بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


(1)
ساختمان و خصوصیات هسته
 حالتهای ناپایدار و برانگیخته هسته

اسلاید 2 :


Atomic Models

Thomson

Rutherford

Bohr

nElectron in se arate shells in different energy level; K, L, M, N, …

nIt is not ideal for multi-electron atoms

Quantum number based atoms

rinci al quantum number (n=1,2,3,4..) for K,L,N,..

Azimuthal (سمت يا زاويه) (l=n-1: l=0,1,2,3,…)

Magnetic orbital quantum number (m shows s atial shell direction in resence of ext. magnetic field)

S in quantum number (s=±1) Rotational electron

اسلاید 3 :


Bohr Model

اسلاید 4 :


حالت هاي اتم

حالت پايه‌اي:

n هر الكترون در پايين ترين سطح انرژي است.

حالت انگيزش:

n با دريافت انرژي الكترون تراز انرژي بالاترمي‌رود.

حالت يونش:

nجفت يون

nانرژي جنبشي الكترون Ek = Ei - Eb

nتابش امواج الكترومغناطيس ايكس وقتي الكترون از تراز انرژي بالاتر به تراز انرژي پايين تر براي پر كردن جاي خاي الكترون مي‌رود.

 

 

اسلاید 5 :


مدلهاي هسته اي

مدل قطره اي:

n انرژي پيوند هسته اي، تابش هاي ذره اي مانند a, b و تلاشي هسته را شرح مي‌دهد.

مدل لايه اي:

n تابش امواج الكترومغناطيس g را شرح مي‌دهد.

مدل سد پتانسيل:

n اگر به ذره اي انرژي كافي داده شود از هسته بيرون مي رود (بمبارانهاي ذره اي هسته را شرح مي‌دهد).

n: انرژي پيوند هسته براي هر هستك بين 5 تا 8 Mev تغيير مي‌كند و اگر هسته برانگيخته شود با تابش ذره يا امواج الكترومغناطيس به حالت پايه برميگردد.

 

 

اسلاید 6 :


انرژي پيوند هسته‌اي

اگر جرم تك‌تك هستكها را جمع كنيم بيشتر از جرم اتم كامل است اين اختلاف جرم (Dm) را كاهش جرمي مي‌گويند كه هم‌تراز يك مقدار انرژي براساس E=mc2 است.

n  اين انرژي هنگام تشكيل اتم تابش شده است و بنام انرژي پيوند هسته معرفي مي‌شود.

nبراي اتم هليم اين انرژي معادل 28.8 Mev است.

nاگر انرژي پيوند را بر جرم اتمي تقسيم كنيم = انرژي پيوند هر هستك 

nعناصر با جرم متوسط داراي انرژي پيوند هستك بيشتر از عناصر با جرم سنگين بوده و لذا پايدار تر هستند.

 

 

اسلاید 7 :


نيروهاي پيوند هسته‌اي

يوكاوا 1935: نيروهاي پيوند هسته مانند نيروهاي تبادلي الكترونها از به اشتراك گذاشتن يك ذره در هسته بوجود مي‌آيند.

پاول: اين ذرات را پيون يا مزون‌پي معرفي كرد كه داراي جرمي معادل 276 برابر الكترون است.

واكنشهاي ميان پروتون و نوترون بصورت زير است و اين دو  ماهيتشان را بطور پيوسته به همديگر عوض مي‌كنند.

 

اسلاید 8 :


پايداری هسته

ترازمندي بين دو نيروي كششي (ميان پروتون ها و نوترون ها) و رانشي (ميان پروتون و پروتون) پايداري هسته را بعهده دارد.

نظريه هاي ناپايداري هسته اي:

nنسبت نوترون به پروتون n/Z  (شكل)

nاگر n/Z بيشتر و يا كمتر از خط پايداري باشد هسته ناپايدار و با تابش خودبخودي ذره و گاهي گاما به پايداري مي‌رسد.

اين حالت را دگرگوني، فروپاشي، و يا واپاشي (Decay or disintegration) ناميده مي‌شود.

 

 

 

اسلاید 9 :


نسبت نوترون به پروتون n/Z

اسلاید 10 :


(2)
واكنشهاي هسته اي و فرآیندهای پرتوزا

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید