بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ماده1- مقدمه

شبکه پزشکی مولکولی مجموعه ای از مراکز تحقيقاتی کشور است که به منظور ايجاد هماهنگی و تعيين سياستهای کلی تحقيقات در زمينه پزشکی مولکولی جهت مشارکت در اعتلای سطح سلامت جامعه از طريق پيشگيری، تشخيص و درمان و ريشه کنی بيماريها تشکيل شده است.

اسلاید 2 :

ماده 2- تعريف و دامنه

شامل مجموعه ای از مؤسسات تحقيقاتی اموزشی خدماتی ، مؤسسات استفاده کننده از تحقيق و سازمانهای سياستگذار می باشد.

اسلاید 3 :

ماده3- رسالت (مأموريت)

ساماندهی و بسترسازی تحقيقات بنيادی - کاربردی در زمينه تحقيقات پزشکی مولکولی که در راستای ارتقاء سلامت و تندرستی جامعه و دستيابی به اهداف مورد نظر است.

اسلاید 4 :

ماده4- اهداف

4-1- تهيه بانک اطلاعات

4-2- ظرفيت سازی

4-3- تقويت روحيه کارگروهی

4-4- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی

4-5- ارتقاء زمينه استفاده از نتايج تحقيقات

4-6- توسعه فرهنگ پژوهش در ذينفعان بخصوص استفاده کنندگان و سياستگذاران

4-7- توسعه کمی و کيفی تحقيقات مرتبط

4-8- تعيين اولويتهای تحقيقاتی

4-9-تدوین کدهای اخلاقی که برابر با استاندارد های بین المللی و با عنایت به مسائل فرهنگی وقانونی کشور بوده وبا توجه به بحث و پایش وگزارش دهی .

اسلاید 5 :

ماده 5- ارکان

5-1- هيأت مؤسس

5-2- شورای راهبردی

5-3- رئيس

5-4- دبير

5-5- شورای پژوهشی، آموزشی

اسلاید 6 :

تعاريف

5-1- هيأت مؤسس : بين 5تا7 نفر که توسط معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت تعيين می شوند.

اسلاید 7 :

وظايف هيأت مؤسس

5-1-1- تدوين و تصويب اساسنامه

5-1-2- برگزاری اولين نشست تعين اعضاء شورای راهبردی

  5-2- شورای راهبردی: شامل يک نماينده از اعضاء پيوسته است که از بين خود يکنفر را به عنوان رئيس شبکه به مدت 2سال انتخاب و حکم نامبرده توسط معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت صادر و انتخاب مجدد وی بلامانع است

اسلاید 8 :

وظايف شورای راهبردی

5-2-1- تهيه و تدوين برنامه استراتژيک

5-2-2- تعيين اولويتها

5-2-3- تأمين منابع

5-2-4- پيشنهاد رئيس شبکه به معاون تحقيقات و فناوری و تعيين وظايف و اختيارات وی

5-2-5- تدوين آئين نامه های داخلی

5-2-6- اصلاح/تغيير اساسنامه

5-2-7- تعيين ضوابط و انتخاب اعضاء

5-2-8- انتخاب عضاء شورای پژوهشی/کميته های تخصصی

5-2-9- تعيين و تصويب خط مشی و سياستهای علمی، مالی و اداری شبکه

تبصره: در مواردی که تعداد اعضاء شبکه بيش از 20 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت و از هر خوشه يک يا چند نماينده را انتخاب نمود به نحوی که شورای راهبردی حداکثر 20 نفر باشد.

اسلاید 9 :

5-3- رئيس شبکه

بالاترين مقام اجرايي شبکه می باشد که به مدت 2سال با پيشنهاد شورای راهبردی و حکم معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت تعيين و انتخاب محدودی بلامانع است.

اسلاید 10 :

5-4- دبير

توسط رئيس شبکه انتخاب می شود.

وظايف دبير :

5-4-1- وظايف و اختيارات دبير توسط رئيس شبکه تعيين و به او ابلاغ خواهد شد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید