بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وقوع ناگهاني يك فاجعه كه ساختار بنيادي و عملكرد عادي جامعه يا مردم را مختل مي كند .

اسلاید 2 :

 
 
رويداد يا مجموعه رويداد هايي كه ميزان تلفات جاني و يا خسارات مالي وارده به اموال ، ساختمان هاي زير بنايي ، خدمات بنيادي و وسايل امرار معاش بيش از ظرفيت عادي جامعه اي كه در معرض آن بلا قرار گرفته باشد و بدون كمك نشود با آن مقابله كرد.

اسلاید 3 :

آلودگي منابع آب آشاميدني و اپيدمي ( بيماريهاي انگلي ، اسهال خوني ، ژيارديازيس و بيماريهاي عفوني )
از بين رفتن منازل ولزوم تهيه سرپناه موقت براي بازماندگان و در نهايت جابجايي جمعيت .
عدم توزيع مناسب جمعيت در استان ها و شهرهاي كشور و تراكم جمعيتي و ساختماني .
ايجاد وقفه و اختلال در سيستم دفع زباله و فاضلاب و انباشته شدن آن ها در محيط زندگي .
آلودگي مواد غذايي و كمبود مواد غذايي و مشكلات تغذيه در منطقه .
افزايش ناقلين .

اسلاید 4 :

 
7. تعفن ناشي از اجساد انساني و لاشه حيوانات در منطقه .
8. عدم توجه به اهميت و نقش مردم در تأ مين امنيت ، بهداشت و امداد در بروز بلايا .
9. مشكلات بهداشت رواني و واكنش هاي اجتماعي .
10. نداشتن بانك اطلاعاتي .
11. افزايش بي رويه جمعيت و رشد و توسعه شهر نشيني .

اسلاید 5 :

 
 
بلاهاي طبيعي 
 
بلاهاي ناشي از دخالت بشر    
 
بلاهاي فني          

اسلاید 6 :

بلاهاي طبيعي عملي از طبيعت است با چنان شدتي كه وضعي فاجعه انگيز ايجاد كند و در اين وضع شيرازه زندگي روزمره ناگهان گسيخته مي شود و مردم دچار رنج ودرماندگي شوند و در نتيجه به غذا ، پوشاك، سر پناه ف مراقبت هاي پزشكي و پرستاري و ساير ضروريات زندگي و به محافظت در مقابل عوامل و شرايط نامساعد محيط محتاج گردند .
بلاياي طبيعي يا ناگهاني اند و يا تدريجي .
بلاياي طبيعي مانند زلزله ، بهمن ف سيل ، آتشفشان ، امواج عظيم دريايي ، رانش زمين ، طوفان ، سرما و .... و بلاياي تدريجي مانند خشكسالي ، قحطي و بيماري هاي واگيردار .

اسلاید 7 :

اين بخش شامل راهنمايي هاي لازم براي توسعه برنامه خانوادگي مقابله با حوادث و آشنايي همه اعضاء خانواده با اعمالي است كه قبل ، در حين و بعد از حادثه ، بخصوص زلزله بايد انجام گيرد .
شيوه اي مناسب به منظور شروع برگزاري جلسه خانوادگي براي بحث آزاد در باره احتمال بروز حادثه اي مهم و در گير شدن اعضاي خانواده را بيابيد .
 

اسلاید 8 :

بلايا و وضعيت هاي اضطراري كه دليل اصلي ومستقيم وقوع آن ها اعمال شناخته شده بشر خواه عمدي و خواه سهوي باشد . 
اين قبيل بلايا ، شامل وضعيتي است كه جمعيت غير نظامي متحمل تلفات جاني وخسارات مالي به خدمات زير بنايي و وسايل امرار معاش ، به دتيت وقوع جنگ و مبترزات داخلي و يا ساير مناقشات مي شود .
 

اسلاید 9 :

وضعيتي كه بر اثر آن تعدادي از مردم ، اموال و تأسيسات زير بنايي و يا فعاليت هاي اقتصادي مستقيم‍‍اِّو به وضع نا مطلوبي تحت حوادث عمده صنعتي از قبيل رويداد هاي آلوده كننده شديد ، تصادفات هسته اي ، سقوط هواپيما ، آتش سوزي گسترده و يا انفجار قرار مي گيرند .

اسلاید 10 :

اقداماتي كه آمادگي و توانايي جامعه را در موارد زير تضمين مي كند :
 
 
الف – پيش بيني و اقدامات پيشگيرانه در مقابل يك تهديد قريب الوقوع 
 
ب -  پاسخ به مقاله با اثرات بلا با تربيت و انجام دادن به موقع و موثر عمليات نجات ، كمك رساني و ساير كمك هاي مناسب بعد از وقوع بلا.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید