دانلود مقاله تبدیل ناشران سنتی به ناشران الکترونیک تبدیل مدلهای کسب و کار قدیمی به مدلهای جدید

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان

مقدمه

پدیدة همگرایی با شـرایط متفاوت شـروع در صنعت رسـانه همراه اسـت و بسیاری از پیشرفتها از آن سرچشمه میگیرد. خواه ناشری با یک شرکت ارتباطات مخابراتی برای قرار دادن داستانهای کوتاه طنز یک نویسنده محبوبـ که آثار او فقط به صورت چاپی موجود است ـ بر دسـتگاه تلفن همراه همکاری کند، خواه یک سـرویس آنالین تازهتأسیس از آرشیو یک ایستگاه رادیویی برای اهداف خاصی استفاده کند، و خواه یک ایستگاه تلویزیونی فضای بیشتری را به خرید و فروش متقابل اختصاص دهد هدف همیشـه یکی است؛ بهره بردن از فرصتهای ناب و دستنخورده.

با این حال، شرایط شروع و ارتقا متفاوت است. در نشر کتاب، ناشر بهخوبی متوجه گنجینة وسـیع مرکز چاپ و نشر شده است؛ محتوای دهههای مختلف که به صورت چاپی در دسترس است. و حقوق تجاری آنها، به وسیلة دیجیتالی شدن برای بیشتر در دسترس قرار گرفتن، واگذار میشود و رابطة بین مشتری و ناشر مستقیمتر برقرار میگردد.

هـر یک از این فرصتها به مدل تجاری جدیدی ختم میشـود؛ چون ناشـری که در حال بازاریابی برای محتوای دیجیتالیشـده اسـت مجبور خواهد شد مشـارکتش را در بازار و فرآیندهـای خانگی به کلی تغییر دهد تا به صورت نظاممنـد از فرصتهای جدید بهره ببرد. ایستگاه تلویزیونیای که هدفش سرویس دو طرفه است باید فرآیندهایش را بازسازی کند و در پی آن باید مدل تجاریاش را نیز دوباره طراحی کند. برای شروع کار یک سرویس آنالین، که خط مشی آن اساساً دریافت محتوا از آرشیو رسانهای مخابراتی است، صنعت قدیمی عوض نمیشود؛ بلکه چیزی کامالً جدید خلق میشود. این مدل تجاری جدید نیازی به در نظر گرفتن


67

تابستان1391 شماره ششم

Archive of SID

تبدیل ناشران سنتی به ناشران الکترونیک

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

فرآیندهای سنتی یا بنا شدن بر پایة آن ندارد. در عوض میتواند عمالً قوانین جدید تجاری خود را به شیوهای جدید وضع کند.

شرکتهایی که تحت نفوذ قوانین قدیمیاند و اولین قدمها را نیز به سوی موقعیتهای ناشی از دیجیتالی شدن محتوا و انتخابهای انتقال جدید برداشتهاند در شرف تجربة اساسیترین انتقالی هستند که تا به حال تجربه کردهاند. مطبوعات، که صدها سال ـ در آغاز ـ رسانة اطالعاتی برای یک گروه خاص و پس از آن برای جامعهای بزرگتر بود، ناگهان خود را در موقعیتی جدید یافت. باید محتوای خود را به شیوهای تجارتی میکرد که کامالً متفاوت باشد با آنچه به کمک رسانههای جمعی مدرن امکانپذیر به نظر میرسید. در ادامه مطبوعات، به طور خاصی، در ژانرهای «روزنامه» و «مجله» شناخته شده است که در آن تمرکز بر مطبوعات واقعی است. پروژههای آنالین در بیشتر مراکز چاپ و نشر روزنامهها در جریاناند. موفقیتهای این اولین پروژهها هنوز چشمگیر نیست؛ اما اولین قدم به سمت آیندة دیجیتالی برداشته شده است.

اوضاع در مراکز چاپ و نشـر خیلی متفاوت از یکدیگر به نظر نمیرسد. اختراع کتاب جلدکاغذی در نیمة اول قرن بیستم اولین قدم از چاپ کتاب به سوی چاپ گردشی را برداشت یا «شیوة المبک» وارد کار شد تا کالً جایگزین دوختن صفحات کاغذ کتابها به یکدیگر شود. دیجیتالی شدن اکنون در حال باز کردن راه شانسهای بزرگ است؛ دقیقاًبرای اینکه ناشران هنوز دودلاند که محتوا را یک جا جمع کنند و برای یک بازار بزرگتر بازاریابی کنند.

تلویزیون یک پایة محکم بنا نهاده است. قدمی که از تلویزیون رایگان تا تلویزیون پولی برداشـته شـد به صورت مجازی در حال باز کردن راه برای تلویزیون دیجیتال است. اما قولهای بسیاری به بینندگان و اپراتورها داده شده که به آنها عمل نشده است. تکلیف ایجاد تلویزیون متقابل و دوطرفه، که برای بینندگان جذاب و برای اپراتورها سودمند است،


68

تابستان1391 شماره ششم

Archive of SID

تبدیل ناشران سنتی به ناشران الکترونیک

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

باید مشـخص و کنترل شـود. ماورای مدلهای تجاری جدید، که چشمانداز رسانه را تغییر خواهد داد، پدیدة همگرایی بر صنعت ارتباطات از راه دور نیز تأثیر خواهد داشت. ارتباطات از راه دور وقتی با محتوا وارد کار میشـود کالً زمینههای جدیدی خلق میکند. بر خالف شرکتهای رسانهای، آنها نمیتوانند به هر تجربهای تکیه کنند، بلکه باید همهچیز را از اول شروع کنند.

تغییرناشرانسنتیبهناشرانالکترونیکی

مدتی است که بخش چاپ و نشر سنتی نمیتواند این حقیقت را نادیده بگیرد که زمانه سخت شده است. اگرچه میزانِ رشدِ طوالنیمدت بین یک تا سه درصد پیشبینی شده است، این رشد در این بخش تکهتکه شده و عموماً توسط تعدادی انگشتشمار از نامداران بزرگ این صنعت به دسـت میآید تا تجارتهای کوچک و متوسط. رشد در سـالهای 1.5( 1997درصد(، 1998 1.6(درصـد(، و 1.5( 1999درصد( در آلمان )که به خوبی بازار اروپا را نشـان میدهد( به طور قابل توجهی کمتر از قبل بود و حتی در سال 1.2( 2000درصد( بیشتر سقوط کرد. گرایش به کتابهایی با قیمتهایی معقولتر و اینکه مردم دوست ندارند خیلی پولهایشان را از دست بدهند از دالیل موجود در پشـت این پیشرفت است! عالوه بر اینها مشکالتی وجود دارد که مختص بخش چاپ و نشر است. خرج و مخارج برای کتابهای پر فروش به طور غیر منتظرهای به شدت افزایش یافته است و فرآیندها با بیشتر شدن عنوانها )کتابها( به صورت روزافزون پیچیدهتر میشود. تعداد عنوانها سالها است که در حال افزایش است: در آلمان در سال 1999 این تعداد تقریباً به 900000 رسید و رشد 3.5 درصدی داشت.

بـا دیدن این تهدید، تعجبآور اسـت که فرصتهای عصر دیجیتـال اینقدر در بخش

69

تابستان1391 شماره ششم

Archive of SID

تبدیل ناشران سنتی به ناشران الکترونیک

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

انتشارات نادیده گرفته شدهاند. مشتریان به صورت روزافزون در حال دور شدن از رسانههایی با قالبهای مشخصاند؛ اما در عین حال نمیخواهند از محتوای آنها دور شوند. این میتواند برای صنعت چاپ و نشر، از ناشر کتاب گرفته تا تهیهکنندة محتوای آن، به معنای یک تغییر جهت از کتاب به تلویزیون، اینترنت، WAP، و UMTS باشـد. نه یکی شـدن )همگرایی( بخشهای پیشبینیش ـده از طریق ادغام همة رسـانهها آنطور که تصور میشود انجام میشود و نه جهانی شدن. فقط تعداد کمی از نامهای بزرگ در این تجارت در حال بهره بردن از این فرصتها هستند.

اگـر صاحبان این صنعت قادر به درک اینترنت به منزلة موقعیتی برای ایجاد زمینههای جدید با محتوای سنتی و مرسوم باشند، بزرگترین چالش برای صنعت چاپ و نشر در قرن بیست و یکم به وجود خواهد آمد و باعث ایجاد پتانسیلی اساسی برای موفقیت میشود. ناشران سنتی دو انتخاب اصلی دارند: افزایش فروش از طریق جذب مشتریان جدید یا کاهش هزینهها با فرآیندهای دیجیتالی شدن. هر یک از این دو دیدگاه میتواند سهمی کلیدی در بقای مراکز چاپ و نشر در آیندهای نزدیک داشته باشد. فرصتهای الکترونیکی برای این صنعت در سه زمینة اصلی قرار میگیرند:

فـروش الکترونیکـی )E-sales( ـ فروش کتابها به عمدهفروشـان، خردهفروشـان، کتابفروشیها، و مستقیماً به خود مشتریان نهایی
فرآیندهای الکترونیک )E-processes( ـ دیجیتالی کردن فرآیندها با کمک اینترنت تأمین الکترونیکی )E-procurement( ـ ارزانتر خریدن محصوالت با کمک اینترنت
فروشالکترونیکی

حضور در وب

70

تابستان1391 شماره ششم

Archive of SID

تبدیل ناشران سنتی به ناشران الکترونیک

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

امروزه، اکثر ناشـران در اینترنت حضور دارند. اما فقط حقیقت اینکه آنها آنجا حضور دارند برایشان فروش بیشتر را به ارمغان نمیآورد. هفت فاکتور وجود دارد که برای داشتن یک وبسـایت موفق نیاز اسـت به آنها توجه کرد: محتوا؛ مثالً معرفی شرکت و معرفی محصول، که چالش آن ارائة محتوایی متقابل به شیوهای متناسب با اینترنت است. در وبسایتهای غیر استاندارد صفحات ساکناند، اطالعات سطحیاند، و اهمیت زیادی به معرفی داده نمیشود. بنابراین نتیجة آن برای کاربران باتجربة اینترنت خستهکننده و ماللآور است. محصوالت باید با جزئیات، تصاویر، و نقل از منابع مطبوعاتی توصیف شوند. شرکت باید خودش را به کمک تاریخچهاش، پیشنهادهای کاریاش، یک کاتالوگ تصویری با جزئیات کامل، و داشتن قابلیت جستوجوی سریع در سایت و بازگشت به صفحة اصلی معرفی کند.

ارتباط با مشتری؛ حضور خوب یک ناشر در وب راههای ارتباطی زیادی را معرفی میکند، از ایمیل و آدرس و شماره تلفن بخش فروش گرفته تا ناشر.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اجزای تجارت الکترونیکی و مدلهای مختلف آن

word قابل ویرایش
47 صفحه
18700 تومان
منابع و مآخذ:كتاب تجارت الكترونيكي، تاليف مهندس محسن شجاعي، مهندس احمد ملكي زادهwww.Ayandehnegar.orgwww.Iritn.comفهرست مطالبعنوان صفحهاجزاي تجارت الكترونيكي 1مدلهاي مختلف تجارت الكترونيكي 7مدل B2B يا تجارت شركت با شركت (تاجر با تاجر) 10مدل B2C يا تجارت شركت با مصرف كننده (تاجر با مصرف كننده) 23مقايسه مدل B2B ...

مقاله در مورد انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کار

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کارتجارت الکترونیکی یکی از پدیده های نوین و در حال گسترش دنیای کسب و کار در عصر اطلاعات است و سازمانهای آینده نگر برای حفظ و یا کسب رهبری بازار باید از آن بهره بگیرند.یکی از ابعاد تجارت الکترونیکی طبقه بندی انواع آن است که بر مبناهای متفاوتی انجام پذیرفته و در نتیجه طبقه ...

دانلود مقاله مدلهای کسب و کار جدید در صنعنت نشر دیجیتال چالش ها و فرصتهای پیش رو

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهسـونجو، استراتژیست نظامی چین باسـتان، میگوید: «فضیلت برترْ جنگیدن و پیروزی در تمامی نبردها نیسـت. فضیلت برترْ درهم شکسـتن مقامت دشمن بیتوسـل به جنگ است.» از نظر سونجو شیوة رزم، در هر فرهنگی، نمایانگر نوع نگرش آن مردم به دشواریهاست. به همین دلیل، رزم مقولهای فراتر از درگیری با سالحهاست. دنیای کسب و کار ام ...

دانلود مقاله توسعة فرهنگ سازمانی الزمة تغییر رویکرد ناشران سنتی به تولید کتابهای الکترونیک

word قابل ویرایش
21 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشگفتارمکلوهان، صاحب تفکر دهکدة جهانی، دربارة رشد فناوری و ظهور رسانههای جدید میگوید: «کسانی که دربارة رسانهها به پژوهش میپردازند، کلید اصلی و قدرت تمامی رسانهها را در شکلدهی مجدد زندگی میبینند.» در واقع، شکل جدید رسان ها بخشی از رسانة گذشته است که برای حفظ هدف وجودی آن رسانه به سمت نوآوری و هماهنگی با فناور ...

دانلود مقاله ناشرانقابلیتها و مزایای کتاب گویا برای کاربران و ناشران

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
مقدمهانسـان در عصـر جدید تمایل زادی به اسـتفاده از انواع ابزارها در بـرآورده کردن نیازهای خود دارد. باز شـدن بحث نشـر الکترونیک و تالش برای ورود کتاب به دنیای مجازی و درآمیختن آن با ّفناوری را میتوان در همین راس ـتا بررسـی کرد. یکی از مواردی هم که در خالل موضوع نشر الکترونیک مورد بحث قرار میگیرد کتاب گویا1 و ...

دانلود فایل پاورپوینت مدلهای کسب و کار و اثر آن در فناوری اطلاعات

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سطح آموزشي سمينار سطوح آموزشي –حوزه شناختي فهميدن : نمايش مفهوم BM در قالب يك بلاك دياگرام تفسير: ذكر BM مناسب براي شركتهاي IT در شرايط بحران به كاربستن: شناسايي نوع BM يك سازمان با توجه به مشخصه ها تحليل: پيش بيني روند BM شركتها در سالهاي آت ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم کسب و کار الکترونیک

PowerPoint قابل ویرایش
61 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : v www.businessdictionary.com کسب و کاری که عملیات روزانه خود قسمتهای مختلف خود را از طریق اینترنت و یا سایر شبکه های الکترونیکی انجام دهد شامل هماهنگی با تامین کنندگان و مراکز پخش، سرویس دهی به مشتریان، انجام تحقیقات مشترک با شرکا و ... vwww.census.gov ه ...

دانلود فایل پاورپوینت فعالیت کارخانجات زیمنس در کسب و کار الکترونیک

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ويژگيهاي شركت زيمنس اساساٌ آلماني‌بودن شركت قدمت 150 ساله توليد محصولات مختلف در سطح جهاني در اختيارداشتن 484.000 كارمند در 190 كشور جهان دايرنمودن تسهيلات توليدي و تحقيق و توسعه در 50 كشور جهان فعاليت در حوزه‌هائي مانند: اطلاعات و ارتباطات راه‌دور ...