بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه

  • سابقه تجهيزات در سطح و تجارت تجهيزات سابقه اي حدود 60 سال در ايران دارد . در مقوله توليد خيلي جوان مي باشيم و حدود سه دهه مي باشد که پا به عرصه توليد تجهيزات گذاشته ايم . رشته مهندسي تجهيزات پزشکي هم عمري نه جهاني بيش از يک قرن بوده و در ممالک مختلف متفاوت مي باشد.عمر تجهيزات بيمارستاني در ايران کمتر از 100سال بوده چندان دراز را سپري نموده و مي رود که جشن تولد سي ويکمين سال خودش را در عرصه علم اندوزي تجهيزات در خارج از کشور و هفتمين سال را در ايران بگيرد . به همين علت دراول خط مي باشيم و حدود 10 دانشگاه در امر تربيت نيروهاي مهندسي پزشکي از سطوح. مهندسي تاپي اچ دي فعاليت مي نمايند
  • بحث رشد تجهيزات پزشکي با توجه به رشد صعودي وخيلي سريع علم وتکنولوژي پزشکي بحث روز بوده ويکي از علومي مي باشد که ثانيه اي نيست که در آن ابداع جديدي بوقوع نپيوندد و امروزه يکي از پايه هاي تصميم گيري سيستم هاي بهداشتي و درماني کشورها در شاخصهاي سلامت آن جامعه مي باشد و به همين منظور بحث ساماندهي هميشگي تجهيزات با توجه به فراواني تعداد ـ تنوع و کيفيت آنها مطرح بوده است و حائز اهميت زيادي مي باشد .
  • بحث ساماندهي تجهيزات از سال 64 آغاز و در سال 1368 در وزارت بهداشت شکل گرفته و از اوايل سال 79 يک ساختار اقتصادي و بازرگاني در زير مجموعه وزارت شروع به فعاليت مي نمايد به نام مرکز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و اقتصادي که يکي از معاونتهاي اين مرکز معاونت تجهيزات پزشکي و بالطبع اداره تجهيزات پزشکي کل کشور مي باشد . البته در سال 1355 قانون وزارت بهداري و بهزيستي زمان ، تاکيد شده بود که سازمان گسترش تجهيزات و تاسيسات پزشکي کشور بايد تاسيس شود ولي تا سال 1379 اين مقوله شکل نمي گيرد . پس از شکل گيري اين مجموعه به مديريت قوي مقام عالي وزير محترم بهداشت و درمان وآموزش پزشکي در امر سياست گذاري تجهيزات پزشکي کشور تغييرات مثبت و عمده اي عامل شده است ولي با اين حال با ايده آلها فاصله زيادي داريم که همت عزيزان عرصه بهداشت و درمان کشور را مي طلبد و البته با توجه به اين که اين مجموعه گريبـانگير مشکلات عديده اي از قبيل استاندارد سازي ـ واردات تجهيزات ـ خدمات و سرويس دهي ـ تعميرات و ... مي باشد .که به مدد عزيزان انشاا... روزي راشاهد باشيم که الگوي عالميان باشيم.

اسلاید 2 :

اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه

  • واحد تجهيزات پزشکي استان آذربايجانشرقي قبل از انقلاب در تشکيلات دانشگاه تشکيل و شروع به فعاليت نموده وشاهد تغيير و تحولات عمده اي در اين امر بوده است و با شکل کنوني خود بصورت زير مجموعه اي از معاونت درمان فعاليت نموده و با ستاد دانشگاه ومعاونت هاي مختلف دانشگاه و زير مجموعه هاي آنها در ارتباط و تعامل نزديک مي باشد.

اسلاید 3 :

ساماندهي تجهيزات پزشكي

اسلاید 4 :

شرح وظايف اداره تجهيزات به صورت زير تعيين می گردد :

1- شناسنامه تجهيزات پزشکي که با شناسايي دستگاه هاي موجود ، کدبندي و تهيه برنامه نرم افزاري مناسب امکان پذير است .

2- بازديد دوره اي از بيمارستان و مراکز تابعه که شامل شناسايي دستگاه هاي ناکارآمد و همکاري در کارشناسي هزينه تعميرات و نظارت بر انجام نحوه قرارداد است .

اسلاید 5 :

شرح وظايف اداره تجهيزات به صورت زير تعيين می گردد :

3- آموزش، که تشکيل کلاس هاي آموزشي در رابطه با دستگاههاي موجود ، تشکيل سمينار در رابطه با تجهيزات جديد و شرکت در دوره هاي آموزشي را شامل مي شود.

4- سرويس و خدمات پس از فروش که شناسايي دستگاه هاي سرمايه اي و بررسي امکان قرارداد با شرکت  هاي نمايندگي جهت جلوگيري از خرابي و دست کاري افراد متفرقه ، آماده به کار بودن هميشگي دستگاه و جلوگيري از هزينه هاي اضافي را در بر مي گيرد

اسلاید 6 :

5- کارشناسي تهيه و توزيع که نياز سنجي ، بررسي کميت و کيفيت ، بررسي وضعيت خدمات پس از فروش شرکت نمايندگي ، شناسايي منابع جديد و بررسي شکايات و پرونده هاي تعزيرات را شامل  مي شود.

6- کاليبراسيون .

اسلاید 7 :

شرح وظايف اداره تجهيزات به صورت زير تعيين می گردد :

7- تحقيقات که شامل بررسي اقتصادي دستگاه هاي سرمايه اي در دانشگاه ، فراواني دستگاه ها بر حسب مدل و مارک ، طرح هاي تحقيقاتي HSR ، شرکت در کنگره ها و سمينارها و نمايشگاه ها و همکاري با اداره استانداردهاست .

8- ساير امور در رابطه با تجهيزات پزشکي.

اسلاید 8 :

فرايندهای جاری اداره تجهيزات پزشکی:

1- پروسه فعال سازي :

الف) کميته خريد و بررسي سفارشات و هماهنگي  امور اجرايي.

ب ) کميسيون سياستگذاري و ساماندهي تجهيزات .

2- پروسه خريد تجهيزات

3- فرآيند تعميرات تجهيزات

اسلاید 9 :

فرايندهای جاری اداره تجهيزات پزشکی:

4- فرآيند نگهداري پيشگيرانه PM

5- پروسه ترميم و بازسازي چارت تشکيلاتي اداره و تقويت کادر تخصصي مجموعه

6- پروسه هاي جاري انبار تجهيزات پزشکي  الف )تهيه و تحويل مواد مصرفي به واحدها.

 ب) تهيه و تحويل اموال انبار.

 پ ) نگهداری اموال و مواد مصرفی.

اسلاید 10 :

فرايندهای جاری اداره تجهيزات پزشکی:

13- پروسه ارزيابي اموال اسقاطي واحدها و کارشناسي امر امحاء آنها.

14- پروسه کارشناسي فضاهاي فيزيکي در ارتباط با تجهيزات پزشکي.

15- پروسه شناسايي اموال اسقاطي و بررسی  قابليت برگشت به کار باهزينه اندک.

16-پروسه تعامل با شرکت هاي خدماتي ـ توليدي تجهيزات پزشکي.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید