بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ازتوباکتر((Azotobacter یک باکتری آزادزی تثبیت کننده ازت است. گونه های اولیه آن بنام
A. Chroococcum در سال 1901 در هلند جداسازی شدند و امروز دارای گونه های محتلفی می باشند. ازتوباکتر در خاک، ریزوسفر و حتی بافتهای گیاه ذرت(Halberg 1995) هم مشاهده شده است.

اسلاید 2 :

مکانیسم های P.G.P.R ها برای  بهبود رشد و عملکرد گیاه :

این باکتریها با استفاده از 4 مکانیسم زیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه می شوند    :

 

 

=Biofertitizers کودهای زیستی (بیولوژیک)

 

=(Phytohomo s) Biostimula ts تحریک های زیستی

 

=Bioprotecta sمراقبتهای زیستی

 

=Bioremediatio زیست پالایی

اسلاید 3 :


1- بهبود جذب عناصر غذایی (Biofrttilizers)

 تثبیت و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی (ازوسپرلوم) ، تولید سیدروفور و افزایش قابلیت استفاده آهن (پسودوموناس) ، اکسیداسیون گوگرد ، کاهش pH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی (تیوباسیلوها) ، حل کردن ترکیبات نامحلول فسفاته از  طریق ترشح اسیدهای آلی و فسفاتازها (باسیلوسها و پسودوموناسها) از جمله مثالهای کاربردی این مکانیسم می باشند . در بسیاری از موارد PGPR می تواند تلفیقی از اثرات فوق را مانند تثبیت ازت و حل کنندگی فسفات به طور همزمان داشته باشد .

اسلاید 4 :

  2- توسعه سیستم ریشه ای گیاه

  باکتریهای PGPR با تولید هورمونهای گیاهی مانند اکسین ، سیتوکینین ، جبیبرلیک اسید (توسعه بافت های گیاهی در درختان چوبی مثل کاج) و تولید ACC دآمیناز باعث افزایش سطوح ریشه ای از طریق افزایش وزن توده ریشه ها ، افزایش شاخه زایی ، تولید ریشه های نازکتر و افزایش تولید تارهای کشنده می شوند.

 

تحقیقات نشان داده که باکتریهای خاکزی مانند پسودوموناس،آزسپریلیوم و      فلاوباکتریوم با استفاده از ترشحات ریشه ای و اسید آمینه تریپتوفان، انواع اکسین ها مانندIAA  ، ILA، ICA را تولید می کنند که همگی اثرات خود را از راه تبدیل به ایندول استیک اسید به ظهور می رسانند.در تحقیقی که در سال1989در کانادا صورت گرفت گیاه گندم کشت شده در گلخانه، با چندین گونه باکتری جدا شده از خاک وریزوسفر تلقیح گردیدو اثرات مثبتی را در رشد و عملکرد گیاه پدید آورد. همچنین نوئل و همکاران در سال1995 تولیدIAA  و سیتوکینین توسط ریزوبیوم لگومینوزاروم و اثر مستقیم آن در تحریک رشد منداب روغنی و کاهو را گزارش دادند.

اسلاید 5 :

افزایش رشد گیاهان لگوم با استفاده از هورمون رشد که در شکل سمت راست از PGPR استفاده شده و در شکل سمت چپ از  PGPR استفاده نشده است

اسلاید 6 :


3- کاهش تنش های محیطی

  3-1 کاهش تنش شوری و خشکی

 

  تلقیح گیاهچه های گندم با 5 سویه از باکتریهای مولد اگزوپلی ساکارید در یک خاک نسبتا شور در شرایط گلخانه ای باعث افزایش عملکرد ماده خشک ریشه (527-149 درصد) و ساقه (281-85 درصد) شد. وزن خاک ریزوسفری نیز در مقایسه با شاهد بدون تلقیح از 176 تا 790 درصد افزایش یافت.

اسلاید 7 :

3-2 کاهش بیماریهای گیاهی

امروزه استفاده از باکتریهای PGPRs به عنوان محصولات بیوتکنولوژی برای کنترل بیولوژیکی بیماریهای گیاهی (Biopesticides) در حال توسعه است.

 

برخی  از انواع PGPR بطور ضمنی و یا تنها مکانیسم های غیر مستقیم بر رشد گیاه اثر می گذارند. که بصورت کنترل بیولوژیک و بازدارندگی از رشد باکتریها قارچها و نماتودهای پاتوژن است. مکانیزم های کنترل شامل موارد زیر هستند :

 

اسلاید 8 :

     مکانیسم های کنترل:

 

رقابت برای کلنی زاسیون و اشغال فضاهای مناسب در روی سیستم ریشه ای گیاه و رقابت برای استفاده از عناصر غذایی(BCA)

 

روابط آنتی بیوز و تولید انواع مواد آنتی بیوتیک

 

ترشح هیدروژن سیانید(HC ) و دیکر ترکیبات فرار از این نوع

 

تولید سیدروفور

 

ترشح آنزیمهای لیز کننده مثل کیتینازها و گلوکانازها

 

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریها

 

افزایش مقاومت سیستمیک گیاه(I duced Systemic Resista ce) می باشد

اسلاید 9 :

عوامل کنترل بیولوژیکی (BCA)

عوامل کنترل بیولوژیکی Biological control agents(BCA) می توانند برای کلنی زاسیون و اشغال فضاهای مناسب بر روی سیستم ریشه ای و همچنین برای جذب عناصر غذایی با پاتوژنهای گیاهی رقابت کنند.در بعضی موارد کنترل بوسیله سنتز ترکیبات ضد میکروبی مثل باکتریوسین و ترکیبات آنتی بیوتیکی دیگر نسبت داده شده است.

اسلاید 10 :

نصویر میکروسکوپ الکترونی از کلونیزه شدن ریشه گندم توسط پسودوموناس فلورسنت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید