بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جایگاه درس  :

درس تشريح و مورفولوژي گياهي از دروس تخصصی مشترک رشته زیست شناسی می‌باشد.

اسلاید 2 :

اهداف کلی :

آشنایی با یکی از رده بندی های معتبر گیاهان و ویژگیهای مهم گروههای اصلی آنها

اسلاید 3 :

اهداف آموزشی جزئی:

بیان اصول و معیارهای رده بندی گیاهی

بیان شاخه های مهم گیاهان خشکی به همراه ذکر ترتیب سادگی یا سازمان یافتگی آنها

بیان ویژگیهای مهم شاخه های مختلف گیاهان

اسلاید 4 :

اصول و معیارهای رده بندی گیاهان معرفی شده

nگیاه شناسانی مانند تختاجان ، کران کویست ، دالجرن و ویتاکر گیاهان پریاخته ای خشکی را بر اساس تشکیل سیستم آوندي و یا عدم وجود آن به 2 گروه اصلی گیاهان آوندی و غیرآوندی تقسیم می کنند.

اسلاید 5 :

شاخه های گیاهان خشکی به ترتیب سازمان یافتگی

گیاهان غیرآوندی

 

گیاهان آوندی

 

اسلاید 6 :

گیاهان غیر آوندی Bryophyta

بریوفیتها ( خزه ها، علف جگریها، علف شاخیها)

 

اسلاید 7 :

گیاهان آوندی

پسیلوفیتها                   Psilophyta

لیکوپودیوفیتها     Lycopodiophyta

 اکوئیزتوفیتها       Equisetophyta

پلی پودیوفیتها    Polypodiophyta

سيکادوفیتها              Cycadophyta

ژنکگوفیتها        Gynkgophyta     

کونيفروفیتها     Coniferophyta   

گنتوفیتها       Gnetophyta         

ماگنولیوفیتها      Magnoliophyta 

اسلاید 8 :

بیان ویژگیهای مهم بریوفیت ها

نخستین گیاهان خشکی

فتواتوتروف

فاقد ریشه و برگ حقیق

تکثیر با هاگ

اسلاید 9 :

ویژگیهای مهم شاخه های مختلف نهانزادان آوندی

  • پسیلوفیت ها :

.1ساده ترین گیاهان آوندی

.2ساقه ساده 2 شاخه ای با زائده فلس دار

.3دارای ریزوئید

  • لیکوپودیوفیت ها :

.1اندام حسی مخروط مانند

.2برگ دارای یک رگبرگ

  • اکوئیزتوفیت ها :

1.ساقه توخالی بند بند

2.برگهای کوچک فلس مانند پیرامون برگها

  • پلی پودیوفیت ها :

1.آخرین شاخه نهانزادان

2.دارای هاگینه( سور )

3.برگها دارای بریدگیهای عمیق

اسلاید 10 :

ویژگیهای مهم شاخه های مختلف نهانزادان آوندی

  • پسیلوفیت ها :

.1ساده ترین گیاهان آوندی

.2ساقه ساده 2 شاخه ای با زائده فلس دار

.3دارای ریزوئید

n

  • لیکوپودیوفیت ها :

.1اندام حسی مخروط مانند

.2برگ دارای یک رگبرگ

  • اکوئیزتوفیت ها :

1.ساقه توخالی بند بند

2.برگهای کوچک فلس مانند پیرامون برگها

  • پلی پودیوفیت ها :

1.آخرین شاخه نهانزادان

2.دارای هاگینه( سور )

3.برگها دارای بریدگیهای عمیق

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید