دانلود فایل پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

Older Ad lts & Sex ality Q iz
Tr e or False

Sex al activity in aged persons is often dangero s to their health (F)

Sex ality is typically a lifelong need (T)

The sex rge typically increases with age in males over 65 (F)

There is a decrease in freq ency of sex al activity with older age in males (T)

Prescription dr gs may alter a person's sex drive (T)

Sex al behavior in older people (65+) increases the risk of heart attack (F)

Most older females are sex ally nresponsive (F)

The firmness of erection in aged males is often less that that of yo nger persons (T)

There is evidence that sex al activity in older persons has beneficial physical effects on the participants (T)

There is a greater decrease in male sex ality with age than there is in female sex ality (T)

Fear of the inability to perform sex ally may bring abo t an inability to perform sex ally in older males (T)

There is an inevitable loss of sex al satisfaction in post-menopa sal women (F)

In the absence of severe physical disability males and females may maintain sex al interest and activity well into their 80s and 90s (T)

 

اسلاید 2 :

Rights of Older Ad lts

Sex ality is an integral part of the personhood of every h man being in all societies.

Sex ality sho ld be recognized as a positive aspect of life

اسلاید 3 :

Declaration of Sex al Rights

International organizations have recognized and demanded sex al rights as niversal rights based on inherent freedom, dignity and eq ality of all h man beings (WHO, 2006);

Older ad lts shall have rights to:

qAccess the highest attainable standard of sex al health;

qThe absence of sex ally transmitted disease;

qAccess to sex al ed cation, and

qDecisions to be sex ally active or not

اسلاید 4 :

Barriers to Sex al Health

Society helps to impose barriers which res lts in the sex ality of older ad lts being deval ed (DeLamater, 2012).

اسلاید 5 :

Many healthcare providers do not ask q estions abo t sex al health d ring examinations with their patients (Farrell & Belza, 2012).

Some of the reasons stated:

qLack of adeq ate training in school

qNot eno gh time to disc ss sex al health

qNot wanting to offend or embarrass their patients (Farrell & Belza, 2012).

اسلاید 6 :

Q ality of Life

“Sex ality has been described as an important component of health and as an integral part of self-expression (Robinson & Molzahn, 2007).”

Reg lar (consens al) sex al expression contrib tes to physical & psychological well-being (DeLamater, 2012).

اسلاید 7 :

Q estions to G ide Sex ality Assessment Among Older Ad lts

Can yo tell me how yo express yo r sex ality?

What concerns or q estions do yo have abo t f lfilling yo r contin ing sex al needs?

In what ways has yo r sex al relationship with yo r partner changed?

What information or interventions can I provide to help yo f lfill yo r sex ality?

اسلاید 8 :

کهن سالی

افزایش سن عاملی مهم در عملکرد جنسی

افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیکی

کهن سالی و عوامل اجتماعی و روانشناختی

الگوی 4 مرحله ای مسترز و جانسون و تغییرات آن در کهن سالی

اسلاید 9 :

تغییرات فیزیولوژیکی در مردان

ضعف و سستی ارگان های جنسی

کاهش سطوح تستسترون

تاخیر در دستیابی به نعوظ

عدم توانایی در نگهداری نعوظ به مدت طولانی

کاهش شدت ارگاسم

کاهش سطوح هورمون های مرتبط با میل جنسی

ضعیف شدن عضلات پرینه ای  

 

 

اسلاید 10 :

تغییرات فیزیولوژیکی در زنان

کاهش سطح استروژن بعد از یائسگی

کاهش قابلیت ارتجاعی بافت سینه و شل شدن سینه

جمع شدن دهانه رحم

ضعیف شدن دیواره واژن و کاهش طول و عرض واژن

کاهش ترشحات لزج کننده واژن و رقیق شدن آن

ضعیف شدن عضلات پرینه ای 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تحلیل روانشناختی کهن الگوی مادر در منظومه ویس و رامین

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهمنظومه ویسورامینفخرالدّین اسعدگرگانی، به دلیل اینکه خاستگاه کهن دارد _عهداشکانی_ محل ظهور و بروز کهنالگوهای متعدّدی است، که زیربنای تفکّرات روانشناس معروف، کارلگوستاو یونگ است. این کهـنالگوها حـاوی تجـارب ارثی گذشتگـان است، که در ناهوشیـار جمعـی جـای دارنـد.آنـها می توانند خود را طی فرایندی به خودآگاه بر ...

دانلود مقاله بررسی رابطه پایداری انرژی و فرهنگ در معماری کهن ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
بی شک فرهنگ جلوه گاه مهمترین باورهای هر قومی است و یکی از مصادیق بارز آن را می توان در چگونگی بهره گیری از انرژی جستجو نمود چه در بعد کمی و چه در بعد کیفی آن کالبد بنا علاوه بر تامین نیازهای زیستی و فرهنگی انسان ، به صورت بخشی از محی زیست تامین انرژی های مورد نیاز ساختمان را نیز از منابع طبیعی برعهده دارد نتی ...

دانلود مقاله مشخصههای هویت کالبدی در بناهای کهن از دیدگاه کریستوفر الکساندر نمونه موردی : بافت قدیم بوشهر

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
خلاصهشـباهت میـان شــهرهـا و بنــاهـا در فرهنــگهـا و اعصـار گذشــته بـه مراتــب بـیش از شــباهت بنـاهـایی اســت کـه امــروز سـاخته مــی-شوند.کریسـتوفر الکسـاندر معتقـد اســت کـه شـهرهـا و بنــاهـای کهـن بـا زبــان الگـو سـاخته شـدهانــد و در دیـدگاه، تفـاوتی اساســی بــا بناهــای امــروز دارنــد. ایــن دیــد ...

دانلود مقاله شوادان ، الگوه ی کهن معماری پایدار در اقلیم گرم و مرطوب ایران ( نمونه موردی شوادان های شهرستان دزفول )

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیده:در گذشته معماران بومی ایران برای ایجاد سازگاری با طبیعت، دراقلیم های مختلف آب و هوایی نوآوری های بسیاری را در سطوح مختلف ارتفاعی با بهره گیری از منابع گوناگون و انرژی های پاک طبیعی خلق کرده اند. از مصادیق این امر شوادان ها هستند. شوادان ها با بهره بردن از ظرفیت بالای حرارتی خاک ،فضایی مطبوع و دلنشین را ...

دانلود مقاله بازآفرینی شهری بافت های تاریخی ، رویکردی مناسب به منظور احیاء حیات مدنی نمونه موردی : محله کهنه خیابان تبریز

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
چکیدهغالب شهر های امروزی که دارای پیشینه و قدمت هستند در بطن خود بافت های تاریخی را نهفته دارند که از ارزش والایی برخوردارند. امر حفاظت و بازآفرینی از بافت های با ارزش تاریخی از اجزای پیکره فرهنگی جامعه به شمار می آید و تحقق آن به فعالیت های فرهنگی مداوم نیاز دارد، زیرا میراث تاریخی تبلور فرهنگ گذشته هر جامعه ...

دانلود مقاله بررسی کهن الگوی »تولددوباره«درزندگی برخی ازعرفا

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیدهعطار، مولوی ، سنایی ، ابن عربی وابن فارض ، بی شک ازبرجسته ترین عارفان صاحب ذوقی هستندکه پهنه ای تازه درمیدان عرفان اسلامی گشوده اند ، وزندگی آنها به مانشان می دهد که چگونه می توان »خود«گمشدهخویش رادراعماق وجودبازیافت.واولین مرحله حرکت به سوی کمال ، یافتن این»گم شده «است .زیراحالت» کشف نشده-درون« بخش، زند ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ( مطالعه موردی : شهرستان کهنوج )

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : بيان مسئله آموزش های فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزش ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشورها مي باشند، بلكه ازطریق بستر ساز ...

دانلود فایل پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : Older Ad lts & Sex ality iz Tr e or False Sex al activity in aged persons is often dangero s to their health (F) Sex ality is typically a lifelong need (T) The sex rge typically increases with age in males over 65 (F) There is a decrease in fre ency of sex al activity with older age i ...