بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

oپمپ سرنگ

oپمپ انفوزيون

oالكترو كوتر

oبلاد گاز

oكرايو

oاسپكترو فتومتر

oسو نو گرافي

oپمپ بتادين

oچراغ سيالتيك

اسلاید 2 :

 • اثرات عبور جريان الکتريکی از بافت های زنده در فر کانس های مختلف
 • اثرات الکترو ليتيک
 • اثرات فاراديک
 • اثرات حرارتی

اسلاید 3 :

تکنيک های متداول جراحی
 و عوامل موثر در آنها

الف-تک قطبی

ب-دو قطبی

اسلاید 4 :

nدر اين روش جريان الکتريکی بين الکترود فعال و الکترود خنثی به گو نه ای توزيع می شود که چگالی جريان در محل الکترود فعال  بسيار زياد و در محل الکترود خنثی کم خوا هد بود.

اسلاید 5 :

 • در تمامی دستگاهها ی تک قطبی با توان خروجی بالا استفاده از اين الکترود ضروری است.

اسلاید 6 :

vمراقبتهای پيش از عمل جرا حی

vمراقبتهای در حين عمل جراحی

vمراقبتهای پس از عمل جراحی

اسلاید 7 :

 • نقص اوليه بيکربنات-اسيدوز متابوليک
 • افزايش اوليه بيکربنات-آلکالوز متابوليک
 • هيپو ونتيلاسون اوليه-اسيدوز تنفسی
 • هايپر ونتيلاسيون اوليه-آلکالوز تنفسی

اسلاید 8 :

 • انداره گيري با استفاده از دو الكترود مجزا انجام مي شود0
 • هر الكترود معرف نيم سلول در يك پيل است كه پتانسيل الكتريكي ايجاد مي كند0
 • الكترود اندازه گيري ph ازجنس نقره- كلريد نقره است0

اسلاید 9 :

 • ترکيبی از يک الکترود شيشه ای ph ويک الکترو د رفرنس است.
 • يک غشای نفو ذ پذير نسبت به co2 وغير قابل نفوذ نسبت به h+ نمونه را از سيستم اندازه گيری جدا می کند.

اسلاید 10 :

 • با استفاده از يک سيستم الکترود پو لار و گرافيک اندازه گيری می شود که شامل يک کاتد از جنس پلاتين ويک آند از جنس نقره-کلريد نقره است .
 • غشای نفوذ پذير نسبت به o2 نمونه خون را از سيستم اندازه گيري جدا مي كند .
 • پتانسيل ميان آند وكاتد بر قرار مي شود در نتيجه اكسيژن انتشار پيدا مي كند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید