال خرگوش تبديل مراتع به زمين كشاورزي و )
 • تغييرات آب و هوايي (سيل، خشكي، طوفان و )

اسلاید 3 :

 • تنوع زيستي نقش اصلي در حفظ تعادل چرخه هاي زيست - شيمي كره زمين را دارد.
 • تنوع زيستي فراهم آورنده انواع غذا، دارو و مواد اوليه براي انسان است.

 نتيجه: حفظ تنوع زيستي ، مواد زيستي بيشتر

اسلاید 4 :

 • بكارگيري كودهاي شيميايي

» (رشد بيشتر اما آلودگي محيط زيست)

 • بكارگيري سموم شيميايي

»(خسارت كمتر آفات اما آلودگي محيط زيست)

 • بكارگيري ارقام پرمحصول

»(محصول بيشتر اما يكنواختي ژنتيكي)

 • مكانيزه كردن كشاورزي

»(گسترش مزارع اما كاهش تنوع زيستي و تخريب جنگلها و مراتع)

»

اسلاید 5 :

 • بيو= زيست شناسي
 • تكنولوژي: ابزارها و فرآيندها براي توليد محصول و ارائه خدمات
 • مهندسي ژنتيك: دست ورزي ژن ها - انتقال ژنها

اسلاید 6 :

 • بيوتكنولوژي كشاورزي
 • بيوتكنولوژي پزشكي
 • بيوتكنولوژي دامي
 • بيوتكنولوژي صنعتي

اسلاید 7 :

 • مهندسي ژنتيك گياهي
 • (GMO يا Genetically Modifiod organisms)
 • استفاده از نشانگرهاي مولكولي
 • كشت بافت
 • استفاده از ميكروب هاي مفيد براي مبارزه زيستي و به عنوان كود زيستي

تنها مهندسي ژنتيك مورد بحث است

اسلاید 8 :

 • گياهان تراريخت باعث افزايش محصول و لذا كاهش تهاجم به زمين هاي مرتعي مي‌شوند.
 • گياهان تراريخت مقاوم به حشرات، باعث كاهش مصرف سموم شيميايي مي‌شوند.
 • گياهان ترايخت مقاوم به علف كش باعث كاهش شخم و در نتيجه كاهش فرسايش خاك مي‌شوند.

اسلاید 9 :

        در اواخر 1980، تريپتوفان كه محصولات باکتریGMO بود به بيماري 1500 نفر و مرگ 37 نفر در اثر eosinophiliamyalgia منجر شده اين بيماري به دليل وجود مواد سمي موجود در عصاره باكتري توليد كننده تريپتوفان بوده است.

 

اسلاید 10 :

   خوراندن سيب زميني واجد ژن snowdrop (مقاومت به حشره) به موش صحرايي موجب اثرات سوء بر سيستم ايمني آن شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید