مقاله بررسی جامع در مدلهای مرجع یا پرکاربرد ارزیابی کیفیت سود: مدلهای دی آنجلو، تعدیل شده جونز و دیچاو و دچاو

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

 

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

بررسی جامع در مدلهای مرجع یا پرکاربرد ارزیابی کیفیت سود: مدلهای دی آنجلو، تعدیل شده جونز و دیچاو و دچاو

چکیده
هدف : معیارهای اندازه گیری متفاوت و زیادی در رابطه با کیفیت سود وجود دارد. هدف از این تحقیق ، بررسی معیارهای پرکابرد یا مرجع در ارزیابی کیفیت سود می باشد.
روش کار: در این تحقیق ، ابتدا برخی تعاریف مرجع و عمومی در باب کیفیت سود مطرح شده و در ادامه به چند مورد از تحقیقاتی که به دسته بندی مدلهای معروف اندازه گیری کیفیت سود پرداختند اشاره گردید. در نهایت ، به ٣ مدل مرجع یا پرکاربرد در اندازه گیری کیفیت سود پرداخته شده است که عبارتند از: مدل دی آنجلو(مدل کل اقلام تعهدی)، مدل تعدیل شده جونز(مدل اقلام تعهدی اختیاری ) و مدل دیچاو و دچاو.
نتیجه گیری: اجرای این تحقیق یک ابتکار در حوزه کیفیت سود محسوب گشته و میتواند پایه و راهنمای بسیار خوبی برای همه ذی نفعان مربوط به این موضوع ، خاصه محققین دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب مدل اندازه گیری کیفیت سود باشد. آنها می توانند با اتکای به این تحقیق ، به کاربردی ترین مدلهای اندازه گیری کیفیت سود اشراف پیدا نمایند. در اینصورت ، آنها وقت و انرژی کمتری برای درک بنیادین مدلهای ارزیابی کیفیت سود و جمع آوری اطلاعات در زمینه مدلهای پرکاربرد و جزییات این مدلها صرف خواهند نمود

واژه های کلیدی: مدل دی آنجلو، مدل تعدیل شده جونز، مدل دیچاو و دچاو
مقدمه
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع بین تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی ها و ب )امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود گزارش شونده در صورتهای مالی از سود واقعی یک واحد اقتصادی متفاوت باشد. به دلایل مذکور و نیز به بدلیل اهمیت عملی یا کاربردی سود-به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت – محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ناگریز به هدایت تلاشهایی جهت ارزیابی صحت و واقعیت سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی گشتند. در راستای این تلاشها، مفهومی بنام کیفیت سود متولد و در طی زمان پرورش ویژه داده شد. هدف از انجام این تحقیق ، بررسی و تشخیص مفاهیم و مدلهای مرجع یا پرکاربرد در ارزیابی کیفیت سود می باشد.
پیشینه تحقیق
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در حوزه «اندازه گیری کیفیت سود» و یا «میزان توجه به آن در هنگام اخذ تصمیمات » صورت پذیرفته است . نکته قابل توجه در اکثر این تحقیقات این است که آنها فارغ از توجه به تعاریف متعدد کیفیت سود-اعم از تعاریف تعهدی یا سایر تعاریف آن – صرفا یک یا چند تعریف محدود از کیفیت را مورد اشاره و استفاده قرار داده اند.
صرف نظر از تحقیقات بسیار زیاد انجام شده در حوزه کیفیت سود، کمتر تحقیقی را در این وادی میتوان یافت که به جمع آوری تعاریف متعدد موجود برای این مفهوم و یا مدلهای مختلف اندازه گیری آن پرداخته باشد. بدین ترتیب ، بدیهی است که در این مقاله ما با پیشنیه محدودی رو به رو خواهیم بود. در نتیجه بعنوان چند نمونه خیلی خاص می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود: کاترین و وینسنت (٢٠٠٢) به دسته بندی معیارهای پرکاربرد یا مرجع در ارزیابی کیفیت سود پرداختند. آنها طبقات زیر را ارایه نمودند:
جدول (١): معیارهای ارزیابی کیفیت سود بهمراه متغیرهای مدل مربوطه
معیارهای ارزیابی کیفیت سود اجزای مربوطه
١- از نظر سری زمانی ویژگی های سود ١- پایداری

کاترین و وینسنت در نهایت نتیجه می گیرند که مدل اصلی در اندازه گیری کیفیت سود، درجه نزدیکی سود
خالص به سود هیکسی می باشد.
کارنل و لاندسمن (٢٠٠٣) مطرح کردند که تحقیقات مرتبط با کیفیت سود عمدتا از چهار معیار[مرجع یا
اساسی] برای ارزیابی کیفیت استفاده می کنند. در این زمینه ، آنها زیر را ارایه دادند:
١) روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام : در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و
قیمت (بازار) به کمک رگرسیون اندازه گیری میشود. هر چه میزان R٢ تعدیل شده بیش تر باشد، سود متغیر مرتبط تری با ارزش است . در نتیجه دارای کیفیت است .
٢) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی: در این روش ارتباط بین «تغییرات قیمت یا بازده سهام » با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه گیری میشود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده ی بار اطلاعاتی بیش تری است .
٣) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی: در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را
پیش بینی کند. هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش بینی بیشتری دارد.
۴) روش مبتنی بر سود اقتصادی: در این روش بیش تر معیارهای مبتنی بر پیش بینی هزینه ی سرمایه مدنظر قرار میگیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد.
مدلهای مرجع یا پرکاربرد در اندازه گیری کیفیت سود
در تحقیقات مختلف ، بسته به اینکه نگرش و زاویه دید محقق یا محققین به موضوع کیفیت چه بوده ، و نیز با توجه به این زوایه دید، کدام معیار ارزیابی کیفیت مورد توجه و تاکید قرار می گیرد، از مدلهای ریاضی مختلفی استفاده شده است . در این تحقیق ، بنا به تجربه محقق و استناد به برخی مقالات خارجی، مدلهایی که بیشترین کاربرد را در تحقیقات کیفیت سود داشته اند، مورد اشاره قرار گرفته اند. این مدلها عبارتند از:
١- مدل دی آنجلو(مدل کل اقلام تعهدی )
مدل کل اقلام تعهدی در چند دهه قبل تر، در زمره مدلهای پرکاربرد در ارزیابی کیفیت بود. اما امروزه این مدل کاربرد کمتری در این زمینه دارد. به همین دلیل اگر بخواهیم به برخی تحقیقات که از این مدل استفاده نمودند اشاره ایی داشته باشیم ، راهی نداریم جز اینکه به سالهای دهه ١٩٨٠ و ١٩٩٠ برگردیم . در اینصورت می توانیم به تحقیقاتی چون : اشاره نمایم . یادآوری می گردد که گرچندکه مدل کل اقلام تعهدی امروزه دیگر کاربرد زیادی بعنوان مدل اندازه گیری کیفیت سود ندارد، اما بایستی دانست که آن جزء اولین مدلهای ارزیابی کیفیت بوده و در نتیجه پایه یا مرجع تقریبا همه مدلهای جدید می باشد. به عبارتی دیگر، اکثر مدلهای جدید و مخصوصا دو مدل پرکاربردتر معاصر، با الهام از استدلال دی آنجلو، به تعدیل ادعا و مدل وی در ارزیابی کیفیت پرداختند١. از این رو، محققین تحقیق نتوانستند از این مدل چشم پوشی نمایند. در نتیجه ، آنرا بعنوان یک مدل مرجع مورد واکاوی قرار دادند.
سیستم حسابداری تعهدی امکان شناسایی رویدادهایی را به حسابداران می دهد که آنها به کمک آن میتوانند مبلغ و زمان شناسایی جریان نقدی را جا به جا نمایند. برای مثال ، با به کارگیری یک حساب تعهدی به نام حسابهای دریافتنی میتوان فروشهای اعتباری را به عنوان درآمد شناسایی نمود، در حالی که هنوز جریان نقدیایی حاصل نشده است . بنابراین ، شناسایی جریان نقدی این فروش اعتباری، از زمان «وصول وجه نقد» به زمان «انجام مبادله
١ – بعدها محققینی چون جونز، دچاو، دیچاو و دیگران بجای اینکه کل اقلام تعهدی یا تغیرات آنرا معیار بررسی کیفیت سود قرار دهند، جزیی از این متغیر را مدنظر قرار دادند. با این همه ، پایه مطالب آنها همچنان استدلال دی آنجلو با اندکی تعدیل (افزایش ) بود. فروش » جابه جا می شود. این امر یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین ویژگی روش تعهدی است که هدف و مزیت اصلی آن نسبت به مبانی دیگر حسابداری بهبود ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. همچنین با به کارگیری روش تعهدی، در زمان وقوع رویداد مالی، جریان نقدی حاصل از رویداد با یک «برآورد» اندازه گیری و در دفاتر شناسایی می شود. جریان نقد برآورد شده در زمان وقوع رویداد، همانطور که از اسم اش مشخص است ، یک برآورد است که این برآورد میتواند دارای اشتباه باشد، که اگر چنین باشد، در آینده باید اقلام تعهدی و درآمد شناسایی شده اصلاح شود. این خطاهای برآورد و اصلاحات بعدی که از آنها ناشی می شود، سودمندی اقلام تعهدی را کاهش می دهند. بنابراین ، هرچقدر اندازه خطاهای برآورد بیشتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود کاهش می یابد؛ ضمن اینکه بزرگتر بودن اندازه اقلام تعهدی، نشان دهنده برآوردهای بیشتر و احتمال بروز خطاهای برآورد بیشتر است که این موضوع باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود می شود(دچاو و دیچو ٢٠٠٢).
نتیجه اینکه ، یک رویکرد ساده در اندازه گیری کیفیت سود، بررسی تغییرات کل اقلام تعهدی شرکت میباشد.
بر همین اساس ، دی آنجلو با فرض بر این که اقلام تعهدی از دوره ای به دوره دیگر ثابت میباشند ادعا نمود که : تغییر در کل اقلام تعهدی در نتیجه تغییر در اقلام تعهدی غیرعادی ایجاد میگردد. در نتیجه با اندازه گیری میزان تغییرات در کل اقلام تعهدی میتوان به شناسایی میزان اقلام تعهدی غیراختیاری دوره و دستکاریهای مدیریت در سود پرداخت

-مدل تعدیل شده جونز(مدل اقلام تعهدی اختیاری )
بنا به اعتقاد محققین تحقیق ، یکی از مدلهای پرکابرد در دو دهه اخیر مدل جونز(١٩٩١) و نسخه تعدیل شده آن (دچاو ١٩٩۵) میباشد. محققین تحقیق ادله این ادعا را بر این جمله از دکو و همکاران (١٩٩۵) ارایه می کنند:
“تقریبا تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، برای محاسبه کیفیت سود، بر مدل تعدیل شده جونز(١٩٩١) تاکید دارند. مدل جونز این قابلیت را دارد تا مدیریت سود را شناسایی کند و تا حال ، بهترین مدل شناخته شده در تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی می باشد”.
جونز مفهوم اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود معرفی نمود. وی معتقد بود که در شناسایی دستکاریهای مدیریت در «سود خالص حسابداری» نبایستی از «کل اقلام تعهدی» استفاده نمود. به عبارتی دیگر، «اقلام تعهدی غیراختیاری» با اراده مدیریت جهت تعدی به سود ایجاد نشده و از دوره ای به دوره دیگر ثابت میباشند. از این رو، تغییر در کل اقلام تعهدی در نتیجه تغییر در اقلام تعهدی اختیاری ایجاد میشود.
در مدل جونز، کیفیت سود بدین ترتیب محاسبه می شود: ابتدا مجموع اقلام تعهدی بصورت زیر محاسبه می گردد:

که در اینجا:
تغیرات در داراییهای جاری شرکت j ما بین سالهایt و١-t
تغیرات در بدهیهای جاری شرکت j ما بین سالهایt و١-t
تغیرات در وجوه نقد شرکت j ما بین سالهایt و١-t
تغیرات در بدهیهای کوتاه مدت شرکت j ما بین سالهایt و١-t
هزینه استهلاک دارائیهای مشهود و نامشهود شرکت j در سال t
سپس مدل زیر در یک دوره زمانی به نام «دوره رویداد» ضرایب جونز بر روی«کل اقلام تعهدی»، «تغییر در
فروش » و «خالص دارائیهای ثابت دوره » برازش می شود.

که در آن ؛
تغییرات در آمد حاصل از فروش شرکت j ما بین سال t و١-t
تغییرات در حسابهای در یافتنی شرکت j ما بین سال t و١-t
ارزش نا خالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت j در سال t و١-t

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد