بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع ساختمان:

ساختمان ها بر اساس جنس مصالحي كه در آنها به كار رفته و نوع آنها

به چند طبقه تقسيم ميشوند.

 1-ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوار هاي حمال

2-ساختمان هايي كه قسمتي از آنها اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است

3-ساختمان با اسكلت حمال

4-ساختمان يكپارچه

اسلاید 2 :

ساختمان بدون اسكلت حمال با ديوارهاي حمال:

 اكثر ساختمان ها از اين نوع هستند. اصطلاح اسكلت حمال به ساختمان هايي كه بدون اسكلت فلزي اطلاق مي شود. ديوارها با كف و سقف بار خود را حمل كرده و حفاظت داخلي ساختمان را تأمين مي كند .معمول ترين نوع آن ساختمان يك منزل مسكوني است كه كف آن از چوب يا بتن ساخته شده است.

اسلاید 3 :

ساختمان هايي كه قسمتي از آنها

اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است:

 در اين ساختمان ديوارهاي خارجي قسمت بدون اسكلت حمال را تشكيل داده و بار ساختمان را تحمل مي كند. قسمت اسكلت حمال شامل تيرها و ستون هاي فلزي است ديوارهاي اين ساختمان مانند ديوارهاي ساختمان بدون اسكلت حمال است فقط جائي كه تيرها وارد ديوار مي شوند ديوارها ضخيم تر ساخته مي شوند. كف اتاقها يا سقف زيرزمين ممكن است با چوب ، تير آهن يا آجر ساخته شده باشد .پشت بام ها شيب دار يا مسطح مي باشند .

اسلاید 4 :

ساختمان با اسكلت حمال :

داراي اسكلتي هستند كه وزن كليه ساختمان و ديوارها را تحمل مي كنند.

اين اسكلت ممكن است از فولاد يا بتن مسلح باشد.

پي ها معمولاً براي هر پايه يا ستون بطور جداگانه حفر

مي شوند ممكن است بامها مسطح يا شيب دار ساخته شوند.

چنانچه مسطح نباشند مانند كف ساخته مي شوند و روي آن با گوني قير اندود عايق  مي كنند.

اسلاید 5 :

ساختمان  يكپارچه :

 

در اين ساختمان پي ها ،قاب ها ،ديوارها ،كف ها ،پلكان و بام عمارت از بتون مسلح تشكيل و در محل ساخته مي شوند و آرماتورهاي بتوني به دقت در محل خود قرار داده شده و بوسيله ركابي تثبيت مي شوند . اين ساختمان ها بسيار محكم بوده و قادرند كه فشار باد حاصل از انفجار را تحمل كرده و يا در ارتعاش زلزله ها و در برابر آتش سوزي بسيار مقاوم هستند .

اسلاید 6 :

آوار چيست؟

آوار :

به بقاياي فروريخته و باقيمانده از يك بنا يا سازه براثر:

عوامل طبيعي مانند زلزلهو عوامل غيرطبيعي مانند انفجار كه بدون برنامه ريزي قبلي و به یکباره اتفاق   مي افتد,گفته مي شود.

اسلاید 7 :

انواع آوار (عامل ايجاد): 

1ـ سوانح زمين ساختي ( زلزله ،رانش زمين و فرونشست سطح زمين )

 آوار توليد شده بيش از يك محله را در بر مي گيرد و بسيار سنگين است.

2ـ سوانح طبيعي (گردباد ،طوفان )

 آوار توليد شده بيش از يك محله را دچار صدمه مي نمايد و نيز كم حجم و سطحي است.

3ـ انفجارات (انفجار گاز ،بمب گذاري ها و جنگ)

 آوار به بيش از  چند ساختمان صدمه قابل توجهي به ديگر مناطق شهري وارد نمي گردد و ميزان آوار توليد شده زياد نمي باشد .

4ـ اتفاقات (گود برداري ، سستي بنا ،ريزش ساختمان به علت سستي زمين، برخورد وسايل نقليه با ساختمان)  آوار ايجاد شده محدود به يك يا دو ساختمان مي شود .

اسلاید 8 :

عوامل خاص در بروز سانحه
 ناشي از زلزله و پيدايش آوار:

احداث اماكن بر روي گسل

زمين مستعد ريزش

كيفيت طراحي بنا

سقوط دكلها ( تلفن – برق و غيره )

شكستن سدها و آب بندها

انفجارمخازن مواد سوختي

اسلاید 9 :

انواع آوار ،تركيب و شكل فضاهاي خالي :

بيشتر ساختمان هايي كه بدون بتن مسلح ساخته مي شوند ،آوار آنها كم و بيش الگويي قابل پيش بيني دارد.

اغلب ساختار و فرم زير آوار كه به عنوان فضاي خالي (Void) ناميده مي شود به شكلي است كه  احتمالاً يك فرد مي تواند در زيرآن مدتي زنده بماند.

اسلاید 10 :

انواع مدل هاي فروپاشي

به 4 دسته تقسيم مي شود :

  • تکيه بر(مايل)
  • V شکل
  • افقي_ پن کيک (درهم شده)
  • چند طبقه اي ناقص
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید