بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

متالوژی (فرایند های استخراج)

متالوژی عبارت است از علم وفن استخراج فلز ها از کانه های انها و پردازش به منظور عرضه به بازار مصرف.

 

اسلاید 2 :

1-استفاده از چگالی نسبی (جدا کننده بادی)

1-دیسک دوار                  

2-هواکش دمنده               

3-مخروط بیرونی             

4-مخروط درونی              

اسلاید 3 :

استفاده از چگالی نسبی (جدا سازی به کمک آب)

اسلاید 4 :

2- جداسازی با استفاده از خواص مغناطیسی

اسلاید 5 :

3- روش شناور سازی

در این روش پس از آنکه کانه را به صورت پودر در آوردند         در مخلوطی از آب در یک مایع مناسب مانند روغن کاج یا  قطران ذغال سنگ در دستگاه مخصوصی می ریزند. کانه خالص (آبگریز) جذب روغن می شود و نا خالصی همراه آن جذب و از آن جدا می شود. در این صورت با دمیدن هوا در مخلوط و یا بهم زدن شدید آن کفی از روغن حاصل میشود که در بالای مخلوط جمع می شود.

اسلاید 6 :

دستگاه شناور سازی با همزن بادی

1-اتاقک جریان

2-اتاقک هوا که چندین روزنه دارد

3-لوله های هوا

4-لایه کف

5-ظرف تغلیظ

6-جداره

اسلاید 7 :

4-جداسازی بر اساس تفاوت دمای ذوب

این روش برای جداسازی کانه های برخی از فلز ها به ویژه مس و بیسموت به کار می رود. چون دمای ذوب این فلز ها از دمای ذوب ناخالصی های همراه انها پایین تر است.با گرم کردن کانه های مورد نظر فلز موجود در ان ذوب می شود و می توان به راحتی ان را از نا خالصی های جامد جدا کرد.

نمونه ای از این روش را در حذف مس از سرب خام می توانیم مشاهده کنیم.

اسلاید 8 :

5- جداسازی به روش ملغمه کردن

جیوه ، نقره و طلا را در خود حل می کند و ملغمه تشکیل می دهد. از این رو کانه های نقره و طلای طبیعی را با جیوه مجاور می کنند و ملغمه حاصل را که مایع است جمع آوری و پس از تقطیر جیوه ، نقره یا طلای آزاد را بازیابی می کنند.

اسلاید 9 :

1-روش بایر

این روش برای به دست اوردن الومنیوم اکسید خالص از کانه بوکسیت می باشد.و در طی ان بوکسیت را در محلول غلیظ  (38در صد) سود در دمای 175درجه سانتی گراد می ریزند تا به آلومینات سدیم (محلول در آب) تبدیل شود.

Al2O3. H2O (ناخالص)+2 aOH+3H2O               2 a[Al(OH)4]+ناخالصی

سپس محلول را تا حدی که واکنش تعادلی زیر به سمت راست جابه  جا شود ،رقیق می کنند تا هیدروکسید آلومنیوم تشکیل شود.                                 

[Al(OH)4]           Al(OH)3+OH

این عمل حدود 2 تا 3 روز به طول می انجامد و در دمای بالاتر هیدروکسید حاصل به اکسید آلومنیوم تبدیل می شود که آن را از محلول جدا و خشک میکند.

اسلاید 10 :

Leachi g 2- سنگ شویی (خیساندن)-

جزء فلز دار بعضی از کانه هارا می توان به وسیله سنگ شویی به دست اورد.این روش برای کانه های کم عیار مس ،طلا و نقره متداول است.در این روش کانه کم عیار اکسید یا کربنات مس رادر محلول رقیق اسید سولفوریک می خیسانند تا محلول سولفات مس با غلظت کافی برای تهییه مس به روش برقکافت به دست اید.

CuO(s) +2H          Cu    +H2O

کانه های نقره و طلا را با محلول سدیم سیانید در مجاورت هوا خیس  می کنند تا به سیانو کمپلکس مربوطه تبدیل شوداین واکنش برای آرژنیتیت به قرار زیر است:

Ag2S(s)+4C  (aq)         2Ag(C )2(ag)+S    (aq)+ناخالصی

از محلول کمپلکس حاصل ، برای استخراج و تهیه طلا و نقره خالص استفاده       می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید