بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الكترو كارديوﮔراف

سانتريفوﮊ

ﭘالس اكسي متر

فور

راديوﮔرافي

تشك مواج

اسلاید 2 :

ECG   الكترو كارديوﮔراف


منشا فعاليت الكتريكي قلب انقباض صاف و منظم دهليزها و بطن ها
 به شكل مجموعه اي هماهنگ از وقايع الكتريكي است كه درون قلب اتفاق مي افتد . 

اسلاید 3 :

شكل موج ﭘتانسيل ايجاد شده درقلب

ايجاد مي شود . توسط دپلاريزاسيون دهليزي : P
   دپلاريزاسيون بطني صورت مي گيرد . : QRS
   متناظر با رپلاريزاسيون بطني در نظر گرفته مي شود . : T
به واسطه رپلاريزاسيون آهسته ماهيچه هاي پاپيلاري صورت مي گيرد .  : U
   

اسلاید 4 :

ضربان قلب يك سيگنال الكتريكي توليد مي كند كه ميتوان آن را بعنوان ابزار تشخيصي برخي از عملكرد هاي قلب بررسي كرد .


 پتانسيل توليد شده در سراسر بدن و بر روي سطح آن توسط الكترودها اندازه گيري مي شود .

اسلاید 5 :

ECGنويزهاي تاثير ﮔذار روي
( محدوده مفيد فركانسي 150 -0.05 هرتز )

 • برق شهر Hz   60-50
 • حركت عضله Hz K 7 - Hz 25
 • حركت الكترود روي ﭘوست مريض Hz 0.05
 • فركانس هاي راديويي با فركانس هاي بالا

اسلاید 6 :

ECG جلوگيري ازتاثيرنويزها روي

 • استفاده از سيم هاي شيلد دار در سرتاسر كابل الكترود
 • استفاده از سيگنال كاليبراسيون مربعي 1mv
 • به كار بردن فيلتر در مورد سيگنال ها
 • اتصال صحيح الكترود به بيمار

اسلاید 7 :

 • ﭘروب
 • تقويت كننده ها
 • فيلترها
 • قلم ( مركبي – نوري – گرمايي )
 • ﮔالوانومتر
 • انتخاب ﮔر اشتقاق دهنده ليدها

اسلاید 8 :

سانتريفوﮊ

دستگاهي است كه براي جداسازي ذرات از محلول  بر حسب اندازه  شكل  دانسيته  ويسكوزيته محيط مورد استفاده قرار مي گيرد .  

اسلاید 9 :

سانتريفوﮊهاي بادور ﭘايين 8000 – 2000rpm

سانتريفوﮊهاي بادوربالا 30000 – 21000 rpm

اولترا سانتريفوﮊها 120000- 75000 rpm

 

اسلاید 10 :

پالس اكسي متر

از خاصيت هاي جذبي و انعكاسي نور استفاده مي شود و
ميزان اكسيژن اشباع خون را توسط سنسوري كه شامل منابع نوري قرمز و مادون قرمز است اندازه گيري مي كند
تعداد ضربان نيز با اندازه گيري زمان بين پيك منحني هاي طول موج نور با مادون قرمز وسپس معكوس كردن آن محاسبه مي شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید