بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

موضوعات مورد بحث در CMB

از نقطه نظر تئوری بايستی برای هر مدل طيف توان CMB را محاسبه کرد.

 

از نقطه نظر تحليل داده ها بايستی با روشهای هوشمند و قوی خواص آماری و کميت های مهم کيهانشناسی را از نقشه CMB رصد شده استخراج کرد

اسلاید 2 :

مهمترين سوالات در CMB از نقطه نظر تحليل داده ها

همسانگردی آماری

گوسی بودن تابع توزيع افت و خيز دما

مقياسهای زاويه ای و تعبير آنها

اسلاید 3 :

اهميت بررسی گوسی بودن CMB

خواص آماری افت و خيزهای اوليه در دوران تورم که منشاء ساختارهای بزرگ مقياس امروزی به حساب
می آيند مستقيماً بر روی افت و خيز دما آخرين سطح پراکندگی تاثير می گذارند

 

تابع همبستگی به عنوان کميتی مهم

اسلاید 4 :

يک سؤال مهم

احتمال وقوع يک برخورد با شيب مثبت در تراز     چقدر است؟

 

اسلاید 5 :

در صورتی سيگنال نمونه در بازه زاويه ای       با شيب مثبت تراز     را قطع ميکند که دارای دو خاصيت زير باشد:

 

اسلاید 6 :

 فرکانس وقوع برخورد با شيب مثبت

تعداد کل برخوردها که متناظر با زبری سطح می باشد

اسلاید 7 :

1- با تعيين منحنی فرکانس وقوع در ترازهای مختلف
می توان مقياس های زاويه ای مربوط به اين تراز از افت و خيز را تعيين کرد.

2-سطح زير منحني     معياري از زبری  افت و خيزهاي تابش زمينه ای کيهان می باشد. بنابراين ميتوان با محاسبه        و مقايسه آن با آنچه که برای داده های بدون همبستگی به دست آمده است ميزان همبستگی را در CMB کمی کرد.

3- با توليد نقشه گوسی از CMB با خواص کيهانشناختی يکسان و مقايسه خواص آماری آن با نقشه اصلی می توان ميزان تطابق با حالت گوسی را تعيين کرد.

اسلاید 8 :

نتيجه گيری

.1با کمک تحليل فرکانس وقوع  افت و خيز دما در تراز      زاويه  مشخصه (                         )  در هر تراز که  بيانگر متوسط زاويه ای فضايي  لازم برای مشاهده تکرار يک اتفاق میباشد تعيين شد.

.2ميزان افت و خيز به کمک سطح زير منحني     برحسب    کمي شد. هر چه همبستگي يا حافظه در CMB بيشتر باشد اختلاف سطح زير منحنی نمودار فرکانس وقوع نسبت به حالت کاملاً تصادفی بيشتر می باشد

.3با توجه به شيب نمودار افت و خيز تعميم يافته در  مقادير q>>1 خواص آماری افت و خيزها  دور از تراز ميانگين تعيين شد.

.4 با توجه به نتايج به دست آمده انحرافی از حالت گوسی در کل نقشه مشاهده شد. تطابق افت و خيز در نيم کره شمالی با حالت گوسی بيشتر از ديگر نواحی می باشد.

.5 همبستگی ها به ترتيب در نيم کره جنوبی، کل نقشه و نيم کره شمالی کاهش می يابد.

اسلاید 9 :

پروژه های آينده و تکميلی

شبيه سازی نقشه CMB کاملاَ گوسی و کاملا غير گوسی

شبيه سازی نقشه CMB با حضور ناهمسانگردی های مهم در آن

شبيه سازی سيگنالهايي با همبستگی های مشخص که دارای تابع توزيع متفاوتی باشند

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید