بخشی از مقاله

فصل اول
تأسيس شركت

بموجب قانون تشكيل شركت صنايع الكترونيك ايران و نيز ماده 13 اساسنامه آن و مطابق مقررات اين اساسنامه شركتي با خصوصيات زير وابسته به شركت صنايع الكترونيك ايران تأسيس و اداره مي شود.


نام شركت
ماده 1- شركت صنايع الكترونيك شيراز (سهامي خاص) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود.


مركز اصلي شركت
ماده 2- مركز اصلي شركت در شيراز مي باشد انتقال محل شركت در شيراز، از نقطه اي به نقطه ديگر در اختيار هيأت مديره مي باشد.


مدت فعاليت
ماده 3- مدت فعاليت شركت نامحدود است.

فصل دوم :
موضوع و هدف

ماده 4- موضوع و هدف شركت عبارتست از:
الف ) ايجاد و توسعه علم ، فناوري و صنايع الكترونيك (فضايي،‌دريايي، هوايي، زميني) ، الكترومكانيكي، الكترواپتيكي و ليزري و ساير موضوعات مربوط.
ب )‌انجام تحقيقات ، طراحي ، توليد سيستم ها و دستگاهها و اجزاء الكترونيكي، رادار، مايكروويو، الكترومكانيكي و الكترواپتيكي و ليزري و تجهيزات و سيستمهاي فضائي و ساير موضوعات مربوط.


ج ) نصب، راه اندازي ، تعمير ،‌نگهداري ، فروش و صادرات محصولات توليدي.
د )‌ارائه و فروش خدمات فني مهندسي، آموزشي ، تحقيقاتي و انجام هر گونه عمليات اقتصادي، بازرگاني ، مالي و فني در داخل و خارج از كشور و نيز كليه اموري كه مرتبط يا لازمه انجام موضوعات فوق باشد.
هـ ) تأسيس شركتهاي مربوط به موضوعات فوق، واگذاري يا قبول نمايندگي، توسعه صنعت هاي مورد نياز و مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي اعم از دولتي يا بخش خصوصي.

فصل سوم :
سرمايه و سهام شركت

ماده 5- سرمايه اوليه شركت پانصد ميليون ريال (500 ميليون ريال) است كه به پانصد هزار (500000 هزار) سهم هزار (1000) ريالي بي نام تقسيم شده و سهام مذكور كلا متعلق به شركت صنايع الكترونيك ايران مي باشد اين سرمايه با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش است.

فصل چهارم :
سازمان شركت

اركان شركت
ماده 6- شركت داراي اركان زير خواهد بود:
الف ) مجمع عمومي
ب ) هيأت مديره
ج ) مدير عامل
د) بازرس


مجامع عمومي
ماده 7- مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركت با اجلاس شوراي عالي شركت صنايع الكترونيك ايران تشكيل مي گردد.
ماده 8- مجمع عمومي عادي شركت سالي دوبار، در سه ماهه اول و سوم هر سال به دعوت رئيس مجمع عمومي فوق العاده در مواقع مقتضي به دعوت رئيس مجمع و يا مدير عامل صاايران و يا به تقاضاي هيأت مديره يا مدير عامل يا بازرس در محل و تاريخ معين در دعوتنامه بدون انجام تشريفات مربوط به نشر آگهي و با رعايت ساير مواد اين اساسنامه تشكيل خواهد گرديد.


رسميت جلسات مجمع عمومي
ماده 9- جلسات مجمع عمومي اعم از عادي و يا فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخده با سه رأي موافق معتبر خواهد بود.
تبصره - حضور مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و بازرس در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي بلامانع است.


وظايف و اختيارات مجامع عمومي
ماده 10 - مجمع عمومي عادي داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف ) تصويب خط مشي كلي و برنامه سالانه شركت بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران
ب ) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه هيأت مديره. بازرس راجع به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت
ج) بررسي و تصويب بودجه و برنامه عمليات شركت بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران
د) تعين ميزان و نحوه تقسيم سود و نگهداري ذخيره قانوني و احتياطي
هـ) تعيين و تصويب حقوق، مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت به پيشنهاد مدير شركت صنايع الكترونيك ايران و حقوق،‌مزايا و پاداش
و) تصويب تأسيس شركتها يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي و تصويب اساسنامه شركتهايي كه اكثريت سهام آنها متعلق به شركت باشد.
ز) اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه رسيدگي به آن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد.
ح) اتخاذ تصميم راجع به موازين و شرايط اخذ و اعطاي وام يا اعتبار


ماده 11- مجمع عمومي فوق العاده داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف ) تغيير يا اصلاح اساسنامه
ب ) تغيير ميزان سرمايه
ج ) انحلال اختياري شركت
د) انتخاب و تغيير اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران و انتخاب و تغيير بازرس
هـ) اخذ تصميم نسبت به استعفاء يا عزل اعضاء هيأت مديره و تغيير آنان و تعيين بازرس قانوني قبل از انقضاء مهلت مقرر
و ) اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه به لحاظ اهميت توسط هيأت مديره و يا مدير عامل شركت به مجمع عمومي فوق العاده ارجاع دهند.


هيأت مديره شركت
ماده 12- هيأت مديره شركت مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل اول و دوم خواهد بود.
ماده 13- اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران و با تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران مي تواند رئيس هيأت مديره شركت باشد.
ماده 14- انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است و تا وقتي اعضاي جديد هيأت مديره انتخاب و معرفي نشده اند، اعضاي هيأت مديره با اختيارات و مسئوليتهاي قبلي،‌ وظايف مربوط را انجام خواهند داد.


جلسات هيأت مديره
ماده 15- هيأت مديره دو هفته يكبار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مدير عامل يا رئيس هيأت مديره جلسات فوق العاده تشكيل مي دهند.
رسميت جلسات هيأت مديره
ماده 16- جلسات هيأت مديره با حضور حداقل چهار نفر اعم از اعضاي اصلي يا علي البدل رسميت خواهد داشت اعضاي علي البدل مي توانند در جلسات و مذاكرات هيأت مديره شركت كنند ليكن فقط در مواردي حق رأي خواهند داشت كه به جاي اعضاي اصلي در جلسه شركت كرده باشند.
نصاب آراء هيأت مديره
ماده 17- تصميمات جلسات هيأت مديره با حداقل 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید