بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • حقايق ايدز در محيط كار
 • تقريباً 25 ميليون نفر از مردم جهان در سنين كار آلوده به ايدز هستند.
 • روزانه 14000 نفر به ايدز مبتلا مي‌شود كه اغلب آنها در سنين كار هستند.
 • تا سال 2020 رشد فرصت‌هاي شغلي در كشورهاي با شيوع بالاي ايدز 25درصد كمتر از وضعيتي خواهد بود كه اين كشورها عاري از ايدز باشند.

اسلاید 2 :

 • حقايق ايدز در محيط كار
 • در آفريقاي جنوبي و زيمبابوه نيمي از جوانان 15 تا 24 ساله در اثر ايدز مي‌ميرند.
 • ميزان اميد به زندگي و طول عمر مورد انتظار در بوتسواناتا 44 سال كاهش يافته است و يك سوم محيطهاي كاري آلوده با ايدز هستند.
 • كمپاني Anglo Gold حدود 30% شعباتش در آفريقاي جنوبي را آلوده به ايدز اعلام كرده است.

اسلاید 3 :

برنامه هاي پيشگيري از AIDS/ HIV  درمحيط كار

 • اپيدمي شدن بيماري ايدز، بزرگترين مشكل اجتماعي است كه پيش روي نسل ما مي‌باشد.
 • محيط كاري مي‌تواندازهرجاي ديگر، مسائل را سريع تر ومؤثرتر حل كند واين مهم مختص حيطه كاري مي‌باشد.
 • ويروس ايدز علي رغم آرام بودن درمراحل اوليه بيماري، كشنده است. با وجود ناكافي بودن وسايل دفاعي درمقابل بيماري، مي‌توان فعاليت هاي بزرگي را درمحيط كار انجام داد.

اسلاید 4 :

 • ايدز تنها يك موضوع سلامت عمومي نمي باشد بلكه يك موضوع براي محل كار، گسترش مبارزه و نا امني توسعه يافته است.
 • درحيطه تجارت، اثرات ايدزشامل : اختلال درآموزش وفراگيري، ازبين رفتن مهارت ها، كاهش توليد وكم شدن تدريجي درآمد برپايه مشتري است.

اسلاید 5 :

 • دراختيار گذاشتن اطلاعات درمورد اثرايدز روي شركت ها وكاركنان آنها وسرويس‌هاي عمومي كه دركاركرد تجاري اثرگذارهستند.
 • دراختيارگذاشتن اطلاعات درمورد اجزاي ضروري برنامه‌هاي مؤثر مراقبت وپيشگيري از ايدز وسياست گذاريهاي مناسب براي آن درمؤسسات. اين داده ها به مديران مؤسسات براي طراحي واجراي برنامه هاي مراقبت وپيشگيري وكمك رساني‌هاي خارجي درمواقع نياز كمك مي كند .

اسلاید 6 :

چرا ايدز يك موضوع جدي براي محيط كار است؟

جوامعي كه ايدز از شيوع بالاتري برخوردار است:

-شركت‌ها شاهد افزايش هزينه‌هاي توليد وكاهش سود هستند.

-كارگران اين مؤسسات دچار غيبت‌هاي طولاني مدت و هزينه‌هاي اضافي سنگين براي درمان خود، خانواده، و دوستانشان مي‌شوند.

-ايدز بر روي مديران، منابع انساني، كارايي و روابط مشتريان اثرگذار است.

اسلاید 7 :

عوارض اقتصادي ايدز در محيط كار

 • ازدست دادن افراد ماهر
 • كاهش توليدات
 • هزينه‌هاي درماني
 • افزايش غيبت از كار
 • كاهش بازدهي
 • هزينه‌هاي استخدام و آموزش نيروهاي جديد
 • كاهش 8-6 درصدي سود دهي شركت

اسلاید 8 :

عوارض اقتصادي ايدز در محيط كار

 • كاهش 4-2 درصدي توليد ناخالص ملي
 • كاهش درآمد مالياتي دولت‌ها
 • افزايش هزينه‌هاي درماني
 • افزايش هزينه‌ها و اعتبارات لازم براي بيمه سلامت و خدمات اجتماعي

اسلاید 9 :

خسارت‌هاي ساليانه ناشي از ايدز

 • در مطالعه‌اي كه توسط فدراسيون كارگران انجام شده:

-خسارت ساليانه بطور ميانگين براي هر كارگر 25 دلار مي‌باشد.

-درصورت عدم كنترل و پيشگيري اين خسارت به 56 دلار خواهد رسيد.

-با انجام برنامه جامع پيشگيري اين خسارت به 15 دلار كاهش خواهد يافت.

-در كامرون مؤسسه ALUCAH با اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از ايدز درمحيط كار شيوع ايدز در ميان كارگران را از11.5%به 5.5% يعني نصف كاهش داده است. 

اسلاید 10 :

اثرات اقتصادي ايدز روي افراد و خانواده‌ها

 • ايدز يك بيماري پرخرج براي خانوار است.
 • ايدز درآمد خانوار را 60-40% كاهش خواهد داد.
 • غيبت‌هاي طولاني درآمد خانوار را كاهش خواهد داد.
 • يك يا چند نفر از اعضاء‌خانواده براي مراقبت از فرد بيمار شغل خود را رها خواهند نمود.
 • سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي خانواده به تدريج براي امرار معاش، پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و حتي هزينه‌هاي پس از مرگ مصرف خواهد شد.
 • مطالعات نشان داده‌اند يك سوم تا يك دوم (گاهاً همه درآمد) خانواده‌ها از دست خواهد رفت.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید