بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :.

     اُفت تحصیلی یک پدیدۀ رایج و مهم در مراکز آموزشی است , از پیامدهای منفی آن کم انگاری، تردید دربارۀ توانایی‌های خود، واکنش‌های جسمانی و روانی ناخوشایند است.

 

     اُفت تحصیلی، شکست تحصیلی و در نتیجه نگرش منفی به تحصیل اگرچه یکی از مسائل مهم جامعه ماست اما اقدامات علمی و عملی کمی برای رفع این معضل بزرگ که به آسیب و تباهی جامعه می‌انجامد صورت گرفته است. (ارشادی منش، 1384)

اسلاید 2 :

     نتایج پژوهش‌های بین‌المللی (تیمز، تیمز آر، پرلز) در سال 1995 تا 2003 مؤید آن است که در سال 1995 عملکرد دانش‌آموزان در درس علوم و ریاضی در رتبه‌های آخر و در سال 2003 نزدیک به میانگین قرار دارند. این نتایج که بیانگر آن است که عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در درس ریاضی و علوم چندان موفق نبوده‌اند.

 

       تحقیقات لمبرت (2002) کوپر (2005) نشان داد که علل افت تحصیلی را باید در عوامل آموزشگاهی جستجو کرد.

اسلاید 3 :

نتایج تحقیقات بلانتر (2004)، ولز (2006) مؤید آن است که بیش از نیمی از دانش‌آموزان دارای مسائل و مشکلات یادگیری و رفتاری هستند. این مشکلات در طول سالهای تحصیلی ادامه می‌یابد و  دانش‌آموزان را در مراحل بعدی در معرض مسائل جدی

اسلاید 4 :

     نتایج پژوهش لاستر و همکاران (2003)، احمدی (1380) در زمینۀ شناسایی عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی نشان داد که عوامل درون‌مدرسه‌ای عامل تعیین کننده در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

اسلاید 5 :

     نیکنامی (1385) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که پیشرفت مدرسه تابع باز بودن جوّ سازمانی و اثربخشی و کارآیی مدیران، دبیران و دانش‌آموزان است.

    نتایج پژوهش علاقه‌بند (1377) مبین آن است که باز بودن جوّ سازمانی همبستگی دارد با بیگانگی کمتر از سوی دانش‌آموزان، افت تحصیلی کمتر و رضایت بیشتر دانش‌آموزان و دبیران از مدرسه.

اسلاید 6 :

     نتایج پژوهش یاگی (2004) و  الهیان (1384) مؤید آن است که ریشۀ موفقیت و شکست عملکرد دبیران و دانش‌آموزان را باید در سبک مدیریت مدیران جستجو کرد.

اسلاید 7 :.

نتایج پژوهش لاکان (2002) و رسولی (1386) نشان داد که ویژگی‌های شخصیت از قوی ترین و پایدارترین پیش‌بینی کننده‌های بهزیستی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان است.

نتایج پژوهش دال (2006) و همتی (1387) مؤید آن است که دبیرانی که ثبات عاطفی
و شخصیت سالم دارند، دانش‌آموزان آنها در مهارتهای زندگی و عملکرد تحصیلی نمرۀ بالایی کسب کرده‌اند.

اسلاید 8 :

مک کین و آدام (2005) و حسینی (1384) ضمن مروری بر سبب‌شناسی اختلالات شخصیتی دبیران دریافتند که در حدود نیمی از دانش‌آموزانی که افت تحصیلی و ترک تحصیل دارند، دبیران
آنها دارای اختلالات اضطرابی، افسردگی و شخصیتی هستند.

نتایج پژوهش رامسون (2003) و رشیدی (1387) نشان داد که اختلالات شخصیتی معلمان بر سلامت روان، میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر است.

اسلاید 9 :

بنابراین تا زمانی که بافت مدرسه و کلاس از سلامت سازمانی مطلوب و مناسبی برخوردار نباشد برنامه‌های درسی، فعالیت‌های آموزشی و هر نوع سازماندهی علمی و آموزشی در سطوح مختلف حاصلی به بار نخواهد آورد.  

اسلاید 10 :

با توجه به شواهد موجود

برای پرهیز از راکدماندگی‌ها و اجتناب از ضایعات بیشمار

افت تحصیلی

و همچنین برای بهزیستی و بهسازی یک نظام آموزشی مؤثر، پویا و کارآمد در فرآیند تعلیم و تربیت

بررسی نقش عوامل آموزشگاهی امری ضروری است.  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید