بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

منابع مهم
1- قانون دریایی ایران مصوب 1343
2- کنوانسیون بروکسل مصوب 1924
3- مقررات متحد الشکل اعتباراسنادی(Icc)تجدید نظر 2007
4- حقوق دریایی دکترهوشنگ امیدج1و2
5- مسولیت های متصدی حمل و نقل دریایی
 محمدهاشم صمدی اهری
6- قانون دریایی در دادگاه دریایی دکتر منصور پورنوری

اسلاید 2 :

1- متصدر حمل و نقل

ماده 1 ک ب و بند 1 ماده 52 ق دا
متصدی باربری به طور کلی به مالک یا اجاره کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده اطلاق می شود .

اسلاید 3 :

2- تعریف و اشاره
بند 7 م 52 ق د ا
بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار درآن قید شده و فرمانده کشتی یاکسی که از طرف او برای این منظور تایین شده است امضاء کند و به موجب آن تعهد شود باربا کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده شود .
بند 2 م 52 ق د ا
...هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور از زمان صدور تایین کند .

اسلاید 4 :

3- شناخت بارنامه دریایی چارتر
در این گونه بارنامه ها معمولاً شرطی وجود دارد که اصطلاحاً شرط اجاره نام دارد که نشان میدهد توسط متصدی باربری به عنوان مستاجر صادر شده است .
اگر ارسال کننده از وضعیت کشتی خبر نداشته باشد و یا شرط مبهم و نا مفهوم باشد اصل بر مسولیت صادر کننده بارنامه میباشد .

اسلاید 5 :

4- اجاره کشتی انواع آن
م 135 ق د ا
قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستعجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یابرای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعین می کند.
انواع اجاره کشتی
الف : به لحاظ شکل : قانون دریایی ایران هیچ اشاره ای به شکل نکرده و فقط به سند کتبی قناعت کرده ست
ب: به لحاض کیفیت : ا- اجاره زمانی 2- اجاره سفری

اسلاید 6 :

اجاره زمانی :
1- ق د ا تعریفی اراعه نداد ولی آن را به رسمیت شناخته (م135و 136قانون مزبور)
2-بند1م 170ق ت د لبنان قرارداد اجاره زمانی کشتی موجر را موظف می کند یک کشتی معین و کاملاً مجهز را برای مدت معین و در مقابل اخذ اجرت در اختیار  مستاجرقراردهد به موجب این قراداد اجاره کننده حق دارد برای مدت معین که در چارتر پارتی معین شده و کشتی در اختیار او قرارداد به طور مشروع منطقی و آزادانه از کشتی استفاده کند بدیهی است اگر طی این ایام بهره برداری تجاری از کشتی موجب ورود خسارت به آن شود مساجر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

اسلاید 7 :

2- اجاره سفری
1- ق د ا تعریفی اراعه نداد ولی آن را به رسمیت شناخته (م135و 136قانون مزبور)

2- م 170ق ت د لبنان در قرارداد اجاره کشتی در قالب سفر موجر موظف است کشتی معین و کاملاً مجهز برای انجام یک یا چند سفر معین در اختیار مستا جر قراردهد

اسلاید 8 :

5- تعارض اجاره کشتی و بارنامه چارتر
1- ق د ا در این مورد ماده و مطلبی ندارد .
    1- بین موجر و مستاجر:طبق قوانین لبنان و
        سویس اولویت با قراداد اجاره است .
     2- بین متصدی باربری و فرستنده کالا.
           1- به اجاره نامه احاله شده =اجاره نامه
               ملاک است
           2- به اجاره نامه احاله نشده =بارنامه
               نامه ملاک است

اسلاید 9 :

6- شروط دست نویس و تعارض آنها
1- طبق ق د ا درج شروط دستنویس در اجاره نامه کشتی و بارنامه بدون اشکال است .
2- فرض تعارض
الف : ق د ا ماده و مطلبی ندارد
ب : طبق قاعده تقدم و تاخر و ماده 207 ق ت د لبنان شروط مندرج در بارنامه مقدم است زیرا موخر بر اجاره نامه می باشد

اسلاید 10 :

7- تفاوت اجاره کشتی و بارنامه به طور کلی
الف: بارنامه دریایی معمولاً قابل انتقال است ولی قرارداد اجاره کشتی قابل انتقال نیست .
ب : قرارداد اجاره معمولاً برای حمل کالا به مقدار زیاد است که تمام یا قسمتی از کشتی را اشغال می کند ولی بارنامه دریایی برای هر بسته از مجموعه ولو کوچک صادر می شود .
ج : بارنامه دریایی قراردادی است بین فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل و اجاره قراردادی است بین مستاجر و مالک کشتی .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید