بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تکامل مفهوم نوع داده

 • مفهوم اولیه نوع داده نوع را به صورت مجموعه ای از مقادیر تعریف می کند که یک متغیر می تواند آنها را بپذیرد.
 • نمایش حافظه مربوط به مقادیر حقیقی و صحیح کالماً بسته بندی شده است یعنی از برنامه نویس پنهان است.
 • برنامه نویس بدون اینکه از جزئیات نمایش حافظه و از نوع عملیات این انواع اطلاع داشته باشد از اشیای داده آنها استفاده می کند.
 • برنامه نویس فقط نام نوع و عملیاتی را برای دستکاری آن نوع فراهم می بیند

اسلاید 2 :

انواع داده انتزاعی

تکامل مفهوم نوع داده

 • در برنامه های بزرگ برنامه نویس با طراحی و پیاده سازی انواع داده جدید سروکار دارد.

–برای نوشتن برنامه پایگاه داده آمار ایران

 • اصلاعات هر فرد باید ذخیره گردد.( نام سرپرست، تعداد، شماره شناسنامه و..)
 • اینها صفات نوع داده بخش هستند. هر بخش لیستی از خانوار است
 • یک شی داده از این نوع یک کلاس را نشان میدهد. که عملیات خاصی روی آن شی داده انجام میدهد.
 • ایجاد ، اضافه کردن فرزند، حذف دارایی و .. این فعالیتها را میتوان مشخصات این نوع داده در نظر گرفت

اسلاید 3 :

تکامل مفهوم نوع داده

 • برای ایجاد داده جدید و عملیات بر روی آن

–زیربرنامه

 • می توان زیربرنامه هایی ایجاد کرد که عملکرد خاصی برای یک نوع داده جدید داشته باشد.

–اعلان نوع

 • زبانهایی مثل C و ادا ، میتوان داده های جدید با عملکرد جدید ایجاد کرد

–وراثت

 • در فصل بعدی.

اسلاید 4 :

انواع داده انتزاعی:

 • در زبانهای اولیه( فرترن و کوبول) انواع جدید فقط توسط زیربرنامه تولید میشد، اما زبانهای بعدی انواع کاملی را ارائه دادند:

–Package در ادا

–Class در C++

اسلاید 5 :

تکامل مفهوم نوع داده

انتزاع داده ها

 • نوع داده انتزاعی :
 • مجموعه ای از اشیای داده (معمولاً با استفاده از یک یا چند تعریف نوع)
 • مجموعه ای از عملیات انتزاعی (بر روی آن انواع داده)
 • بسته بندی (تمام آنهابه طوری که کاربر نوع جدید نتواند اشیای داده ای از آن نوع را به جز از طریق عملیاتی که برای آن تعریف شده است دستکاری کند)

اسلاید 6 :

پنهان سازی اطلاعات

 • برای نوشتن برنامه بزرگ باید از استراتژی تقسیم و حل استفاده کرد.

–برنامه ها به قطعاتی به نام ماژول تقسیم می شوند.

–هر ماژول مجموعه ای محدود از عملیات روی داده های محدود

 • طراحی ماژول معمولاً به دوروش انجام می شود:

–ماژولهای تجزیه تابعی ( 1960)

–ماژولهای تجزیه داده ای

اسلاید 7 :

پنهان سازی اطلاعات(ادامه)

 • زبان برنامه سازی انتزاع را به دو روش پشتیبانی می کند:

–با تدارک کامپیوتر مجازی که کاربرد آن ساده تر و قدرت آن بیش از کامپیوتر سخت افزار است.

–زبان امکاناتی را فراهم می کند که برنامه نویس می تواند انتزاعها را به وجود آورد. مثل زیربرنامه، کلاس و پکیچ.

 • بسته بندی اصلاح برنامه را آن می کند.
 • زیربرنامه ها مکانیزم بسته بندی را شکل می دهند که تقریباً در هر زبانی وجود دارد.

اسلاید 8 :

پنهان سازی اطلاعات(ادامه)

 • پنهان سازی اطلاعات، اصطلاح مهمی در طراحی انتزاعهای برنامه نویسی است.
 • هر قطعه باید تا آنجا که ممکن است اطلاعات را از کاربر پنهان کند.

–مثال: تابع جذر یک عدد: زیرا الگوریتم محاسبه را از کاربر پنهان کرده

 • نوع داده تعریف شده در صورتی موفق است که الگوریتم هایی که توسط عملیات استفاده میشود خوب پنهان باشند.

اسلاید 9 :

پنهان سازی اطلاعات(ادامه)

 • وقتی اطلاعات در یک انتزاع بسته بندی شد:

–لازم نیست کاربر از اطلاعات مخفی اطلاع داشته باشد

–در صورت لزوم نمی تواند مستقیما آن اطلاعات را دست کاری کند.

 • مثل: نوع داده صحیح(در پاسکال)

–نه تنها جزئیات نمایش پنهان هستند برنامه نویس نمی تواند بیتهای عدد را دستکاری کند.

اسلاید 10 :

بسته بندی با زیربرنامه ها

 • زیربرنامه یک عملیات انتزاعی است که توسط برنامه نویس تعریف میشود. و عناصر تشکیل دهنده بنامه ها هستند.
 • دو دیدگاه از زیربرنامه در اینجا مهم است:

–در سطح طراحی برنامه ( عملیاتی که برنامه نویس طراحی می کند)

–در سطح طراحی زبان ( امکاناتی که برای تعریف وفراخوانی زیربرنامه ها)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید