بخشی از مقاله

ماده1- نام
نام شركت پرمان ارتباط (شركت سهامي خاص) است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود. شركت طبق قوانين ايران به صورت شركت سهامي خاص تشكيل گرديده است.
ماده2- موضوع
1-2 - موضع شركت بدون قيد محدوديت عبارتست از كليه فعاليت هاي مربوط به ارتباطات الكترونيكي و موبايل، مكالمات تلفني راه دور، تامين خدمات تلفني موبايل جي اس ام، اينترنت و تلويزيون ديجيتالي و فروش و توزيع كليه تجهيزات مربوطه.
2-2 شركت مي تواند هر گونه اقدامات و فعاليت هاي مالي و تجاري و اقتصادي را كه مربوط به موضوع شركت بوده و يا براي به انجام رسانيدن موضوع شركت مفيد، مقتضي يا ضروري باشد، انجام دهد.
ماده3- مركز اصلي
 مركز اصلي شركت واقع در ايران، تهران، خيابان ولي عصر، خيابان شهيد برادران شريف، شماره11، واحد 702 مي باشد. هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم محل شركت را تغيير داده و در ساير نقاط شعب و نمايندگي تاسيس نمايد.
ماده4- مدت
مدت شركت نامحدود است.
 
ماده 5- سرمايه
1-5 سرمايه اوليه شركت مبلغ 12000000 ( دوازده ميليون) ريال است كه به 1200 (هزار و دويست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ريالي تقسيم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گرديده است.
2-5 سهام شركا به سه طبقه تقسيم شده است:
الف) سهام طبقه الف كه 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكيل مي دهد.
ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكيل مي دهد.
ج) سهام طبقه ج كه 2% ( دو درصد) از سهام شركت مي دهد.
3-5 در صورت افزايش سرمايه شركت، سهام جديد حاصل از افزايش سرمايه به همان نسبت هاي 49%، 49% و 2% تقسيم خواهد شد مگر اين كه در اين اساسنامه به نحو ديگري مقرر شود يا مجمع عمومي فوق العاده سهامداران، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام
1-6- اوراق سهام بايد متحد الشكل و چاپي بوده و داراي ته برگ و شماره ترتيب باشد و به امضاء رئيس هيئت مديره و مدير ديگري كه به اين منظور از جانب هيئت مديره انتخاب مي شود رسيده و به مهر شركت ممهور گردد. شركت مي تواند به جاي صدور يك ورقه براي هر سهم به صدور يك يا چند اوراق سهام كه هر يك نماينده مالكيت سهام متعدد باشد مبادرت نمايد.
2-6- تا زمانيكه اوراق سهام صادر نشده است، شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهام خواهد داد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن مي باشد. پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام شركت بايد ظرف يكسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسليم و گواهينامه موقت سهام را باطل نمايد.
3-6- شركت يك دفتر ثبت سهام كه حاوي نام، نشاني، تعداد و نوع سهام هر يك از سهامداران باشد تهيه كرده و در مركز اصلي شركت نگهداري خواهد كرد. هر گونه تغييري در اقامتگاه سهامداران بايد كتباً به شركت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار يا وكيل يا نماينده قانوني وي امضاء گردد.
4-6 در ظهر اوراق سهام بايد تذكر ذيل درج شود كه:
نقل و انتقال سهام موضوع اين ورقه سهم تابع محدوديت هاي مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شركت از حيث مالكيت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالي كه بدون رعايت محدوديت مذكور صورت بگيرد از نظر شركت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.
ماده 7- غير قابل تقسيم بودن سهام
سهام شركت غير قابل تقسيم است. صاحبان مشترك يك سهم بايد نماينده اي را از ميان خود انتخاب و كتباً به شركت معرفي نمايند. از نظر شركت نماينده مزبور صاحب اختيار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترك از طرف آنان خواهد بود.
 
ماده8- حقوق و مسئوليت صاحبان سهم
1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومي حق رايي منطبق با مقررات اين اساسنامه و حق شركت در منافع و در صورت انحلال و تصفيه شركت در تقسيم دارائي را خواهد داشت.
2-8- هر سهم در مجامع عمومي داراي يك راي مي باشد.
3-8- مسئوليت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمي سهامي كه دارا هستند،
مي باشد.
4-8- مالكيت سهم شركت با قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي ملازمه دارد.
ماده 9- انتقال سهام
1-9 سهام شركت بدون رضايت و تصويب مجمع عمومي شركت قابل نقل و انتقال يا وثيقه گذاري نيست.
2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام بايد در دفتر سهام شركت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانوني مربوطه امضاء شود.
ماده 10- افزايش سرمايه
1-10- مادام كه سرمايه شركت تماماً تاديه نشده است شركت سرمايه خود را افزايش نخواهد داد.
2-10- مجمع عمومي فوق العاده مي تواند سرمايه شركت را به طرقي كه در قوانين و مقررات جاري پيش بيني شده افزايش دهد. مجمع عمومي فوق العاده پس از استماع پيشنهاد هيئت مديره و گزارش بازرس تصميم به افزايش سرمايه خواهد گرفت. پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد تضمين توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و در صورتيكه تا آن موقع مجمع عمومي مثبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سالي مالي قبل باشد. گزارش بازرس بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيئت مديره باشد. مجمع عمومي فوق العاده كه نسبت به افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي نمايد شرايط سهام جديد را در صورتيكه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهاي آن را راساً تعيين يا اختيار آن را به هيئت مديره واگذار خواهد كرد.
3-10- تصميم مجمع عمومي فوق العاده دائر بر افزايش سرمايه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جديد اعم از اينكه شرايط به وسيله خود مجمع يا هيئت مديره تعيين شده باشد در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن مندرج مي گردد منتشر خواهد شد.
4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خريد سهام جديد همان طبقه به نسبت سهامي كه دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهينامه حق تقدم به وسيله پست سفارشي و در مورد سهامداراني كه در خارج از ايران امانت دارند. به رسيد پست هوايي سفارشي جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاري حق تقدم توسط سهامداران، رعايت محدوديت مقرر در اساسنامه از حيث مالكيت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامي است.
ماده 11- كاهش سرمايه
1-11 مجمع عمومي فوق العاده مي تواند در هر زمان با رعايت مقررات و قوانين مربوطه تصميم به كاهش سرمايه بگيرد. مجمع عمومي فوق العاده پس از استماع پيشنهاد هيئت مديره و گزارش بازرس در مورد تقليل اختياري سرمايه تصميم مي گيرد مشروط بر اينكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود و سرمايه از حداقل قانوني كمتر نگردد. پيشنهاد هيئت مديره بايد تضمين توجيه لزوم كاهش سرمايه و گزارشي در مورد اوضاع مالي شركت به شرح مندرج در ماده 2-10 اين اساسنامه باشد. پيشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي
فوق العاده تسليم بازرس خواهد شد. بازرس پيشنهاد هيئت مديره را مورد بررسي قرار داده و
نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق العاده تقديم خواهد داشت.
2-11 تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد كاهش سرمايه ظرف يكماه در روزنامه رسمي كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن  درج مي گردد منتشر خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید