بخشی از مقاله

فصل اول :

مشخصات شركت

 

تأسيس شركت

ماده 1- بموجب قانون تشكيل شركت صنايع ايران و نيز ماده 13 اساسنامه آن و مطابق مقررات اين اساسنامه شركتي با خصوصيات زير وابسته به شركت صنايع الكترونيك ايران تأسيس و اداره مي شود.

نام شركت

ماده 2- مركز اصلي شركت در تهران مي باشد. انتقال محل شركت در تهران، از نقطه اي به نقطه ديگر در اختيار هيأت مديره مي باشد.

مدت فعاليت

ماده 3- مدت فعاليت شركت نامحدود است.

 

فصل دوم :

موضوع و هدف

 

ماده 4- موضوع و هدف شركت عبارتست از:

الف ) ايجاد و توسعه علم ، فناوري و صنايع مخابراتي ،‌ارتباطي ، سيستمهاي حفاظتي و الكترونيك.

ب ) انجام تحقيقات و طراحي در زمينه هاي ياد شده

ج ) انجام خدمات و تأسيس شركتهاي صنعتي، مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي اعم از دولتي يا بخش خصوصي.

د) انجام هر گونه عمليات نگهداري، توليدي.‌معاملات بازرگاني و انجام هر گونه عمليات مجازي ديگر كه مربوط به موضوع شركت باشد.

 

فصل سوم :

سرمايه و سهام شركت

 

ماده 5- سرمايه اوليه شركت پانصد ميليون ريال (500 ميليون ريال) است كه پانصد هزار (500000 هزار) سهم هزار (1000 ) ريالي بي نام تقسيم شده و سهام مذكور كلا متعلق به شركت صنايع الكترونيك ايران مي باشد. اين سرمايه با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش است.

 

فصل چهارم :

شركت

 

ماده 6- شركت داراي اركان زير مي باشد:

الف ) مجمع عمومي

ب ) هيأت مديره

ج ) مدير عامل

د ) بازرس

مجامع عمومي

ماده 7- مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركت با اجلاس شوراي عالي شركت صنايع الكترونيك ايران تشكيل مي گردد.

ماده 8- مجمع عمومي عادي شركت سالي دوبار، سه ماهه اول و سوم هر سال به دعوت رئيس مجمع و مجمع عمومي فوق العاده در مواقع مقتضي به دعوت رئيس مجمع و يا مدير عامل صاايران و يا به تقاضاي هيأت مديره و يا مدير عامل و يا بازرسي در محل و تاريخ معين در دعوتنامه بدون انجام تشريفات مربوط به نشر آگهي و با رعايت ساير مواد اين اساسنامه تشكيل خواهد گرديد.

رسميت جلسات مجمع عمومي

ماده 9- جلسات مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با سه رأي موافق معتبر خواهد بود.

تبصره - حضور مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و بازرس در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي بلامانع است.

وظايف و اختيارات مجامع عمومي

ماده 10- مجمع عمومي عادي داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف ) تصويب خط مشي كلي و برنامه سالانه شركت بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران.

ب ) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه هيأت مديره و بازرس راجع به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.

ج) بررسي و تصويب بودجه و برنامه عمليات شركت بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران.

د) تعيين و ميزان نحوه تقسيم سود و نگهداري ذخيره قانوني و احتياطي.

هـ) تعيين تصويب حقوق، مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت به پيشنهاد مدير شركت صنايع الكترونيك ايران و حقوق ، مزايا و پاداش بازرس.

و ) تصويب تأسيس شركتها يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي و تصويب اساسنامه شركتهائي كه اكثريت سهام آنها متعلق به شركت باشد.

ز) اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه رسيدگي به آن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

ح ) اتخاذ تصميم راجع به موازين و شرايط اخذ و اعطاي وام يا عتبار.


ماده 11- مجمع عمومي فوق العاده داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف ) تغيير يا اصلاح اساسانامه

ب ) تغيير ميزان سرمايه

ج ) انحلال اختياري شركت

د) انتخاب و تغيير اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران و انتخاب و تغيير بازرس.

هـ) اخذ تصميم نسبت به استعقاء با عزل اعضاي هيأت مديره و تغيير آنان و تعيين بازرس قانوني قبل از انقضاء مهلت مقرر.

و ) اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه به لحاظ اهميت توسط رئيس هيأت مديره و يا مدير عامل شركت به مجمع عمومي فوق العاده ارجاع دهند.

هيأت مديره شركت

ماده 12- هيأت مديره شركت مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل اول و دوم خواهد بود.

ماده 13- اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران و با تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران مي توانند رئيس هيأت مديره شركت باشد.

ماده 14- انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است و تا وقتي اعضاي جديد هيأت مديره انتخاب و مسئوليتهاي قبلي وظايف مربوط را انجام خواهند داد.

 

جلسات هيأت مديره

ماده 15- هيأت مديره دو هفته يكبار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مدير عامل يا رئيس هيأت مديره جلسات فوق العاده تشكيل مي دهند.

رسميت جلسات هيأت مديره

ماده 16- جلسات هيأت مديره با حضور حداقل چهار نفر اعم از اعضاي عالي البدل رسميت خواهد داشت. اعضاي علي البدل مي توانند در جلسات و مذاكرات هيأت مديره شركت كنند ليكن فقط در مواردي حق رأي خواهند داشت كه به جاي اعضاي اصلي در جلسه شركت كرده باشند.

نصاب آراء هيأت مديره

ماده 17- تصميمات جلسات هيأت مديره با حداقل 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.

صورت تصميمات

ماده 18- صورت جلسات و تصميمات هيأت مديره توسط دبير هيأت مديره تهيه و در دفتر مخصوص نوشته شده و سپس به امضاي اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي رسد. دبير هيأت مديره به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره انتخاب مي شود.

صورت جلسات حاوي تصميمات هيأت مديره پس از امضاء در مركز شركت نگهداري و يك نسخه از آن براي اطلاع مدير عامل صنايع الكترونيك ايران ارسال خواهد شد.

تنظيم ترازنامه

ماده 19- هيأت مديره بايد قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ترازنامه شركت را همراه با گزارش عملكرد سالانه براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به مجمع عمومي تسليم نمايد نسخه اي از اين ترازنامه و حساب سود و زيان بايد لااقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اظهار نظر در اختيار بازرس شركت گذارده شود.

وظايف و اختيارات هيئت مديره

ماده 20- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير مي باشد:

الف ) اجراي تصميمات مجمع عمومي و مراقبت در حسن اجراي آنها.

ب ) بررسي و تأييد خط مشي و برنامه شركت كه از طرف مدير عامل تهيه تا به مجمع عمومي تقديم گردد.

ج ) بررسي تأييد بودجه و برنامه عمليات شركت جهت تقديم به مجمع عمومي.

د) بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات اجرائي سالانه كه از طرف مدير عامل تهيه و ارائه مي گردد.

هـ) رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه از طرف مدير عامل تهيه مي شود تا به مجمع عمومي تقديم گردد.

و ) بررسي و تأييد تأسيس شركتها و يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي كه از طرف مدير عامل پيشنهاد مي شود همچنين بررسي و تأييد اساسنامه شركتهائي كه اكثريت سهام آنها متعلق به شركت مي باشد، جهت تقديم به مجمع عمومي.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید