بخشی از مقاله

اساسنامه شركت تعاوني مسكن كاركنان


آموزش و پرورش شهرستان مباركه ثبت 95
ماده 1- نام شرکت: شرکت تعاوني مسکن کارکنان آموزش و پرورش مبارکه و نوع آن توليدي است که در اين اساسنامه به اختصار « شرکت » ناميده شده و حد اقل 51 درصد سرمايه آن بوسيله اعضاء تامين مي گردد


تبصره : وزارتخانه ها , سازمانها , شرکتهاي دولتي و وابسته يا تحت پوشش دولت , موسسات عمومي , بانکها , نهادهاي انقلاب اسلامي و تعاوني ميتوانند مطابق ماده 17 قانون بخش تعاوني اقدام به سرمايه گذاري در شرکت نمايند .
ماده 2 – هدف از تاٌسيس : تاٌمين مسکن براي اعضاء ميباشد .
ماده 3 – موضوع و حدود فعاليت شرکت عبارتست از:
1- تهيه زمين با کاربري مسکوني از وزارت مسکن يا ديگر منابع مجاز و احداث خانه ويا آپارتمانهاي مسکوني در آن و واگذاري خانه ها و آپا

رتمانها نقداً و يا به اقساط به اعضاء و همچنين ايجاد تاٌسيسات عمومي مورد استفاده مشترک آنان با رعايت ضوابط قانوني و قراردادهاي منعقده با منابع واگذارنده زمين و اعضاء .
2- خريد واحدهاي مسکوني آماده و يا نيمه تمام و تکميل و فروش و يا اجاره دادن آنها به اعضاء .
3- واگذاري واحدهاي مسکوني ملکي شرکت به صورت اجاره به اعضاء .
4- لوله کشي , کابل کشي , سيم کشي , تهيه و ياايجاد دستگاههاي

تهويه و حرارت مرکزي , تعميرات و ديگر خدمات مورد نياز واحدهاي مسکوني ساخته ويا تکميل شده و واگذاري به اعضاء.
5- انجام فعاليت ها و امور ديگري که در قوانين ومقررات بخش تعاوني پيش بيني شده است .
تبصره 1 – شرکت ميتواند براي اجراي تمام يا قسمتي از موضوع و حدود فعاليت مقرر در اين ماده با رعايت مقررات قانوني و اساسنامه و قراردادهاي منعقده از سرمايه و ذخائر موجود , پس انداز اعضاء براي تهيه مسکن , اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بخش هاي د

 

ولتي , عمومي , تعاوني , صندوق تعاون و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر , هداياي نقدي و جنسي اعضاء و غير اعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهيلات بانکي و انعقاد قرارداد مشارکت مدني و يا قراردادهاي ذيربط ديگر با بانکها نمايد و در اينصورت مکلف است طبق قراردادهاي منعقده به تکاليف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نمايد .
تبصره 2 – شرکت ميتواند مصالح , وسايل , تجهيزات , ماشين آلات , تاسيسات , کارگاهها , انبارها و ديگر نيازمنديهاي خود را به طريق مقتضي و مقرون به صرفه منجمله با سرمايه گذاري در موٌسسات توليدي , تعاونيها , خريد سهام کارخانجات دولتي و يا وابسته به دولت و ساير موٌسسات اقتصادي تامين نمايد .
تبصره 3 – انجام موضوع وفعاليت هاي مذکور در اين ماده در رابطه با تهيه زمين و تفکيک آن و احداث واحدهاي مسکوني و واگذاري آنها به اعضاء طبق مقررات آئين نامه اي خواهد بود که نمونه آن بوسيله وزارت تعاون تهيه و به تصويب مجمع عمومي عادي شرکت ميرسد .
تبصره 4 – احداث خانه و يا آپارتمان و ساير اقدامات موضوع اين ماده براي غير اعضاء ( جز ارگانهاي دولتي , عمومي , تعاوني , و يا اشخاص معرفي شده از سوي آنها که بطريقي در تامين زمين و يا سرمايه شرکت مشارکت نموده اند ) ممنوع مي

باشد .
تبصره 5 – شرکت ميتواند در موقع لزوم واحدهاي عام المنفعه مورد نياز را از قيبل مدرسه , مسجد , درمانگاه , داروخانه , کتابخانه , رستوران , باش

گاه , تعميرات , انواع آموزشگاهها , نانوائي , خشکشويي به غير واگذار نمايد .
ماده 4 – حوزه عمليات شرکت :شهرستان مبارکه و حومه مي باشد.
ماده 5 – مدت شرکت : از تاريخ تاسيس نامحدود است .
ماده 6 – مرکز اصلي و آدرس : شرکت آموزش و پرورش مبارکه خيابان دکتر شريعتي است و با تصويب هيئت مديره ميتوان اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي نموده و يا محل آنها را تغيير داد .
تبصره – تغيير نشاني شرکت پس از تصويب هيئت مديره بايد به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا نسبت به ثبت و آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد يک نسخه از آگهي مزبور توسط هيئت مديره به وزارت تعاون ارسال خواهد شد .
ماده 7 – سرمايه اوليه : شرکت مبلغ 00

0/330 ريال است که به 165 سهم 2000 ريالي منقسم گرديده است و مبلغ کلاً ريال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ ............................ ريال توسط دستگاههاي موضوع تبصره ماده 1 اساسنامه تامين و معادل ............................ ريال نيز به صورت آورده غير نقد توسط اعضا / و دستگاههاي موضوع تبصره ماده 1 تقويم و به شرکت تسليم و مابقي در تعهد اعضا / و دستگاههاي موضوع تبصره ماده 1 ميباشد .
ماده 8 – هر يک از اعضاء شرکت بايد ح

داقل معادل 3/1 مبلغ اسمي سهامي را که تعهد خريد نموده اند در موقع تاسيس شرکت پرداخت کنند .
تبصره – اعضاء مکلفند حداقل ظرف مدت .......................... سال و به ترتيبي که مجمع عمومي عادي شرکت تعيين ميکند مبلغ پرداخت نشده سهام تعهدي خود را تاديه کنند .
ماده 9- تعداد سهام اعضاء برابر است مگر آنکه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد که بعضي از اعضاء سهم بيشتري خريداري نمايند .
تبصره – حداقل و حداکثر تعداد سهام اعضاء ميبايست با آئين نامه مصوب وزارت تعاون منطبق باشد .
ماده 10 – سهام شرکت با نام و غير قابل تقسيم است و انتقال آن به اعضاء يا متقاضيان عضويت واجد شرايط جديد , با موافقت هيئت مديره مجاز ميباشد . در اينصورت مراتب نقل و انتقال و مشخصات منتقل اليه بايد در دفتر سهام شرکت ثبت و به امضاء انتقال دهنده و انتقال گيرنده برسد .
ماده 11 – شرکت ظرف مدت يکسال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه , حسب مورد به هر يک از اعضاء به ميزان سهامي که خريداري يا تعهد نموده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود .
تبصره 1 – ورقه سهم بايد متحد الشکل , چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام شرکت و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم , تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آنست در آن درج و به امضاي مدير عامل و يک نفر از اعضاء هيئت مديره برسد . مادام که اوراق سهام صادر نشده است شرکت بايد به اعضاء گواهينامه موقت سهم ک

ه معرف تعداد , مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است , تحويل نمايد .
تبصره 2 – نشاني و تعداد سهام هر يک از اعضاء در دفتر سهام شرکت به ثبت ميرسد .
ماده 12 – عضويت در شرکت با تصويب هيئت مديره براي کارکنان و بازنشستگان آموزش و پرورش مبارکه که واجد شرايط زير

باشند آزاد است :
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
2- عدم ممنوعيت قانوني و حجر و ورشکستگي به تقصير .
3- عدم سابقه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري.
4- عدم عضويت همزمان در تعاوني ديگر با موضوع و فعاليت مشابه .
5- درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و پرداخت وجه نقدي يک سهم از سهام شرکت .
6- ارائه مدارک مورد نياز .
تبصره – هيئت مديره مکلف است در صورت عدم کفايت امکانات شرکت و نيز در مواردي که متقاضيان فاقد هر يک از شرايط مذکوره فوق ميباشند , در خواست عضويت داوطلبان را رد کند .
ماده 13 – مسئوليت مالي اعضاء در شرکت محدود به ميزان سهم آنان ميباشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد .
تبصره – مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين کننده سرمايه شرکت به ميزان سرمايه متعلق به آنان ميباشد مگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد .
ماده 14 – کليه اعضاء مکلفند به وظايف و مسئوليتهايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند .
ماده 15 – شرکت ميتواند طلب خود را از عضو با اخطار کتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطار نامه ، از کل م

طالبات وي از شرکت و در صورت عدم تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفايت نکند شرکت براي وصول مازاد طلب خود به عضو بدهکار مراجعه خواهد کرد .
تبصره 1 – مطالبات منابع بانکي , دولتي و عمومي از شرکت در اعداد بستانکاريهاي با وثيقه محسوب ميشود . هيئت مديره و ساير اعضاء شرک

ت نسبت به ايفاي تعهدات متقبله در قبال مطالبات منابع مزبور مسئوليت تضامني دارند .
منابع بانکي , دولتي و عمومي براي وصول مطالبات سر رسيده خود در صورتي به اعضائ شرکت مجتمعاً و يا منفرداٌ مراجعه خواهند کرد که بدوا" با اعضاء هيئت مديره به عنوان مديون اصلي رجوع کرده و موفق به وصول مطالبات خود نشده باشد .
تبصره 2 – کليه امتيازات و اموالي که از منابع عمومي , دولتي و بانکها در اختيار شرکت قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود . مسئوليت اعضاء شرکت در اين مورد تضامني است و اموال و مطالبات موضوع اين تبصره نيز در اعداد بستانکاريهاي با وثيقه محسوب مي شود .
ماده 16 – خروج عضو از شرکت اختياري است و نميتوان آن را منع کرد .
تبصره – در صورتي که خروج عضو موجب ضرري براي شرکت باشد ، وي ملزم به جبران است .
ماده 17 – در موارد زير عضو از شرکت اخراج مي شود :
1- از دست دادن هر يک از شرايط عضويت مقرر در اين اساسنامه .
2- رعايت نکردن مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيئت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم .
3- ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي شرکت شود و وي نتواند ظرف مدت يکسال آن را جبران نمايد يا با اعمالي که به حيثيت و اعتبار شرکت لطمه وارد کند و يا با شرکت رقابتي ناسالم نمايد .
تبصره 1-تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يک از مديران شرکت و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود به جز مورد مقرر در بند 2 اين ماده که در صلاحيت تصويب مجمع عمومي فوق العاده است .
تبصره 2 - هيئت مديره ميتواند در موارد فوق ، با تشکيل مجمع عمومي و اتخاذ تصميم پيرامون اخراج عضو , نسبت به قطع مزايا و يا اعمال محدوديت هاي

لازم در مورد عضو مربوطه اقدام نمايد .
ماده 18 – در صورت فوت عضو ورثه وي که واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات شرکت باشند عضو شناخته ميشوند و در صورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به شرکت بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمايد که مايل به ادامه عضويت در شرکت نيستند و يا هيچکدام واجد شرايط نباشند عضويت لغو مي گردد .
تبصره – اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت شرکت باشد يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز با توافق ساير وراث , عضو شرکت شناخته ميشوند و در صور

ت عدم توافق وراث , عضويت لغو ميشود .
ماده 19 – در صورت لغو عضويت به سبب فوت ,استعفاء , انحلال , اخراج طبق اساسنامه و قرارداد منعقده , سهم و کليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون شرکت تبديل مي شود که پس از کسر ديون وي به شرکت , به او يا ورثه اش پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 – در صورت عدم تراضي عضو ( يا ورثه وي ) و شرکت در تعيين قيمت روز سهم , نحوه ارزيابي آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود که بوسيله وزارت تعاون تهيه و ابلاغ مي شود .
تبصره 2 – در صورتيکه ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاون پرداخت شود وتراضي يا مصالحه ممکن نباشد , چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال در فعاليت شرکت يا اضرار به ديگران نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه ميشود .
ماده 20 – شرکت ميتواند با توجه به قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و با تصويب مجمع عمومي عادي , عضويت اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون و صندوق تعاون را بپذيرد .
تبصره – خروج از عضويت اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون و صندوق تعاون مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شرکت ميباشد .
ماده21 – در صورت بروز اختلاف بين شرکت با ساير شرکتهاي تعاوني , موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين شرکت و اتحاديه اختلافي بروز نمايد , موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري ، ارجاع ميشود

ماده 22 – ارکان شرکت عبارتست از :
1- مجمع عمومي
2- هيئت مديره
3- بازرس يا بازرسان
1- مجمع عمومي :


ماده 23 – مجامع عمومي شرکت با تصميم اکثريت اعضاء هيئت مديره يا بر اساس درخواست مقامات يا اشخاص زير بوسيله هيئت مديره دعوت به تشکيل مي شوند :
الف ) بازرس يا بازرسان شرکت
ب ) درخواست حداقل 5/1 اعضاء شرکت براي مجمع عمومي عادي و 3/1 اعضاء براي مجمع فوق العاده .


ج ) وزارت تعاون
تبصره – در صورتيکه هيئت مديره ظرف مدت يکماه از تاريخ وصول درخواست کتبي مقامات فوق نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نکند , مجمع با دعوت بازرس تشکيل خواهد شد . در صورت استنکاف بازرس يا بازرسان از دعوت مجمع عمومي , وزارت تعاون نسبت به تشکيل مجمع عمومي اقدام خواهد کرد .
ماده 24 – دعوت مجمع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشکيل آن حداقل بايد 15 روز و حداکثر 40 روز قبل از تشکيل جلسه بوسيله ارسال دعوت کتبي با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به شرکت , انجام شود .
تبصره – در مواردي که کليه اعضاء در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست .
ماده 25- جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن ، رئيس هيئت مديره و در غياب او يکي از اعضاء هيئت مديره افتتاح ميکند . در جلسه مجمع ابتدا يک رئيس و يک نائب رئيس و يک منشي و حداکثر سه نفر ناظر از ميان اعضاء انتخاب خواهد شد .
تبصره 1- در موارديکه مجامع عمومي از طرف مقامات مذکور در ماده 23 ( بجز هيئت مديره ) دعوت و تشکيل ميشود ، مسن ترين عضو حاضر در جلسه اعم از اصيل يا وکيل يا نماينده تام الاختيار ، مجمع را افتتاح ميکند .
تبصره 2- در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي ، مقام دعوت کننده مجمع صورتجلسه اي داير بر عدم رسميت آن تهيه و به امضاي حاضرين ميرساند .
ماده 26- کليه اعضاي شرکت ميتوانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر عضو صرفنظر از تعداد سهامي که دارد در مجمع فقط حق يک رأي خواهد داشت . در صورتيکه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ، ميتواند حق رأي خود را بموجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام الاختيار خود واگذار نمايد ، در اين صورت هيچ عضوي نميتواند علاوه بر رأي خود وکالت بيش از سه عضو ديگر را بپذيرد . وکالت نامه هاي موضوع اين ماده بايد از اعضاء اخذ و ضميمه صورتجلسه مجمع گرديده در شرکت نگهداري شود .


تبصره – تأييد وکالتنامه هاي موضوع اين ماده با هيئت مديره است مگر در مواردي که دستور جلسه انتخاب يا رسيدگي به تخلفات مديران باشد يا اينکه مديران با دعوت به تشکيل مجمع عمومي مخالفت کرده باشند که در اينصورت تأييد وکالتنامه ها ب عهده بازرسان شرکت خواهد بود .
ماده 27- تصميماتي که در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ ميگردد براي کليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود . اين تصميمات بطريقي که براي مجامع عمومي در اين اساسنامه پيش بيني شده است باطلاع اعضاء و سرمايه گذاران خواهد رسيد .
ماده 28- هر يک از اعضاء ميتواند منتهي ظرف پنج روز قبل از تشکيل مجمع عمومي ، مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي که در دعوتنامه تشکيل مجمع قيد شده است ، براي طرح در همان مجمع توسط مقامي که مجمع عمومي را دعوت کرده است پيشنهاد کند و مقام دعوت کننده مکلف است پيشنهاد مربوط را در جلسه مجمع طرح کند تا در صورت تصويب در دستور جلسه بعدي مجمع قرار گيرد و پيشنهاد طرح در هر موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هر يک از اعضاء موکول است به تصويب اکثريت اعضاي حاضر در جلسه و اتخاذ تصميم درباره موضوع يا موضوعاتي که علاوه بر دستور جلسه آگهي شده ، به مجمع پيشنهاد ميشود ، به جلسه بعدي مجمع ، که نبايد زودتر از بيست روز و ديرتر از سي روز ( با دعوت از اعضاء ) تشکيل گردد موکول خواهد شد .
ماده 29- ملاک تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ، ورقه حضور و غيابي است که حاضران در بدو ورود به جلسه ، اصالتا" و يا وکالتا" و يا ب

ه عنوان نماينده تام الاختيار عضو آن را امضاء مي کنند . مقام دعوت کننده مجمع مکلف است ورقه حضور و غياب اعضاء را همراه با وکالتنامه ها و نمايندگي هاي تام الاختيار مزبور جهت تطبيق

با اسامي حاضرين در جلسه و اعمال کنترل هاي لازم در اختيار هيئت رئيسه مجمع قرار دهد .
ماده 30- مجامع عمومي شرکت به دو صورت تشکيل خواهد شد : 1- مجمع عمومي عادي 2- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 31 – مجمع عمومي عادي حداقل سالي يکبار ظرف 4 ماه

پس از پايان سال مالي شرکت تشکيل ميشود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تشکيل داد .
ماده 32 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است :
1- انتخاب هيئت مديره و بازرس / بازرسان براي مدت دو سال
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و

ساير گزارشهاي مالي هيئت مديره و گزارش بازرس/ بازرسان
3- تعيين خط مشي و برنامه شرکت و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيئت مديره


4- اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه
5- تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني
6- تصويب نحوه تقويم آورده هاي غير نقدي اعضاء و ديگر ضوابط راجع به آن
7- ساير وظايفي که اين اساسنامه و قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار ميدهد .
ماده 33- مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضاء يا وکلا و نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت پيدا ميکند و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور ، آگهي دعوت مجمع بايد حداکثر ظرف پانزده روز با رعايت ماده 24 اساسنامه با همان دستور قبلي منتشر شود .
جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت .


ماده 34 – تصميمات مجمع عمومي عادي , با اکثريت نصف بعلاوه يک آراء حاضر در مجمع اتخاذ مي شود مگر در مورد انتخاب اعضاء هيئت مديره که در دوره اول رأي گيري نصاب ، اکثريت مطلق آراء حاضر در مجمع عمومي است و در صورتيکه در دوره اول تمام يا بعضي از داوطلبان حائز اکثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراء به تعداد دو برابر مورد

نياز براي تکميل اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره با اکثريت نسبي

رأي گيري بعمل ميآيد .
تبصره – در صورتيکه در جلسه مجمع عمومي مذاکرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه بعنوان تنفس تعطيل ميگردد و جلسه بعدي که منحصرا" براي تعقيب مذاکرات و ا

تخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبل تشکيل مي شود نبايد از جلسه او

ل بيش از يک هفته بطول انجامد ، در صورتيکه جلسه مجمع عمومي بعنوان تنفس تعطيل گردد هيئت رئيسه مجمع عمومي در جلسه بعد از تنفس ، همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند ، مگر اينکه يک يا چند نفر از آنان در مجمع عمومي حاضر نشده باشند که در اينصورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد .
ماده 35- مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشکيل مي شود :
1- تغيير مواد اساسنامه ( در حدود قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ) با تأييد وزارت تعاون
2- تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره
3- اتخاذ تصميم راجع به انحلال يا ادغام شرکت
ماده 36- مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي کتبي حداقل يک سوم اعضاي شرکت و يا اکثريت مطلق اعضاي هيئت مديره و يا بازرس و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم کل اعضا تشکيل ميشود . در صورتيکه شرکت داراي بيش از پانصد نفر عضو باشد و مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول بحد نصاب مقرر نرسد , مجمع براي نوبت دوم دعوت به ت
تبصره – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اکثريت 4/3 آراء اعضا حاضر در جلسه اتخاذ مي گردد
ماده 37- صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاء رئيس , نظار و منشي مجمع ميرسد و رونوشت آن بوسيله رئيس مجمع به هيئت مديره ابلاغ و نسخه اي از آن به وزارت تعاون ارسال ميشود
تبصره – صورتجلسات مجامع بعنوان اسناد شرکت همواره بايد در شرکت محفوظ بماند
2- هيئت مديره
ماده 38 – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هيئت مديره اي مرکب از 5 نفر عضو اصلي و تا يک سوم اعضاء اصلي اعضاء علي البدل مي باشد که براي مدت دو سال با راي مخفي انتخاب مي شوند . اخذ راي براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يک نوبت بعمل ميآيد . حائزين اکثريت بعد از اعضاي اصلي به ترتيب علي البدل شناخته ميشوند و انتخاب مجدد هر يک از اعضاء اصلي و علي البدل بلا مانع است .
تبصره 1 – در صورت استعفاء , فوت , ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مکرر هر يک از اعضاي اصلي هيئت مديره به تصويب هيئت مديره يکي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي بعنوان عضو اصلي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شرکت مينماند .
تبصره 2 – در صورتيکه بعلل استعفاء , فوت و يا ممنوعيت قانوني , هيئت مديره از اکثريت مقرر در اساسنامه خارج گردد , مجمع عمومي بر اساس ماده 23 اساسنامه دعوت

خواهد شد تا نسبت به تکميل اعضاء هيئت مديره اقدام کند.
ماده 39- پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتيکه هيئت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد کماکان به وظايف خود در شرکت ادامه داده و مسئوليت اداره امور شرکت را بر عهده خواهد داشت
ماده 40- هيئت مديره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولي

در اولين جلسه از بين خود يک رئيس , يک نايب رئيس و يک منشي انتخاب نموده و جهت مديريت شرکت و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي شرکت و يا از خارج براي مدت دو سال بعنوان مدير عامل شرکت انتخاب کند که زير نظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد . وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد
ماده 41- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يکبار بنا به دعوت رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشکيل و رسميت مي يابد . براي اتخاذ تصميم رأي اکثريت اعضاء حاضر در جلسه ضروري است . تصميمات هيئت مديره در دفتري بنام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت ميگردد و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد .
تبصره – جلسه فوق العاده هيئت مديره با دعوت کتبي رئيس و نائب رئيس هيئت مديره , يا مديرعامل و يا اکثريت اعضاء هيئت مديره ( در صورت عدم اجابت درخواست کتبي آنان توسط مراجع فوق ) تشکيل ميگردد
42 – خدمات اعضاء هيئت مديره در ازاء عضويت در هيئت مديره شرکت بلا عوض است ولي هزينه اجراي ماموريت هايي که از طرف شرکت در حدود بودجه مصوب مجمع عمومي عادي به آنان ارجاع ميشود قابل پرداخت است و مجمع ميتواند مبلغي از سود خالص را بعنوان پاداش به آنان بپردازد
ماده 43 - هيئت مديره جز در مواردي که بموجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده در ساير موارد براي تحقق هدف ، موضوع و عمليات ش

رکت با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه داراي اختيارات لازم جهت اداره امور شرکت بوده و منجمله عهده دار انجام وظايف ذيل است :
1- دعوت مجامع عمومي ( عادي ـ فوق العاده )
2- اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط
3- استخدام و يا اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقررات قانوني و مصوبات مجمع عمومي و

نظارت و مراقبت در کار آنها
4- نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مديرعامل به مجمع عمومي
5- قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يکديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هر يک از اعضاي هيئت مديره
6- نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسليم بموقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي
7- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم
8- تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي شرکت و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب
9- تعيين نماينده يا وکيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توکيل غير
10- تعيين نماينده از بين اعضاي شرکت براي حضور در جلسات مجامع ع

مومي شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني که شرکت در آنها مشارکت دارد
11- تعيين نماينده جهت ايفاي وظايف عضويت شرکت در هيئت مديره و يا بازرسي شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني و مؤسسات ديگر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید