بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مطالعات نشان ميدهد كه

 از نظر برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مديريت،

 موتور حركت و رشد اقتصاد يك جامعه، كارآفرينان هستند كه در محيطي رقابتي

 و در شرايط عدم تعادل (و نه تعادل ايستا) جامعه را به حركت در مي آورند

و توسعه مي بخشند.

كليد موفقيت كارآفريني، يافتن روشهاي خلاقانه اي است كه با بكارگيري

 تكنولوژيهاي جديد يا بازاريابي بهتر، سريعتر و كم هزينه تر كالاهاي جديد،

 خواسته هاي بشري را به نحو احسن برآورده مي سازند.

اين به معناي توليد كالاهاي موجود با هزينه هاي كمتر يا ارتقاء كيفيت آنها

و يا به معناي ايجاد بازارهايي براي كالاهاي كاملاً جديد است.

اسلاید 2 :

تعاريف و مفهوم كارآفريني:

واژه «كارآفريني» واژهاي است نو، كه از كلمه اش نميتوان به مفهوم واقعي آن دست يافت.اين واژه معادل Entrepreneurship در زبان انگليسي است و ريشه آن از زبان فرانسوي گرفته شده است.

به عبارت ديگر هنوزدر فارسي معادل دقيقي براي انتقال «مفهوم» كارآفريني وجود ندارد و اغلب واژه كارآفريني شنونده ناآشنا به آن را به اشتباه مي اندازد.

اما بين استادان دانشگاهها، دانشجويان رشته هاي اقتصاد، مديريت و برخي محافل علمي اين واژه تا حدودي مصطلح شده است.

به طور كلي «كارآفريني» از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگي حضور داشته و مبناي تحولات وپيشرفتهاي بشري بوده است.

 ليكن تعاريف زياد و متنوعي از آن شده است.

اسلاید 3 :

تعاريفي كه از كارآفريني ارائه شد، مبين آن است كه،

 كارآفرين منتظر سرمايه گذاري و ايجاد شغل ازطرف دولت نيست.

او خود با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده ازسرمايه هاي راكد امكاناتي را فراهم نموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع، ايده خويش را عملي مي نمايد.

او تنها خودش شاغل نمي شود، بلكه بدون اتكاء به دولت،در بخش غيردولتي براي تعداد ديگري نيز شغل مي آفريند و علاوه برآن نقش مهمي در توليد و«اشتغال مولد» دارد.

اين امر سبب كاهش نرخ بيكاري بدون نياز به سرمايه گذاري دولت براي ايجاد اشتغال ميگردد.

البته دولت مي تواند با ارائه تسهيلات و پيگيري سياستهاي مناسب، حركت كارآفرينان را شدت و شتاب بخشد.

اسلاید 4 :

با اين همه، مفهوم و ماهيت اصلي كارآفريني هنوزشناخته شده نيست و نميتوان تعريف استاندارد و جامع و مانعي از آن به دست داد.

پاسخ به پرسشهاي زير در شناخت بهترمفهوم كارآفريني موثر خواهد بود:

 چه كسي كارآفريني ميكند؟ (كارآفرين كيست؟)

 كارآفرين چرا كارآفريني ميكند؟ (علل كارآفريني چيست؟)

 كارآفرين چه كاري را انجام ميدهد؟ (كارآفريني چيست؟)

كارآفرين چگونه كارآفريني ميكند؟ (مكانيسم و فرآيندكارآفريني چگونه است؟)

 كارآفريني تحت كدام شرايط زماني و مكاني وقوع مييابد؟ (بسترو محيط كارآفريني بايد چگونه باشد؟)

اسلاید 5 :

مفهوم و ايده كارآفريني، مفهومي جديد و متعلق به عصر حاضر نمي باشد.

اين مفهوم از قبل از قرون وسطي مطرح بودهكه در طول زمان دچار تحولاتي نيز شده است.

 به طور خلاصه، كارآفرين سازمان دهنده و فعال كننده يك واحد اقتصادي (ياغير اقتصادي) و كسب و كار به منظور دستيابي به سود (دستاوردهاي) شخصي (يا اجتماعي) است.
يك كارآفرين به منظور تحقق ايده هايش عوامل مورد نياز تولید مانند: زمين، نيروي كار، مواد مصرفي و سرمايه را فراهم آورده و بااستفاده از قدرت تصميم گيري، مهارتها و استعدادهاي فردي اش در طراحي، سازماندهي، راه اندازي و مديريت واحد جديد، ايده اش را تحقق مي سازد و از اين راه به كسب درآمد مي پردازد. همچنين در اين راه يك عدم موفقيت را به دليل فعاليت درمحيط غير قابل كنترل و مبهم و باموانع پيش بيني نشده مي پذيرد.

اسلاید 6 :

ازنظر علم اقتصاد، كارآفرين فردي است كه با صرف زمان و انرژي لازم، منابع، نيروي كار، مواد اوليه و سايردارائيها را به گونه اي هماهنگ مي سازد كه ارزش آنها و يا محصولات حاصل از آنها نسبت به حالت اوليه اش افزايش يابد (ايجاد ارزش افزوده كند).

همچنين كارآفرين سرمايه دارنيست ولي قادر است از سرمايه هاي راكد به خوبي استفاده كند.

همچنين او مخترع، عالم، متخصص و هنرمند نيست ولي توان بهره برداري مناسب از علم، تخصص و هنر ديگران را دارد.

بطور كلي؛ كارآفريني به فرايند شناسايي فرصتهاي جديد، ايجاد كسب و كار و سازمانهاي جديد، نوآور و رشد يابنده براي بهره برداري از فرصتهاي شناسايي شده اطلاق ميشود كه در نتيجه آن كالاها و خدمات جديدي به جامعه عرضه ميشود.

اسلاید 7 :

اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال:

 كارآفريني مترادف ايجاد اشتغال نيست. كارآفريني در واقع فرآيند ايجاد و تاسيس كسب و كار يا سازمان جديد است، امايكي از اثرات قابل توجه آن ايجاد اشتغال است.

مطالعاتي كه در ايالات متحده آمريكا صورت گرفته است نشان مي دهد كه از 20ميليون شغل ايجاد شده و جديد در طي سالهاي 1990 ـ 1980 بيش از 5/3 ميليون شغل ناشي از ايجاد و تامين كسب و كارهاي كارآفرينانه جديد بوده است.

مطالعات ديويد برچ (Birch) در اواخر دهه 1970 ميلادي نشان داده است كه بيش از 70% ازمشاغل جديد در شركتها و سازمانهايي ايجاد مي شوند كه در مسير رشد قرار دارند.

اسلاید 8 :

همچنين مطالعات در ايران نشان مي دهد كه

 در فاصله سالهاي 75 ـ 1355 هجري شمسي بيشترين ميزان اشتغال جديددر اقتصاد ايران به شكل كاركنان مستقل (خويش فرما) بوده است.

متاسفانه بدليل عدم حمايت از اين كارآفرينان و سوق دادن آنها در مسير رشد و توسعه ، بزرگترين چالش اقتصاد ايران در دهه 1380 هجري شمسي بحران بيكاري خواهد بود.

 در حالي كه اگر در فاصله 20 سال مذكور حمايتي جدي از كارآفرينان صورت مي گرفت به گونه اي كه هر يك تنها يك نفر ديگر را به استخدام خود در آورند، در اين صورت بزرگترين مشكل اقتصادي دهه 1380 در اقتصاد ايران كمبود نيروي كار مي بود.

 به هر تقدير اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال باعث شده است تا طي دهه هاي 80 و 1990 ميلادي به تدريج وفاق عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايجاد گردد، مبني بر اينكه بحران بيكاري به جز از طريق توسعه كارآفريني ودميدن روح نوآوري در كالبد اجتماعي امكانپذير نمي باشد.

 به همين دليل كشورهايي نظر ايالات متحده آمريكا، كانادا، فنلاند،هند، مالزي، سنگاپور، استراليا و آلمان سياستها و برنامه هاي حمايتي گستردهاي را از كارآفرينان تدوين و به مرحله اجرا گذاشته اند.

 

اسلاید 9 :

نكته:

 در شرايط اقتصادي فعلي و نرخ بالاي بيكاري در كشورمان،ناخود آگاه كلمه «كارآفريني» و كلمه «اشتغال زايي» موارد استفاده مشابهي پيدا كرده است و كلمه كارآفريني براي مجموعه اقداماتي كه به ايجاد اشتغال مي انجامد نيز استفاده ميشود.

مثلاً به هر گونه سرمايه گذاري كه باعث ايجاد اشتغال شود يا هر گونه افزايش مهارت فني يا حرفهاي كه احتمال اشتغال به كار را افزايش دهد و براي كسي كار ايجاد كند نيزكارآفريني اطلاق ميشود.

ليكن هيچكدام از اينها كارآفريني (Entrepreneurship) كه در نظريات توسعه مطرح شده است نمي باشد.چرا كه براساس نظريات اقتصادي و تجارب حاصله در اقتصادهاي روبه رشد«كارآفرينان» موتور محركه توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي شوند و در نتيجه اشتغال زايي يكي از فرآورده ها و معلول هاي اين مهم ميباشد.

 نقش و ويژگيهاي كارآفرينان در جامعه: كارآفرينان به عنوان موتور توسعه اقتصادي، نقشها و ويژگيهاي مختلف و متنوعي را در جامعه ايفا ميكنند كه هر يك ازاهميت ويژهاي برخوردار است. از طرفي هر كارآفرين بالقوه يا بالفعل، به يك نسبت از اين ويژگيها و قابليتها برخوردار نيست. لذاكارآفرينان طيف متنوعي را شامل مي شوند كه همين باعث تنوع در تعريف كارآفريني و كارآفرين شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید